Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
12/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерския съвет на 26.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 12.07.2017 г., Комисията вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения от Министерския съвет законопроект, № 702-02-5 от 26.07.2017 г.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър в Министерството на отбраната.
  В изложението си той подчерта, че Споразумението има особена важност по отношение на националната ни сигурност и регламентиране статуса на всички щабове и други структури на НАТО, които може да бъдат установени на територията на Република България. Тези въпроси, предмет на настоящето Споразумение не са детайлно разрешени в действащия Парижки протокол и Споразумението между страните по Северноатлантическия договор, подписан в Лондон на 19 юни 1951 г., поради което се налага подписване на Допълнително Споразумение. Ето защо с Решение № 614 от 25 юли 2016 г. Министерският съвет одобри като основа за водене но преговори проект на Споразумение между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. Споразумението беше подписано от българска страна на 15 март 2017 г. и от страна на двете върховни командвания на НАТО съответно на 24 март и 26 април 2017 г.
  На територията на страната ни вече пребивават чужди военнослужещи, заемащи длъжности в структурите на НАТО. Със Споразумението се детайлизира и разширява статусът на съответната структура на НАТО, нейния личен състав и придружаващите го членове на семействата им.
  Понастоящем на територията на страната ни е разположен Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО съгласно приетите решения на срещата на високо равнище на НАТО в Уелс на 4 и 5 септември 2014 година, както и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Осигуряваме в щатно и ресурсно отношение и модул на КИС със способност за развръщане – ( DSM) F, NATO Signal battalion -2NSB.
  Споразумението подлежи на ратификация със закон от Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т. 7 от Конституцията на Република България, тъй като предвиденото в проекта по отношение правата и привилегиите на щаба на НАТО и на неговите членове изисква мерки от законодателен характер за изпълнението им.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за” предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.7 от Конституцията на Република на България да приеме на първо гласуване, внесения от Министерски съвет на 26.06.2017 г. под № 702-02-5 проект на Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол.
  Форма за търсене
  Ключова дума