Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/04/2019 първо гласуване

  Проект за Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
  На заседание на Комисията по отбрана, проведено на 17 април 2019 г. беше обсъден Проект за Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
  В заседанието от Министерството на отбраната взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, командирa на ВВС генерал-майор Цанко Стойков и Ваня Деневска, парламентарен секретар. От Министерство на образованието и науката участва Ангелина Ламбрева, директор на дирекция „Висше образование“ и Йорданка Петрова, парламентарен секретар.
  Председателят на Комисията по отбрана народният представител Константин Попов отбеляза, че проектът за решение е внесен от Министерски съвет и е разпределен на Комисията по отбрана и на Комисия по образованието и науката. Подчерта, че Висшето военновъздушно училище ще подготвя висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти за нуждите на гражданската авиация и на Военновъздушните сили в национален, регионален и международен план. Възстановяването на Военновъздушното училище е особено важно сега, когато предстои да бъде приет на въоръжение нов тип боен самолет.
  Проектът за решение беше представен от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Предложението се прави въз основа на проект, представен от Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката, който е оценен положително от Националната агенция за оценяване и акредитация. Проектът предвижда Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" да е държавно висше военно училище, което се създава на базата на факултет „Авиационен" от структурата на Националния военен университет „Васил Левски". Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания. Ще се отговори на изискванията за усвояване на нови системи въоръжение и бойна техника и ще се решат редица проблеми за получаване на качествено авиационно образование. Пилотите ще получават сертификат и за гражданската авиация и ще се извършва обучение за гражданската авиация у нас и за чужди потребители. Ще се създадат условия за финансиране на обучението и от национални и чужди потребители. Ще се преодолее разделението на висшето авиационно образование и професионалното обучение. Създаването на Висшето военновъздушно училище е в съответствие с националните и съюзни изисквания и с него ще се изпълни заложеното в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили 2020.
  Госпожа Ангелина Ламбрева допълни, че Министерството на образованието и науката подкрепя проекта, с който се открива едно ново държавно висше училище, което ще отговори на повишените изисквания в три области на висше образование и четири професионални направления. Предвижда се и обучение по седем докторски програми. Уредена e възможността обучаемите да се прехвърлят от Националния военен университет и да продължат образованието си по същите учебни програми. Важно е, че преподавателският състав ще отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и ще бъде спазен срокът от три години за получаване и на институционална акредитация.
  В последвалите обсъждания народният представител Владимир Тошев поздрави ВВС с възстановяването на една традиция в богатата история на българската авиация и препоръча да се използва богатият опит на Висшето военноморско училище. Изрази готовност за подкрепа при формирането на бюджета и политиките на новото военно учебно заведение.
  Народният представител Емил Христов подкрепи проекта и постави въпроса дали залегналите в проекта на решение постановки са достатъчни, за да се защитят интересите на обучаемите и преподавателския състав, както и дали е достатъчен броят хабилитирани лица и бюджет.
  Народният представител Пламен Манушев подчерта, че прилагането на положителния опит от Висшето военноморско училище ще изисква сериозни усилия и продължителен период от време. Подкрепя проекта и смята, че летците трябва да се обучават в авиационна среда.
  Народният представител Валентин Радев сподели, че се е оказало грешка закриването на Висшето военновъздушно училище през 2002 година. Подкрепя мотивите за възстановяването му. Независимо, че са правени отдавна опити от работни групи и инициативни комитети, очевидно ГЕРБ ще реализира проекта.
  В отговор на поставените въпроси, госпожа Ламбрева увери, че предвиденото в § 21 е достатъчно да се защитят интересите на обучаемите. В решението е предвидено да бъдат защитени интересите и на преподавателския състав. По отношение на хабилитираните лица, проектът отговаря на изискванията на Закона за висшето образование. Заместник-министър Запрянов допълни, че е предвидено издръжката на новото Висше военновъздушно училище да бъде около 4,5 млн. лева. Вече са отпуснати 16 млн. лева за развитие на материалната база на Националния военен университет, част от които и за факултет „Авиационен“.

  Въз основа на проведеното обсъждане и направеното предложение с 13 (тринадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме Проект за Решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума