Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-06-27/22.11.2018 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 21.11.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, Валентин Венков – инспектор в сектор „КОС“ - Главна дирекция „Национална полиция“, Ева Венева – гл.юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, от Министерството на отбраната Климентина Денева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, Антоанета Якимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи.
  В изложението си вносителят отбеляза, че причините за предлаганите изменения и допълнения в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗИДЗОБВВПИ) са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013 г.), Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014 г.).
  Директиви 2013/29/ЕС и 2014/28/ЕС са транспонирани в Българското законодателство, с две наредби на Министерството на икономиката, приети на основание Закона за техническите изисквания към продуктите, но не е извършено необходимото коригиране на ЗОБВВПИ, което води до противоречия в законодателството. С директивите се въвеждат допълнителни изисквания по отношение маркирането на взривните вещества за граждански цели и пиротехническите изделия, регламентира се провеждането на процедури за оценяване на съответствието с оглед осигуряване на високо ниво на защита на обществените интереси, здравето и безопасността на потребителите. Променя се категоризацията на пиротехническите изделия, като сега предвидените категории за фойерверки, а именно „категория 1“, „категория 2“, „категория 3”, „категория 4” и „категории 2 и 3” се заменят съответно с „категория F1“, „категория F2”, „категория F3”, „категория F4“ и „категории F2 и F3”.
  Със законопроекта се въвеждат и разпоредбите на Директива 2017/853/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477 на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие. В съответствие с директивата се изменят категориите за огнестрелно оръжие, като категория D се заличава.
  Въвеждат се понятието „салютно и акустично оръжие“, понятието „предупредително и сигнално оръжие“ заменя досегашното понятие "газово и сигнално оръжие", изменено е и определението за „основен компонент на огнестрелно оръжие“, както и определението за „идентификационни данни на огнестрелни оръжия“. Променени са и сроковете за съхранение на данните в единния автоматизиран регистър за дейностите по този закон, поддържан от МВР.
  Въвежда се забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет.
  Допълнителни са и изискванията към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за спортни цели, като са предвидени и допълнителни имуществени санкции и глоби.
  Предвижда се, че при отсъствие на началника на РУ на МВР съответните разрешения за придобиване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, ще се издават от определения със заповед негов заместник.
  Предвижда се също, че всички отпадъчни барути, взривни вещества, празни опаковки, черни и цветни метали, които могат да се получат в резултат на утилизацията на боеприпаси на въоръжените сили на Република България, както и всички постъпления от продажбата на отпадъчни барути, взривни вещества, празни опаковки, черни и цветни метали, получени в резултат на утилизацията на боеприпаси, преминават в собственост на лицата , които притежават разрешение за производство на оръжия и боеприпаси, ще се считат за отчетени в цената на предоставената услуга, залегнала в договора за утилизация.
  Приемането на законопроекта за изменение и допълнение на ЗОБВВПИ не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
  Със законопроекта се предвижда въвеждане на европейско законодателство, за което е изготвен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума