Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
16/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-06-10

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 16.05.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г.
  На заседанието присъства от Министерство на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Касабов.
  В изложението си отбеляза, че предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи са наложени от практическата необходимост за осъществяване принципа на мобилност при осъществяване на държавната служба в структурите на сектора „Сигурност”.
  Основна цел на законопроекта е да се уеднакви регламентацията за назначаване от една в друга служба за сигурност или за опазване на обществения ред, тогава когато служителят е бил обучаван и е подписал съответен договор при приема в учебното заведение да служат за определен срок в МВР. Със законопроекта се предвижда, когато курсантите в Академията на МВР, стажантите в центровете за професионална подготовка към Академията, работещи по служебно правоотношение по собствено желание прекратят служебното си правоотношение и в срок до три месеца след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност и обществен ред или в други ведомства и институции, прилагащи разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи относно държавната служба не дължат възстановяване на разходите за обучение и издръжка, които не се възстановяват и от приемащата страна. Предлагат се и идентични промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и Закона за национална служба „Охрана”.

  Към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за е приложена и предварителна оценка на въздействието. Не се очаква предложението да доведе до икономически, социални и други публични разходи.
  Постъпили са становища от Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, които по принцип подкрепят законопроекта.
  Постъпило е и становище от Националната служба за охрана, с което предлагат нова редакция на параграф 3 от законопроекта, за да се постигне целта за пълно и систематично уреждане на материята, отнасяща се до НСО.
  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Георги Андреев, Димитър Стоянов, Пенчо Милков, които изразиха мнение, че в така предложената правна възможност за мобилност на държавните служители от сектора, да се предвидят и ограничителни критерии, които да не доведат до текучество на кадрите от МВР.
  Господин Цветан Цветанов обърна внимание, че нормите в законопроекта целят по-ефективна защита на националната сигурност и са гаранция за високо квалифицираните специалисти да се развиват кариерно.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума