Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (ЗИД ЗИККБПКЗИСПТППМТУ), № 702-01-50, внесен от Министерски съвет на 27.11.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
  На редовно заседание, проведено на 07 декември 2017 г., Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание разгледа за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (ЗИД ЗИККБПКЗИСПТППМТУ), № 702-01-50, внесен от Министерски съвет на 27.11.2017 г., разпределен с разпореждане № 750-01-214/28.11.2017 г. на председателя на Народното събрание.

  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание относно разпределянето на законопроекта между постоянните комисии и направи кратко резюме на предлаганите изменения и допълнения.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване беше представен от името на вносителите от господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната.

  С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността по разпореждането с отпадъчните продукти (взривни вещества и метали) и опаковките, получени при унищожаването на касетъчните боеприпаси на Въоръжените сили извън територията на Република България.

  Конвенцията по касетъчните боеприпаси е ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 10 февруари 2011 г. (ДВ, бр. 16 от 2011 г.), и е в сила за Република България от 1 октомври 2011 г. Съгласно чл. 3, т. 2 от Конвенцията всяка държава - страна по Конвенцията, се задължава да унищожи или да осигури унищожаването на всичките си касетъчни боеприпаси възможно най-скоро, но не по-късно от 8 години след влизането на Конвенцията в сила за тази държава. За Република България срокът е 1 октомври 2019 г.
  Към настоящия момент е в ход проект за унищожаване на касетъчните боеприпаси на Българската армия чрез финансиране от американска страна и избор на изпълнител чрез Агенцията за поддръжка на НАТО (NSPA). Възможно е реализирането на проекта за унищожаване на касетъчните боеприпаси да е извън територията на Република България. Нормативно регламентираното изискване за връщане на територията на Република България на празната опаковка и на отпадъчните взривни вещества и метали, получени в резултат на унищожаването, предвид текстове в Закона за държавната собственост (ЗДС), ще затрудни и на практика може да възпрепятства изпълнението на проекта.

  Във връзка с изложеното е и изменението и допълнението на ЗИККБПКЗИСПТППМТУ, което дава възможност при унищожаването на касетъчните боеприпаси на Въоръжените сили извън територията на Република България фирмата, изпълнител на проекта, да се разпорежда с празната опаковка и с отпадъчните продукти от процеса на унищожаване.

  Съгласно чл. 9 от Конвенцията всяка държава, страна по Конвенцията, трябва да предприеме всички подходящи правни, административни и други мерки за изпълнението й.
  Заместник-министър Запрянов посочи, че предлаганите изменения и допълнения няма да създадат прецедент и ще се отнасят само за касетъчните боеприпаси.

  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Владимир Тошев, Христо Гаджев, Кольо Милев и Симеон Симеонов. В изказванията си те се обединиха около необходимостта от законопроекта и заявиха, че ще го подкрепят на първо гласуване в пленарна зала.

  В последвалото гласуване участваха 18 (осемнадесет) народни представители. С 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване с № 702-01-50, внесен от Министерски съвет на 27.11.2017 г., разпределен с разпореждане № 750-01-214/28.11.2017 г. на председателя на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума