Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-7/04.04.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.
  На свое заседание, проведено на 03.04.2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи – зам.-министър Красимир Ципов и Андон Дончев – народен представител от парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Андон Дончев. В изложението си отбеляза, че предложената промяна в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) е свързана с удължаване на срока на валидност на паспортите на българските граждани от 5 на 10 години. По този начин срокът на валидност на международните паспорти ще се приравни с този на другите документи за самоличност.
  В мотивите на законопроекта е отбелязано, че повечето визи за държави извън Европейския съюз са за срок от десет години. Те се поставят на съответната страница в задграничният паспорт на български гражданин желаещ да посети избрана от него страна. Това води до затруднения изразяващи се в това, че в рамките на пет години лицето отново трябва да кандидатства или да замени съответната виза.
  На основание чл. 79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е поискано становище от Министерството на вътрешните работи (МВР). В отговора си Министерството изразява принципната си подкрепа към законопроекта. В становището е отбелязано също, че Министерството па външните работи, съвместно с МВР са подготвили законопроект, в който също е предвиден 10-годишен срок на административна валидност на паспортите. Законопроектът е включен в законодателната програма на Министерския съвет (МС) и предстои внасянето му за разглеждане на негово заседание. В становището е обърнато внимание на обстоятелството, че с изпълнението на обществената поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“ е планирано да се реализира Модела за централизирана персонализация на българските лични документи. Моделът е одобрен с решение по т. 16 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 13 септември 2017 г. и допълнено с Протоколно решение по т. 40 от Протокол № 39 от заседанието на МС на 31 януари 2018 г. В тази връзка на свое заседание от 7 март 2018 г. Министерският съвет е одобрил идейните проекти на новото поколение български лични документи. В проектите е предвидено издаване на документ тип ..паспорт“ с 48 хартиени страници, който в случай, че бъде предвидено в ЗБЛД може да бъде със срок на валидност до 10 години. След приключване на процедурата по обществената поръчка образците на български лични документи подлежат на утвърждаване с акт на МС съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБЛД. Обърнато е внимание, че предложението следва да се съобрази и с препоръките на ICAO (Поправка 26 на Анекс 9 „Опростяване на процедурите“, в сила от 23.10.2017 г. и приложима от 23.02.2018 г.) по отношение на срок на административна валидност на паспорт, издавани на лица до 18 - годишна възраст, който срок следва да не надвишава 5 години. През годините при лицата под 18 годишна възраст се наблюдават съществени изменения в техния образ, което е причина снетото по време на първоначално издаване на паспорт изображение да става неактуално. С оглед обезпечаване на процеса по идентификация на тези лица е необходимо паспорта за тях да остане задължително с 5 - годишна административна валидност.


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума