Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
23/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, разпределен с разпореждане № 750-01-194 на председателят на Народното събрание от 31.10.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
  На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2017 г., Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗИД на ЗПППТРБСЧВС), разпределен с разпореждане № 750-01-194/31.10.2017 г. на председателя на Народното събрание, внесен от Министерски съвет на 31.11.2017 г.
  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание (№ 750-01-194/31.10.2017 г.) относно разпределянето на законопроекта между постоянните комисии и направи кратко резюме на предлаганите изменения и допълнения.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили беше представен от името на вносителите от господин Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната. Основната цел на ЗИД на ЗПППТРБСЧВС, според вносителите на проекта, е да бъде регламентирана хипотезата на установяване в Република България на постоянна структура на НАТО, каквито вече съществуват у нас. За да се приложат международните договори в сила за Република България относно разполагане на структури на НАТО и страната да изпълнява точно задълженията си по тях е необходимо да се предприемат нормативни мерки, а именно – изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, който урежда влизането и пребиваването на въоръжени сили на територията на страната, както и отговорностите на националните органи по тяхното осигуряване.

  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Спас Панчев, Кольо Милев, Георги Андреев и Константин Попов. В изказванията си те подкрепиха необходимостта от законопроекта. Бяха зададени уточняващи въпроси: „за връзката на ЗИД на ЗПППТРБСЧВС с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село“; „ще се издават ли идентификационни карти и за транзитно преминаващи през територията на Република България въоръжени сили?“; „къде ще бъдат упоменати зависимите лица?“.

  От името на вносителите, разяснения направи госпожа Милена Маринова, началник на отдел „Международно право“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на отбраната. По отношение на въпроса за връзката на проекта на ЗИД на ЗПППТРБСЧВС с разполагането на сили на САЩ на българска територия за съвместното използване на полигона в Ново село тя поясни, че статута на силите на САЩ на българска територия за използване на полигона на Ново село е уреден с отделен акт - Споразумение между правителството на република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 26 май 2006 г. - Дв, бр. 46 от 2006 г.) и двата документа нямат нищо общо. По отношение на издаване на идентификационни карти на транзитно преминаващи през територията на Република България въоръжени сили, госпожа Маринова поясни, че предлаганите изменения и допълнения се отнасят само за военнослужещи и членове на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО на наша територия, както и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова завърши като посочи, че в предлаганите промени с алинея 4 на член 39 е предвиден ред за информиране на страната ни за цивилния компонент и зависимите лица, които придружават пребиваващите на наша територия военнослужещи.

  Членовете на Комисията по отбрана, представители на Парламентарната група „БСП за България“, заявиха, че имат известни притеснения, които биха искали да се прецизират между първо и второ гласуване на законопроекта. В тази връзка ще обсъдят и при необходимост ще предложат текстове, с които да прецизират въпросите отнасящи се до освобождаване от данък добавена стойност и по отношение на медицинското осигуряване на военнослужещите, цивилния компонент и придружаващите ги зависими лица. Госпожа Маринова отговори, че по отношение на данъчните облекчения се предвижда създаване на съвместна работна група между Министерството на отбраната и Министерството на финансите като въпросът ще бъде регламентиран в отделен законопроект. По отношение на медицинското осигуряване въпросът е регламентиран с предлаганите изменения на чл. 33, но заяви готовност, от страна на вносителите, да обсъдят предложенията.

  В последвалото гласуване участваха 20 (двадесет) народни представители. С 14 (четиринадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 6 (шест) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗИД на ЗПППТРБСЧВС), разпределен с разпореждане № 750-01-194/31.10.2017 г. на председателя на Народното събрание, внесен от Министерски съвет на 31.11.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума