Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.  На свое заседание, проведено на 31.01.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.

  На заседанието присъстваха от Министерство на труда и социалната политика - Христо Симеонов,началник отдел към дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” и от Министерство на вътрешните работи- зам.министър Красимир Ципов.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Христо Симеонов.
  В изложението си отбеляза, че предложените промени в законопроекта са с цел до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство Директива (ЕС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани от трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен, образователни проекти и работа по програми „ au pair”.
  С Директива (ЕС) 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата правна рамка в областта на законната миграция с цел законодателно уреждане на достъпа на горепосочените групи до територията на ЕС. В отменените две Директиви (2005/71/ЕО и 2004/114 ЕО) са установени слабости, отнасящи се до процедурите свързани с визовия режим, наличие на затруднения при достъпа до пазара на труда слез завършване на изследователска дейност, на образователна степен, ограничения на мобилността на научните работници и студенти и др.
  Със законопроекта са предвидени със заключителните разпоредби изменения в Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за борба с трафика на хора, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за младежта, Закона за обществените поръчки, Закона за убежището и бежанците и Закона за насърчаване на заетостта.
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието и справка от Министерство на правосъдието относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
  В Комисията е получено и становище от Министерство на вътрешните работи, което подкрепя законопроекта, но счита че някои от нормите трябва да бъдат прецизирани за постигане на синхрон с изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801. Констатира се, че в законопроекта се включват в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност норми, чието правно систематично място попада в предметния обхват на Закона за чужденците в Република България.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума