Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 902-01-37, внесен в НС от Министерски съвет на 15.07 2019 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 902-01-37, внесен в НС от Министерски съвет на 15.07 2019 г.

  На свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 902-01-37, внесен в НС от Mинистерския съвет на 15.07 2019 г.

  На заседанието присъстваха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-министърът на финансите Росица Велкова и заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.

  Заместник-министърът на финансите Росица Велкова изложи мотивите към законопроекта. Тя посочи, че предложението на Министерския съвет за изменение на държавния бюджет за 2019 г. се отнася до промяна на показатели в разходната му част, като необходимостта от промените е свързана с изпълнението на решение на Народното събрание от 16.01.2019 г. за придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за Българската армия. Предлага се увеличение на капиталовите разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 100,0 млн. лева. Заедно с това се предлага и намаление на разходите с 271,0 млн. лв., предвидени в държавния бюджет за 2019 г. за финансиране на другите два модернизационни проекта на Българската армия, условията за което няма да са налице през настоящата година. Във връзка с това и като следствие се налагат и съответни промени по някои основни бюджетни параметри, като размер на публичните разходи, бюджетно салдо и др., които имат отношение към спазването на числовите фискални правила. Нетното увеличение на разходите по държавния бюджет е в размер на 1 829,0 млн. лева. С толкова се увеличава и дефицитът по държавния бюджет, който ще възлезе на 2 228,3 хил. лева. В резултат на тези промени, бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма за 2019 г. ще се промени, като очакваният дефицит ще възлезе на 2 429,0 млн. лв. (2,1 на сто от прогнозния БВП), което определя и оставане на дефицитът на сектор „Държавно управление“ под ограничението от 3 на сто от Брутния вътрешен продукт.

  Заместник-министърът уточни, че увеличеният разход за отбрана през 2019 г. представлява еднократна мярка от страна на Правителството и не води до промяна в структурния баланс и спазването на средносрочната бюджетна цел за България. Няма отношение и към фискалната позиция на страната ни. Изводът е, че касовите разходи, които ще се предприемат за 2019 г. за придобиването на самолетите няма да увеличат разходите на сектор „Държавно управление“ за текущата година и съответно няма да доведат до влошаване на бюджетното салдо.

  По нататък бяха разяснени обстойно и условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS), които дават възможност след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност в полза на българската държава. Посочени бяха технологията за извършване на плащанията и способите за реализиране на възможната доходност.

  На въпрос на народния представител Милен Михов за възможността от известно намаляване на разходите по причина на евентуална благоприятна промяна на курса на американския договор бяха дадени необходимите разяснения и беше отбелязано, че по-реалната възможност за доходност е практиката за инвестиране на депозираната по договора сума чрез съответните финансови инструменти в нискорискови операции.

  На въпрос на присъстващия народен представител Павел Шопов за отговор по възникнали в Министерството на финансите разногласия по финансирането на покупката на самолетите , за която той има информация, беше отговорено отрицателно. Беше уточнено, че в предварителните разговори и по време на самите преговори, Министерството на финансите е задавало редица уточняващи въпроси към министерството на отбраната и към американската страна, на които е отговаряно своевременно.

  В заключение председателят на комисията по отбрана Константин Попов отбеляза огромното значение на решението за финансирането на придобиването на новите многоцелеви бойни самолети F-16 Block 70 за Българската държава, с което на практика ще бъде поставено началото на превъоръжаването на Българската армия и превръщането и в модерна сила за отбраната на страната.

  След приключването на обсъждането беше проведедено гласуване, в което участваха 21 (двадесет) народни представители. С 13 (тринадесет) гласа „ЗА", 8 (осем) гласа „ПРОТИВ" и нито един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. № 902-01-37, внесен в НС от Министерски съвет на 15.07 2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума