Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-12/24.04.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от Пламен Нунев, Менда Стоянавя, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

  Д О К Л А Д
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от Пламен Нунев, Менда Стоянавя, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от Пламен Нунев, Менда Стоянавя, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Красимир Ципов – зам.- министър на вътрешните работи и Христина Маркова-Митова – гл.юрисконсулт в Главна дирекция „Национална Полиция“ , от Държавната агенция „Национална сигурност“ – Георги Попиванов - директор на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване”, Таня Каракаш - директор на Специализирана административна дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Райна Христова-Янева - Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” и от Висшия адвокатски съвет – адвокат Ралица Негенцова.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Маноил Манев.
  В изложението си вносителят отбеляза, че основна цел на законопроекта е предприемане на действия за намаляване на административната тежест за задължените по закона субекти, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността контролните органи от състава на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” да извършват проверки по документи за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  Със законопроекта се въвежда дефиниция за „имущество”, по този начин ще бъдат определени ясно активите и оценимите права, които се включват в това понятие, като по този начин ще се улесни прилагането на разпоредбите на закона, както от страна посочени в Закона за мерките срещу изпирането на пари задължените субекти, така и от страна на компетентните органи по Закона за мерките срещу изпирането на пари.


  С проекта на закон се предлагат промени в раздел I на глава осма от закона, чрез които се внася допълнителна яснота относно приложимостта на разписаните в него правила, процедури и изисквания и по отношение на финансирането на тероризма.
  Със законопроекта се прави и изменение, което предвижда, че по отношение на упражняващите регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, няма да се прилагат правилата за разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари, по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент в или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди по време на, или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато упражняващият адвокатска дейност взема участие във дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за тези цели. По този начин е уредено транспонирането на Директивата в страните членки на Европейския съюз като Германия, Англия, Швеция, Гърция, Словакия, Полша, Испания и др. Тази практика бе констатирана от работната група, в която участваха и представители на Висшия адвокатски съвет чрез отправените въпроси до държавите членки на Европейския съюз за уеднаквяване на законодателството във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година.
  Предлагат се и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за хазарта, които имат за цел да се адресират установени от Европейската комисия пропуски при транспониране на изискванията на Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година.
  Предвиденото изменение в Закона за Комисията за финансов надзор, чрез което се гарантира изрично възможността за сътрудничество от страна на Комисията с посочените в закона европейски органи и по въпросите относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.


  С допълнението в Закона за кредитните институции се урежда предоставянето на информация на европейските надзорни органи от Българската народна банка във връзка с предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
  Чрез измененията в Закона за хазарта се внася яснота по отношение на контролните функции на Държавната комисия по хазарта по отношение на спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма от страна на поднадрозните на комисията лица, които попадат в обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  С отделни текстове от законопроекта се преодоляват неясноти, установени в практиката по прилагане на закона, както и от Европейската комисия във връзка с оценката на съответствието на българското законодателство с изискванията на директивата.
  Предложеният законопроект има за цел да внесе яснота и по отношение на компетентността на органите за надзор за съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на наказателни постановления.
  В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за хазарта се доразвиват контролните правомощия на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта, в качеството им на органи за надзор При осъществяването на надзор върху дейността на поднадзорните им лица и установяване на административни нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, тези органи ще имат правомощия да ангажират административнонаказателна отговорност. С промените се обезпечава и задължението на Българската народна банка и
  комисията за финансов надзор да публикуват на своите интернет страници административните санкции и мерки, наложени при осъществяването на
  контрол по спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Наличието на административнонаказателна функция на органите за надзор е предпоставка за положителна оценка за повишаване на ефективността на

  надзора, което от своя страна се очаква да бъде оценено положително при предстоящата оценка за България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа.
  В получените становища от ДАНС и МВР се изразява подкрепа за законопроекта.
  В разискванията взе участие народния представител Валентин Радев, който изтъкна значението на законопроеткта, свързан с изпиране на пари и борбата с тероризма.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 954-01-30, внесен от Пламен Нунев, Менда Стоянавя, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума