Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №853-06-22/01.11.2018 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., №802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД  Д О К Л А Д  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., №802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.


  На редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите – Илияна Владова - началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ и Светлана Тропчева - държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, представители на Министерство на вътрешните работи - Младен Маринов - министър на вътрешните работи, Красимир Ципов - заместник–министър на вътрешните работи, Михаил Златанов – началник на кабинет на министъра на вътрешните работи и Боряна Цветкова - директор на Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ , представители на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – Евтим Костадинов - председател и Василка Стефанова - финансов директор; представители на Комисия за защита на личните данни – Венцислав Караджов - председател и Юлия Манова - главен счетоводител; представители на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – Станимир Пеев - председател.
  На заседанието присъстваха също: Венцислав Станков – председател на националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ към КНСБ, Христо Христов – председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, както и Любослав Костов – Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

  По отношение на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) взе отношение заместник–министър Красимир Ципов. Той отбеляза, че предвидените общо приходи по бюджета на МВР за 2019 г. са в размер на 175 000,0 хил. лв. и те са на нивото на разчетените с разработения проект от страна на МВР, като същите са увеличени спрямо приходите в бюджета за 2018г. със 17,6 млн. лв. Увеличението на приходите е във връзка с преизпълнението на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви спрямо годишния план за тази година.
  С проекта на бюджет на Министерство на вътрешните работи са осигурени разходи общо в размер на 1 514 790,2 хил. лв., които са с 218 390,2 хил. лв. над утвърдените за министерството със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
  От предвидените текущи разходи по проекта на бюджета на МВР за 2019 г., общо в размер на 1 499 843,2 хил. лв., 1 377 853,2 хил. лв. са разчетени за персонал. Като реалното увеличение на средствата по показател „Персонал“ в сравнение с предвиденото в ЗДБРБ за 2018г. е в размер на 216 090,2 хил. лв.
  Господин Ципов отбеляза също, че определените капиталови разходи за 2019 г. са в размер на 14 947,0 хил. лв., като сумата е на нивото от 2017 г.
  Предвидено е разпределение на разходите по проекта на бюджет на МВР за 2019 г. по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  За политиката в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени средства в размер на 877 714,0 хил. лв.,
  За политиката в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси са предвидени средства в размер на 212 048,0 хил. лв.
  За политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации са предвидени средства в размер на 257 810,0 хил. лв.
  За политиката в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните са предвидени средства в размер на 167 218,2 хил. лв.
  При представяне проекта на бюджета на Комисията за разкриване
  на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, председателят на комисията Евтим Костадинов уточни, че са предвидени общо разходи 3 791,0 хил. лв. в това текущи разходи 3 711,0 хил. лв , за персонал 2 655,0 хил. лв. и капиталови разходи 80,0 хил. лв.

  По отношение на Комисията за защита на личните данни в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са предвидени бюджетни средства общо в размер на 2 930,0 хил. лв., от които 2 654,0 хил. лв. за текущи разходи, 1 936,0 хил. лв. за персонал и 276,0 хил. лв. за капиталови разходи.
  Председателят на комисията Венцислав Караджов подчерта, че увеличението на бюджета в сравнение с ЗДБРБ за 2018г. е значително, но след направен допълнителни разчети от страна на комисията, са необходими допълнителни средства, за допълнително обезпечаване на надзорната дейност на Комисията.

  Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са предвидени бюджетни средства в размер на 121 468,3 хил. лв. в това число текущи разходи 20 838,5 хил. лв., персонал 8 237,5 хил. лв. и капиталови разходи 81 396,7 хил. лв.

  В последвалите разисквания взеха участие народните представители Георги Андреев, Иван Иванов, Красимир Янков и Димитър Стоянов, които отчетоха увеличението на бюджета за разходи за персонал по бюджета на МВР за 2019г. като положително, но изразиха несъгласие с така предвидените средства за капиталови разходи. Министър Маринов отбеляза, че освен предвидените бюджетни средства, МВР отчита добра усвояемост и на допълнителни средства по структурните фондове на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и Швейцарската система. Като добри примери за трансгранично сътрудничество и усвояване на такива средства, той посочи тренировъчният полигон в Академията на МВР, както и над 25-те санирани сгради на областните дирекции на МВР.
  Народният представител Веселин Марешки посочи, че са необходими допълнителни механизми за стимул на младите кадри на МВР, както и предоставяне на по-добри условия за кариерно развитие.
  Народния представител Валентин Радев изрази мнение в подкрепа на законопроекта и заяви, че предвиденото повишаване на средствата за заплати на служителите в МВР ще повиши и тяхната мотивация за работа.
  Отношение по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. изрази и г-н Христо Христов – председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР. Той изрази подкрепа относно така предвидените увеличения за заплати.


  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49 , внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешнасигурност
  и обществен ред:

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума