Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/06/2019
  1. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща, № 902-02-14, внесен от Министерския съвет на 27 май 2019 г.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г.
  3. Разни.
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по външна политика Джема Грозданова.


  * * *

  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Добър ден! Откривам заседанието.
  Благодаря Ви, че успяхме да променим часа, но мисля, че за всички така е по-добре.


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г.
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща, № 902-02-14, внесен от Министерския съвет на 27 май 2019 г.
  3. Разни.
  Моля, който е съгласен за дневния ред, да гласува.
  14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

  По точка първа наши гости са: от Министерството на вътрешните работи господин Красимир Ципов – заместник-министър, господин Цветомир Панчев – началник сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“ – Дирекция „Български документи за самоличност“, госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ – Дирекция „Правно-нормативна дейност“; от Министерството на външните работи: госпожа Румяна Йорданова – началник отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген“ – Дирекция „Консулски отношения“, госпожа Деница Мотева – главен юрисконсулт в отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген“ – дирекция „Консулски отношения“.

  Очакваме всеки момент да дойде заместник-министър Кралева.
  Ще започнем с докладването от страна на Министерството на вътрешните работи.
  Заповядайте, господин Ципов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Позволете ми на първо място, уважаеми народни представители, да направя уточнението, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи е инициатива на МВнР, която МВР подкрепи. Поради отсъствието на заместник-министър Кралева, ще си позволя накратко да представя мотивите. Проектът цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на българските лични документи в страната и чужбина.
  Към настоящия момент са отчетени затруднения за една не малка част български граждани, които пребивават преимуществено в чужбина и тези затруднения са свързани с необходимостта да се явят лично в дипломатическите и консулските представителства за подаване на заявления и за получаване на нов документ за самоличност. Предложените промени целят да облекчат тези граждани, тъй като една не малка част от тях живеят на места, които са отдалечени от дипломатическите и консулските представителства.
  Проучването на опита в държавите – членки на ЕС е установило, че аналогична услуга успешно се предлага в редица Европейски държави, сред които Австрия, Словения, Германия, Полша, Литва, Латвия и други. С Проекта се определят условията, при които получаването на документа за самоличност може да бъде осъществен. Въвежда се изискване за едно лично явяване на лицето само при подаване на заявлението за издаване на документа в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина и чрез използването на пощенска и куриерска услуга готовият документ да бъде връчен.
  С приемането на измененията ще бъде създадена и нова възможност за подаване на заявления за издаване на български лични документи чрез Автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на Външните работи. Наред с опцията за използване квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подаде заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис, като съм заявлението прикачи копие от валидния документ, чиято подмяна желае.
  При изготвянето на Проекта е отчетено, че промяната на новата възможност за подаване на заявления изисква по-дълъг период за технологична подготовка, поради което е предвидено изменението да влезе в сила 12 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
  На следващо място, с предложения Проект се намаляват и сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление. Нормативно определените срокове в момента са 90 дни за обикновена услуга, и 60 дни за бърза услуга – приети в годините, в които заявленията са изпращани чрез дипломатическа поща, а не чрез Националната визова информационна система – и се предлага съответно да бъдат намалени на 45 дни и 30 дни, без това да се отрази на качеството на услуга.
  При изготвянето на Проекта е отчетено, че промяната на срока на валидност на международния паспорт изисква по-дълъг период за техническа подготовка, поради което е предвидено тази разпоредба да влезе в сила не по-късно от 2021 г., а именно предложението да бъде въведено в образец на паспорт с 10-годишна валидност. Към настоящия момент срокът на валидност на паспорта, както знаете всички, е 5 години. Това се предвижда и в идейните проекти за нови образци на българските лични документи, които бяха одобрени през миналата година от МС на Република на България. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Благодаря Ви, господин Ципов.
  Една положителна промяна в Закона в полза на гражданите.
  Колеги, имате думата за въпроси и изказвания. Ако нямате въпроси, да преминем към гласуване.
  Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г. Който го подкрепя, моля да гласува.
  16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
  Приема се.
  Благодаря, господин Ципов, че дойдохте в този час.

  По точка втора, моля да се представите.
  КАЛИН АНАСТАСОВ: Главен секретар на Министерството на външните работи.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Съвсем накратко по Ратификацията и по въпроса кои точно имоти имаме право да ползваме.
  КАЛИН АНАСТАСОВ: Министерството на външните работи с подписването на тази спогодба ще придобие два терена, върху които има изградени имоти на българската държава. Единия терен е жилищният блок, в който живеят българските дипломати, а другият е изграденото на неговото място Търговско-икономическо представителство на България в Унгария. Освен това имаме собствен терен със сграда, където функционира българското дипломатическо представителство и консулската ни служба.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Това терени, които придобиваме или които имаме право да ползваме?
  КАЛИН АНАСТАСОВ: Които придобиваме с подписването на тази спогодба.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Защо се е наложило това споразумение да се подпише във Вашингтон?
  КАЛИН АНАСТАСОВ: Настояването на Унгарската страна беше да се подпише в присъствието на двамата министри. Нашето настояване беше максимално бързо да се подпише. В програмата и на двамата министри в следващите шест месеца единствената възможност беше във Вашингтон.
  ПРЕДС. ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Това отговаря на моя въпрос.
  Колеги, имате ли други въпроси? Няма.
  Благодарим Ви.
  Ще подложа на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща, № 902-02-14, внесен от Министерския съвет на 27 май 2019 г.
  Който е „за“, моля да гласува.
  16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
  Приема се.
  Благодаря Ви много за днешното заседание. Приятен ден!


  (Закрито в 11,42 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Джема Грозданова
  Форма за търсене
  Ключова дума