Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г..
  На свое редовно заседание, проведено на 13.09.2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

  На заседанието присъстваха Красимир Ципов - заместник-министър на Министерство на вътрешните работи, старши комисар Тодор Гребенаров – зам.директор на Главна дирекция „Национална полиция”; Комисар Бойко Рановски – нач.отдел „Пътна полиция”, Мая Йовчева – началник правен отдел в Главна дирекция „Национална полиция“, Петя Караянева -представител на Върховния комисариат към ООН за бежанците.

  От името на вносителя законопроектът беше представен от Красимир Ципов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на законопроекта е прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби в ЗМВР, както и изменения и допълнения в други закони, свързани с функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи. С проекта се разширяват правомощията на полицейските органи на Главна дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност на територията на цялата страна. Урежда се осигуряване на дългосрочно и устойчиво изискване за професионалната подготовка на разследващите полицаи. Допълва се нормата в действащия ЗМВР в посока полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание Закона за чужденците в Република България, както и за лица, за които това е предвидено в закон. Създава се ясна регламентация за охраната на обекти от МВР, като се отстраняват противоречията в сега действащите норми. Разширяват се правомощията на лица, работещи по трудово правоотношение, които ще могат да осъществяват охрана на обекти, които не са предоставени за управление от МВР, както и да оказват съдействие при опазване на обществения ред. Промени са направени и в административнонаказателните разпоредби на ЗМВР и в Закона за защита при бедствия, с които е приведен размерът на глобите и имуществените санкции с тежестта на нарушението, подбудите за извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства съгласно Закона за административните нарушения и наказания. С цел ефективност при предотвратяване на корупционните практики се прецизират текстове, свързани с проверката на декларираните факти, както и текстове въвеждащи времеви ограничения на проверките.

  За въвеждане в националното законодателство на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно документите за регистрация на превозни средства са направени допълнения и изменения в Закона за движение по пътищата. Уредени са понятията „прекратяване на регистрация”, „временно отнемане на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”.

  В Закона за защита при бедствия е регламентиран механизъм за сдружаване на доброволните формирования на национална ниво, както и условията, при които е задължително изграждане на локални системи за оповестяване, които да бъдат интегрирани с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

  С промените в Закона за чужденците в Република България се въвеждат допълнителни мерки за обезпечаване връщането на граждани на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.

  В преходните и заключителни разпоредби се предвиждат промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Въвежда се понятието „е Call” в съответствие с националното и европейско законодателство. „е Call” е спешно повикване от превозно средство на номер 112, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

  В Закона за българските лични документи се удължава с една година законоопределеният срок за електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, които да се залагат в българските лични документи.

  Предложените промени в Закона за движение по пътищата са с цел въвеждане на европейското законодателство за регистрация на превозни средства, както и промени в санкционните и други разпоредби, с които да се отстранят съществуващите несъвършенства при правоприлагането от компетентните органи.
  Със законопроектът са прецизирани и норми в други закони.

  Приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи и промените в други закони не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.

  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Красимир Янков и Цветан Цветанов.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 8 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума