Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
11/06/2018 проект второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 3 май 2018 г., приет на първо гласуване на 30 май 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 3 май 2018 г., приет на първо гласуване на 30 май 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните
  работи
  (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 10 от 2018 г.)

  § 1. В Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53, изм. бр. 98 и 107 от 2014 г., изм. и доп. бр. 14 и 24 от 2015 г., доп. бр. 56 и 61 2015 г., изм. и доп. бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., доп. бр. 13 от 2017 г., изм. бр. 26 от 2017 г., доп. бр. 58 от 2017 г., изм. и доп. бр. 97 и 103 от 2017 г., изм. бр. 7 и 10 от 2018 г.), в чл. 174 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „един месец" се заменят с „три месеца.
  2. Алинея 6 се отменя.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. В Закона за Държавната агенция „Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и 27 от 2018 г.) в чл. 67 се създава ал. 5:
  „(5) Разходите по ал. 3 не се възстановяват от държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до три месеца след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи относно държавната служба.".

  § 3. В Закона за Националната служба за охрана (oбн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.: доп., бр.103 от 2017 г.) се създава чл. 124а:
  „Чл. 124а. Разходите за професионална подготовка, обучение и квалификация по чл. 61, ал. 1 не се възстановяват от служителите по чл. 38, ал. 1, т. 1, когато тяхното служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до три месеца след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи относно държавната служба.".
  Форма за търсене
  Ключова дума