Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
22/11/2018 първо гласуване

  Проект на решение на Народното събрание за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“ № 854-02-64 внесен на 14 ноември 2018 г. от народните представители Васил Цветков, Мартин Тинчев, Валентин Милушев, Христо Гаджев, Пламен Манушев и Явор Нотев.
  ДОКЛАД

  Относно: Проект на решение на Народното събрание за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“ № 854-02-64 внесен на 14 ноември 2018 г. от народните представители Васил Цветков, Мартин Тинчев, Валентин Милушев, Христо Гаджев, Пламен Манушев и Явор Нотев.

  На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2018 г. Комисията по отбрана обсъди Проект на решение на Народното събрание за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“ .
  В заседанието участваха заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и кметът на гр. Сливница Васко Стоилков
  От името на вносителите проектът за решение беше представен от народния представител Пламен Манушев. Той отбеляза, че решението на Народното събрание от 21 септември за обявяване на Тутракан и Добрич за градове на Българската бойна слава е посрещнато с признание и ентусиазъм от обществеността в двата града. Сливница е символът на защитата на възкръсналата трета българска държава и вече 133 години героизмът и себеотрицанието на младата българска армия, както и неоценимия принос на населението на града и околните селища за защита на Отечеството е жив и неподвластен на времето. Народният представител посочи, че проектът е внесен в Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и призова членовете на Комисията по отбрана да го подкрепят.
  По нататък думата беше дадена на заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, който прочете положително становище на Министерството на отбраната по проекта за становище.
  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Николай Цонков, Петър Витанов, Милен Михов, Христо Гаджев, Владимир Тошев, Валентин Радев. Всички изказали се подкрепиха проекта за решение. Народният представител Николай Цонков изрази мнение и настоя, че когато става въпрос за проект за решение по общонационални теми, които по убеждение не могат да бъдат оспорени, какъвто е случаят, е редно вносители да бъдат всички членове на комисията по отбрана, независимо от принадлежността им към различни парламентарно представени политически парти. Предложението беше възприето без възражения.
  Народните представители Владимир Тошев и Валентин Радев изразиха мнение, че заедно с решенията за обявяване на градове за Българската бойна слава, което е не само памет, а и признание, е необходимо да бъде разработен статут на градовете, които получават това звание. С него ще бъдат регламентирани съответните критерии, символи, ритуали, действия и отговорности на държавните и общински органи, за да може със самия акт да бъде гарантиран познавателния и възпитателен смисъл от обявяването.
  Кметът на гр. Сливница господин Васко Стоилков благодари за поканата да присъства на заседанието на комисията по отбрана, отбеляза огромното желание на гражданството Сливница да бъде обявен за „Град на Българската бойна слава“, припомни страници от героичната история, както и днешните усилия и успехи на общинския съвет да пази и поддържа множеството военни паметници на признателност на територията на общината.
  В заключение председателят на Комисията - народният представител Константин Попов благодари на всички членове за проявеното единство на мненията и целесъобразните предложения.
  След приключване на изказванията, членовете на Комисията по отбрана със 17 (седемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Подкрепя проекта за решение Проект на решение № 854-02-64 внесен от народните представители Васил Цветков, Мартин Тинчев, Валентин Милушев, Христо Гаджев, Пламен Манушев и Явор Нотев и предлага на Народното събрание да приеме Решение за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“.
  Форма за търсене
  Ключова дума