Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/07/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 854-01-67 , внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 854-01-67 , внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 18.07.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 854-01-67 , внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – заместник - министър Красимир Ципов и старши комисар Антон Златанов заместник - директор на СДВР и от Министерството на младежта и спорта Асен Марков- главен секретар и Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Славчо Атанасов. В изложението си отбеляза, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ) са свързани с необходимостта от предприемане на адекватни и ефективни мерки за превенция на противообществените прояви.
  Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба, които целят прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие.
  Въвежда се режим на достъп на посетителите до спортното мероприятие. Предвидено е достъпа да се осъществява чрез предоставянето на документ/знак, персонализиращ посетителите или след разчитане на лична карта на посетителя от скенер за лични документи.
  Предлага се условията и редът за достъп до спортно мероприятие и документите/знаците, персонализиращи посетителите да се уреждат с наредба на Министерския съвет, която да влезе в сила една година след обнародването на този закон.
  Разширяват се правомощията на ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие, свързани с недопускането на лица с наложени принудителни административни мерки и на малолетни и непълнолетни без придружител в спортната зона и спортния обект. Въведено е изискването съгласието на дееспособен придружител на малолетни и непълнолетни да се удостоверява с декларация.
  Регламентирана е прецизно дефиницията за „спортно хулиганство”, като по този начин понятието се конкретизира и се разширява приложното поле на закона по отношение на противоправното поведение и местата, на които е възникнало.
  Съществена гаранция за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е системата от наказания, допълнена с принудителни административни мерки, които за определени противообществени прояви ще бъдат налагани от Районното управление на МВР по местоизвършване на деянието. Предвидено е за някои от проявите на спортно хулиганство въз основа на съставен акт и приложен доказателствен материал, началникът на РУ на МВР по местоизвършване на деянието да издава наказателно постановление и налага глоба и принудителна административна мярка.
  Предвижда се промяна и в процедурата по налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 от закона „спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия“, като се въвежда изискване налагането на мярката от министъра на младежта и спорта да бъде предварително съгласувано с министъра на вътрешните работи.
  Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери с цел документирането на събрания доказателствен материал.
  Собствениците или ползвателите на спортни обекти и съоръжения, както и организаторите на спортни мероприятия ще трябва да извършат разходи, свързани с техническо оборудване, необходимо за осигуряване на безопасността и сигурността на посетителите на спортни мероприятия.
  Приемането на проекта на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия не създава административна тежест и не води до нуждата от структурни промени.
  Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи, подкрепят законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
  В разискването взеха участие народните представители Иван Иванов и Пламен Нунев, които се обединиха в становището си, че законопроектът е важен, но е необходимо да се направят някои редакционно-технически поправки, което ще допринесе за яснота на нормите и по- голяма ефективност при прилагането им.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия № 854-01-67 , внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:
  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума