Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
27/02/2019

  С Т А Н О В И Щ Е
  953-06-5/27.02.2019г.

  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН  С Т А Н О В И Щ Е


  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.  На свое редовно заседание, проведено на 27.02.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  Програмата е разработена в съответствие с работната програма на Европейската комисия за 2019 г., приоритетите на тройката Председателства на Съвета на ЕС – Румъния, Финландия и Хърватия (1 януари 2019 г. – 30 юни 2020 г.) и програмата на Румънското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2019 г.)
  В заседанието участваха от Министерството на вътрешните работи Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и Николай Дановски – експерт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“.
  От името на вносителя Годишната програма бе представена от г-н Красимир Ципов, който очерта следните приоритети за изграждане на „ефективен и истински Съюз на сигурност“:


  1. Управление на миграцията
  Управлението на всички аспекти на миграцията ще продължи да бъде ключов приоритет и през 2019 г. Темата е много важна, тъй като се засягат широк кръг въпроси, между които превенцията на нелегалната миграция, управлението на легалната миграция, реформата на системата за убежище, борбата с контрабандата на мигранти, граничния контрол, връщането, външното измерение и др.
  От ключово значение ще бъдат дискусиите по реформата на системата за убежище и в частност регламент Дъблин. Румънското председателство насочва работата към създаването на временни договорености до намирането на трайно решение. България не подкрепя този подход. Призоваваме да продължи работата за установяването на всеобхватен общоевропейски отговор на миграционните предизвикателства, който отчита интересите на всички държави членки и осигурява баланс между отговорност и солидарност. Продължаваме да настояваме също така за запазване на пакетния подход по целия законодателен пакет.

  2. Присъединяване на България към Шенгенското пространство
  Членството в Шенген продължава да бъде актуален политически приоритет за България и ние използваме всяка подходяща възможност за поставяне на този въпрос. Действията за промяна на позициите на резервираните държави членки ще продължат.
  Същевременно, евентуално развитие по темата е свързано с множество фактори като завършване на реформата на системата за убежище, степента на миграционния натиск, заплахите за сигурността и възстановяването на нормалното функциониране на Шенген. Влияние ще окаже и конфигурацията на политическите сили в ЕС след изборите за Европейски парламент и последващото избиране на нова Европейска комисия.

  3. Борба с тежката и организирана престъпност и тероризма
  Работата на ниво ЕС за по-ефективна борба с тежката и организирана престъпност ще продължи, като действията ще бъдат ориентирани около политическия цикъл на ЕС. По отношение на борбата с тероризма и радикализацията мерките ще бъдат насочени към адресирането на въпроса със завръщащите се чуждестранни бойци.
  До края на мандата на сегашния Европейски парламент се очаква приемането на няколко законодателни предложения, които допълнително ще укрепят капацитета на правоприлагащите органи. Това са проектът на Регламент за борба с терористичното съдържание онлайн и проектът на Директива за използване на финансова информация за целите на борбата с някои тежки престъпления. Същевременно, подготовката на държавите членки за прилагане на оперативна съвместимост на европейските информационни системи ще навлезе в по-интензивен етап.
  България ще продължи да работи за по-ефективен и своевременен обмен на информация между държавите членки и европейските агенции в борбата с транснационалната престъпност и тероризма. Ще подкрепим бързото приемане на посочените актове и засилването на сътрудничеството между компетентните структури.
  В разискванията взеха участие народните представители Валентин Радев и Цветан Цветанов, които изразиха подкрепа на българската политика, свързана с нелегалния миграционния процес, както и на политиките отразени в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 година.

  В резултат на проведени разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за” 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” подкрепи Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума