Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
15/11/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД
  853-06-23/15.11.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.


  На редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 г. Комисията вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от Георг Георгиев – заместник-министър на Министерство на външните работи.
  В изложението си той подчерта, че Споразумението осигурява механизми за ефективен политически диалог чрез организиране на годишни срещи на най- високо равнище и консултации на министри и експерти, с цел разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес и отговорности, като политическа, икономическа, съдебна, социална и сигурност. С него се създават Съвместен комитет на министрите и Съвместен комитет за сътрудничество, които правят предложения по всички въпроси от общ интерес.
  Споразумението съдейства за разширяване на политическите връзки между Европейския съюз и Канада и особено в областта на външната политика и сигурността, а също така насърчава развитието на сътрудничеството в широк кръг от области, излизащи извън търговските и икономическите взаимоотношения.
  Канада е важен партньор за държавите членки на Европейския съюз и укрепването на взаимоотношенията е приоритетна цел и за България, която полага дипломатически усилия в тази посока и те са част от реализиране Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. Част от Споразумението се прилага временно от 1 април 2017 г. след одобрението му от Европейския парламент, но пълното му влизане в сила ще се осъществи след приключване процеса на ратификация от всички държави членки на Европейския съюз.
  Споразумението подлежи на ратификация със закон от Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т. 1 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за” с 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.1 от Конституцията на Република на България да приеме на първо гласуване, внесения от Министерски съвет на 15.10.2018 г. под № 802-02-25 проект на Закон за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума