Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
08/10/2020
  1. Представяне в Комисията по отбрана на офицери, удостоени с указ на Президента на Републиката с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  2. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 83

  На 8 октомври 2020 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по отбрана при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Представяне в Комисията по отбрана на офицери, удостоени с указ на Президента на Републиката с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по отбрана, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията генерал Константин Попов.

  * * *

  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам заседанието.
  Имаме нов член на комисията. Господин Георгиев, добре дошли в Комисията по отбрана!
  Дневният ред Ви е изпратен. Включва две точки:
  1. Представяне в Комисията по отбрана на офицери, удостоени с указ на Президента на Републиката с висше военно звание в съответствие с чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  2. Разни.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 20, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ПРЕДСТАВЯНЕ В КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА НА ОФИЦЕРИ, УДОСТОЕНИ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 136, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Присъстват заместник-министърът на отбраната господин Анатолий Величков, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, парламентарният секретар госпожа Ваня Деневска и, разбира се, офицерите, които ще бъдат представени.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Уважаеми членове на Комисията по отбрана, съгласно чл. 136, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България офицерите, след удостояване с висше офицерско звание с указ на Президента на Републиката, се представят пред Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър – в случая аз.
  Днес ще бъдат представени военнослужещи, удостоени с висше офицерско звание от Президента на Република България, а именно: генерал-лейтенант Цанко Стойков – заместник-началник на отбраната, бригаден генерал Стайко Прокопиев – директор на Щаба на отбраната, генерал-майор Димитър Петров – командир на Военновъздушните сили, бригаден генерал Николай Русев – командир на Трета авиационна база, бригаден генерал Иван Маламов – началник на Националния военен университет „Васил Левски“.
  Ако с Ваше разрешение, господин Председателю, мога да представя заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Стойков и началника на Висшия университет генерал Маламов, а останалите да бъдат представени от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Илиев?
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Заместник-министър. Така ще направим.
  Искам да попитам колегите и моите сътрудници дали всички имат кадровите справки? Имате ги.
  Тъй като ги имаме, а някои биографии са доста дълги, плюс това мисля, че познаваме всички генерал Стойков, по-скоро съвсем накратко и ако смятате за редно някои от мотивите, които сте обсъждали в Съвета по отбрана и които са послужили на министъра на отбраната да представи съответния генерал за съответната позиция и звание.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Благодаря, господин Председател. Ще се съобразя с Вашите указания.
  Генерал-лейтенант Цанко Стойков – заместник-началник на отбраната. С Указ № 193 от 28 септември тази година на Президента на Република България генерал-майор Цанко Стойков е освободен от длъжността командир на Военновъздушните сили и е назначен на длъжността заместник-началник на отбраната, удостоен е с висше офицерско звание генерал-лейтенант.
  Роден е на 5 януари 1963 г. в гр. Казанлък. Образование висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Военновъздушен колеж „Максуел“, Алабама, САЩ – Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили, Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – Щабни Военновъздушни сили, и Висше народно военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – летец пилот. На военна служба от 1987 г.
  След придобиването на квалификация „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, генерал-лейтенант Стойков е заемал следните длъжности: заместник-командир по бойна подготовка на Трета авиационна база, началник на щаба на Трета авиационна база, командир на Трета авиационна база, аташе по отбраната на Република България в Съединените щати, командир на Военновъздушните сили. Доложих.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Колеги, имате думата за въпроси и за отношение.
  Генерал Симеонов, заповядайте.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Председател, господин Заместник-министър, господа генерал-лейтенанти, уважаеми колеги! Аз нямам въпроси към генерал-лейтенант Стойков, тъй като го познавам много добре още като лейтенант, когато бях командир на ескадрила. Искам само да кажа, че изключително се радвам за неговото развитие. Поздравявам го с новата генералска звезда – третата поред, и с новата длъжност заместник-началник на отбраната. Пожелавам му от сърце успех, да води и да помага на началника на отбраната, заедно с другия заместник-началник.
  Намираме се в един много тежък период, той винаги е бил тежък, но драматичните промени трябва да се извършват от доблестни и сърцати хора, а Вие сте точно такива. Другите колеги, които ще влязат, също притежават необходимите качества да изведат армията на много ново и по-качествено ниво.
  Така че, господин генерал-лейтенант Стойков, пожелавам успех от сърце и нека тази нова позиция, това ново генералско звание да бъдат за Вас стимул отново да продължавате както досегашната си дейност в името на Република България, в името на Българската армия и, разбира се, в името на Военновъздушните сили! Сега отивате на щаб над Военновъздушните сили, така че не се съмнявам в това, което за в бъдеще Ви предстои. Успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Господин Ерменков, заповядайте.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господа Генерали! Аз също искам да поздравя генерал Стойков с новото воинско звание, да му пожелая успех в нелеката работа на заместник-началник на отбраната като човек, който вече един път се е доказал като командир на Военновъздушните сили, да му пожелая този устрем и енергия, които е проявил като командир на Военновъздушните сили, да запази и даже да увеличи като заместник-началник на отбраната! И да се присъединя към това, което генерал Симеонов каза, че в тези тежки времена армията трябва да остане и да бъде онзи гръбнак, който да държи държавността. Успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Чудесно! Благодаря, господин Ерменков.
  Други колеги?
  Адмирал Манушев.
  ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, господин Заместник-министър, господа генерал-лейтенанти! Поздравления за генерал Стойков! Абсолютно заслужено развитие в кариерата. Тридесет и три години служба – завидна кариера! Двадесет и първата му позиция длъжност в армията – може да се гордее всеки един български войн, генерал и офицер с това, което е постигнал генерал Стойков. Поздравявам го с тази длъжност!
  И както почти винаги в тези случаи говорим, за 33 години служба генерал Стойков има два наградни знака – първа и трета степен, другото са предметни награди и най-вече грамоти от командира на Военновъздушните сили. Не е нормално български генерали да няма какво да сложат от лявата страна на гърдите си до сърцето. Това не е нормално, господин Заместник-министър. Моля Ви! Това са генерали с толкова години стаж, не е първото звание. Убеден съм, че тези хора заслужават по-голямо признание и уважение и трябва да го имаме предвид. Като отидат и седнат заедно с колегите си, да се чувстват и те нормални военни с достойнство и с признание за службата.
  На добър час! Попътен вятър, господин Генерал и седем фута под кила.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Адмирал.
  Други колеги?
  След толкова положителните изказвания, ако генерал Стойков смята, че може да вземе отношение и да каже нещо предвид новите функции, които има в Щаба по отбраната, неговите амбиции. Мисля, че вече ще бъде лесно след толкова похвали и пожелания.
  Заповядайте, господин Генерал.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЦАНКО СТОЙКОВ: Уважаеми господин Председател на Комисията по отбрана, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господа народни представители! Благодаря, първо, за думите на всички, които се изказаха, относно моето развитие. Аз наистина мисля, че в кариерата си съм полагал всички усилия по време на всички позиции, които съм заемал, да се усъвършенствам, да изпълнявам задачите и да извлека всичко, което е било необходимо от литературата, от техниката, за да върви и просперира, първо, базата, в която работих, и после Военновъздушните сили.
  По този начин ще продължа и работата си в Щаба на отбраната като заместник-началник и подпомагащ неговата дейност във всички основни направления по отношение на развитието на човешките ресурси, по отношение на развитие на модернизационните проекти. Имам скромен опит по развитието на модернизацията на Военновъздушните сили. Ще се постарая по най-бърз начин да вляза в час с проектите на Сухопътните и на Военноморските сили, на водещите проекти, които съпътстват работата на въоръжените сили и да го подпомагам. Знам, че това е основен приоритет на адмирал Евтимов. Той е казвал това официално и дори е изразил очаквания към мен да съсредоточа своите усилия точно в това направление – ресурси, модернизация, развитие на въоръжените сили.
  Има още много детайли, които касаят моята бъдеща работа като заместник-началник на отбраната. Не съм убеден, че мога да бъда изчерпателен за тях, но това е основата, която ще бъде водещата задача за мен и смятам, че в най-кратки срокове ще мога да се запозная с всички останали и да ги развивам и в бъдеще.
  Господин Председател, доложих.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Ако няма други колеги да вземат отношение, аз, първо, искам да поздравя Министерството на отбраната за този избор и за това, че наистина се пази необходимия баланс от трите вида въоръжени сили да са представени в Щаба по отбраната.
  Второ, доколкото разбирам от задачите, които сте получили от адмирал Евтимов, той по някакъв начин започва да работи по идеята си за командване по операциите и командване по трансформацията. Доколкото можем да се досетим всички, Вие ще отидете в сферата на трансформацията и модернизацията, както казахте. Модернизацията наистина е важна, но тук не става въпрос само за техника. Предполагам, че ще имаме единодушие, че армията трябва да се модернизира.
  Искам да Ви благодаря за това, което казахте, за позицията, която изразихте. Да Ви благодаря, разбира се, и за съвместната служба. И аз, като генерал Симеонов, имам не отлични, не прекрасни, а повече от това впечатления от това, че Вие наистина сте изключителен офицер – мотивиран, амбициран и мъдър във вземането на решенията. Да Ви пожелая успех на новата длъжност! Това е нова длъжност, нов свят, в който ще живеете и ще вземате решения, но човек е толкова по-богат, колкото повече светове познава. Така че успех на новата длъжност! Сигурен съм, че цвета на униформата няма да оказва влияние на взетите решения, напротив – ще се работи в интерес на Българската армия и на всички видове въоръжени сили и структури в Министерството на отбраната.
  Успех, господин Генерал, от името на всички! Няма да повтарям адмирал Манушев за това колко фута са под кила, но наистина, освен пожеланията за успех, трябва да Ви кажа, че имаме и очаквания. Благодаря. Още веднъж всичко добро!
  Кой да влезе сега? Генерал-майор Прокопиев.
  Генерал Илиев, заповядайте.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ: Благодаря.
  Господин Председател, господа членове на Комисията по отбрана, генерал-лейтенант Стайко Прокопиев е назначен с указ на президента № 205 от 1 октомври 2020 г. Освободен е от длъжност директор на дирекция „Стратегическо планиране“, назначен на длъжността директор на Щаба на отбраната и е удостоен с висше офицерско звание генерал-майор. Роден е на 21.08.1966 г. в гр. Хасково. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Национален университет по отбрана на САЩ във Вашингтон – Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили; Военна академия „Раковски“ – Общовойскови – командно-щабни; Национален военен университет „Васил Левски“ – Танкови войски – строеви. На военна служба от 1988 г.
  След придобиване на квалификация „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили, генерал-майор Прокопиев е заемал следните длъжности: държавен експерт в администрацията на Министерството на отбраната; представител по отбранителните аспекти на общата политика за сигурност и отбрана в Постоянното представителство на България в Европейския съюз, Брюксел, Белгия; командир на щабен елемент за интегриране силите на НАТО В Република България; и директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната.
  Владее английски и руски език на ниво 3-3-3-3.
  Генерал Прокопиев беше въвлечен основно и осъществяваше координацията по време на Стратегическия преглед на отбраната и продължава. При всичките си длъжности в досегашната служба е демонстрирал отговорност, оперативност и познания, което даде основание на началника на отбраната да го предложи за тази длъжност. Беше утвърден на Съвет по отбрана, предложен от Министерския съвет и както знаете разписан е указът. Ние разчитаме на него като директора на Щаба на отбраната, да осъществи така необходимата координация в интегрираното министерство между Щаба на отбраната и останалата специализирана и обща администрация. Доложих.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Заповядайте, колеги, за изказване.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Аз, освен да пожелая традиционно – успех на новото поприще, и да напомня, че от Министерството на отбраната до апарата на началника на отбраната има малка разлика по отношение на спецификата, която се нарича военно дело. По-малко политика, повече военно дело, така че му пожелавам на новото поприще наистина да прояви професионализма, който чухме, че е проявявал в Министерството на отбраната, за да може наистина да изпълни онези задължения, които му се полагат. Успех, господин Генерал.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Ерменков.
  Други колеги ще вземат ли отношение?
  Генерал Симеонов.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Председател, господин Заместник-министър, господин генерал-лейтенант Илиев, господин Генерал-майор, уважаеми колеги! Първо, поздравления за генерал-майор Прокопиев. Радвам се за него. Един достоен офицер, който се е доказал на всички длъжности, които е изпълнявал. Лично аз, когато бях началник на отбраната, го заварих в Брюксел, когато беше представител, и съм с прекрасни впечатления за неговата цялостна дейност. С достойнство изпълни задълженията си сега като директор на дирекция „Стратегическо планиране“. Не се съмнявам, че и на новата позиция ще покаже качествата, които са необходими, за да балансира, както каза и моят колега, военната и цивилната част в интегрираното Министерство на отбраната. И да помни, че военната част е много важна, а цивилната трябва да осигурява парите.
  Успех, господин Генерал! Всичко най-добро!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Други колеги?
  Ако няма, господин Генерал, ако имате желание и Вие да кажете няколко думи за новата длъжност – какви задачи имате, как виждате новите си функции.
  ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТАЙКО ПРОКОПИЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Първо, искам да благодаря за пожеланията, които ми бяха отправени току-що.
  Относно новата длъжност мисля, че връзката между директор „Стратегическо планиране“ и директор на Щаба е един плавен преход, в общи линии не се припокриват, но е на по-високо ниво от това, с което съм се занимавал през последната година. Няма да изреждам това, което пише в ЗОВС и Правилника като задължения, но две неща, които веднага, от първия ден стоят като задача: първата е завършване на Стратегическия преглед, в момента сме в заключителната фаза по изготвяне на доклада. Като част от прегледа беше направен анализ на функционирането на интегрирания модел като цяло в Министерството. В допълнение на това в момента тече един функционален преглед на Щаба на отбраната. Това са двете неща, с които ще се занимавам буквално от първия ден.
  Това е, което мога да кажа към момента. Надявам се да се справя. Тежки задачи. Благодаря Ви, господин Председател.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Ще си позволя и аз от мое име и от името на Комисията да Ви поздравя за новата длъжност, за новото звание! Наистина от една дирекция, която е доста сериозна „Стратегическо планиране“, която се занимава с куп неща, които са важни, които чертаят перспективи и развитие, като че ли е по-лесно да се поеме длъжността директор на Щаба. Това, че сте се доказал през годините е прекрасно и добре известно на всички. Вашият капацитет и способности са се доказали на всички длъжности, които сте заемали – най-различни и в най-различна среда.
  Позволявам си още веднъж да Ви пожелая успех, да работите за Щаба за отбраната, защото сте директор на Щаба на отбраната, а не на Министерството, да работите за утвърждаването на военната експертиза и в интерес на Българската армия и на въоръжените сили! Благодаря. Желая Ви успех!
  Следва представянето на генерал-майор Димитър Петров.
  Генерал Илиев, заповядайте.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията по отбрана! Генерал-майор Димитър Христов Петров – командир на Военновъздушните сили. С указ № 194 от 28 септември 2020 г. на Президента на Република България бригаден генерал Димитър Петров е освободен от длъжността командир на Трета авиационна база, назначен е на длъжността командир на Военновъздушните сили и е удостоен с висше офицерско звание генерал-майор.
  Роден е на 26 юли 1966 г. в гр. Тополовград, област Стара Загора. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Факултет по отбрана на Университета за национална отбрана Пекин, Китайска народна република – Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили; Военна академия „Раковски“ – Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Военновъздушните сили; Висше военновъздушно училище „Бенковски“ – летец пилот за ВВС.
  На военна служба е от 1990 г. След придобиване на квалификация „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ генерал-майор Петров е заемал следните длъжности: началник на щаба на Трета авиационна база, заместник-командир на Трета авиационна база, Командир на Трета авиационна база.
  Владее английски език на ниво 2-2-2-2 по изискванията на STANAG.
  За тези, които не знаят, Трета авиационна база е най-голямата база на Военновъздушните сили Граф Игнатиево. Генерал Петров се доказа като командир и организатор, което даде основание на военното ръководство да го предложи в по-следваща командирска длъжност – най-високата командирска длъжност във Военновъздушните сили, а именно командир на ВВС. На него се възлагат надежди да съхрани добрите традиции на Военновъздушните сили и да издигне силите на ново ниво, вследствие на дългоочакваната модернизация и възприемане на нова техника. Доложих, господин Председателю.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Преди да дам думата на колегите, само да кажа, че във ВВС имаше командири и командващи на ВВС, завършили в Руската федерация, в Германската федеративна република, в Съединените щати, сега имаме и колега от Китайската народна република.
  Заповядайте, колеги.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Генерал-лейтенант! Уважаеми господин Генерал-майор, искам да Ви пожелая успех на новото поприще, което е значително по-трудно от това, което Вие досега сте заемали, защото командир на Авиобаза не е нещо, което да е незначително, но е елемент от цялостния състав на Военновъздушните сили на България. Сега ще отговаряте не само за една база, ще отговаряте за бази, за училища, за поделения, подразделения и така нататък. Надявам се наистина да успеете да оправдаете това доверие, което Ви е гласувано. Убеден съм, че ще го направите. Имайки предвид нивото на Трета авиационна база, която е била под Ваше командване, съм сигурен, че ще се справите и като командир на Военновъздушните сили и Ви пожелавам успех в това поприще!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Ерменков.
  Други колеги?
  Генерал Симеонов.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Генерал-лейтенант! Уважаеми господин Генерал-майор, първо, искам да Ви поздравя за новата длъжност и новото звание и да Ви пожелая успех в бъдещата дейност, в която не се съмнявам.
  Искам да кажа, че генерал-майор Димитър Петров, първо, е изключително скромен човек. Един много добър пилот, да не кажа брилянтен пилот на МиГ-29, един от първите, които са започнали на МиГ-29 и са продължили до този момент. Не се съмнявам, че пътят, който досега е изминал, ще му помогне. Разбира се, пред него излизат нови предизвикателства на фона на целия вид въоръжена сила – Военновъздушни сили, той ще има също колеги и приятели, които ще му оказват съдействие, но в края на краищата отговорността си е чисто негова. Не се съмнявам, че той ще се справи с всички предизвикателства.
  Само искам да напомня и на вниманието на генерал Петров: предстои много важен период във Военновъздушните сили – приемането на новите самолети F-16, първите пилоти вече са на обучение, но докато се завърнат нека да се използва опитът, който са имали и други военновъздушни сили, които са летели на руска техника, както при нас досега, визирам Полша, при преминаването им на F-16 имаха много проблеми. Да се поучим от някои грешки, които са имали, за да можем да вървим напред и по-смело най-напред в овладяването, след това в усъвършенстване подготовката на новия самолет, да бъде вдигнато летателното майсторство на съвсем нов етап, тъй като се преминава от един към друг вид техника. МиГ-29 безспорно е прекрасен боен самолет, но проблемът му е там, че не е модернизиран, откакто е внесен 1989 г. Иначе не отстъпва по нищо на всички останали образци съвременни самолети. В края на краищата технологично в радио-електронно оборудване вече си казва думата, и съответното ракетно въоръжение.
  Предизвикателствата, господин Генерал-майор, са изключително много, но аз съм убеден, че Вие ще се справите и от сърце Ви пожелавам успех!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Господин Адмирал, имате думата.
  ПЛАМЕН МАНУШЕВ: Уважаеми господин Председател, господин Заместник-министър, господин Генерал-лейтенант! Господин Генерал-майор, поздравления за назначаването на тази длъжност. Повярвайте, минал съм по пътя, това е позиция на живота. Да си командващ вид въоръжени сили е позиция на живота за един офицер и генерал.
  Завидна кариера – моите почитания за всичко, което сте постигнали. Тридесет години служба – тридесет години летец-изтребител, преминали всички длъжности, което е наистина достойно за уважение и аз го изразявам пред цялата Комисия и лично пред Вас.
  Искам и за него да кажа, че за 30 г. служба в 2007 г. е получил награден знак за вярна служба под знамената – III степен. Няколко години е командир на авиобазата ни в Граф Игнатиево, няма награден знак, има един нож „Манлихер“. Това просто е срамота. Нека да го имаме предвид. Не е маловажно. Вижте – на гърдите му от лявата страна няма нищо, защото няма какво да сложи. Не е нормално това.
  На Вас ще Ви кажа, няма да Ви пожелавам попътен вятър, защото не зная дали е хубаво за авиацията, но напред и нагоре! Да сте жив и здрав, господин Генерал! Да са Ви живи и здрави подчинените и Вие! И Ви желая успешна кариера по-нататък.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Адмирал.
  Други колеги?
  Ако няма, господин Генерал, имате възможността да кажете след толкова добри пожелания Вашите виждания за развитие на ВВС. Може би ще е малко по-забавно да кажете как върви проекта за модернизация на Военновъздушните сили, какво правят нашите летци в Щатите и така нататък. Използвайте случая, за да запознаете колегите с Вашите амбиции и с Вашата визия за бъдещето на Военновъздушните сили.
  ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Господин Заместник-министър, господин Генерал, уважаеми господа народни представители! Моите задачи, които имам за решаване основно като бъдещ командир на Военновъздушните сили са две. Тях трябва да реша едновременно и с еднакъв успех. От една страна, това е създаване на необходимата база и платформа за приемане на новия самолет. И, от друга страна, това е съхраняване и развитие на бойните способности, които имат Военновъздушните сили до влизането на новия самолет в оперативна готовност. Тези две основни задачи се решават основно с личен състав. Така че не просто грижата за хората, а превръщането им в работещ ефективен колектив, който целенасочено изпълнява задачите си и е подготвен за това, е една от първостепенните ми задачи.
  Планирал съм да се запозная от първо лице с всяка една от базите и формированията във Военновъздушните сили, с командването, да видим в тези наистина тежки времена как ще успеем да съхраним и да развием бойните си способности и как да оптимизираме процесите, които в момента протичат.
  Това, което генерал Симеонов каза, за поучаване от опита от други армии, които са преминали от съветска към западна техника, наистина го правим. Имаме много близки контакти и с Полша, и с Румъния. Поучаваме се от грешките, които те са направили. Има откритост в отношенията ни. Стараем се да не допускаме тези грешки. Освен това се стараем максимално да използваме и гостуващата ескадрила от Авиано – 555-а ескадрила, тъй като това са хора, които директно експлоатират самолетите, имат дългогодишен опит. С тях имаме една много добра, конструктивна дискусия относно това кои са важните неща, как да преоритизираме нещата, тъй като разбирате, че не разполагаме с неограничен финансов ресурс и трябва първо да направим най-важните неща.
  Това е, което искам да кажа за нещата, които смятам наистина за важни. Аз съм български офицер, поставена ми е задача и ще направя всичко възможно да я изпълня. Естествено, от моя успех зависи успехът на ВВС, така че нямам право на провал.
  Гръбен вятър не е целесъобразен за Военновъздушните сили. Не чувствам себе си ощетен за това, че нямам награди. Имам сърце, което бие за ВВС и за България – това е най-важното. (Ръкопляскания)
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Аз искам да кажа няколко думи.
  Както видяхте, само в рамките на две-три минути генерал Петров се представи в двете светлини, в които и аз го познавам – силно емоционален, предан на работата си. И едновременно с това достатъчно разумен, балансиран, за да може да има приоритети. Едно много тежко съчетание, което рядко се среща. Това съчетание му носи успех и се надявам да донесе успех и на Военновъздушните сили под негово ръководство.
  Решителен етап от развитието на Военновъздушните сили. Дори не можем да си представим колко е решителен. Генерал Петров има тежката задача да строи нови български ВВС или да няма ВВС. Дай боже да ги има! Дай боже този оптимизъм, който той има, с трезвите позиции, които заема, с добрите оценки, които може да си направи, и със задачите, които си поставя, наистина да оправдае големите очаквания и на началника на отбраната, на министъра на отбраната, на правителството, на президента, а ние ще имаме задачата да подкрепяме и ВВС, и другите видове въоръжени сили.
  Успех, господин Генерал! Напред и нагоре! Исках да кажа и нещо по-човешко като хора, които се познават от доста време и са работили заедно, но това ще направя по-нататък в по-неформална среда. Благодаря и успех!
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: –Само да Ви уведомя, господин Председателю, като финал на представянето на командира на Военновъздушните сили, че вчера подписах договора за възстановяване на летателната годност на последната авиационна платформа, която не беше подсигурена с такъв, а именно самолетът Ан-30.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Кой ще е следващият?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Предлагам да поканите, господин Председателю, бригаден генерал Николай Русев – командир на Трета авиационна база. Той, понеже е от състава на Българската армия, отново да бъде представен от генерал-лейтенант Илиев.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ: Уважаеми господин Председател, господа членове на Комисията по отбрана, бригаден генерал Николай Русев Русев – командир на Трета авиационна база. С указ № 195 от 28 септември 2020 г. на Президента на Република България, полковник Николай Русев е назначен на длъжността командир на Трета авиационна база и е удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал.
  Роден е на 13 март 1971 г. в гр. Плевен. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Военновъздушен колеж „Максуел“, Алабама, САЩ – Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили; Академия „Раковски“ – Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от ВВС; Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – летец пилот за ВВС.
  На военна служба е от 1995 г. След придобиване на квалификация „Стратегическо ръководство на отбраната“, бригаден генерал Русев е заемал следните длъжности: заместник-командир по летателната подготовка на Трета авиационна база, заместник-командир на Трета авиационна база.
  Бригаден генерал Русев владее английски език на ниво 3-3-3-3 по изискванията на STANAG 6001 на НАТО.
  Бригаден генерал Русев демонстрира през цялата си служба постоянство и упорство при изпълнение на задачите, характерен със свои виждания и с упоритост при поставените му задачи. Демонстрира необходимите командно-организаторски качества, което даде основание на военното ръководство да го предложи за командир за Трета авиационна база. Доложих, господин Председател.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Господин Ерменков, заповядайте.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Генерал-лейтенант, господин Бригаден генерал! Първо, с прекрасно чувство виждам, че военната служба е започнала в Габровница. Това е на 3 км от родното място на баща ми. Затова исках да го спомена.
  Господин Бригаден генерал, за Вас едва ли има някакви новости в това, което Ви предстои да вършите. Новото е отговорността, която ще носите, защото досега сте били заместник-началник, огромната отговорност е носил командира на авиационната база, сега Вие заемате неговата длъжност. Но пък за сметка на това, виждайки каква е традицията, това е пътят оттук нататък към командир на ВВС, заместник-началник на отбраната, може би началник на отбраната. Така че сте тръгнали по един път, надявам се с успешно начало. Да бъдете все така напорист и все така отговорен, както заместник-началникът на отбраната Ви характеризира!
  Успех на новото поприще! Попътен или насрещен вятър няма да Ви пожелаваме, но Ви пожелаваме наистина безаварийна служба!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Ерменков.
  Генерал Симеонов.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: И при излитане и при кацане! В авиацията винаги е така.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Генерал-лейтенант, уважаеми господин Бригаден генерал, уважаеми колеги! Най-напред искам да поздравя бригадния генерал с новото звание, с новата длъжност, да му пожелая успех, в който не се съмнявам, защото той досега се справяше на абсолютно всички позиции, на които е бил. Спомогна за овладяването на самолет МиГ-29 и не се съмнявам, че ще бъде един от двигателите за овладяване на новия самолет F-16, когато той пристигне в Граф Игнатиево. Де факто това ще е една от основните задачи в неговата бъдеща дейност.
  Господин Бригаден генерал, знам, че знаете каква база поемате – това е най-голямата база във Военновъздушните сили, база с традиции, които повеляват командирът да бъде винаги на висота, в което не се и съмнявам. Затова от сърце Ви пожелавам успех и смело дерзайте напред!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Други колеги?
  Ако няма други колеги, господин Генерал, имате възможност да вземете отношение, да кажете Вашите амбиции, визия за развитие на Граф Игнатиево.
  БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ РУСЕВ: На първо място бих искал да благодаря на Комисията за възможността да изкажа моята визия за управление на базата и за това как смятам да се случат нещата. За мен е чест да съм тук в този момент.
  ЗА мен най-важно в момента е, на първо място, да запазя мотивацията на хората и да повишавам тяхната мотивация, защото хората са капитал. Без хората каквато и техника да имаме, техниката е просто куп желязо. Това е на първо място.
  На второ място, да съхраня способностите на авиобазата, които имаме до момента, и да продължа да ги развивам. Независимо че ще има нов самолет в България, това не значи, че трябва да се откажем от способности и да оставим всичко на заден план. Смятам, че нещата трябва да се развиват паралелно. Способностите в базата ще бъдат поддържани и развивани, ще обучаваме млади хора. За да се случва това нещо е необходимо за още известен период от време да бъде поддържан и самолет МиГ-29. В историята няма случаи, в които държава да се е отказала от своя техника, защото тя е стара, всяка техника се експлоатира до последно. Не бива с лека ръка с МиГ-29 да се случва това, което се случи със Су-22 и с МиГ-23 преди години. Това ще бъде загуба на сериозни способности за нашата страна и за националната ни сигурност.
  На следващо място, което ще се случва успоредно с това, което казах до момента: има време за рушене, има и време за градене. На мен ще се падне частта да изграждам новата база, която да посрещне новия самолет. Затова в най-кратки срокове с помощ от Министерството на отбраната и Щаба по отбраната ще започне строителството в Авиобазата на района, който е определен за помещаване и обслужване на самолетите F-16. Ще дам всичко от себе си нещата да вървят гладко и да се случват по най-добрия възможен начин, така че като дойде време да получим самолета, американците да останат доволни от това, което ще видят, когато дойдат да ни инспектират. Това в случая е много важно за мен, защото ако има едно несъответствие, това ще причини отлагане на пристигането на самолета. А това според мен ще е показател, че недостатъчно сериозно сме се отнесли към този проект, което в случая е недопустимо.
  Искрено се надявам, че с нашите действия в базата ще продължим да допринасяме за националната сигурност на страната ни, ще носим дежурството, независимо че сме малко хора с малко нальот, това няма да ни спре. Също вярвам, че договорите с Руската федерация ще бъдат изпълнени своевременно, дори с малко закъснение, но при положение че светът е блокиран от Ковид, предполагам, че това закъснение е допустимо. Имаме уверение, че договорите ще се случат. Това е много важно за нас.
  Оттам нататък ни се отваря вратата за подготовка на млади хора. Смятам, че бъдещето принадлежи на младите, на смелите и на инициативните, ние трябва просто да им дадем шанс. Ако не им дадем шанс и не оставим нищо след себе си, безсмислено сме били в тази авиация. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Мисля, че това, което казахте, е много точно. Много правилна преценка, много точна. Това, между другото, характеризира генерал Русев, който – познавам го от доста години – в цялата си дейност е бил безкрайно точен, има критичното мислене, има амбицията, има вижданията, има визията за това как трябва да се развиват нещата. Има необходимата енергия, необходимите качества да бъде добър лидер и да може да си води хората. Мисля, че в Комисията по отбрана хората са достатъчно добре запознати със ситуацията в Граф Игнатиево, нека да бъда по-дипломатичен, с ограничения нальот и с трудностите, пред които се изправя в момента като командир на базата генерал Русев. И едновременно с това огромната амбиция наистина да не се допусне и минимална грешка при пристигането и усвояването на новата бойна техника. Изключително важен период. Смятам, че той ще има подкрепата и на командира на Военновъздушните сили, на Щаба на отбраната, на Министерството на отбраната, и нашата подкрепа.
  Желая успех на генерал Русев! Напред и нагоре в интерес на ВВС и на България! Благодаря Ви, господин Генерал.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Господин Председател, ще предложа да бъде поканен бригаден генерал Иван Маламов, който ще представя аз.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Нека заповяда генерал Маламов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Ще се съобразя с Вашето предложение, господин Председател.
  Уважаеми членове на Комисията по отбрана, уважаеми господин Генерал-лейтенант! Две думи: след като беше назначен на длъжността началник на Висшия военен университет, му бяха поставени задачи от страна на министър, които полковник Маламов тогава изпълни акуратно, точно и в срок. Това даде основание на министъра да го предложи на Съвета по отбрана за удостояване с висше офицерско звание бригаден генерал. Завърших.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Господин Ерменков.
  ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, господа генерали! Вие го казахте, ние познаваме полковник Маламов, вече бригаден генерал Маламов. Освен да му честитим първото висше воинско звание, да му пожелаем успех и все така целенасочено и успешно да ръководи Националния военен университет, който е ковачницата – както и да звучи това – на кадри на Българската армия, и основата на това да има българска армия. Така че успех, господин Генерал!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Ерменков.
  Генерал Симеонов, заповядайте.
  СИМЕОН СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Генерал-лейтенант, уважаеми господин Бригаден генерал, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към казаното досега. Признаваме бригаден генерал Маламов отпреди. Искам да добавя, че освен като страхотен всеотдаен офицер, той се представя и като началник на Военния университет в Търново. Тъй като това е моят район, аз го виждам доста често в различна светлина, в различни мероприятия, с което искам да изкажа моята благодарност, че той е изключително деен, активен офицер и генерал, който прави всичко възможно Националният военен университет да се популяризира, да се развива и да печели адмирации за в бъдеще.
  Успех, господин Генерал! Всичко най-добро Ви пожелавам от сърце!
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  Други колеги?
  Ако няма, господин Генерал, Вие сте били в парламента, запознавали сте ни с Вашата визия и амбиции. Ако имате желание да добавите нещо предвид усвояване на финансов ресурс, постигане на резултати във възстановяването на района и така нататък, можете да ни запознаете. И не само това. Ако имате да съобщите нещо и за учебен процес, прием и така нататък. Заповядайте.
  БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН МАЛАМОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Уважаеми народни представители, благодаря за поканата да бъда днес сред Вас. Искам да изкажа благодарност на министъра, на ръководството на Министерството на отбраната и на Българската армия за гласуваното ми доверие да бъда повишен в звание. За мен това е отговорност, която продължавам да изпълнявам. Вярвам, вече година и малко съм началник на Националния военен университет и си давам все по-голяма сметка колко е важно обучението на нашите колеги. На 23 септември началникът на отбраната адмирал Евтимов беше в Университета и изнесе лекция пред курсантите. И там той много добре го формулира – всъщност основният инвестиционен проект в Министерството на отбраната и Българската армия е инвестицията в нашите бъдещи колеги както на сержантско ниво, така и на курсанти.
  Аз лично вярвам, че подготовката на офицерите е основата на Българската армия и ние трябва да положим всички усилия, аз това възнамерявам да правя, да се подобряват всякакви условия, които са нужни, за повишаване на техния авторитет, самочувствие, всичко, за да може да влизат в Българската армия, на първо място, като достойни млади хора, добре мотивирани и искащи да служат в Българската армия.
  Искам да Ви благодаря за нещо, което Вие ми споделихте на 22 септември. Бях много приятно изненадан. Срещам пълна подкрепа от министър Каракачанов, но искам да Ви благодаря и на Вас за инициативата курсантите да бъдат със статут на кадрови военнослужещи. Искам да Ви уверя, че това значително ще повиши мотивацията на младите хора да бъдат офицери от Българската армия. Надявам се да е добра стъпка. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Генерал.
  Ако няма други колеги, от името на Комисията да Ви благодаря за това, което направихте през тази година за Националния военен университет, за амбицията Ви Националният военен университет да бъде и добре видим, и да дава подготовка, да бъде наистина ковачница на кадри за Българската армия.
  Това, което смятам, че ще намерим подкрепа, очакваме и имам уверението от министъра на отбраната, е наистина курсантите да бъдат военнослужещи, а не със статут на военнослужещи, каквото и да означава това.
  Бъдещето на Българската армия е във Вашите ръце. Тежка и отговорна задача. Аз съм сигурен, че ще се справите. Пожелавам Ви успех, да продължавате все така да се справяте с предизвикателствата, да подготвяте бъдещето на армията! Честито звание!
  БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН МАЛАМОВ: Всички винаги сте добре дошли в Националния военен университет! Поканих началника на отбраната да изнесе лекция пред курсантите поради една-единствена причина – първо, за да показваме успелите хора в армията, а голяма част от Вас са били в армията, защото нашите курсанти имат нужда от пример и да виждат, че когато човек се старае, когато е упорит, когато полага усилия, той ще стигне необходимите висоти в кариерата.
  Твърдо вярвам, че това е изключително отговорна задача не само за мен, а за всички в Националния военен университет.
  Още веднъж Ви благодаря за подкрепата.
  Питахте ме за парите. Повечето са усвоени. Искам още. (Оживление) Много неща започват. Трябва да се подобрят условията, това е важно. В крайна сметка младите хора трябва да имат нормални условия за живеене и учене. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря Ви, господин Генерал.
  Още веднъж: желая Ви успех във Вашата наистина сериозна и отговорна задача, която имате поставена от Министерството на отбраната!
  Господин Заместник-министър, заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Господин Председател, и като финал на дискусията и представянето на новопроизведените генерали, генерал-лейтенант Илиев има идеята да представи кратка информация по отношение на отличията в армията и нагръдните знаци, ако разрешите.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Разбира се.
  Заповядайте, господин Генерал-лейтенант.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Понеже беше повдигнат въпроса, съвсем основателно няколко пъти, това стои на вниманието на военното ръководство и на Министерството на отбраната. Подготвена е заповед относно работна група за осъвременяване на заповедта за наградните знаци на министъра на отбраната, и разширяването й, като идеята е да има албум и да бъде достъпна в интернет пространството в сайта на Министерството на отбраната. Кризата Ковид стана удобна за извинение на всичко, но наистина един от основните останали хералдици, а е много важно знаците да бъдат свързани с хералдиката, имаше здравословен проблем, така че въпросът стои на нашето внимание и аз лично се надявам, че в най-скоро време ще имаме резултати.
  Има необходимост от изчистване на тази система, за да може наистина българските офицери да получават необходимото означаване на техните достойнства, защото във всички армии това е прието за необходимо и нормално.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Пък е стимул и признание.
  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ: Стимул, абсолютно.
  Това имах да доложа. Благодаря.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря.
  С това приключваме по първа точка.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред – РАЗНИ.
  Заповядайте, господин Заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Вчера на заседание на Министерския съвет, проведено онлайн, беше одобрен Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Министерството на отбраната беше представило своето виждане, включително с конкретен текст, който касае промяната на един от членовете, а именно когато бъде проведена обществена поръчка и тя е свързана с възстановяване и ремонт на сложни платформи, каквито са корабите, авиационната техника, сухопътната техника, да могат при открити дефекти да не се спира процедурата, да бъдем принудени да провеждаме нова процедура за открития нов дефект и чак тогава да продължи отново процедурата.
  Взехме повод от натрупания опит през последните години във връзка с възстановяването на корабите. При докови ремонти обикновено при разкритие на корпуса, при корпусни работи се откриват вътрешни дефекти, които изначално няма как да бъдат дефектирани, да бъдат включени в обхвата на поръчката и да бъдат завършени. Когато се открие това нещо, по сега действащия закон, ние трябва да спрем, да проведем нова поръчка, да разширим обхвата, да можем да го остойностим и чак тогава да продължи ремонта.
  На практика Министерството на отбраната, като възложител в областта национална сигурност и отбрана, е в дискриминирано положение спрямо останалите министерства възложители, които по същия член могат да извършват това, което ние искаме да направим, тоест при дефектиране и в процеса на работа получени индикации за нещо, което трябва да бъде включено в обхвата, да можем да продължим поръчката, а не да я спрем и да правим нова.
  Последният случай е с МиГ-29. Откриха при ремонтите преди около няма месец пукнатини на резервоара – 12 мм. Знаете какво означава това. В момента на практика не можем да възстановим, освен ако ремонтната организация, не го изпълни на своя воля, ние намираме електрожените, те изпращат заварчиците от Русия, визова поддръжка. И това го правим без пари, тоест за тяхна сметка.
  Ако не променим закона, това означава спиране, провеждане на нова поръчка за закърпването на 12-те милиметра.
  Моля цялата комисия, ще ви дадем информация и за други авиационни платформи, и за сухопътна техника, така беше с танковете, и най-вече за корабите – и бойни, и спомагателни, в които това се налага да се прави. В дискриминирано отношение сме спрямо останалите министерства. Има една точка, която е изключена от члена само за нас. Няма мотивация в отхвърлянето на нашите аргументи от страна на Министерството на финансите, нямаше мотиви, но беше отхвърлена.
  Когато дойде в Народно събрание надяваме се на пълната подкрепа на членовете на Комисията по отбрана.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Благодаря, господин Заместник-министър.
  На мен ми се струва логично. Както винаги, ще подкрепим Министерството на отбраната. Нека да видим, разбира се, текстовете. Ще вземем необходимото отношение. Винаги сме подкрепяли правителството в желанието му да развива отбранителните способности и да работи в интерес на Българската армия. Надявам се, че и Вие активно ще защитавате позицията на Министерството на отбраната на Министерския съвет в залата, независимо какви закони приемаме, включително и промените, които се налагат в Закона за резерва.
  Ако няма нещо друго, с това приключваме.
  Закривам заседанието. Благодаря Ви.
  Форма за търсене
  Ключова дума