Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
10/05/2018
  1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Информиране на Комисията по отбрана от министъра на отбраната за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство съгласно т. 4 от „Решение на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз“.
  3. Представяне в Комисията по отбрана на удостоените с указ на президента на Републиката офицери с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  4. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 29


  На 10 май 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Информиране на Комисията по отбрана от министъра на отбраната за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство съгласно т. 4 от „Решение на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз“.
  3. Представяне в Комисията по отбрана на удостоените с указ на президента на Републиката офицери с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  4. Разни.

  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по отбрана, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,31 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър! Имаме кворум, можем да започнем заседанието на Комисията по отбрана.
  Наши гости са: министърът на отбраната и вицепремиер господин Красимир Каракачанов, заместник-министърът Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната Пламен Атанасов, госпожа Деневска и господин Налбантов.
  Запознати сте с дневния ред. Точките са четири. (Изчита дневния ред.)
  Предложения? Няма.
  Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
  За – 21, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  Преди да започна с точка първа, искам да кажа, че народни представители от Комисията по отбрана, не само господин Витанов, имат рождени дни, вече минали, и се надявам да отдадем необходимото уважение на уважаемите господа народни представители. (Поздравления, оживление и ръкопляскания.)
  Да направя едно уточнение по точка трета – че е изготвен график, по който ще бъдат представени висшите офицери, които са с присвоени по-високи висши офицерски звания. Днес ще бъдат представени генерал-майор Лалов, бригаден генерал Митко Григоров и бригаден генерал Димитър Петров. Те ще бъдат представени от заместник-министъра, ще влизат един по един и ще ги изслушаме.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОТБРАНА СЪГЛАСНО Т. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Само да припомня, че по три минути е въпрос от група, две минути – отговор, реплика и дуплика – по две минути.
  Надявам се, че въпросите, които ще задавате, няма да изискват много специфична, конкретна информация с цифри, така както е съгласно Правилника, и съответно отговорите ще бъдат съобразени, така че да не се нарушават изискванията за сигурност на информацията.
  Започваме с първия кръг от въпроси. Кръговете са два.
  От името на ГЕРБ аз ще задам първия въпрос.
  Уважаеми господин Министър, по време на Консултативния съвет по национална сигурност президентът на Републиката обяви, че за една година Българската армия е намаляла с 1000 човека. Това е изключително тревожен факт, стига той да е достатъчно достоверен. Най-вероятно е достоверен, защото му е предоставена отнякъде тази информация.
  Искам да задам въпросите: доколко тази цифра е вярна; какви мерки се предприемат; доколко успешни са тези мерки, за да можем наистина да разчитаме на Българската армия и че така, както е заложено в бюджета, Българската армия ще бъде добре окомплектована за в бъдеще?
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Председател, уважаеми колеги! Не за последната една година, а в рамките на година и половина с хората, които са освободени по пределна възраст, говоря включително до началото на април тази година. Приблизително 880 човека за 2017 г., с тези, които са освободени по пределна възраст, и за тази година цифрата е към 250. Това прави приблизително 1000 човека. Вие знаете, че за пръв път в бюджета за тази година бяха отпуснати 30 млн. лв. за 1300 вакантни длъжности, тоест за 1300 бройки.
  В момента има процедура за 625 – 6 длъжности и в процес на назначаване са около 500 човека. Ако погледнем процеса на излизане и процеса на влизане, така да се каже, значи цифрата е наполовина вярна. Ако генерал Атанасов иска с нещо да ме допълни – с по-конкретни цифри.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Генерал Запрянов, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Господин Председателю, в кадровия процес е опасно да посочваме цифри, тъй като динамиката е ежедневна, но като тенденция искам да доложа пред Комисията, че имаме стабилизация на цифрите по отношение на офицерския състав. Тоест темпът на напускане е много драматично намален.
  По отношение на офицерските кандидати имаме обратна тенденция. Имаме намаляване на броя на вакантните длъжности, тъй като с приложените от министъра на отбраната мерки, голяма част от сержантите вече имат стремеж да стават офицерски кандидати. Също така през миналата и вече настоящата година имаме тенденция на намаление на некомплекта от сержанти, поради това че голяма част от нашите войници пък се стремят да завършат курсове и да бъдат фактически повишени в звание и да преминат към сержантския състав. Тоест тенденцията на некомплекта за сержантите е обърната. Броят на вакантните сержантски длъжности и на офицерските кандидати намалява. Темпът на некомплект на офицерския състав е забавен изключително много. До 2020 г. ще бъде обърната и тази тенденция, тъй като големите випуски, които ще завършат военното училище до 2020 г., ще бъдат факт. Още миналата година имаме два пъти по-голям випуск, в сравнение с 2016 г. През 2016 г. е около 65, 113 имаме миналата година, които завършиха военното училище.
  Другите мерки, които министърът предприе – сержанти и войници, които имат висше образование, да завършат краткосрочен курс. Тази година имаме около 70 кандидати от войските. Тоест не е с 1000 души намаляла армията. Като число няма как да бъде измерено в един момент. Както каза и министърът, между 200 и 500 души е фактически намалението, но тази тенденция е обърната и очакваме некомплектът за сержантите, за офицерските кандидати и за офицерите да намалява. Въпросът е да се преборим с некомплекта при войнишкия състав.
  Смятаме, че ако за тези 1300 бройки се проведат успешно процедурите, можем фактически да намалим и некомплекта, който е около 3 хил. души за войниците, и малко над 3 хил. души. Това е моето допълнение.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: С една дума, господин Председател, ако процедурата за тези над 620 длъжности премине успешно, към края на годината може да кажем, че тази година бройката на напусналите ще е или минимална, или ще бъде нула, но това зависи. Вчера в Съвета по отбрана една от темите, които обсъждаме, беше точно това.
  Няма смисъл да влизаме в подробности. Тук голямата част от Комисията са професионални военни. Знаете, че между 30 и 40% отпадат на тези комисии, и то специално на психотестовете. Аз не смятам, че 40% от населението на България са луди хора. Тук трябва да се помисли, защото то е същото и като с психотеста за оръжие. В края на краищата, от една страна, коментираме недокомплект, от друга страна, трябва да помислим как реално да преценяваме кандидатите, а не на едни тестове на едни комисии да отхвърляме хора, които могат да служат. Насрочили сме около средата на месец юни специално заседание на Съвета по отбрана точно по тези въпроси – мерките, не само заради комисиите. Малко да се разшири работата и на личния подбор, участието на командирите на формирования или на други офицери през средни учебни заведения, през местната общественост – да има повече информация в обществото.
  Замисляме и програма за малко повече рекламиране. Успяхме да отделим малко пари за рекламни средства.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Министър.
  Аз съм доволен от отговора. Очевидно цифрата 1000 е в пъти сгрешена, но също така тревожно е, че наистина има намаляване. Може и малко да е, но е тревожно това. Радвам се, че в Министерството на отбраната се мисли по този въпрос и че трябва да се вземат мерки. Това, което казвате, е важно. Не знам, може и да сте помислили, но смятам, че процедурата по назначаване, която продължава 5 – 6 месеца, като че е ли доста дълга. Дали не може да се поогледа още веднъж и самият срок за назначаване да бъде намален, като бъде подобрена процедурата по някакъв начин, защото 6 месеца да кандидатстваш за някаква работа, малко дългичко ми се струва. То животът ти може да се промени за шест месеца.
  Има начини и възможности да се пооправят нещата. Надявам се, че процедурите, които са обявени, и процедурите, които ще се обявяват, ще намалят не само недокомплекта, но ще увеличат личния състав в Българската армия.
  Колегите от „БСП за България“.
  Господин Велков, заповядайте.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Моят въпрос е по-скоро молба, без, както каза генерал Попов, много цифри. Ако е възможно, господин Министър, да ни информирате, образно ще се изразя, къде сме по пътя с внасянето на проектите за модернизация?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Велков.
  Заповядайте, господин Министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Два от проектите – за бронираната машина и за авиацията, се намират в Министерския съвет. Тази сряда, буквално вчера трябваше да бъдат гледани, но поради отсъствието на министъра на финансите, който не е в страната и ще се върне чак утре, бяха отложени за другия четвъртък. Чакаме окончателно официалното становище на Министерството на финансите, иначе всички други министерства са съгласували. Не че има някакъв проблем по отношение на това, че Министерството на финансите не иска да отпуска средствата, но факт е, че е редно този ангажимент лично, тъй като е сериозен ангажимент, да си го изпълни министърът на финансите и да присъства. Затова решихме да го отложим, да не е в негово отсъствие. Това е едното.
  На 21-ви ли, господин Генерал, ще бъде заседанието на Политико-военно направляващата група за проекта за флота? (Реплика: „Да!“) Надявам се там да успеем да се вмъкнем във времето, да сме готови до края на май с проекта за флота, за да го внасяме. Това е, господин Полковник.
  Поздравления за парада, много хубави униформи имахте.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря.
  И аз Ви благодаря за високата награда. Аз нямам реплика, само исках да бъда уверен. Тоест Вие сте си изпълнили задълженията и два от проектите са внесени в Министерския съвет? Да, благодаря. Нямам реплика.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Оттук ангажиментът е Ваш, като минат през Министерския съвет, Комисията по отбрана... (Реплики.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Зависи, господин Министър, ще бъдем достатъчно критични и надявам се, че заедно…
  ПЕТЪР ВИТАНОВ: Прощавайте, господин Председател, дали мога да ползвам правото на реплика, вместо господин Велков?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Да, разбира се, заповядайте.
  ПЕТЪР ВИТАНОВ: Благодаря Ви. (Реплики.)
  Който не е служил, вижте какви елементарни грешки прави.
  Понеже стана дума за проектите по модернизация, аз исках да попитам: какво се случва с проектите по PESCО, дали имаме готовност? Какво е нивото на развитие в трите проекта, по които участваме, и дали имаме готовност с други проекти, защото ми се струва, че не се възползваме в максимална степен от този инструмент?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Витанов.
  Това можеше и в другата точка да го разгледам, но заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Първо да Ви информирам, че работата по PESCО проектите, не само по нашите три проекта, а по всички от първата група – 17 проекта, беше организационна до този момент, докато министрите на среща в София да оценят степента на организация на тяхното изпълнение и вече се преминава към практическа работа по тези проекти.
  Първият е приоритетен проект от всички тези 17 проекта. Това е военната мобилност, в който участва и България, в който проект вече започва същинската, конкретна работа. Водеща нация, знаете, че е Холандия. Там започва изясняване в работен порядък обхвата на този проект. Това ще бъде приложимо и за проекта по морската осведоменост, в който участваме, и по проекта за логистичния хъб с Германия, в който участваме. Тоест проектите излизат от политическата организация и преминават към практическата реализация. Ние сме заделили в бюджета за отбрана 5 млн. лв., които позволяват, ако има финансови ангажименти, все още измеренията на проектите тепърва ще се договарят между държавите, за да може да бъдем подготвени и да реагираме.
  Проектът за военната мобилност обаче ще надхвърли пълномощията на нашия министър. Той ще изисква междуведомствено участие, тъй като част от въпросите са свързани с граничния контрол, граничното преминаване, с митническите въпроси, въобще с подготовка на инфраструктурата на държавите членки, за да може да придвижват войски. Тоест това, което Българското председателство лансира като инфраструктура, коридори за придвижване, освен че има икономическо и политическо измерение за интеграция на държавите, има и чисто военно измерение, тъй като военната мобилност ще изисква и преглеждане на такива въпроси. Така че пристъпили сме към практическа работа по военната мобилност. Там вече практически работим, а по другите два проекта чакаме Гърция, която е водеща по морската осведоменост, и Германия – по логистичния хъб, да започнат да викат държавите членки да участват.
  Искам да завърша с това, че когато се гледа бюджетът за отбрана, би следвало парламентът да има предвид, че ако България не поддържа инвестиционните разходи до 2%, както е обещала, може да отпадне от изискванията за PESCО. Едно от изискванията за участие в PESCО е страната да инвестира в ангажиментите по тези проекти, така както е обещала. Това е единствената инициатива в Европейския съюз, която вече има принцип на изключване, и този принцип на изключване може да бъде приложен от всички участници в проекта. Не от организацията ЕС като организация, а от държавите членски, които сме се съгласили да участваме в проектите. Ние сме сериозни, имаме подготовка и мисля, че ще бъдем успешни. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Заместник-министър.
  Преминаваме към „Обединени патриоти“.
  РЕПЛИКА: Нямаме въпроси.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: „Движението за права и свободи“.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги и гости! Чухме докъде стигна въпросът с модернизацията. Аз искам да попитам: докъде стигна развитието на процесите на удължаване на летателната годност на МиГ-29 и на Су-25? Знаем, че беше сключен, или поне се задвижи такъв договор. Да дадете повече информация докъде стигнаха нещата.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Господин Министър, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Да, Вие знаете, договорът с „PCK МиГ“ е факт. Буквално към момента, към днес има делегация от ВВС, плюс заместник-министърът на отбраната на Беларус, по отношение на предложение, което сме получили за сътрудничество с авиоремонтния завод в Беларус за Су-25. За разлика от МиГ-29, където, ако искахме директно с производителя, той е един, при Су-25 имаме възможност да избираме между Русия и Беларус. Това е. Като се върнат утре, ще докладват.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Министър.
  Реплика, господин Генерал, дали имате? Няма. Значи няма и дуплика.
  Господин Нецов, заповядайте.
  СЛАВИ НЕЦОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Министър, уважаеми Заместник-министър, Заместник-началник, уважаеми колеги! Искам да попитам господин Каракачанов: всички ние гледахме парада с интерес, той премина според едни добре, имаше различни коментари, но според мен парадът беше добър – техниката и военнослужещите отговаряха на изискванията, които сте си поставили. Особено впечатление ми направи участието на македонски военнослужещи в нашия парад, в нашия празник на Българската армия. Бих желал да Ви попитам: какви са според Вас перспективите в българо-македонското военно сътрудничество и има ли някакви конкретни договорености в тази посока? Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Нецов.
  Заповядайте, господин Министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Това, което видяхте с парада на македонската рота, е практика между партньорски държави. Между другото, вече в Букурещ е българска рота, която участва традиционно – мисля, че за трети път – в техните мероприятия. Така се прави между партньори и между страни, които се стремят да търсят близки взаимоотношения. Трябва да отбележа, че буквално допреди половин година подобни неща между България и Македония бяха немислими, и те се случват благодарение на Договора за приятелство, който беше сключен.
  Отделно Министерството на отбраната има няколко споразумения, сключени с Македонското министерство на отбраната, първо, за засилено сътрудничество по време на провеждане на учения, обучения и така нататък. Буквално другата седмица има съвместно учение на специалните сили. Танкисти има, даже мисля, че първата група завърши – в Сливен се обучават за механик-водачи. Това е на базата на подписано споразумение за обучение на македонските механик-водачи в България.
  Има споразумение за обучение във Военната академия „Георги Стойков Раковски“. Да, за хеликоптерите тренажора. Също така сме предложили сътрудничество и при обучение на курсанти в нашия Военен университет. Предложихме им да се учат и за пилоти, и за сухопътни войски, и за моряци – ето, и Черно море е общо за ползване. Нашата амбиция е да развиваме тези отношения като между две страни, в които няма разлика между хората, имат обща история. Те имат желание да бъдат член на НАТО и на Европейския съюз, следователно имаме и общо бъдеще.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Няма езикова бариера.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Никаква езикова бариера, защото част от техните офицери ходеха да се обучават в Турция. Сещате се, че те поне една година трябва да учат езика. Друго е тук, езикова бариера няма. Само една справка – от девет генерали в македонската армия, двама от които са етнически албанци, от останалите седем трима са завършили, воглаве с началника на отбраната, при тях и заместник-началника на отбраната. Така че ето тази практика мислим да я доразвиваме в името на добрите отношения между двете държави.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Министър.
  Господин Нецов, реплика?
  СЛАВИ НЕЦОВ: Не.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Преминаваме към втори кръг въпроси от ГЕРБ.
  Господин Гаджев, заповядайте.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Министър, господин Заместник-министър, господин Генерал, уважаеми колеги! Ще използвам да изходя от въпроса, който зададе господин Велков, относно проектите за модернизация. Тук е редно да кажем, че тези три проекта не са единствените проекти за модернизация на армията и е важно да се знае, че с изпълнението им няма да се спре работата за модернизация.
  С приетата Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили през 2015 г. бяха заложени други допълнителни проекти за модернизация, като придобиването на нови три координатни радари, модернизацията на фрегатите и така нататък. Въпросът ми в тази връзка е: как върви подготовката по тези проекти, извън основния фокус върху трите основни проекта? Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Гаджев.
  Заместник-министър Запрянов, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Има девет проекта в Програма 2020. Мисля, че ако говорим за общия пул от проекти, които нашият П2 Борд е приел, те са много над 9 – 19. Въпросът е за Програма 2020. Със стартиране на трите модернизационни проекта, добавяме към тях и двата проекта за поддръжката на МиГ-29, тя е факт. Това, което министърът Ви информира, плюс поддръжката на фрегатите и частична модернизация. Също така с решение от Съвета по отбрана миналата година сме заделили допълнителни средства. Военноморските сили имат проект за белгийските фрегати, така че по тези пет проекта може да се каже, че имаме движение.
  По отношение на Проекта за модернизация на радиолокационната система на армията с 3D-радарите, имаме готовност, но нямаме бюджетна възможност това да започне. В зависимост от това какво ще се случи със самолетите и дали ще има ресурс там, бихме могли да пренасочим ресурс за радарите, ако има такъв, или ако се изпълнява националният план за нарастване на бюджета до 2%, в края на мандата на това правителство, към 2021 г., ще е възможно да се появи и финансов ресурс за стартиране на този проект.
  Освен това имаме един Проект по развитие на автоматизирана информационна система на Министерството на отбраната. Там инвестираме, там средствата са в пълномощията на министъра на отбраната и той може да бъде реализиран. По отношение изграждането и функционирането на Съвместния оперативен център за съвместно командване на силите – и там. Имаме един проект по отношение на Служба „Военна информация“, който също няма да коментирам. Той е проект с особено значение, по него също имаме движение. Благодаря.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Само да допълня. Господин Гаджев абсолютно основателно зададе въпроса и той конкретно го назова за 3D-радарите. Изключително навременен проект, който, за съжаление, от няколко години се отлага, поради факта че вървяха другите проекти, които са и по-големи, и по-скъпи. Седем радара са приблизително около 100 – 110 млн. долара, според различните информации или пък оценки, които сме правили: 105 – 110 млн. долара.
  Това, което мисля, в хода на разговорите за изтребителите дали не е възможно да търсим комплексна сделка? Но това е наше намерение да се опитаме да го направим, ако не, ще трябва целево да подходим. Като начало минимум три, за да завършим със седемте радара.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Генерал.
  ПЛАМЕН АТАНАСОВ: Господин Председател, уважаеми господа! Като допълнение към това, което каза заместник-министър Запрянов, в Щаба на отбраната бяха разгледани прогнозните средства, които са заделени за 2018, 2019 и 2020 г. В тези финансови средства, които са около 120 милиона, има няколко приоритета, които трябва да реализираме до 2020 г. Един от тях е системата за опознаване „свой-чужд“ – проект във въоръжените сили, който от 2020 г. трябва да влезе във въоръжените сили. Ако не влезе, ако не заделим тези пари – а там парите не са малко, доста пари са – ние след 2020 г. няма да имаме, Вие добре знаете, познаване на наши и чужди. В тази връзка един от малките проекти, които са за тези 3D-радари, ще бъде към 61-ва бригада за дивизиона „Оса“, за да може той също да влезе към системата за опознаване.
  Освен това има още два малки проекта. Това е по линия на логистичното осигуряване или фактически лагерно-походното имущество, което е проект на Сухопътни войски и на Съвместното командване на силите.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал. Това е много дълъг разговор и много сериозна тема. Тук може да говорим пет дена само за проектите.
  Господин Гаджев, заповядайте за реплика.
  ХРИСТО ГАДЖЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Хубаво е да се види, че правителството мисли не само за тези три проекта, а и за останалата част от модернизацията на армията. С изпълнението на плана за нарастване на средствата на бюджета за отбрана до достигане на 2%, те ще могат да бъдат и финансирани, но е хубаво да е ясно, че Министерството вече има готовност с изготвени проекти, така че те да бъдат изпълнени. Не всичко опира само до тези три проекта, които са в общественото внимание най-вече. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Не виждам нужда от дуплика.
  Колегите от „БСП за България“.
  Господин Цонков, заповядайте.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Заместник-министър, господин Генерал, дами и господа народни представители! Моят въпрос е по отношение на кадрова политика в Министерството на отбраната и по-конкретно „Военна информация“ – начинът, по който се развиват кариерно във „Военна информация“ кадровите офицери, служителите. Първото, което бих искал да попитам... (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Щях да напомня за класифицирана информация, внимавайте с отговорите.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Все пак заседанието е открито. Според Закона за военното разузнаване: чл. 38, ал. 4 и ал. 5, нямаме абсолютно никакво право да коментираме в персонален план лица, кадри, водещи офицери, агентура и така нататък. Затова предлагам, ако темата е интересна за Комисията, да го направим в закрито заседание. Хем има и повод, част от офицерите, които ще се представят по ред, единият от тях е новият началник на Служба „Военна информация“. Закона колегите го познават, затова предлагам да не коментираме в контрола, който е открит за медиите, нямаме право да го коментираме. Така че предлагам този въпрос да го оттеглите, господин Цонков.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Министър.
  Продължете, господин Цонков.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Тази информация не е тайна, в медиите е. Ще Ви кажа, че този, който отговаря за администрацията в Министерството и всички структури на Министерството, е свързан с човек в структурата „Военна информация“. Имат родствена връзка. Ще спра дотук и само ще Ви цитирам член от Устава за войскова служба: чл. 155, ал. 2, според който началник и заместник-началник във военни формирования е пряк началник и на целия личен състав. Няма да казвам повече. (Реплика от заместник министър-председателя Красимир Каракачанов.)
  Мисля, че не е класифицирана информация.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Моля да не влизаме в такъв диалог.
  Благодаря, господин Цонков.
  Заповядайте, господин Запрянов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Аз Ви моля, господа народни представители, внимателно да прочетете Закона за военното разузнаване. Пълномощията на министъра по служба са доста ограничени, а правата на началника на Службата са доста разширени. Административни лица от Министерството на отбраната, дори заместник-министрите, нямаме никакви функции по отношение на кадровата политика в Служба „Военна информация“. Това е лична дейност на министъра и правомощие на началника на Службата. Така че всякакви намеци за конфликт на интереси от министър надолу просто законно няма как да се случат. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря за отговора.
  Реплика?
  Заповядайте, господин Цонков.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Да Ви обърна внимание, може би е необходима и такава инициатива от Ваша страна, но има един, да го кажем, административен парадокс, че на практика генералите, които са началници на отделните структури, не са равнопоставени. Имам предвид че на „Военна информация“ не се изисква стратегическо военно образование и така нататък, тоест не са равнопоставени, което трябва да се помисли дали трябва да е така.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Законът в миналия мандат го гледахме, изискванията на Закона са такива, тоест няма противоречие. Може да се разсъждава по тази тема. Конкретният случай, който Вие визирате, пак казвам, досещам се какво имате предвид, когато съм разписвал съответната заповед, съм имал и това предвид, че съм го проверил. Имаше опасения от самия началник на Служба „Военна информация“, че е възможно някой да се опита по тази тема, тогава сме го разисквали и юридически – говоря за сегашния началник.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви за дупликата.
  Колегите от „Обединени патриоти“? Не.
  Колегите от ДПС? Няма.
  Политическа партия „Воля“ – господин Нецов, заповядайте.
  СЛАВИ НЕЦОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Министър, Заместник-министър, Заместник-началник, колеги! Въпросът ми пак е свързан със Скопие и с Македония. Преди години шестото място в офиса на НАТО в Скопие бе предоставено на България. Сега вече не е така.
  Как смятате, евентуално членство на Македония в НАТО ще предостави ли по-добри условия за сътрудничество между Македония и България във военната област? Ще бъде ли гласувано доверие на България да бъде водеща държава по отношение изграждането на македонската армия? Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Нецов.
  Господин Министър, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Нецов.
  От въпроса, който ми задавате, аз се успокоих, защото Вие разсеяхте в мен съмнението, че Партия „Воля“ е против членството на България в НАТО. (Смях и оживление.) Заинтересоваността към българското представителство в Скопие, тоест представител на НАТО в Скопие – офисът се ръководеше от българин, сега заместник-шефът на офиса е българин. Казвам го и като мое убеждение не само защото това е политика на правителството, но аз смятам, че политиката на българското правителство е изключително точна по отношение на желанието България не само по време на своето Европредседателство, но и впоследствие да продължи политиката си за интеграция на страните от Западните Балкани и в НАТО.
  Разбира се, нивото им на подготвеност е различно. Едно е нивото в Македония, и тя е най-подготвената държава, друго е нивото в Босна и Херцеговина. Там има проблеми, тъй като самото устройство на държавата е много хлабаво, така да кажа. Там примерно при заявка от страна на правителството в Сараево, че иска да кандидатства за НАТО, Република Сръбска може да каже, че налага вето. В Косово също има проблеми дотолкова, доколкото няколко от европейските държави – членки на НАТО, не признават тази държава, но въпреки всичко ние трябва да дадем перспектива на държавите от Западните Балкани, защото без ясна перспектива и без игра в един отбор всички заедно даваме възможност на трети страни да водят своя политика на Балканите. Тук визирам не само руската политика против НАТО, но визирам и политиката на определени структури и организации на радикалния ислям, които се опитват да пробиват на Балканите, благодарение на наличието на мюсюлманско население. От тази гледна точка, говорейки за тези неща и като министър на отбраната на всички форуми, на които присъствам и в Брюксел, и на други места, било на срещи на НАТО или на европейските министри на отбраната, аз поддържам политиката на правителството, защото тя е правилна и това е единственият начин един път завинаги балканските държави, играейки в един отбор, да не бъдат разделяни и противопоставяни, нещо от което повече от 140 години вече един или друг е потърпевш. Част от потърпевшите в по-ранни времена бяхме ние като държава.
  Генерал Запрянов може би за офиса на НАТО и сега за представляващия ни там заместник-шеф на офиса.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Действително България беше на ръководна позиция и тук в тази зала има човек, който е работил като ръководител на офиса на България в Македония. Ние следваме съюзната политика за работа с партньорите. Решенията се вземат с консенсус, извършват се ротации. Сега Словения е ръководител на този офис. Има български представител, който е заместник-директор на офиса, така че няма някакъв прецедент.
  Тези офиси нямат някаква командна функция, те са само едни представители на главната квартира на НАТО и осъществяват взаимодействие между НАТО и страната, в която работят. Имат координираща функция, така че не бива да изкривяваме политиката на НАТО с тези офиси. Тя не е да влияе или да командва държавите, а точното обратно – тези офиси извършват една изключителна организаторска работа да подпомагат държавата кандидат членка да извършва съответните реформи, извършават ежегоден анализ на свършеното и когато държавата се отчита пред НАТО какво е постигнала в подготовката си за членство, те имат също съществена роля. Така че от това, че ние не ръководим офиса, не значи, че българската представеност там е пострадала. Точно обратното – политиката, която нашите представители, ръководейки офиса, са провеждали, сега се провежда от словенския шеф на офиса. Така е във всички офиси, които извършват такава дейност към партньорски държави.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Ще допълня, че когато се прави такава оценка, се има предвид и приносът на съответната държава, и това се оценява в SHAPE. Така че има и процедури, от които не може да избягаш.
  Благодаря Ви, господин Министър.
  Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Благодаря на тези, които слушаха задълбочено.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Председател, ако разрешите, две изречения.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Министър.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Тъй като се надявам все пак другата сряда двата от проектите да станат факт и буквално малко след това да мине през Министерския съвет и третият проект, искам да изразя нашата готовност. Министерството на отбраната – и политическото, и военното ръководство, във всеки момент, когато се наложи да обясняваме един или друг въпрос от тези проекти пред Комисията, тъй като за мен специално най-важно е мнението на Комисията по отбрана, сме на разположение. Било тук на срещи, било в Министерството на отбраната, или където намерите за необходимо, защото проектите за модернизация са изключително важни за бъдещето състояние и подготовката на нашите военнослужещи.
  Така че сме на разположение, господин Председател, и се надявам поне в Комисията по отбрана да обсъждаме проектите в този дух, в който го правим до момента – от гледна точка на интересите на армията. Да бъдем повече ангажирани с проблемите на армията, отколкото с партийните повели.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Министър.
  Доколкото разбрах, няма да правите представяне на проектите в отделните парламентарни групи, затова се повишава тежестта на Комисията по отбрана. Благодаря.

  Преминаваме, господа, към точка втора, а именно:
  ИНФОРМИРАНЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО СЪГЛАСНО Т. 4 ОТ „РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
  Искам да напомня, че Програмата за Българското председателство беше приета от Министерския съвет на 6 декември 2017 г., а решението на Народното събрание е от декември 2017 г.
  По т. 2.2. на Решението са посочени трите основни направления в областта на отбраната, сигурността и миграцията. В т. 4 – задължение на министрите да информират ресорните парламентарни комисии. Тази част от Решението Ви е предоставена и го имате.
  Заповядайте, господин Заместник-министър, от името на Министерството на отбраната.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми членове на Комисията по отбрана, както винаги Комисията е последователна. Заслушахте ни преди да стартираме Председателството, сега е в ход. Както знаете, Министерството на отбраната при предния ни доклад формулира четири приоритета в областта на отбраната, по които работи нашето Председателство. С оглед тяхното изпълнение планирахме 28 събития, от които 16 в България и 12 в Брюксел. Към момента са проведени седем от събитията в областта на отбраната у нас и осем в Брюксел.
  По-важни сред тях са Срещата на директорите по отбранителната политика на страните членки, проведена в София на 19 и 20 февруари; Съветът „Външни работи и отбрана“, проведен в Брюксел на 6 март; изнесеното заседание на Военния комитет на Европейския съюз, което беше проведено в София и Пловдив в периода 26 – 28 април; изнесеното заседание на Специалния комитет АTHENA в периода 25 – 27 април в София; и, разбира се, едно от най-важните мероприятия и изключително успешно завършилата неформална среща на министрите на отбраната на Европейския съюз, която се проведе в София на 4 и 5 май. В тази среща за първи път в заседанията на неформална среща на министрите имаше и формално заседание на Борда за управление на Европейската агенция за отбрана, с вземането на съответни решения. Днес започва Семинар на високо експертно ниво по въпросите на изграждане на капацитет в областта на сигурността и отбраната за страните от Западните Балкани, който ще се състои в София.
  По-важните предстоящи събития са: среща на Военния комитет на ниво началници на отбраната, която предстои да се проведе в Брюксел; Конференция по въпросите на иновациите и отбранителното сътрудничество в рамките на Изложението „Хемус“ в Пловдив; Симпозиум по военната мобилност в Брюксел; и Съвет „Външни работи и отбрана“ в Люксембург.
  Така по време на Българското председателство ще бъдат проведени общо три срещи на министрите на отбраната, което прави нашата програма особено интензивна и натоварена. Разбира се, предстоят и други събития, които са на експертно ниво, като курсове, учения, конференции и срещи. Започват такива мероприятия в Националния военен университет, във Висшето военноморско училище, така че и на по-ниско ниво се провеждат мероприятия от Председателството. Както в рамките на посочените мероприятия, така и като елемент от цялостната политика на страната ни по отношение на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, Министерството на отбраната допринася за успешното изпълнение на заложените приоритети на Българското председателство в областта на отбраната.
  Във връзка с първия приоритет за активно подпомагане изпълнението на инициативите по прилагане приоритетите на глобалната Стратегия на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната, бих искал със задоволство да подчертая, че на Съвета „Външни работи и отбрана“ на 6 март бе взето решение относно стартирането на първия пакет от проекти по постоянното структурирано сътрудничество. Затова преди малко отговорих, че политическата част по организацията реално на изпълнението на тези проекти до 6 март беше в ход, сега вече се намираме на етап изпълнение. Вече се провеждат и първите срещи между страните участнички в отделни проекти, с което на практика започва работата по реализацията им. Освен това в момента протича дебат относно Общите правила за управление на проектите – тема, която беше обсъждана и от министрите на отбраната на завършилата среща на 4 и 5 май в София.
  Продължават дейностите по пробния цикъл на координирания годишен преглед на отбраната, стартирал през есента на 2017 г., като вече приключиха двустранните консултации с всички страни членки и се очакват резултатите от цикъла да бъдат през есента на тази година. Само за пояснение: подобно на НАТО, където се извършва преглед на отбранителното планиране, в Европейския съюз се извършва такъв Годишен преглед на отбраната на страните членки.
  Българското председателство активно подпомага диалога между държавите – членки на Европейския съюз, и между тях и институциите на Европейския съюз по отношение на изпълнението на Европейския план за действие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана. До момента са проведени три триалога по Регламента за Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната, в които от името на Съвета участват представители на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Изчистени са по-голямата част от проблемните въпроси и се очаква на 22 май да проведа под мое председателство четвъртия триалог между нас, между парламента и между Комисията, където ще участват представители от парламента. Това са репортьорите от Бюджетната комисия, Отбранителната комисия и Външната комисия на Европейския парламент: господин Гонзалес Спон, който е репортьор на Бюджетната комисия, господин Пашку – румънският бивш министър на отбраната, който е репортьор на Външната комисия на парламента, и мис Гростет, която е репортьор на Индустриалната комисия. Освен това в триалога ще участва и комисарят по индустрия „Малки и средни предприятия“ госпожа Биенковска.
  Надявам се, че останалите текстове за договаряне ще бъдат успешно затворени, като най-важният проблем, разбира се, ще бъде, както и при Вас, дебатът за бюджета – откъде да бъдат заделени средствата.
  Във връзка с целта за засилване на отбранителното сътрудничество между държавите членки и стимулиране на работата по подготвителното действие за финансиране на научните изследвания в областта на отбраната, както вече споменах, ще се проведе Тематична научна конференция на 30 май в град Пловдив, като в нея са потвърдили участието си комисар Биянковска, госпожа Филомена Чирико от кабинета на комисаря Катайнен, и господин Хорхе Домек – изпълнителен директор на Европейската агенция по отбраната. Тук искаме да използваме нашето Председателство, да дадем по-голяма тежест на нашата изложба „Хемус“ в българската отбранителна индустрия, провеждайки конференция на високо ниво, и ще дадем възможност и на българската индустрия да представят техните възможности на най-високо европейско ниво.
  По отношение на втория приоритет – за подкрепа на развитието на военните способности на Европейския съюз, искам да Ви информирам, че очакваме в края на нашето Председателство на министерската среща през юни да бъде завършен Планът за способностите на Европейския съюз, което ще бъде също един успех. Тоест горе-долу за нашето Председателство ще се придвижат проектите по PESCО. Ако затворим Регламента, ще стартира Индустриалната програма, ако се завърши Планът за способностите на Европейския съюз, и тази задача, която от няколко години се бави, ще бъде завършена.
  Особено важен за Министерството на отбраната, както и за нашата страна, е приоритетът, свързан с укрепване на сигурността на Западните Балкани. Оценяваме като особено положителен факт това, че Европейската комисия излезе със Стратегия за бъдещата европейска интеграция на нашите съседки от този регион. Трябва обаче да кажа, че в тази стратегия темата за сигурността и отбраната не е обект на специално внимание и не е предвидена инициатива на Европейския съюз в тази област. Ето защо ние си поставихме за цел да повдигнем темата за сигурността и стабилността на региона Западни Балкани пред страните членки и дебат по този въпрос бе проведен и на среща на директорите по отбранителна политика в Брюксел на 19 април. Искам да кажа в тази връзка, че това, което всички очакваме на високо равнище да се случи на 17 май, където лидерите от Европейския съюз, Западните Балкани и нашия премиер ще проведат политически дебат, ние го допълваме с един малък сегмент за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.
  В своето изказване пред министрите на отбраната в София миналата седмица премиерът също обърна внимание на този приоритет. Както споменах, днес започва и Семинар за изграждане на капацитет в областта на сигурността и отбраната в страните от Западните Балкани. Впрочем участието на премиера в неформалната министерска среща е малък прецедент – много рядко правителствените ръководители участват в тези задания, и това беше оценено като една особена загриженост на нашето правителство по отношение на ролята и на отбранителните министри в укрепването на сигурността и отбраната в Западните Балкани.
  По отношение на четвъртия приоритет – особено задълбочаване на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО в изпълнение на Декларацията от Варшава, мога да Ви информирам, че бе проведено Съвместно заседание на военните комитети на Европейския съюз и НАТО, което беше постижение за Българското председателство в подобряването на диалога между двете организации. Тук визирам, че от известно време връзките между двата комитета са блокирани от Турция, но благодарение на нашето Председателство беше проведена специална среща, организирана от нас, на която Турция ни подкрепи и участва. Това беше оценено много високо от Военния комитет в Европейския съюз, че имаше възможност, благодарение на Българското председателство, да се състои такава официална среща и да дебатират проблеми двата комитета.
  Също така заместник-генералният секретар на НАТО Роуз Готемюлер участва и в двете срещи на министъра на отбраната по наша покана до момента, като тя беше тук, в София, на 4-ти и 5-ти.
  Очакваме също така да се подпише нова съвместна декларация между лидерите на Европейския съюз и НАТО по време на срещата на върха на Алианса в Брюксел, в която ще бъдат откроени областите на напредъка, който е постигнат между двете държави.
  Мисля, че предстоящият симпозиум на 7 юни ще бъде един успех на нашия министър, специално, защото е отправена официална покана на тази конференция, която е европейска и се организира от нас като Председателство и Европейската агенция за отбрана, да присъства представител на администрацията на САЩ или министър Матис, или заместник-министър. Имаме потвърждение, ще участва командващият на Съюзното командване по трансформацията генерал Мерсие. Очакваме и генералният секретар на НАТО да участва, госпожа Могерини. Тоест симпозиумът ще се превърне в едно подготвително мероприятие по военната мобилност, която ще бъде предмет на разговори между Европейския съюз и лидерите на НАТО през юли на срещата на високо равнище в Брюксел.
  В заключение бих искал да подчертая, че до момента Българското председателство, както и в другите секторни политики, и ние в отбраната успешно работим по реализацията на своите приоритети в областта на отбраната, което от проведените срещи и разговори с наши колеги от други държави и от институциите на Европейския съюз се оценява много високо. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: И аз благодаря, господин Заместник-министър.
  Въпроси към заместник-министъра?
  Господин Велков, заповядайте.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми господин Заместник-министър, бих искал да задам един въпрос, на който не е нужен конкретен отговор, във връзка с позицията на Народното събрание за Проекта на програма на Република България за Европредседателство, което без съмнение е национален приоритет и ние сме се обединили около него още в края на миналата година.
  Господин Заместник-министър, в общовалидните нормативни документи, както е известно, Актуализирана стратегия за национална сигурност, в доклада за състоянието на националната сигурност беше отделено съвсем малко внимание на онази заплаха за националната сигурност, която наричаме кибертероризъм или киберзаплаха. Зная, че в това отношение единствената структура, която предприе документ по киберзащита, беше Министерството на отбраната.
  Бих искал да запитам: във връзка с Европредседателството има ли някакво движение оттогава насам извън съществуващите нормативи, в това число и сътрудничество с останалите партньори, които, както е известно, изграждат такива структури и работят в активно противодействие на киберзащитата? Тоест къде сме в киберзащитата, говоря специално за отбраната и въоръжените сили, по време на финала на Европредседателството? Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Велков, за актуалния и интересен въпрос.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: И аз Ви благодаря, господин Велков. Вие ме коригирахте и аз пропуснах да Ви кажа, че на 14 и 15 юни в България ще има Конференция по киберсигурност, която е организирана от Председателството и Европейската агенция по отбрана. Тя се финансира от Европейската агенция по отбрана. Така че киберсигурността не сме я изпуснали като мероприятие от нашия дневен ред.
  По отношение на националните ни усилия, мисля, че най-положителното движение, което имаме в момента, това е Проектът на закона за киберсигурност. Това е документ, от който действително се нуждаем. Той е завършен като координация в междуведомствената работна група. Мога само да Ви доложа, че текстовете, които ще видите в Проекта на закона, касаещи Министерството на отбраната, нашите функции, нашите задачи, пълномощия и отговорности, съгласувани и с военното ръководство, са отразени. Тъй като по киберсигурността в Министерството на отбраната министърът осъществява политиката, обаче има нови елементи, в които на началника на отбраната в новия Закон по киберсигурност ще бъдат дадени допълнителни функции, отговорности, но и пълномощия, тъй като ние трябва да приведем – не само да провеждаме политика на киберсигурност, но трябва да свържем кибермероприятията с оперативното планиране и стратегическото планиране и в хода на провеждането на ученията, и обученията и тренировките, които са функция на началника на отбраната.
  Аз Ви благодаря за този въпрос. Това е много актуален въпрос, по който предстои Вие да работите като Комисия по отбрана и парламент. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Само нещо да кажа, извинявайте за допълнението. Извинявам се, ако не е много по темата, но Министерството на отбраната е поработило по този въпрос, включително има промяна в щатове и така нататък в някои структури.
  Заповядайте, господин Велков.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря.
  Аз нямам реплика. само бих искал да помоля заместник-министъра – на тази конференция 14 и 15 юни не би било лошо да има представителна извадка на Комисията по отбрана, най-малко до председателя и един-двама специалисти. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Велков.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Ние сме домакини, ние каним, няма проблем. Ние разпространяваме документи – ще Ви доложим.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Други въпроси и изказвания? Ако няма, аз само искам да припомня, че направихме и ние доста сериозни усилия в тази посока на проведената интерпарламентарна конференция, която беше тук от 15 до 17 февруари, на представители на много държави от Европейския съюз, наши партньори присъстваха. Много сериозна тема беше.
  Все пак да припомня като част от Европейското председателство в парламентарното измерение, че много страни не успяха да постигнат консенсус в края на конференцията, а ние имахме „Heads of Delegations“, което беше изключително важно. Много държави не са успели да го постигнат това като председатели. Част от сесията, която водихме ние в сферата на отбраната, засягаше и въпросите за киберсигурност. Там имаше добри теми, имаше добър разговор.

  Да преминем към точка трета:
  ПРЕДСТАВЯНЕ В КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА НА УДОСТОЕНИТЕ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОФИЦЕРИ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 136, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Ще помоля да поканите един по един колегите да се представят от заместник-министъра, от заместник-началника на отбраната.
  Иван Лалов може би ще бъде първият.
  Само да припомня какво сме дискутирали като отношение за провеждането на това представяне.
  Заповядайте, господин Генерал.
  Честито, господин Генерал, с присвояването на новото офицерско звание генерал-майор, заместник-командващ на Съвместното командване на силите.
  Господин Заместник-министър, Вие ще представите генерал Лалов, нали?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Аз ще направя само едно изявление и бих Ви помолил да предоставим думата на заместник-началника на отбраната генерал Атанасов, подобаващо като заместник-началник на отбраната да представи кадровия път на нашите генерали, така по-подобава.
  Само да кажа, че ние сме много удовлетворени от поправката в Закона, господин Председателю и господа народни представители, с която Вие дадохте възможност в такава процедура да се запознаете с новопроизведените генерали и те да се запознаят с Комисията по отбрана. Това според мен е едно политическо решение, което може само да издига авторитета на нашия генералски състав, което е и нашата политика.
  И второ, аз го изразих и пред президента, тази година бях много щастлив да бъда генерал, като бивш генерал, а като заместник-министър да видя 11 колеги, които получават нови звания, получават нови назначения, които получават повишение в длъжност и звание. Това показва, че грижите в сектора на отбраната, които полагат парламентът и правителството, имат фактически и кадрови израз. Така че, ако Вие сте съгласен, да предоставите думата на заместник-началника на отбраната.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър. Вие изпълнявате и точката на Закона – тук сте да представите…
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: И още една молба имам, господин Председател. Имам среща в 16,00 ч. с заместник-командващия на KFOR, а в 17,00 ч. с командващия на SFOR в Босна, Косово. Дано да завършим, ако не, генерал Атанасов ще продължи да представя.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Ако колегите нямат нищо против.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Генерал Атанасов, заповядайте.
  ПЛАМЕН АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С Указ на Президента на Република България бригаден генерал Иван Лалов бе назначен на длъжност „заместник-командващ на Съвместното командване на силите“ и произведен в следващо военно звание „генерал-майор“.
  Вие всички добре сте запознати с кадровата справка. Само накратко: завършил е Военно училище „Георги Бенковски“ – 1987 г., Академия „Раковски“ – 2000 г., Колежа по отбрана в Париж – 2006 г. Започва службата си като младши пилот 1987 г. Преминава през всички основни командни длъжности до командир на Трета авиобаза и с Указ, както казах, на президента от 6 май е назначен за заместник-командващ на Съвместното командване на силите.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин генерал Атанасов.
  Сега ще дам думата на генерал-майор Лалов. Накратко да кажете няколко думи за това какво очаквате от новата длъжност, какви са предизвикателствата, перспективите. Съвсем накратко и делово.
  ИВАН ЛАЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Какво очаквам? За мен проблемът е какво очаква длъжността от мен. За да бъда напълно откровен, отивайки от базата в Съвместното командване на силите, не мога да кажа, че съм абсолютно подготвен за всичко. Това, което говорих и на представянето си в Съвместното командване на силите, е, че ще положа всички усилия да вляза бързо в час.
  На всички е ясно за Съвместното командване като интегрирана структура в Министерството на отбраната за оперативно ръководство на Българската армия. Това ще бъде и моята задача като заместник-командващ, а целите, които си поставям, те са и проблеми за цялата армия. Това е личният състав – да можем да осигурим формированията, и които са ни на пряко подчинение, с необходимия личен състав, да подобрим, доколкото е възможно, логистичното осигуряване, тъй като то е отговорно със Съвместното командване на силите, както и, разбира се, подготовката на пряко подчинените ни формирования.
  Съвместното командване на силите е отговорно и за действията на дежурните сили и средства, за мисиите, които се намират извън страната под егидата на НАТО, така че всичките тези задачи, които са вменени на него за изпълнение, ще бъдат и мой приоритет за изпълнение.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Само да допълните как виждате ролята на Съвместното командване на силите във взаимоотношенията си с видовете въоръжени сили? Може би в тази посока.
  ИВАН ЛАЛОВ: В тази посока това, което виждам – за това ще се старая и като заместник-командващ. Пак казвам, че съвсем скоро съм назначен, все още не съм много навътре в нещата, но смятам, че на Съвместното командване на силите трябва да бъде предоставена повече възможност за оперативното ръководство на видовете въоръжени сили. Говоря, когато изпълняваме съвместни учения, операции, то такава е и неговата задача. Така че освен това, за което отговарят като оперативно планиране, да може да се извърши оперативното ръководство на трите вида въоръжени сили.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата за въпроси, изказвания. Имате справката пред себе си.
  Господин Велков, заповядайте.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Генерал, преди всичко бих искал да Ви кажа: добре дошъл сред нас, и смятам, че споделям мнението на ръководството на Комисията.
  Прави впечатление, че генерал-майор Лалов има завиден командирски стаж допреди да отиде във Военната академия. Вие отивате като „началник-щаб на ескадрила“, ако не се лъжа, във Военна академия „Раковски“, тоест той е минал през всички звена. Ние можем само да бъдем доволни и да се радваме, че такива хора стават титуляри на такива длъжности.
  Малко да внеса една шеговита нишка, един въпрос към него. Виждам, че сте роден в село Бреница. Вярно ли е, че в село Бреница с вино карат воденица? (Смях и оживление.) Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря за изказването и за въпроса. Между другото, да поясним, че село Бреница вече е леко далече от семейство Лалови. Те имат други ангажименти към други села и градчета, пак известни.
  Заповядайте, господин Генерал.
  ИВАН ЛАЛОВ: Аз в същия тон ще се опитам да отговоря, но той е не шеговит, а сериозен. До 1966 – 1968 г. в землището на село Бреница е имало над 18 хил. декара лозя и от там му идва песента „Село Бреница с вино кара воденица“. С едно решение – вече не знам от коя година – тези лозя се изкореняват и там се прави Институтът по царевицата по линията на СИВ, и се правят опитни полета за нови хибридни видове царевица. (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал, за блестящия Ви отговор. Все пак не сме Комисията по земеделие.
  Заповядайте, господин Тошев.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Макар че не сме Комисия по земеделие, аз да помоля генерал Лалов: заредете марковата къща в Брацигово с бренишко вино, аз често ходя там. (Смях и оживление.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Други въпроси?
  Адмирал Манушев, заповядайте.
  ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Няколко думи, не са точно въпроси, към генерал Лалов.
  Поздравления, господин Генерал, впечатляваща кариера на военен! И като правя така сметки, Вие сте от 1980 г. в армията. Служили сте, изглежда, две години? Това означава 37 години служба, сметнах го от това, което пише. Наистина впечатляващо, целият Ви живот е минал в армията.
  Нямам въпроси към Генерала. Аз съм сигурен, че той бързо ще навлезе в работата. Радвам се, че там има и командващ сухопътен офицер, заместник има летец, има и моряк за началник-щаб, така че трите вида са представени. Това, което говори, че има какво да се работи, има какво да се прави, за да се издигне наистина административният капацитет на Съвместното командване на силите, да може да командва трите вида заедно, тъй като сега, без компонентите на трите вида, трудно може да се справи.
  Но какво ми прави впечатление, и това ми е като бележка към военното командване на Министерството на отбраната, не толкова към политическото. Господин генералът е от 37 години в армията. Всичките му награди досега са предметна награда, благодарност, похвална грамота, парична, обявяване на благодарност, обявяване на благодарност, похвална грамота, похвална грамота, офицерски кортик. Много се извинявам, ама може ли 37 години да си в армията и да нямаш един медал, един орден или нещо за тази служба? Като гледаш, с всички генерали е така. От тримата, които днес ще гледаме, единият има „За вярна служба под знамената“ – III степен.
  Не е нормално, уважаеми членове на Комисията, господин Председателю, генерал Даскалов да се пенсионира по пределна възраст и първите, които му дават някаква награда, са италианците. Нищо не сме му дали! Генерал Мутафчийски – началник на Военномедицинска академия, нищо! Има едно отличие за спасяване на ранените в Бургас – на „Сарафово“. Не може с по 30 – 40 години служба българските генерали и офицери да нямат нищо, а да награждаваме някой от резерва примерно със „За вярна служба под знамената“.
  „За вярна служба под знамената“ е награден знак, който е трябвало да получи и господин генералът, трите степени досега, за тези длъжности, които е заемал. Задължително е трябвало да ги получи, защото Авиобазата му и там, където е служил, е била водещата в България.
  Това ми е бележка към военното ръководство, което не е представило за награда пред министъра своите подчинени офицери. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Адмирал.
  Заповядайте да допълните, господин Михов.
  МИЛЕН МИХОВ: Господин Адмирал, просто Ви благодаря за отварянето на тази тема. Наистина Ви благодаря, защото това много отдавна лично на мен ми се върти в главата, че ние не отдаваме – говоря „ние“, причислявайки се към военното и политическо ръководство – задължителното уважение на българските войници, офицери и подофицери. Нека да не се връщаме назад, но за всеки празник на армията имаме толкова войници и офицери, които заслужават отличие. Наградната система, която действа сега, не е разгърната напълно. Тя трябва да придобие измеренията на такава, каквато е била в царско време, в социалистическо време – нормалната разгърната система. Но и сега съществуват такива елементи, които трябва да бъдат просто задължение ежегодно да награждаваме нашите войници, сержанти и офицери. И Ви моля – и политическото ръководство, и военното ръководство, това е един от начините да върнем духа и самочувствието на българските офицери и войници. Моля Ви да използваме това, което имаме сега, а пък наша задача е да разгърнем и ордена „За храброст“ в неговата пълнота, и някои други елементи от наградната система, но и сега има възможност да бъде прилагана.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Михов.
  Очевидно, господин Генерал, беше изтъкнат единственият Ви недостатък, че не сте достатъчно награждаван.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАС ЗАПРЯНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Адмирал Манушев постави един много важен въпрос за моралните стимули и настина тук сме в дълг. Аз съм предложил на министъра на отбраната да разработи модел и документ към него, с който да ликвидираме тези безобразия по отношение липсата на морални стимули за нашите колеги.
  Мога само да Ви съобщя с удовлетворение, че генерал Боцев реагира и е предложил за държавна награда хора, на които предстои сега, тази година, да пенсионираме, и да поправим една грешка, че ние пенсионирахме началник на отбраната и не му дадохме никаква държавна награда. Сега трябва да поправим тази грешка. Също така и генерал-лейтенант Люцканов, който пенсионирахме без никаква държавна награда.
  Така че има предложение от началника на отбраната, за което аз го приветствам, съгласувал съм го и съм предложил на министъра на отбраната да започнем процедура за награждаване на трима генерал-лейтенанти – един, на който сега предстои да бъде пенсиониран, и двама, които сме пенсионирали, без да им обърнем внимание, с орден „За военна заслуга“ – I степен. По принцип моята идея е всички четиризвездни генерали началници на отбраната традиционно да си получават най-високия държавен орден – орден „Стара планина с мечове“, тризвездните генерали да получават „За военна заслуга“ – I степен, двузвездните генерали да получават „За военна заслуга“ – II степен, но не като се пенсионират, а когато получат званията. Както сега господин генералът вече е генерал-майор, би следвало да получи от президента орден „За военна заслуга“ – II степен; бригадните генерали „За военна заслуга“ – I степен; и на полковниците, и другите категории военнослужещи. Нашите колеги, когато си сложат парадните дрехи, са много бедни, какво да сложат, а американските сержанти са окичени с медали и награди. Ние сме в дълг политическото ръководство, не военното ръководство. Затова аз приветствам стъпките на генерал Боцев да поправим това, което сме направили с бившия началник на отбраната и генерал Пехливанов, заедно с привеждането вече оттук насетне на нашите колеги в пенсия, със съответната държавна награда. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър.
  Радвам се, че темата да отдадем внимание на Съвместното командване на силите предизвика и малко по-широк кръг от въпроси, които обаче са в интерес на всички.
  Заповядайте, господин Панчев.
  СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Господин Заместник-министър, господа генерали и колеги! Първо, искам да подкрепя господин Запрянов с неговото предложение като заместник-министър. Убеден съм, че цялата Комисия ще подкрепи Вашата идея, защото е редно българските военнослужещи да получават стимули за тяхната работа – било то в изпълнение на военната служба тук, в България, или зад граница.
  Радвам се, че имаме нов двузвезден генерал. Честито, господин Генерал! Имам удоволствието да го познавам от първите години, когато беше на работа в… (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Добре, дали завършихте?
  СПАС ПАНЧЕВ: Точно казах, че го познавам оттогава и се радвам, че в този случай конкретно кариерното израстване е било в основата на идеята да бъде предложен за повишение, заслужено.
  Тъй като миналата седмица или преди няколко дни имаше интервю по телевизията и там беше споменато, че един летателен час на пилотите в „Граф Игнатиево“ е около 1200 лв. като заплата, само кажете Вие като командир, каква е тази информация, или просто някой говореше?
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Откъде е тази информация? (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Това не е въпрос към генерал Лалов. (Шум и реплики.)
  Ако нямате нищо против, да не влизаме в тази тема. (Шум и реплики.)
  Генерал Симеонов, заповядайте.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Председател. Господин Генерал, поздравления за повишението!
  Нямам въпроси към генерал Лалов, само ще кажа моите адмирации към него, отчитайки, че го познавам много добре, защото сме служили заедно доста години. Кадровиците не са си свършили работата, категорично подчертавам. И тогава го казах на генерал Запрянов, преди да тръгне, че не са си свършили работата. Офицерският кортик на 10 юни 2014 г. е всъщност на 11 юни 2014 г., и не е от министъра на отбраната. Като началник на отбраната аз лично връчих кортика на генерал Лалов – бригаден генерал Лалов тогава. Така че казах на генерал Запрянов. Министърът има свободно поле и може да се изяви в най-скоро време със следващата по-висока награда, която би била реална за дейността на генерал-майор Лалов.
  Твърдо вярвам, че генерал-майор Лалов ще си пасне на длъжността. В скоро време ще влезне и ще си изпълнява задълженията така, както оправда доверието на всичките постове, заемайки поста командир на авиобаза „Граф Игнатиево“. В това, още веднъж казвам, не се и съмнявам.
  По отношение на това, което се заговори за медали, знаци и така нататък, наистина трябва да се помисли, защото последните може би десетина години това беше като табу – само, които си заминаваха, понякога бяха награждавани, и то не всички. Това е пропуск на Министерството на отбраната, по който би трябвало да се помисли в бъдеще.
  По отношение на въпроса на господин Панчев. За да помогна в отговора, ще го дам вече като бивш пилот и вече на политическото поприще. Наистина има много „доброжелатели“, които за какво ли не се изказват за летателния състав. Само едно ще кажа, уважаеми колеги, независимо колко полета изпълнява пилотът, може и в един полет да стане – да се катапултира, тоест за него процентът е 100% и може да загине.
  Ще дам още един пример. Колеги от Сухопътните войски, когато бях включително командващ ВВС, тогавашният началник на Генералния щаб ми казваше: господин Генерал, Вие много фамилиарничите с подчинените. Аз му казах така: господин Генерал, пилотите сме друго племе. Качим ли се в кабината на самолета, слагаме коланите на спасителния парашут, закопчаваме се и вече не се виждат пагоните дали е на генерал, дали на полковник, дали на лейтенант, или на курсант. Стане ли нещо, загиват и двамата, когато са двама в полет. В авиацията имаме загинали генерали, в интерес на истината.
  Така че тези доброжелатели е излишно да търсят неща, които… Това е мярка на ръководството на армията, на авиацията с цел да запази летателния състав, защото тези хора за мен са герои. Летейки на минимума летателни часове и рискувайки своя живот, и се намират доброжелатели, които започват да мислят и да говорят – да не кажа точната дума – да говорят неща, които не са верни. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал, за силното изказване.
  Предполагам, че не се очаква отговор.
  Ако няма други въпроси и изказвания, да попитам: тежко ли Ви се видя в Комисията сега? Как Ви се вижда? Добре.
  От името на всички Ви благодаря за службата досега. Успех в бъдещите Ви начинания и повече медали!
  ИВАН ЛАЛОВ: Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Генерал, да представите генерал Петров.
  ПЛАМЕН АТАНАСОВ: Бригаден генерал Димитър Христов Петров е назначен с Указ № 103 на длъжността командир на Трета авиобаза и е удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“. Същият е роден 1966 г. в град Тополовград, област Стара Загора. Завършил е Военното училище „Георги Бенковски“ – 1990 г., Академията „Георги Раковски“ – 2000 г., генералщабен курс във Факултета по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин – 2013 г. Същият е преминал през всички командни длъжности от младши пилот 1-во звено – 1991 г., до заместник-командир на авиобаза, от която длъжност заема длъжността „командир на авиобаза“.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Първо, от името на Комисията честито за новата длъжност, за новото звание! С няколко думи, ако може, да кажете как виждате бъдещата си дейност като командир, грижата Ви за формированието, амбициите, които имате. Имате много сериозен опит в Трета авиобаза, предполагам, че няма да представлява проблем.
  Заповядайте.
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Първо, искам да благодаря за поздравителния адрес и за пожеланията в него. Искам да кажа, че аз съм от 18 години в Трета авиобаза. Минал съм през основните длъжности и това, което виждам към момента като най-важен приоритет за мен и за командването на базата, първо е да се съхраним личния състав и да опитам да развием у него допълнително способности – да надграждаме това, което е създадено. Като имам предвид „личен състав“, това не са само летците, тъй като в момента има доста сериозен отлив от логистичните специалисти, от инженерно-техническия състав, така че грижата ми е насочена към това, тези хора да бъдат мотивирани допълнително. Работя вече по въпроса за провеждане на срещи с всички по направления. Има неща, които могат да бъдат решени на моето ниво на отговорност, но има и неща, които се отнасят към по-високите нива. Това, което за мен наистина е най-важно, първо да спра текучеството в базата. Имаме некомплект 99 души. По принцип не са много, но за много възлови специалности се усеща вече сериозен недостиг. Това е приоритет номер едно за мен – личният състав.
  Оттам нататък, Вие знаете, периодично ние участваме в международни учения, за които не сме само база – домакин, а сме активни участници в тях, което предполага, че съставът трябва да има адекватна подготовка, за да може да участваме пълноценно в тези мероприятия. Така че на второ място поставям подготовката на състава. Вече говорим основно за летателния състав.
  Третият приоритет е поддържане на техниката, с която работим в момента. Не е тайна, техниката в основната си част е произведена преди повече от 30 години. Говоря за самолетообслужваща автотракторна техника, специална техника. Авиационната техника е от периода 1988 – 90 г. производство и се изискват сериозни усилия за поддържане на тази техника в изправност, за да можем да сме готови да си изпълняваме задачите. Освен че отнема много човекочасове работа, са необходими и съответните ресурси за осигуряване на запасни части и поддържане на техниката. Там също е сериозно предизвикателство, тъй като много от машините вече не са в производство и за тях трудно се намират резервни части. Това е като основа – тези приоритети, които споменах.
  За инфраструктурата фактически вече нещата отиват на по-високо ниво, тъй като нямаме собствени източници да финансираме проекти.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Колеги, пак ще помоля за въпроси, които са в сферата на компетенция на командира на базата. Ако имате нещо по-специално, си запазваме правото по всяко време да викаме всички генерали по специфични въпроси, на които могат да отговорят. Сега поводът е малко по-различен.
  Господин Тошев, заповядайте.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Господин Генерал, първо, поздравления за новата длъжност, която вече изпълнявате! От кадровата Ви справка и от доверието, което Ви се гласува от професионалното и от политическото ръководство на Министерството, считам, че ще се справите прекрасно.
  От доста години и мисля, че сме на финалната права документално да приключим с процедурите по задвижване на придобиване на нов изтребител за Българската армия, по-конкретно за Военновъздушните сили. Няколко аспекта в този смисъл искам да Ви попитам.
  Първо, Вие досега имате ли някакво участие в подготовката на документацията по този проблем?
  И, второ, което е по-важно: няма да Ви питам от тези 7 – 8 неща, които са предложени, какво бихте избрали, какъв изтребител. Не е коректно! Ако другата седмица правителството одобри и предостави на парламента документацията да бъде задвижен инвестиционният проект, до края на годината да се сключи договор, това означава, че до 2 – 3 години ще имаме нов боен изтребител, което най-вероятно означава, че Вие ще трябва да го въвеждате в експлоатация. Как считате като база и като кадри имате ли такава готовност?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Тошев.
  Заповядайте, господин Генерал.
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Отговорът на първия въпрос: съвсем не, нямам никакво участие в този процес.
  По отношение на втория въпрос отговорът е условен, тъй като зависи от платформата, която ще бъде избрана, и условията, които ще бъдат предявени към летателния и инженерно-техническия състав за експлоатирането. Имаме подготвени летци и техници, които са със съответната езикова подготовка. Голяма част от тези летци обаче са на по-голяма възраст и е добре да се фокусираме върху по-млад състав. Това, което казах преди малко за подготовката на състава, имаме амбицията да подготвяме млади летци, които евентуално да бъдат гръбнака на изтребителната авиация с новия самолет. Доложих!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Но по принцип имате изготвени разчети?
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Тъй вярно.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Панчев.
  СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Честито, господин Генерал! И за Вас се радвам, че Вие вървите по стълбицата и сега сте генерал и началник на базата – една база, която мен като българин ме е правила горд, защото и с малките възможности, които имаме, се поддържа и добро качество сред летателния състав, а и се носи отлично службата. Убеден съм, че Вие като човек, който досега не малко години е бил в „Граф Игнатиево“, ще продължи тази работа авторитетът на базата да не пада по никакъв начин.
  Сигурен съм, че и в бъдеще нашите натовски партньори ще ни търсят като партньори за учения в базата. Радвам се, че Вие винаги показвате отлични резултати там, което се отбелязва след ученията. Искам да знаете, че в Комисията по отбрана имате приятели, които имат интерес не само за бъдещото развитие на българските Военновъздушни сили и новия многоцелеви изтребител, а и да имате отремонтирани самолети. Ние сме тези, които и постоянно питаме, и настояваме това, което имате в базата, да е отремонтирано, да се поддържа в добър вид и да има достатъчно средства за бойна подготовка. Ние от опозицията и в бъдеще ще го правим настойчиво, за да може да имате условия да носите с чест бойната задача, която правителството и нашият народ очаква от Вас. Благодаря Ви. Успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: И аз благодаря.
  Адмирал Манушев, заповядайте.
  ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Поздравявам Ви, господин Генерал, с първото генералско звание и с назначаването за командир на Трета изтребителна авиобаза – основната ни военновъздушна единица. Вашата кариера е впечатляваща – Вие сте от началото летец и сте минали по всички длъжности.
  Кое ми направи впечатление, като прочетох справката Ви? Преди шест години сте изкарали четири двойки по английски. Един приятелски съвет. Четири тройки за Вас са важни като командир. Намерете време, макар че сигурно Ви е по-трудно сега като командир да намерите, но това трябва да го имате, за да сте абсолютно съвместим оперативно с всичките ни съюзници, които толкова често ще идват при Вас, че ще Ви се налага не само да разговаряте, а да планирате операции, да подготвяте документи и така нататък. Това е приятелски съвет – намерете време.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Адмирал.
  Генерал Симеонов.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Председател, колеги, най-напред искам да поздравя генерал Димитър Петров.
  Колеги, пред Вас стои един от най-добрите пилоти на МиГ – 29. Мога да го кажа с гордост. Той се е доказал във времето и доказа и себе си, тъй като адмирал Манушев му пожела преди малко нещо. Това е, между другото, първият български генерал, завършил Генералщабната академия в Китай. Други колеги, които са завършили в Китай, нямам информация да са произведени в генералско звание, за което още веднъж поздравления, признания.
  В Китай се обучават на английски език, господин Адмирал. Но съветът на адмирал Манушев, ако намери време… Знам, че той практикува постоянно английския. Дори в момента F – 15 са на учения при тях. С американските колеги и с американския командир, който ги води, контактуват на английски. Не се съмнявам, че ще се представите достойно.
  Искам, Митко, да ти пожелая успех. Обръщам се на малко име, защото те познавам от отдавна. Жив и здрав да си! Да водиш базата така, както досега е била лидер в авиацията и в армията, и най-важно – безаварийно да водиш хората напред!
  Уважаеми колеги, напомням Ви нещо, Вие го чухте преди малко в малко друг аспект от командира на базата – въпроса, който зададох за МиГ – 29, а и за СУ – 25 на министъра на отбраната. Особено важно е хората, които ще се приучават, както и другото пожелание на господин Тошев беше – да приеме новите самолети, което най-искрено му пожелавам, трябва да се даде необходимият и достатъчен нальот на пилотите, които ще бъдат приучени, поне първата група, а след тях и другите, за да може по най-бързия начин да бъдат приучени на този самолет.
  Успех, господин Генерал! Жив и здрав да си!
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Други колеги?
  Ако няма, искам да Ви задам въпроса: как се чувствате в Комисията по отбрана?
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Комфортно. (Смях и оживление.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Добре, благодаря.
  Да пожелая успех от мое име и от името на цялата комисия на Вас, на целия личен състав! Една заръка – като приемете новия изтребител на „Граф Игнатиево“, не забравяйте да поканите Комисията по отбрана. Успех желая, господин Генерал!
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Продължаваме с генерал Григоров.
  Заповядайте, генерал Атанасов, за представяне.
  ПЛАМЕН АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове! Бригаден генерал Митко Григоров с Указ № 100 от 18 април 2018 г. е удостоен с висше офицерско звание “бригаден генерал“. Същият е роден 1968 г. в град Добрич. Образование: висше. Завършил е Военното училище 1991 г.; Академия „Г. С. Раковски“ – 2002 г.; и Стратегически курс по ръководство на отбраната – 2014 г. Преминал е през различни длъжности в структурите на Българската армия. На заеманата длъжност е от 2016 г. – директор на дирекция „Логистика“ в Щаба по отбраната.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Първо към генерал Григоров – честито ново звание, очевидно заслужено.
  Ако имате нещо да споделите като директор на дирекция, как виждате работата в дирекцията, какво смятате, че е важно, къде да се проверят трудности, проблеми, решения? По Ваш избор.
  Заповядайте, господин Генерал.
  МИТКО ГРИГОРОВ: Благодаря.
  Като директор на дирекция „Логистика“ и ръководител на логистичната система за осигуряване на въоръжените сили на стратегическо ниво основните проблеми за решаване, които стоят, са доста и разнообразни, тъй като логистичната система за осигуряване на въоръжените сили е всеобхватна, с различни области и подсистеми. Най-важните според мен, които не търпят отлагане и са на дневен ред за спешно решаване, са унищожаването на касетъчните боеприпаси, по което България е подписала Дъблинското споразумение и срокът е 2019 г. Благодаря на Комисията по отбрана, че променихме Закона за касетъчните боеприпаси, с което дадохме възможност касетъчните боеприпаси да бъдат изнесени извън територията на Република България и да бъдат унищожени в друга държава, която също е член и е подписала Конвенцията за унищожаване на касетъчните боеприпаси. Към настоящия момент сме поели финансирането по този проект и от американска страна и сме отправили техническо задание за унищожаването им и избор на изпълнител от Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA), която е в Люксембург. Очакваме до месец септември да имаме избрана фирма и се надявам финансовите средства да бъдат достатъчни – в размер на 2 милиона, осигурени от американска страна, с които да пристъпим към изпълнение на проекта.
  Друг важен въпрос, който стои за решаване и не търпи отлагане, е унищожаването на излишните ракетни горива, които са в резултат на снемане от въоръжение на различни зенитно-ракетни комплекси и други ракети. За унищожаването на ракетните горива, които са много опасни и могат да предизвикат екологична катастрофа, имаме подписан меморандум с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Искам да споделя с Вас, че утре имаме среща с представители на ОССЕ от 9,00 ч., на която ще обсъдим възможността евентуално да се самофинансираме и как може да се направи това нещо, защото липсват донори в ОССЕ за унищожаването на тези ракетни горива.
  Други проблеми, които стоят за решаване пред Логистиката, са поддръжката и възстановяването на техниката, храненето, снаряжаване, дрехи, които мисля, че са важни неща за военнослужещите. За да изпълняват функционалните си задължения, трябва да бъдат добре облечени, екипирани, нахранени, осигурявани с гориво-смазващи материали.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Колеги, въпроси, изказвания?
  Господин Цонков, заповядайте.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Благодаря, господин Председател.
  Господин Генерал, поздравления за назначението, за генералското звание! Бих искал да Ви пожелая успех в трудните задачи, които имате, защото наистина са такива – вещево осигуряване на войската, хранене, както казахте, материалното осигуряване, унищожаването на различни видове боеприпаси. Мисля, че говоря от името на цялата комисия, че имате нашата подкрепа, ако срещнете трудности, за законодателни инициативи оттук нататък, а и моралната подкрепа.
  Още веднъж поздравления и успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Цонков.
  Генерал Симеонов, заповядайте.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Генерал, честито най-напред за новото звание и новата длъжност!
  Логистиката е един от най-тежките сектори. Знаем в последните години – няма да казвам колко години, защото са много – какво е логистичното осигуряване. Да се надяваме, че в бъдеще нещата ще се подобрят, но пожелавам Ви повече упоритост, хъс и да се борите с проблемите на армията, които съществуват, съвместно с Вашите колеги. Затова Ви пожелавам най-горещо от сърце успех!
  По отношение на съкращаванията на тези боеприпаси, това е ежегоден проблем, при който се съкращават отделните видове боеприпаси, и се освобождават също така всяка година определени количества боеприпаси, което води до натрупвания и невинаги сроковете на утилизация се спазват поради финансови ограничения. Пожелам Ви повече вдъхновение, късмет и успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря ви, господин Генерал.
  Други колеги?
  Ако няма, още веднъж честито, господин Генерал, за новото звание!
  Моят дежурен въпрос: как се чувствате в Комисията по отбрана? Как – страшно, не страшно, лошо, тежко?
  МИТКО ГРИГОРОВ: Благодаря, господин Генерал, за въпроса. Аз съм присъствал като експерт на заседания на Комисията по отбрана по различни теми. Приятно ми е.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря за конкретния отговор.
  От мое име, от името на всички колеги Ви честитя новото звание – заслужено, благодарение на качествата, които сте показали, и на отдадеността на работата, която имате! Да Ви пожелая успех! Успехът на логистиката е важен по отношение на цялата армия. Успех и на Вашите подчинени! Благодаря.
  Да благодарим и на генерал Атанасов за представянето.

  Преминаваме към четвърта точка:
  РАЗНИ.
  Аз нямам нищо към Вас, колеги. Вие ако имате някакви теми.
  Между другото, темата, която постави адмирал Манушев за награждаването и за системата, беше много точна.
  Заповядайте, господин Ибрямов.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Имам две предложения, господин Председател. Първо, в рамките на няколко наши заседания предлагам да направим едно закрито заседание във връзка с някои въпроси, които бихме желали да поставим на министър Каракачанов, да получим информация, защото има много важни теми, които бяха засегнати включително и днес – актуални въпроси, касаещи националната сигурност на България. Ако следим внимателно кой какво говори и какво казва, изникват много важни въпроси, които не могат да бъдат обсъдени извън закритото заседание.
  Второ, докладът, който беше изчетен във връзка с напредъка и приоритетите на Българското европредседателство, моля да бъде изпратен по имейлите на колегите на Комисията по отбрана. Все пак да разполагаме с този важен документ, касаещ Комисията по отбрана.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
  Докладът ще бъде изпратен. Между другото, най-вероятно ще Ви изпратя и един друг документ също за Ваша информация, който пристигна в Комисията по отбрана.
  Що се отнася до закрито заседание, някак си не идва блицконтрола да го закрием.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Не, нарочно заседание.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Това имам предвид, само да продължа. Когато имате предложение за тема, аз съм отворен, заповядайте – включваме конкретна точка, на която можем да вземе решение да бъде закрито заседание. Това е точно и правилно. (Народният представител Джейхан Ибрямов говори при изключен микрофон.)
  Само трябва да формулираме точката. По какъв начин ще бъде зададена: изслушване на министъра на отбраната… (Шум и реплики.)
  Ще бъда много благодарен – представете ми темата формулирана, няма никакъв проблем ще я включим.
  Друго?
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Подкрепям предложението, което отправиха сега колегите, то е принципно. (Шум и реплики. Реплика от народния представител Слави Нецов.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Господин Велков, заповядайте.
  СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Нали сме в точка „Разни“? Искам да отбележа лично моето удовлетворение, че представителят на „Воля“ все по-активизира своята дейност в Комисията, казвам го съвсем сериозно, с въпроси. Даже днес, ако разрешите и малко шеговит тон, видяхме, че още лидерът не се е върнал от Москва, и вече за Македония говори. (Смях и оживление.)
  Заповядайте, господин Панчев.
  СПАС ПАНЧЕВ: Господин Председател, колеги! Аз си позволявам да кажа няколко думи в края на днешното ни заседание във връзка с първата среща, която проведохме с новопроизведените генерали, повишението на висшия офицерски състав. Помня, че когато гласувахме идеята в Закона, имаше „въздържали се“ и някои бяха „против“. Още веднъж искам да кажа, че е хубаво това, което се случи, не само за тях, че сме ги уважили, а и за нас – че ги виждаме, че можем да поговорим с тях, така че както и да е гласувано, според мен оценката трябва да е много добра за това, което се случи днес, и Ви благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: И аз благодаря.
  Друго? Ако няма, с това дневният ред е изчерпан.
  Успешен ден на всички!
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,27 ч.)
  Форма за търсене
  Ключова дума