Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
26/04/2018
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 г.
  2. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 28


  На 26 април 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 г.
  2. Разни.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по отбрана, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Колеги, имаме кворум, мога да открия заседанието.
  На днешното заседание присъстват:
  - от Министерството на отбраната: генерал Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, Андоанета Якимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и господин Атанас Вълчанов – експерт в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“;
  - от Министерството на икономиката: госпожа Жулиета Никова – младши експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“.
  Дневният ред Ви е представен. Състои се от две точки:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 г.
  2. Разни.
  Предложения за изменение или допълнение на дневния ред? Няма.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  За – 18, против и въздържали се – няма.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, № 802-01-13, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 АПРИЛ 2018 Г.
  Със Законопроекта се предлага въвеждането на национална процедура за освобождаване от задълженията по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.
  Въвеждането на такава процедура е предвидено в Регламента и е съобразено с Кодекса на Европейската агенция за отбрана за изключенията по Регламента, свързани с отбраната. Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на Регламента, като едновременно с това се въвеждат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда.
  За представяне на Законопроекта давам думата на господин Запрянов.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господа народни представители! Одобреният с Решение на Министерския съвет № 256 от 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изготвен от междуведомствената работна група, формирана със заповед на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
  Законопроектът създава национална процедура за дерогация на определени дялове от Регламента REACH за целите на отбраната. Дерогацията е в съответствие с европейското право, тъй като чл. 2, § 3 от Регламента изрично предвижда, че държавите членки в определени случаи могат да включат в обхвата му определени химични вещества в самостоятелен вид в смеси или в изделия, когато това е необходимо в интерес на отбраната.
  Към настоящия момент България не се е възползвала от тази възможност. По тази причина икономическите оператори от отбранителната ни индустрия следва да спазват всички изисквания на Регламента REACH, като събиране и предоставяне на пълна и подробна информация за химичните вещества и смеси; подаване на заявление за регистрация и разрешаване на веществата; заплащане на такси към Европейската агенция по химикали; разработване на планове за заместване на веществата и други. Това изисква значителни административни и финансови ресурси и време от отбранителната индустрия и в определени случаи може да доведе до разкриване на класифицирана и конфиденциална информация.
  От посоченото могат да възникнат следните рискове в областта на отбраната: заплаха за националната сигурност в резултат от разкриването на важни технологии и употреби в сектора; възникване на нерегулярност и прекъсване на доставките за отбрана; загуба на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителния продукт при липса на алтернативни вещества или технологии; неизпълнение на задълженията на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната, както и на такива, произтичащи от участието им в международни организации или политико-военни съюзи за колективната отбрана.
  В тази връзка с цел гарантиране на националните интереси в областта на отбраната и намаляване на негативния ефект от директното прилагане на разпоредбите на Регламента REACH е изготвен и настоящият законопроект, с който се въвежда национална процедура за освобождаване от задължения по REACH за целите на отбраната. Разпоредбите на Законопроекта са съобразени с Кодекса за изключенията, свързани с отбраната по Регламента REACH на Европейската агенция по отбрана.
  Законопроектът редуцира потенциално негативните ефекти от прилагането на Регламента REACH в областта на отбраната, като същевременно осигурява достатъчна степен на защита на човешкото здраве и опазването на околната среда. В тази връзка със Законопроекта се осигурява изключването на определени дялове от Регламента REACH, които могат в най-голяма степен да засегнат интересите на отбраната, като в същото време не се предвижда преустановяване правното действие на разпоредбите относно изготвянето на информационен лист за безопасност.
  Изчерпателно са изброени случаите, в които се допуска освобождаване от задължение по REACH в интерес на отбраната, а именно: необходимост от предотвратяване на заплаха за националната сигурност, както и за осигуряване защита на критичната отбранителна способност; гарантиране изпълнението на задълженията на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната, както и на такива, произтичащи от участието им в международни организации и политико-военни съюзи за колективна отбрана и ненарушаване на способността на въоръжените сили да изпълняват своите задачи.
  Законопроектът определя като компетентен орган за издаване на разрешението за освобождаване Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Предвидено е редът, условията и сроковете за издаване на разрешението, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, които лицето, получило разрешение, следва да спазва, както информацията, която поддържа и предоставя на Междуведомствения съвет, да бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. За нуждите на Междуведомствения съвет се предвижда създаването и поддържането на регистър на издадените разрешения. Предвид възможността в регистъра да се вписват обстоятелства, съдържащи класифицирана информация, се предвижда достъпът до него да не е публичен. Разрешението се издава за срок от три години и в него следва да бъдат посочени мерките, които лицето, получило разрешение, ще прилага за предотвратяване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Разрешението може да се изменя при необходимост от промяна на предвидените в него мерки, както и за удължаване на първоначалния му срок.
  В Законопроекта са разписани и задълженията на лицата, получили разрешение за освобождаване, като се въвежда административнонаказателна отговорност при неспазване на изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда и за поддържане на информация.
  Законопроектът няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и няма да създаде допълнителна регулаторна тежест за бизнеса. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър, за сериозното представяне на Законопроекта. Доста обстойно. Благодаря Ви още веднъж.
  Изказвания по темата, колеги, отношение?
  Аз смятам, че е правилно, навременно – поддържам.
  Заповядайте, господин Цонков.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Солидаризирам се с Вас. Смятам, че е навременно приемането на такива промени в Закона. Още повече, разбирам, че се транспонира и европейска директива, така че хубаво е да действаме по най-бързия начин, за да нямаме и усложнения от тази гледна точка или някакви нарушения, които да произтичат от забавянето на приемането на тези европейски директиви.
  Ние от групата на „БСП за България“ ще подкрепим така предложения законопроект. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря и аз господин Цонков.
  Други колеги?
  Ако няма, закривам дискусията и Ви предлагам да преминем към гласуване.
  Моля, гласувайте Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 г.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Законопроектът се приема.
  Благодаря, успешен ден на колегите!

  Преминаваме към точка втора:
  РАЗНИ.
  По тази точка, колеги, първо, искам да благодаря за това, което се каза в залата вчера относно приемането на решенията на Министерския съвет, свързани с висшите военни учебни заведения.
  Второ, засега няма постъпили някакви спешни документи, които са за разглеждане в Комисията по отбрана за следващия четвъртък. Може да направим блицконтрол, но предвид факта че Българската армия има празник– 6 май, има мероприятия, свързани с това, Ви предлагам да го отложим за четвъртъка след 6 май.
  Използвам случая, ако приемете това и наистина няма нещо спешно, което да разглеждаме, да Ви кажа, че на 3 май – повече информация, разбира се, ще дадат колегите от Министерството на отбраната – ще бъде представен филм за Първата световна война, който е разработен от Военния телевизионен канал. Надявам се, че ще е хубав, интересен. Мисля, че е от 15,00 ч. Който има желание, може да се поинтересува, да отиде и да гледа този филм. (Реплика от народния представител Кольо Милев.)
  Нямам представа. Ако се поинтересувате, ще намерите достатъчно информация. Не искам да бъда говорител на Министерството на отбраната, само напомням.
  Нещо друго от Ваша страна, колеги?
  Заповядайте, господин Милев. (Народният представител Кольо Милев говори при изключен микрофон. Шум и реплики.)
  Други изказвания?
  Нека да оставим битката между Варна и Бургас на друга територия да се води. (Оживление.)
  Ако няма други желаещи да сведат нещо важно на Комисията, закривам заседанието.
  Успешен ден!

  (Закрито в 14,45 ч.)
  Форма за търсене
  Ключова дума