Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
04/10/2018
  1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката на отбраната, съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2.Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 40

  На 4 октомври 2018 г, четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката на отбраната, съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2.Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,45 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Имаме кворум. Откривам четиридесетото поред заседание на Комисията по отбрана. (Изчита присъстващите гости.)
  Запознати сте с дневния ред, който включва две точки:
  1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката на отбраната, съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разни.
  Има ли предложения по дневния ред?
  Ако няма други предложения, моля да гласуваме.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет единодушно.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИКАТА НА ОТБРАНАТА, СЪГЛАСНО Т. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Започваме по парламентарни групи – първа е групата на ГЕРБ.
  Искам да задам въпрос на министъра на отбраната.
  Господин Министър, наскоро имахме среща с военно-патриотични организации от Стара Загора. Те поставиха въпроса относно използването на базата във военните клубове, които сте предоставили на военно-патриотичните организации. Не само в Стара Загора, но и в други населени места имат въпроси относно ползването и заплащането на ток, вода и други. За някои от нашите бивши колеги цените са достатъчно високи, те не ги ползват и намират други начини за ползване на помещения. Да ни запознаете относно реда и възможностите за подобряване на условията.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми народни представители! Стремежът ни винаги е бил да облекчаваме и да улесняваме положението на патриотичното войнство при ползването на клубната база и помещенията. Много са случаите – през последните 10-12 месеца сме удовлетворили подобни искания.
  Тъй като нашата дейност е регламентирана от законови разпоредби, предлагам да дадем думата на директора Социалната дирекция господин Иво Антонов за подробна информация.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Антонов.
  ИВО АНТОНОВ: Уважаеми господа народни представители, както каза министърът на отбраната нашата политика е по всякакъв начин да подпомагаме дейността на военно-патриотичните съюзи и организации, да разширяваме палитрата от такива организации, с които нашето Министерство да си сътрудничи, да създаваме условия за тяхната дейност и функциониране по възможно най-подходящия за тях начин.
  Въпросът за ползването на помещенията и консумативите е поставян многократно не само от колегите в Стара Загора, но и от софийските организации на ветерани, запасни и така нататък.
  Мога да говоря като председател на Комисията, която се занимава с тези помещения. Законовият регламент за отдаването на съюзите е по чл. 226м от Закона за отбраната и въоръжените сили, където има разпоредба, че министърът на отбраната при възможност може да подпомага дейността на съюзите като им отпуска финансова и материална помощ, като за помещенията не заплащат наем. По принцип съюзите нямат претенции за заплащането на консумативи в помещения, които са на Министерството на отбраната, тоест такива с отпаднала необходимост, които изцяло им се предоставят. Плащат си тока и водата, както е регламентирано по Закона за държавната собственост.
  Единственият проблем се получава във военните клубове по причина, че ползват стаи, а им се начисляват консумативи, които няма как да бъдат доказани в какъв размер са. (Шум и реплики.) Стигнахме до парадокса, че в Централния военен клуб в офиса на ветераните им начисляват вода, а те нямат чешма.
  Изцяло подкрепяме техните искания, защото това не е справедливо и направихме работна група по въпроса. Работната група излезе с решение за промяна в Наредба Н-12, която регламентира тези неща, но се оказа, че има законова пречка, защото в ЗОВС не е регламентирано точно това. Казано е, че за помещенията не се заплаща наем, но не е казано за консумативите. От „Правно-нормативна дейност“ препоръчаха да преминем към предложения за промяна в ЗОВС. Ние предложихме текст: „...а за военните клубове без заплащане на консумативи“. Влязохме в дискусия какво е консуматив, има ли такова понятие и така нататък. Работим в посока за военните клубове да въведем в ЗОВС норма, че не се плащат консумативи, като вероятно ще трябва да ги изпишем в самата наредба. (Шум и реплики.) Стана дискусия, но в новите предложения за ЗОВС вървим към разрешение.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви.
  И един уточняващ въпрос: възможно ли е да се монтират индивидуални водомери на тези, на които им е необходимо, защото има стаи, в които няма вода, и те ползват стаите, пък плащат и вода?
  ИВО АНТОНОВ: И това пробвахме. Агенцията направи обществена поръчка за поставяне на измервателни уреди в тези помещения и никой не се яви.
  Самата агенция предпочита да се промени нормативната база и те да заплащат тези консумативи, защото ще им излезе в пъти по-евтино, отколкото да поставят измервателни уреди.
  Понеже това нещо не стана веднага, те на места започнаха, където могат, да се поставят електромери, водомери и каквото е необходимо, за да се осъществява тази дейност. Това става с обществена поръчка, защото Агенцията не може да направи само за Стара Загора, трябва да направи за цялата страна, а е трудно една фирма да обхване всички клубове в страната да поставя водомери, електромери. На първо четене не се появи никой.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Колегите от БСП за България?
  Заповядайте, господин Генерал.
  КОЛЬО МИЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Генерал, уважаеми колеги! Въпросът ми към Вас, господин Министър, е по Закона за доброволната военна служба, който се подготвя и предстои да се обсъжда.
  Министерството на отбраната каква готовност има за изграждане на целите за подготовка на специалисти на доброволците – ще се ползват ли учебни заведения, или бойни формирования? Центърът за подготовка на специалисти в град Сливен дали е сред тези формирования?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Правим обсъждане в Министерството на отбраната. Конкретно за Сливен не мога да отговоря, но господин Ластарджиев може да бъде по-конкретен.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Ластарджиев.
  АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ: В управленската програма на правителството са записани като варианти за разкриване на такива центрове за подготовка на доброволци в Плевен и в Сливен. В момента обсъждаме варианта за разширяване на този кръг, да има по-голяма възможност и да е на регионален принцип.
  За момента не мога да кажа дали ще ни стигнат средствата и докъде ще се разшири този кръг, но Сливен категорично е в плановете на Министерството.
  Предстои да имаме сериозни и конкретни финансови разчети. В момента това е една от слабостите на разработеното досега. Чисто концептуално сме о`кей, финансовите параметри не сме доуточнили като срокове, но Плевен и Сливен категорично са в проекта.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви. (Министър Красимир Каракачанов говори при изключени микрофони.)
  Благодаря Ви, господин Министър.
  Реплика?
  Заповядайте, господин Генерал.
  КОЛЬО МИЛЕВ: Господин Министър, логиката Ви е правилна, тъй като има много традиции по изграждането на учебните центрове във формированията. Считам, че Сливен е едно от тях, но има и други формирования, които могат да се справят с тази задача, за което Ви благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Колегите от „Обединените патриоти? Не.
  Колегите от ДПС? Няма.
  Колегите от Воля? Няма.
  От ГЕРБ втори кръг? Няма.
  Колегите от БСП за България?
  Заповядайте, господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Председател, аз ще помоля извън въпроса ми процедурно да приемем при такива изслушвания, тъй като имахме уверението и желанието да бъдем информирани един път месечно на изслушването на министъра да започваме с кратък преглед на инвестиционните проекти. Просто ей така, за да знаем и да сме в течение, както си бяхме обещали, че ще имаме периодична информация.
  Благодаря на министъра за поздравителния адрес за рождения ден. (Шум и реплики.) Благодаря за вниманието, господин Министър.
  Господин Министър, имахте намерение да предприемете законодателни промени във връзка с обвързване заплащането на военнослужещите по длъжност и звание. Докъде го докарахте, как стоят нещата финансово? Трябва ли парламентът да помага и какво е всъщност движението по въпроса?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: По тази тема работи постоянният секретар господин Ластарджиев и е най-добре да му дадем на него думата.
  АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ: В момента сме изготвили Проект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Тече 14-дневния срок, като сме го качили на сайта на Министерството за обществено обсъждане. Съгласувано е с Оценка на въздействието, с Министерския съвет.
  Кратка е програмата. Основните моменти са промяна в §1, в чл. 24, ал. 2: „В изречение първо думите „степени в обхвата на военните звания“ се заменят с „длъжностни нива и военни звания“.“
  Второто е в чл. 212, ал. 1: „Думите с „присвоеното им военно Звание и обхвата на военното звание“ се заменят с „заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание“.“
  Към момента тече подзаконова подготовка и готвим класификатор на длъжностите в Министерството, за да може тези промени да влязат от 1 януари 2019 г. С новия бюджет се надяваме това, което е по Националния план, да го получим в перото за личен състав, защото иначе няма как да го реализираме това нещо.
  Подготвили сме около 37-38 длъжностни нива. Те изцяло стъпват на приетия с постановление на Министерския съвет от 2017 г. Йерархичен класификатор на структурите и военните формирования. Мисля, че е направен доста принципен подход. Надяваме се да даде резултат като го реализираме. Идеята е длъжностите с по-големи отговорности, образователен ценз, по-тежките длъжности, които са натоварени с командване на личен състав, да намерят и по-голямо заплащане. За звание ще получават едно и също, но за длъжност ще бъде диференцирано – това е идеята.
  Молбата ни е като извървим цялата тази процедура, преди да влезе в Народното събрание, след това, ако е възможно, да стане по ускорена или стандартна процедура, за да се реализира.
  Има допълнение към предложението, което сме обсъждали преди, свързано с цивилните служители. Там има предистория. От 2012 г. на ниво Министерство структурите във военните формирования и в Българската армия цивилните служители са по наш класификатор. Там няма проблеми и можем да променим заплащането, защото то няма как да изостава в пъти спрямо пазара на труда и със структурата на заплатите. Но за цивилните служители в държавната администрация сме вързани с наредбата, която важи за всички министерства. Правихме опити – беше внесен доклад на министъра на отбраната в Съвета по административна реформа, да се даде възможност еднократно да се коригират наслоени от 2012 г. разлики в заплащането. Има едни и същи длъжности, едни и същи нива, а разликите са от порядъка на 300 – 400 – 500 лв. Оказа се, че има министерства, в които този проблем е още по-сериозен.
  Сега предвид намерението да се дава в цялата бюджетна сфера 10-процентно увеличение, тези разлики не само че няма да бъдат намалени, даже ще се задълбочат. Нямаме разбиране по този въпрос на ниво промяна за цялата администрация, не е в нашите правомощия и не можем да го решим.
  Затова правим предложение за преходна норма, която да даде възможност в края на 2018 г. да коригираме тези разлики. Разполагаме с финансов ресурс, не искаме нищо допълнително, просто да се даде възможност да бъдат коригирани в нормални граници, за да няма демотивиране на цивилните служители.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Реплика?
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Благодаря за информацията.
  Надявам се, че като правите това, имате предварително одобрение от министър-председателя, а не е само упражнение в писане на закони, които после финансово няма да бъдат подкрепени.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Министър-председателят досега – след като година и пет месеца съм министър на отбраната, към момента по нито един от въпросите, които сме поставяли или по-точно аз съм поставял пряко към него, не сме имали нищо друго, освен разбиране. Виждате, че въпреки различните мнения в обществото по темата за поддръжка на старата техника, каквото можем...
  Разбира се, на всички ни се иска нещата да се движат много по-бързо и с много повече средства, но трябва да се съобразяваме и с други неща. Ето сега 150 милиона за майките с деца с увреждания и други неща... Разбиране има.
  По отношение на препоръката на господин Ерменков, съгласен съм с нея, но вече влизаме във фаза, ако трябва да говорим за трите проекта, аз си мисля, но господин председателят ще каже, разбира се, и Комисията ще реши дали това да не го правим на закрити заседания, защото не е възможно...
  За самолета, за бронираната машина, за флота ще дойде един момент, в който, ако желаем тези неща да ги коментираме, ще трябва да влезем в режим на закрито заседание.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
  Всъщност на блиц контрол е трудно да закрием заседанието, защото просто няма да получите необходимата точност в отговорите. В отделна точка от дневния ред веднъж месечно може да се вкарва една такава точка, в зависимост от интензивността на процесите, когато може Министерството на отбраната да ги разглеждаме, за да имаме достатъчно вярна информация и дълбоко да влезем, защото две минути въпросче, три минути отговор надали е достатъчно, за да задоволи питащите.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: През медиите чух мнение: защо трябвало да се създава политико-военна направляваща група. Това е решение на Народното събрание, затова го правим.
  Какво става с предложенията за новия изтребител след 12,00 ч. на 1 октомври? Процедурата е: в 14 работни дни Междуведомствената експертна работна група трябва да разгледа офертите. Отсега да сме наясно, че след 14 дни няма да свършим, защото по процедура е позволено, ако Министерството на отбраната има въпроси към някоя от участващите страни, да ги зададем. Това ще изисква и отговори. Чувам от колегите, че ще има въпроси, така че не смятам, че след 14-те работни дни ще имаме нещо конкретно от тази работна група.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Ежемесечното информиране и брифиране ще е от полза на всички. Когато има чувствителна информация, ще е на закрито заседание, разбира се.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: При всички положения ще има чувствителна информация, защото тя се предоставя от определени фирми. А тези фирми не искат конкурентите им да знаят всичко.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Председател, може би е по-добре това, което Вие предложихте, но е хубаво това да го правим в Министерството на отбраната, за да може при възникване на въпроси, да се реагира бързо с експертна оценка, защото няма как да доведем всички експерти по време на заседание на Комисията по отбрана.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви за поканата.
  Господин Министър, продължаваме нататък с колегите от Обединени патриоти. Няма.
  Колегите от ДПС? Няма.
  Господин Нецов, заповядайте.
  СЛАВИ НЕЦОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господа! Въпросът ми е кратък: имате ли яснота как е попаднала мината, която беше намерена край пътя? Как е попаднала, откъде, дали е от армията, или от друго място? Имате ли възможност да дадете яснота?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Нецов.
  Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Откакто съм министър, има много подобни случаи, включително при изкопни работи в различни градове. Тогава ние влизаме в действие.
  За конкретния случай – генерал Боцев.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Заповядайте, господин Генерал.
  АНДРЕЙ БОЦЕВ: Уважаеми господин Председател, господин министър, господа депутати! Както каза и министърът в седмицата имаме най-малко три-четири сигнала за боеприпаси, гранати. Мисля, че днес някъде в габровско прибираме ръчна граната.
  Случаите са различни. Намирали сме до кошче, при поправка на покрив, при почистване на тавани, на мазета. Обикновено ги оставят до кошовете и гражданите сигнализират.
  Трябва да се има предвид, че на модулните формирования е забранено да действат по тъмно, само в светлата част на деня. Затова някой път имаме сигнал, но докато дойде до нас, стане шест-седем часа и се охраняват от служители на РПУ-тата. На сутринта ние изпращаме модулните формирования.
  Ако е в населено място и застрашава живота или се налага евакуация, модулите въпреки забраната действат незабавно.
  Относно мината първо се изпраща група за разузнаване, за да се уточни каква е мината, дали е опасна, може ли да се изнесе на безопасно място или пък трябва да се предприемат действия на място да се взриви, разбира се, при стриктно спазване на мерките за безопасност. След като се филмира тази дейност от модулното формирование, документите се подготвят и се изпращат в Междуведомствената комисия.
  Мината, за която говорите, е намерена до кош за боклук. Изгнила е и дори не може да се установи каква е мината. Унищожена е и въпросът е решен.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви.
  Въпросът беше как е попаднала, но има други служби, които могат да установят това.
  АНДРЕЙ БОЦЕВ: Нашата дейност е да я разузнаем, да я обезопасим и да приключим.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: С това приключихме по първа точка.

  Преминаваме към точка
  РАЗНИ.
  Ще благодаря на министъра и на началника на отбраната за това, че създадохте прекрасни условия за изнесеното заседание на Комисията по отбрана във Варна. Благодаря на командира на Военноморските сили, на личния състав, които участваха. Прекрасна организация – благодаря, господин Министър, благодаря господин Генерал.
  Господин Тошев ще каже няколко думи като пряк участник.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Имах нарочно желание да взема отношение в точка разни за изнесеното заседание на Комисията в Гарнизон Варна. Организацията беше изключителна, заседанието беше ползотворно, не формално. Мисля, че за трите дни, в които бяхме там, успяхме да се убедим, че във Военноморските сили съществуват изключителни ред и дисциплина; много добра поддръжка на техниката и въоръжението; изключителен дух в бойните поделения във Военноморското училище, което на практика е в основата на много добрата подготовка и стиковка на екипажите и на целия състав на военноморските сили.
  Говоря от името на всички членове на Комисията, които бяха там. Изключително силно впечатление ни направи много добре развитата научно-техническа база във Военноморското училище; научната им подготовка и научен капацитет са на висота. Показателен е фактът какво е положението с кандидатите за студенти в България. При тях тази година за курсанти имат пет души за едно място, което е уникално към сегашния момент. Другото е, че обучават студенти и курсанти от 14 нации в три континента. Благодаря от името на всички, които бяхме там.
  Впечатлени сме от това, което видяхме.
  Господин Председател, искам да Ви връча почетен плакет. Това е плакетът на командващия Военноморските сили. (Връчва плакет на председателя.)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Тошев.
  Преди да приключим точка втора, искам да поздравим господин Ерменков. Имаме изготвен поздравителен адрес от Комисията по отбрана за неговия рожден ден. (Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов връчва поздравителен адрес на народния представител Таско Ерменков. Ръкопляскания.)
  Закривам заседанието на Комисията.
  Форма за търсене
  Ключова дума