Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-06-26/22.11.2018 г.


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21.11. 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи, Росица Грудева – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Валентин Венков – инспектор в сектор „КОС” в Главна дирекция „Национална полиция” и Ева Венева – гл.юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от Aлександър Сиди. В изложението си отбеляза, че съгласно чл.133 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се дава право да извършват ремонтна дейност на оръжие само на търговци по търговския закон. Практиката показва, че съществуващите юридически лица с нестопанска цел най-вече спортните клубове по стрелба не могат да осъществяват ремонтна дейност. В същото време те разполагат с оръжейни работилници и специалисти, които могат да извършват тази дейност. На сдруженията с нестопанска цел, които имат право да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с цел изследване, разработване или изпитване е предоставено право на ремонтна дейност, а тези, които не са производители са лишени от това право, което е нелогично и дискриминационно. Предложението на законопроекта е и на тях да се разреши ремонтна дейност, а не само на търговците по Търговския закон, което ще намали разходите им за външни услуги и ще увеличи възможността за привличане на допълнителни средства. По този начин ще се подпомогне развитието на стрелковите спортове в Република България.
  Получени са становища от Министерството на младежта и спорта, от Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната . Министерството на младежта и спорта подкрепя по принцип законопроекта, но изразяват мнение, че вместо „юридически лица” да се запише „ както и спортни федерации, получили спортен лиценз по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и спортните клубове - техни членове”. Предлагат да се прецизира и регламентацията за получаване на разрешение за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от спортни федерации и спортни клубове по съответните стрелкови спортове, които са получили разрешение. Министерство на вътрешните работи изразява становище, че спортните клубове могат да ремонтират собственото си оръжие, но приемането на предложението би позволило на ЮЛНЦ да извършват търговска дейност, като предоставят услуги по ремонт на оръжие на трети лица срещу заплащане. Подобна промяна обаче, ще влезе в противоречие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, доколкото същите на основание чл.3, ал.6 от закона не разпределят печалба. Предлагат да бъде прецизирана разпоредбата, като в нея да бъде регламентирано, че лица, които не са регистрирани като търговци, не могат да предоставят услуги по ремонт срещу заплащане. Министерство на отбраната няма бележки и предложения.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се „ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума