Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/04/2018
  1. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  2. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  3. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  4. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 27

  На 19 април 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по отбраната при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  2. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  3. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  4. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по отбраната, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,33 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми господа народни представители, добър ден на всички! Имаме необходимия кворум.
  Откривам редовното заседание на Комисията по отбраната.
  Започваме с така предложения Ви дневен ред:
  1. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  2. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  3. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г.
  4. Разни.
  Има ли предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Колеги, имам процедурно предложение. Тъй като и трите проекта за решения, внесени от Министерския съвет, са с едни мотиви. Те се отнасят като тема по един и същи начин.
  Предлагам Ви дискусията да бъде и по трите точки, отнасящи се до военните училища и Националния военен университет.
  Заповядайте, господин Генерал.
  КОЛЬО МИЛЕВ: Аз приветствам и трите предложения. В по-миналите предложения имаше разлика, примерно за Военноморското училище и Военния университет и Академията дали да бъдат и хабилитирани или само командири. Лично аз от своя опит мога да кажа, че добрите командири в Армията, изграждайки се във войските, не винаги имат възможност да завършат и докторантура и да бъдат хабилитирани лица. Но някои от тях като такива добри военни специалисти, се развиват и във военните институти, академии и университети и стигат до високи хабилитирани длъжности.
  Считам, че предложението е правилно – да бъде както военнослужещ изявен командир, така и хабилитирано лице, което да има тези права. Напълно подкрепям предложенията. Нашата група подкрепя предложенията. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Сега ще подложа на гласуване моето процедурно предложение дискусията по първо точка да я водим като включим и всички останали точки, а накрая ще гласуваме поотделно за всеки един Проект за решение.
  Който е „за“ процедурното предложение, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Уважаеми народни представители, уважаеми господин Заместник-министър! Предлаганите проекти за решения за основополагащи актове с много важно значение за съответните висши военни учебни заведения, поради което възложих на експерти от Комисията по отбраната заедно със законодателните референти и експерти от Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката да ги преразгледат още веднъж.
  Изпратен е и допълнителен проект по мое предложение, което имате пред себе си. Там са направени съответните корекции. По-важните промени се изразяват в следното.
  Проектите за решения и за трите военни училища са приведени в съответствие със съществуващата структура на изменяемото решение, което произтича по разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
  Редакционно и правно-технически съобразени са със Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав. Трите проекти за решения са съобразени и едно с друго – предложението началниците да могат да бъдат хабилитирани лица по смисъла на Закона за развитие на академичния състав в Република България, предложенията от Академичния съвет да се представят от началниците и правилниците за устройство и дейността на висшите военни училища да се издават от министъра на отбраната, прецизирани са дейности, посочени в предмета на дейност.
  Имате тези предложения пред Вас, за да може да дискутираме в цялост тези предложения, направени за изменение.
  Сега ще си позволя да дам думата на заместник-министър Запрянов да представи проектите за решение от името на вносителя.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господа – членове на Комисията по отбраната! За мен е чест да Ви запозная с мотивите за тези промени и ми е особено приятно да го направя пред Комисията по отбраната, след като вчера действително Образователната комисия единодушно гласува тези промени.
  През последните 15 години военно-образователните институции значително развиха своята дейност както в национален, така и в международен аспект. В резултат бяха разкриха се нови специалности по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления, което доведе до значително покачване на интереса към преподаваните образователни услуги и разширяване на капацитета от желаещи да се обучават във Военна академия „Георги Стойков Раковски" и във висшите военни училища.
  Същевременно настъпиха промени в нормативната уредба, регламентиращи дейността на Военната академия „Раковски“ и висшите военни училища. Бяха приети изцяло нов Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г., Закон за развитие на академичния състав в Република България – през 2010 г., извършени много промени, започвайки от 2004 г. ежегодно в Закона за висшето образование.
  С приемането на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 с ваше Решение от 25 ноември 2015 г., обнародван в „Държавен вестник“ и на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г. с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. възникна необходимост и от синхронизиране на Решението на Народното събрание за привеждане на актовете за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, както и на Решението за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ и Висшето военно училище за артилерия и ПВО „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“ в съответствие с горепосочените стратегически документи.
  С приемането на горепосочените нормативни документи текстове в настоящи действащи решения на Народното събрание по актовете са в несъответствие със следните области:
  Първо, в областта на предмета на дейност. Въвеждането и обучението по регулираните професии „офицер“ на различни нива – тактическо, оперативно и стратегическо.
  Второ, осигуряване на възможност освен на курсантите във висшите военно училища да се провежда обучение и на военнослужещите за придобиване на образователна квалификационна степен „бакалавър“ в персонално направление „Военно дело“.
  Трето, специализирано обучение на служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и ред, определен с акт на министъра на отбраната, както и други дейности, предвидени в закон – акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.
  Четвърто, в органите за управление. Отчитане не само изискванията по Закона за висшето образование, но и тези на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, като например чл. 95, ал. 1, която регламентира, че правилниците за устройството и дейността на военните академии и висшите военни училища, се издават от министъра на отбраната.
  Пето, във функциите на министъра на отбраната и органите за управление на Военна академия и висшите военни училища. Министърът на отбраната представя в Министерския съвет броя на приеманите слушатели в Академията и курсантите и военнослужещите във висшите военни училища за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“. Министърът на отбраната представя в Министерския съвет броя на приеманите студенти и докторанти, както и таксите за кандидатстване и обучение по предложение на академичните съвети на обучаваните.
  Шесто, в областта на диференциране на функциите на органите за управление на Военна академия и висшите военни училища, касаещи предложения до министъра на отбраната за разкриване и закриване на ротационни структури в техните длъжностни разписания и спомагателни длъжностни разписания за сметка на собствени приходи; касаещи предложения до министъра на отбраната за разкриване на процедури за заемане на вакантни академични преподавателски и инструкторски длъжности за военнослужещи; касаещи предложения до министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност на военнослужещи от академичния, преподавателския и инструкторския състав; касаещи предложения до министъра на отбраната за обучение на военнослужещи и цивилни служители за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в редовна и задочна форма на обучение.
  Седмо, в областта на синхронизиране с разпоредбите на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, като се отменят текстове, регламентиращи статута на началника, заместник-началниците, директорите на департаменти, институти и филиали и началниците на катедри.
  И в областта „Упражняване на правомощията и назначаването на началник на Военната академия и висшите военни училища“, за което и ген. Милев спомена – в актовете за създаване на Академията и висшите военни училища е търсен компромисът между изискванията за назначаване на началника на Академията и висшите военни училища в съответствие с чл. 31, ал. 1 от Закона за висшето образование – ректорът да е хабилитирано лице, и чл. 97, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България – да е военнослужещ, който се назначава и освобождава при условията и по реда на този закон.
  Както Вие, господин Председател, отбелязахте, във връзка с постъпили препоръки от Комисията по отбраната и Комисията по образованието и след проведена среща на 10 април 2018 г. на представители от Администрацията на Народното събрание, от Министерството на образованието и науката, от Министерството на отбраната и на сътрудници и експерти от Комисията по отбрана и Комисията по образование, Министерството на отбраната подкрепя направените редакции в проектите на решения, одобрени с Решение на Министерския съвет № 03-00-306 от 26 март 2018 г.
  Имайки предвид всички достойнства на предложените актове, ние предлагаме на Комисията да ги одобри и да бъдат внесени в пленарната зала. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Откривам дебата.
  Заповядайте, господин Михов.
  МИЛЕН МИХОВ: Господин Генерал, господин Заместник-министър, колеги! Вчера, генерал Запрянов вече спомена, че тази материя беше разгледана от Комисията по образованието и науката. Той спомена, но да подчертая и аз, че всички предложения бяха приети напълно единодушно и в пълно съответствие с действащите закони, така че мисля, че Комисията по образованието и науката напълно изрази волята за необходимостта от приемане на тези промени. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Михов.
  Искам да благодаря на всички, които обърнаха внимание на това, че има някои неща, които могат да бъдат пипнати. Ще благодаря и на работната група, която работи и както се казва, доуточни и коригира нещата като предложения, за да могат да влязат като предложения тук, пред Вас.
  Други желаещи за изказвания?
  СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря.
  Господин Председател, господин Заместник-министър, колеги! Вие чухте, че ние ще подкрепим промените, които се предлагат. Ако трябва коректно и честно да кажа, единственото, което не приемем, макар че ще гласувам „за“, е фактът, че началниците на училищата и този път в предложението за трите висши учебни заведения е записано, че може да не са хабилитирани лица. Това според мен, поне по моите разбирания, за висши учебни заведения има логика ръководството да е хабилитирано лице, а не „може и да е хабилитирано лице“. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря и аз.
  Други колеги, които желаят да вземат отношение?
  Заповядайте, господин Ибрямов.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Господин Председател, благодаря.
  Колеги, господин заместник-министър! Ние също ще подкрепим предложенията, които са направени. Факт е, че може би това, което и с някои колеги коментирахме, се превежда един нормативен акт, за да функционира по-добре.
  Ще се опитам да формулирам въпроса, за да разберете и да получа яснота. От гледна точка на функционирането на висшите военни училища и академии, сигурно е по-добре да бъдат на пряко подчинение на Министерството на отбраната. Ако попитаме хората с чин, звание и така нататък, независимо дали ще бъдат във Флота, във Военновъздушните сили и така нататък, ще кажат, че това е правилна стъпка. Но ние сме политици преди всичко, народни представители сме и представляваме българските граждани.
  Ще допринесе ли тази промяна освен в чисто функционален план за по-доброто администриране, за по-доброто функциониране на тези академии, дори за по-добрия бюджет, за който съм сигурен и ако проследим в дълбочина измененията, може би и това го има неимоверно, въпреки че не е необходимо да се цитира това нещо.
  Задавам този въпрос, не за да се заяждам, а просто за да получа отговор наистина тези изменения, както и колегите експерти, които са от различните групи потвърждават, че ще е добре, дали наистина ще се получи и в какво обозримо бъдеще бихме видели последствията от тези изменения?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Ибрямов.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Да, категорично! Споменах области на промени, които налагат корекцията. Тоест, ние с тази именно корекция привеждаме актовете в съответствие със съвременните реалности и те действително ще подобрят както функционирането на висшите ни училища, така и контрола за тяхното функциониране.
  Вчера на заседанието в Комисията по образованието и науката стана дума за автономия на националните университети, но военно-образователната система – Вие чухте, министърът на отбраната определя длъжностните разписания на нашите вузове. Всъщност предложенията идват от академичните съвети, но по отношение на преминаване на службата на военнослужещи в тези висши учебни заведения – те са военнослужещи, всичко това е по Закона за отбраната и Въоръжените сили. Така че категорично тези промени подобряват както функционирането на самите училища, така и контрола на продукта, който те произвеждат, подготовката, образованието, което дават, а също ресурсите, които разходват, за да реализират образователния процес. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Заместник-министър.
  Други колеги?
  Заповядайте, господин Нецов.
  СЛАВИ НЕЦОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги! Нашата парламентарна група ще подкрепи промените, но искам само да попитам господин заместник-министъра – когато бяхме на срещата в Министерството онзи ден много от ръководителите на висшите учебни заведения казаха, че бюджетът все не стига и все правят някакви, да не кажа, действия, които да закрепят положението. Ще имаме ли достатъчно средства тези училища да функционират и да могат и те да се чувстват комфортно в образователната система? Благодаря ви.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря и аз.
  Така е. Има много проблеми, които се решават със законодателни актове и това, което правим, ще помогне да решаваме такива проблеми.
  Например ние не можехме да дотираме или да плащаме обучението на курсанти докато парламентът не реши статута на курсантите чрез Закона за отбраната и Въоръжените сили. Тоест, всички решения, които парламентът взема по тези въпроси, позволяват сега към бюджета, който Министерството на образованието и науката като трансфер предоставя на вузовете, да бъде вече основателно и законово допълнен с разходите за подготовка на курсанти, тъй като подготовката на един курсант не е равна на подготовката на един студент. Нали така? Ето, те няма да имат този бюджет, който имаха миналата година, ще имат по-голям бюджет и това, което правителството направи миналата година, те за първи път имат пари за отделен бюджет за инфраструктура. За Велико Търново имат 16 млн.лв., Военната академия има 17 млн.лв., Военноморското училище също има 5 млн.лв. Тоест, 28 млн.лв. допълнително към държавната субсидия „образование“, създадени само за развитие на учебно-материалната база и инфраструктурата. Така че всички тези решения позволяват, когато се дефинира категорията примерно на курсантите, ние вече законово да заделим по-голям бюджет за тяхната издръжка по време на обучението.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър.
  Други колеги? Ако няма желаещи, закривам дебата.
  Преминаваме към гласуване точка по точка от дневния ред проектите за решения със съответните корекции, които са Ви представени.
  Преминаваме към гласуване на точка първа:
  Подлагам на гласуване Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-2, внесен от Министерския съвет на 23.03.2018 г., пак припомням, с направените корекции.
  Гласували 18 народни представители: за 18, против и въздържали се няма.
  Решението е прието единодушно.
  Преминаваме към гласуване по точка втора:
  Моля да гласуваме Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, № 802-03-3, внесен от Министерския съвет на 23.03.2018 г., с направените корекции, които обсъждахме.
  Гласували 18 народни представители: за 18, против и въздържали се няма.
  Решението е прието единодушно.
  Преминаваме към гласуване по точка трета:
  Моля да гласуваме Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, № 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 23.03.2018 г., с така направените корекции, които обсъждахме.
  Гласували 18 народни представители: за 18, против и въздържали се няма.
  Решението е прието единодушно.
  Колеги, благодаря Ви. Благодаря и на колегите от Министерството на отбраната. Успех на всички!

  Преминаваме към точка четвърта:
  Разни.
  Аз лично нямам съобщения по точка четвърта. Виждам, че няма предложения по тази точка.
  Успех! Следете Консултативния съвет. Благодаря Ви за участието в заседанието.

  Закривам заседанието.
  Форма за търсене
  Ключова дума