Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №953-06-14/25.04.2019 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.
  На свое заседание, проведено 24 април 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Красимир Ципов - зам.- министър на вътрешните работи.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Красимир Ципов.
  В изложението си той отбеляза, че Споразумението между страните - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPP1 SEE), е подписано на 4 април 2018 година в Анкара, Република Турция, и с него се установява тясно регионално сътрудничество между държавите от региона.
  Споразумението има за цел да регламентира правния статут, привилегиите и имунитетите на Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE).
  В Споразумението са регламентирани оперативни функции и задължения на Секретариата на DPPI SEE, чието седалище се намира в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България Споразумението следва да бъде ратифицирано от Народното събрание, тъй като се отнася до участието на Република България в международна организация и надгражда ангажиментите, произтичащи от Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE).


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция, № 902-02-11, внесен от Министерски съвет на 16.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума