Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
08/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-06-28/08.11.2019 г.


  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД  Д О К Л А Д  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.


  На редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57 , внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите Надежда Генова директор на Дирекция „ Финанси на общините“, от Министерство на вътрешните работи – Боряна Цветкова директор на Дирекция „Планиране и управление на бюджета“. На заседанието присъстваха също: Силвия Илиева– представител на национален синдикат на гражданската администрация в МВР; представители на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – Евтим Костадинов - председател и Василка Стефанова - финансов директор; представители на Комисия за защита на личните данни – Десислава Тошкова – главен секретар, Юлия Манова - главен счетоводител и Мария Матева – член на Комисията; представители на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – Станимир Пеев - председател.
  Предвидените общо приходи по бюджета на МВР за 2020 г. са в размер на 225 000,0 хил. лв.
  С проекта на бюджет на Министерство на вътрешните работи са осигурени разходи общо в размер на 1669 575,5 хил. лв., които са увеличени със 154 785,3 хил. лв. над утвърдените на министерството със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
  От предвидените текущи разходи по проекта на бюджет на МВР за 2020 г. 1 531 438,5 хил. лв. са разчетени за персонал или увеличение със 153 585,3 хил. лв. в сравнение с 2019 г..
  Определените капиталови разходи за 2020г. са в размер на 14 947,0 хил.лв.
  Предвидено е разпределение на разходите по проекта на бюджет на МВР за 2019 г. по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  За политиката в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени средства в размер на 967 441,2 хил. лв. срещу 877 714,0 хил. лв. за 2019 г.
  За политиката в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси са предвидени средства в размер на 234 228,2 хил. лв. срещу 212 048,0 хил. лв. за 2019 г..
  За политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации са предвидени средства в размер на 282 743,0 хил. лв., които за 2019 г. са били в размер на. 257 810,0 хил. лв.
  За политиката в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните са предвидени средства в размер на 185 163,1 хил. лв.

  По отношение бюджета на Комисията за разкриване
  на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2020 г., са предвидени общо разходи 4 056, 5 хил. лв. , като текущите разходи са в размер 3 976,5 хил.лв. в т.ч. за персонал 2 920,5 хил. лв. и за капиталови разходи 80,0 хил. лв.

  По отношение на Комисията за защита на личните данни в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са предвидени приходи в размер на 300,0 хил.лв. и разходи в размер на 3 013,6 хил. лв., а за персонал 2069,6 хил. лв., като максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. е в размер на 922,5 хил.лв. Беше отбелязано, че разходите за персонал не решават проблема с ниските работни заплати, които не допринасят за привличане на експертни кадри.

  Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са предвидени бюджетни средства в размер на 92 752,1 хил. лв. в това число текущи разходи 22 122,3 хил. лв., за персонал 9 521,3хил. лв. и капиталови разходи в размер на 51 396,7 хил. лв.
  В последвалите разисквания взеха участие народните представители Иван Иванов и Красимир Ципов. Поставен бе въпросът за възнаграждението за нощен труд на полицаите. Господин Ципов изказа принципна подкрепа на проекта на бюджет на МВР 2020 г. и обърна особено внимание на предвидените средства в бюджет 2020 г. за техническо обезпечаване на процеса за подмяна и издаване на лични карти и паспорти на българските граждани през 2020 г.


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, гласа 3 „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума