Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/05/2017 първо гласуване

  Проект за Решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), №702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017г.
  На заседание, проведено на 25 май 2017 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред съвместно с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, разгледаха проект за Решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2017 г., № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 29.04.2017г.

  На заседанието присъства заместник председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията –Васил Ризов, който представи Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.
  Министерството на вътрешните работи бе представено от заместник министър Красимир Ципов, който заяви, че подкрепя доклада.
  Докладът съдържа подробен анализ на структурата и динамиката на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация през изминалата година. Разглежда се общата дейност на ДКСИ за осъществяване на държавната политика в областта на сигурността на информацията, както и взаимодействието между комисията и Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите органи с компетентности в областта на защитата на класифицираната информация. Последователно е представена работата на отделните органи по видовете сигурност на класифицираната информация и в цялост - актуалното състояние на Националната система за защита на класифицираната информация и изпълнение на поставените цели за повишаване ефективността на дейността .
  Особено внимание е отделено на изпълнението на задълженията в областта на сигурността на информацията, произтичащи от членството на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор и в Европейския съюз.
  Направен е анализ на усвояване на добрите международни стандарти и практики, свързани с управление на рисковете, както и отчет на международното сътрудничество.
  Оценяват се положително направените законодателни промени в ЗЗКИ, ЗМВР от 2016 и 2017 г., свързани с отмяна нормата срещу проучваното лице да няма образувано досъдебно или съдебно производство, както и възлагането на ДКСИ на функции по приемане, съхраняване и пренасяне и доставяне на документи и материали с класифицирана информация.
  Разгледано е обучението и повишаването на квалификацията на лицата, работещи с класифицирана информация, както и прилаганите мерки за изграждане на съзнание за сигурност чрез обучение и повишаване ролята на контрола и методическото ръководство.
  Очертани са основните приоритети в дейността на ДКСИ, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите субекти от Националната система за защита на класифицираната информация.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред единодушно подкрепи внесения Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение със следната редакция:

  „РЕШЕНИЕ

  за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.

  Народното събрание на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация.
  РЕШИ:

  Приема Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 29.04.2017г..

  Решението е прието от 44 -то Народно събрание на ..... 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
  Форма за търсене
  Ключова дума