Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/05/2017 първо гласуване

  Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05.2017г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  Относно: Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05.2017г.

  На свое редовно заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05 2017г.
  На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни: Венцислав Караджов - председател на Комисията и Десислава Николова - главен секретар.
  Отчетът бе представен от Венцислав Караджов. През 2016 година са доусъвършенствани информационната и комуникационната електронни системи, които са улеснили и облекчили гражданите и бизнеса и са намалили административната и бюрократична тежест върху дейността на администраторите на лични данни. Административните електронни услуги се предоставят чрез сайта на електронното правителство. През 2016 г. са вписани 6176 нови администратори на лични данни. С тях общият брой на вписаните в регистъра администратори е 284 592. Комисията е разгледала и се е произнесла с административен акт по 430 жалби. През отчетния период в Комисията са постъпили общо 650 жалби, като 220 от тях са по повод произведените през отминалата година избор за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум. Общият размер на наложените наказания през отчетната година е за 366 500 лева.
  Комисията в качеството й на надзорен орган относно задържането и достъпа до трафични данни по Закона за електронните съобщения е отчела искане за достъп до трафични данни общо 73326, което е намаление с 32% спрямо предходната година, а случаите, в които не е могло да се отговори на искане за предоставяне на трафични данни са 2783, което е четирикратно увеличение спрямо предходната година. Намалението на исканията за достъп до трафични данни, както и увеличението с 4 пъти на случаите на непредоставяне на информация са в резултат на завишените законови изисквания към компетентните органи, както и засиления съдебен контрол след 31 март 2015 г.
  Накратко се представиха и целите и приоритетите през 2017 г., свързани с въвеждането на новата Европейска правна рамка и синхронизиране на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор, също така и по отношение на секторите „Полиция” и „Правосъдие”, продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и др.
  В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков, Тодор Байчев, Димитър Стоянов, Веселин Марешки и Цветан Цветанов.
  Във връзка с прилагането на новата правна рамка в ЕС в областта на защитата на личните данни председателят Цветан Цветанов предложи Комисията за защита на личните данни да внесе за предварително обсъждане в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред основните предложения за законодателни промени, които да бъдат обсъдени на ниво работни групи. Предложението бе прието.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие подкрепи внесения Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., №720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05.2017 г. и предлага на Народното събрание следния проект за решение:
  "РЕШЕНИЕ
  за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
  Народното събрание на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и ч.7,ал.6 от Закона за защита на личните данни
  РЕШИ:

  Приема Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на ..... 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание."
  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума