Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
15/01/2019 първо гласуване

  Становище по „Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в Доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет“, № 902-03-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019 г.
  ДОКЛАД
  Относно: Становище по „Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в Доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет“, № 902-03-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 януари 2019 г., Комисията по отбрана обсъди становище по „Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в Доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет“, № 902-03-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019 г.
  В заседанието участваха господин Каракачанов, заместник-министър председател и министър на отбраната; господин Манолев, заместник-министър на икономиката, господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната; господин Илия Налбантов, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната; госпожа Ваня Деневска, парламентарен секретар на МО; генерал-лейтенант Димитър Илиев, заместник-началник на отбраната; генерал-майор Цанко Стойков, командир на военновъздушните сили; бригаден генерал Димитър Петров, командир на авиобаза Граф Игнатиево; полк. Владислав Шекеров, началник на сектор „АТ и В“ в командването на ВВС и госпожа Клементина Денева, директор на дирекция „ПНД“ на МО.
  Изложение с предложенията и мотивите на доклада на Министерски съвет и предложенията за решение на Народното събрание беше представено от господин Каракачанов, министър на отбраната и господин Манолев, заместник-министър на икономиката.
  Министър Каракачанов запозна Комисията със създадената организация и извършеното по реализацията на проекта за придобиване на нов тип боен самолет до този момент. Подробно бяха разяснени задачите и резултатите от работата на Съвместната работна група (СРГ) и Политико-военната група (ПВГ). Като обобщени изводи от работата на СРГ беше посочено, че предоставените предложения в отговор на RFP не съдържат достатъчно информация за оценка на разходите за жизнения цикъл, което не е позволило коректното прилагане в пълен обем на Методиката за избор на оптимален вариант; независимо от положените усилия голяма част от липсващата информация не е била предоставена; и при трите предложения необходимата инфраструктура остава ангажимент на българската страна; и поради факта, че коректното прилагане на Методиката е било възпрепятствано получените оценки не дават възможност за обективно сравняване на предложенията. Министър Каракачанов допълни, че стойността на посоченото оборудване/лицензи/разрешения не е включена в ценовите предложения на Италия и Швеция.
  В заключение министър Каракачанов заяви, че направените предложения за промяна на подхода са на базата на изложеното и имат за цел довеждане на проекта до успешен край, какъвто е изключително необходим за българските ВВС. Той разясни, че предложението е да се започнат преговори със САЩ и ако те не доведат до приемливи за страната ни резултати ще се премине към преговори с другите два кандидати. За да се осигури по-голяма гъвкавост на преговорите, предложението до Народното събрание включва и искане за отклоняване на някои от основните изисквания на проекта, приети с приемането на ПИР-а на 08.06.2018 г.
  След министър Каракачанов думата беше дадена на заместник-министър Манолев. Като подкрепи доклада на Министерския съвет, той поясни, че участието на Министерството на икономиката в проекта е свързано с изискванията за индустриално сътрудничество и, че в това отношение всички оферти отговарят на изискванията.
  В последвалата дискусия отношение взеха народните представители Джейхан Ибрямов, Таско Ерменков, Владимир Тошев, Валентин Радев, Славчо Велков, Христо Гаджев, Кольо Милев, Симеон Симеонов, Васил Антонов, Петър Витанов и Николай Цонков.
  Изказалите се подкрепиха по принцип модернизацията на Българската армия. В дискусията бяха зададени уточняващи въпроси и изразиха различни становища по отношение на: наличието и мястото в процеса на отделен доклад на Политико-военната група; за законността на исканата промяна на параметрите на ПИР-а; за възможностите за предявяване на искове към страната ни във връзка със Споразумението за обществените поръчки на Световна търговска организация; за разходите по време на жизнения цикъл на придобиваните самолети; за предлаганата комплектация на самолетите; за осигуреността на необходимите финансови средства, не само за проекта за придобиване на нов тип боен самолет, а така също и за другите приоритетни проекти на МО. Беше отправена препоръка към преговарящия екип да проучи възможността за придобиване на 16 самолета, така както е предвидено в ПИР-а.
  Подробни и обосновани отговори на зададените въпроси бяха дадени от министър Каракачанов и неговия екип. Те разясниха, че като резултат от работата на Политико-военната група и Съвместната работна група е изготвен един окончателен протокол на Съвместната работна група, който е предоставен на народните представители. Правната реализация на проекта предвижда сключване на договор Правителство-Правителство, който не попада в приложното действие на Споразумението за обществените поръчки на Световна търговска организация. Беше посочено, че само офертата на САЩ за F-16, Блок 70, предлага пълен комплект, отговарящ на изискванията ни за многоцелеви самолет. Другите две оферти изискват сключване на допълнителни договори между България и най-малко още две държави за достигане на пълните способности на придобиваните самолети. По отношение на необходимите финансови средства беше посочено, че те са разчетени и са в съответствие с приетия от правителството Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 г.
  След като се запознаха с предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет и предложенията за решение на Народното събрание, членовете на Комисията по отбрана с 12 (дванадесет) гласа „ЗА“; 8 (осем) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приеха следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Комисията по отбрана подкрепя „Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет“, № 902-03-1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019 г. и предлага на Народното събрание да приеме Решение за приемане на проекта.
  Форма за търсене
  Ключова дума