Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/07/2017 второ гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, вх. № 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 28 юни2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, вх. № 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 28 юни2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за допълнение на Закона за военните паметници
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 19 и бр. 92 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: “Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници“.


  § 1. В Чл. 4, ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:
  „ (1) Военен паметник е недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на военнослужещи от българската армия, взели участие във война, водена от българската държава, на загиналите български военнослужещи при участие в операции и мисии извън територията на страната, при изпълнение на служебния им дълг в мирно време при защита на населението, на български граничари, отдали живота си опазвайки неприкосновеността на държавната граница на РБ и обществения ред в страната, както и участниците в Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война и на участниците в Македоно-одринското опълчение. Военни паметници са и военните гробища, гробници, костници и мавзолеи.“

  Предложение от народните представители Славчо Велков, Таско Ерменков, Кольо Милев и Николай Цонков:
  1. В Чл. 4, ал. 1 след израза „при изпълнение на служебния им дълг в мирно време при защита на населението“ се добавя израза „на загиналите български граничари при изпълнение на дълга си по охрана и защита на държавната граница и териториалната цялост на България“.

  2. В Чл. 4, ал. 2 да отпадне израза „не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях на лицата по ал. 1 в гражданските гробищни паркове“ и ал. 2 придобива следния вид:
  „(2) Не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях на лицата по ал. 1, осъдени за умишлени престъпления от общ характер против Републиката, собствеността и личността“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Предложението по т. 2 не е обсъдено и гласувано на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


  Предложение на н.п. Пламен Манушев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В чл. 4, ал. 1 думите „Българската армия“ се заменят с „въоръжените сили“.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става Параграф единствен:
  Параграф единствен. В чл. 4, ал. 1 думите „Българската армия“ се заменят с „въоръжените сили“, а след думата „населението“ се добавя „на българските граничари, загинали при охрана или отбрана на държавната граница“.
  Форма за търсене
  Ключова дума