Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
П Р О Т О К О Л
№ 13


На 7 ноември 2017 г., вторник, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията и гости, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 10,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Цветан Цветанов.

* * *
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, знаете, че днешното изнесено в Русе заседание съвпада с двустранната среща между Комисията по вътрешен ред и отбрана на румънския парламент и нашата Комисия.
Изключително доволни сме от гостоприемството на русенци, на администрацията на местната власт, която ни съдейства за безпроблемното провеждане на днешното заседание и, разбира се, следобедната среща с колегите от Румъния.
Понеже имаме кворум за днешното заседание, ще премина към дневния ред за изнесеното заседание:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
2. Разни.

Ако сте съгласни, моля да гласуваме така предложения дневен ред.
За – 13, без против и въздържали се.
От страна на Министерството на вътрешните работи по точка първа от дневния ред присъства заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов; Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“; старши комисар Асен Игнатов – заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Колеги, минаваме към доклада за второ четене по точка първа:
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
За – 13, без против и въздържали се.
Текстът на доклада е пред Вас и не смятам да четем всички текстове, а ще подлагам на гласуване предложените за изменение параграфи, алинеи и членове.
По § 1 работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.
За – 13, без против и въздържали се.
Предложение на Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов §2.
„§ 2. В чл. 17, ал. 5 се изменя така:
„(5) Органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват дейността по ал. 2, т. 3 в екипи от минимум трима служители. В населени места с население до 5000 души се допуска осъществяване на дейността ив екипи от двама служители.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за §2, който става § 3.
Гласуваме.
За – 10, против – 3, въздържали се няма.
Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.
За – 13, без против и въздържали се.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Препускате в предложенията, господин Цветанов.
Ще подчертая, че с така предложения параграф явно мнозинството се е съобразило с нашето предложение за отмяна на членовете, с които се структурира Държавно предприятие „Център за административни услуги“. Срещу това сме възразявали в предишен мандат в друг състав на Вътрешната комисия.
Аргументите ще чуете в залата. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Янков.
Винаги се стремим да постигаме консенсус по текстовете, които се внасят и от опозицията. От тази гледна точка не смятам, че това може да бъде политически аргумент.
Работната група предлага да се създаде § 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8.
По § 6 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9.
Моля, гласувайте.
За 10, против 2, въздържал се 1.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 10.
Колеги, имате текстовете пред Вас и няма да ги чета.
По § 7 работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
По § 8 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 7 – нов чл. 58а.
Моля, гласувайте.
За – 10, против няма, въздържали се – 3.
По § 9 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което не се подкрепя от работната група.
За – 4, против няма, въздържали се – 9.
Колеги, подлагам на гласуване § 9 по вносител.
За – 9, против няма, въздържали се – 4.
По § 10 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.
ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, мисля, че още на първо четене този текст е леко спорен, защото създава ситуации, в които биха се затруднили както полицейските служители, така и проверяваните лица.
Аз очаквах, беше заявено от представителите на Министерството на вътрешните работи, че ще бъде преосмислен текстът на това предложение. Ние си направихме труда да предложим друг вариант, който да бъде по-работен, но виждам, че сте го отхвърлили.
Ще помоля колегите още веднъж да прочетат, да видят за какво става въпрос и да видят недомислието на предложеното.
Ще го зачета: „полицейски орган, при осъществяване на полицейски правомощия спрямо лице, което не разбира български език или е глухо или нямо, го запознава с основанията за предприетите действия, разяснява правата му на разбираем език”. Нали разбирате безсмислието на това изречение. Как едно глухо лице ще бъде запознато от полицая на разбираем за него език? Създаваме казус, който впоследствие ще създаде доста проблеми. Поради тази причина се опитахме да променим текста, като чакахме и работната група да се включи в този момент, но не знам защо остана в настоящия момент.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наистина има резон в това да подобрим редакцията на текста по вносител и на предложението, като обърнем внимание на текста на народния представител Иван Иванов и група. Бихме могли да прецизираме текста във вариант „За запознаване с основанията за предприемане на действия и разясняване на правата на лице, което не разбира български език или е глухо или нямо, полицейският орган може да използва преводач или тълковник”.
МАНОИЛ МАНЕВ: И по време на обсъжданията в работната група и сега ще поддържам една теза и тя е следната. И преводач, и тълковник имат ясно и точно определение както в НПК и в много други законови устройства. Списъците с лицензираните преводачи и тълковници са ясно и точно определени. Ако ние задължим по този начин полицаите да ползват с текст „преводач или тълковник“, означава, че трябва да ги вадят от списъците с лицензираните преводачи. Тук говорим за спешни полицейски действия в начална фаза, още в първа среща.
Много сложно и трудно е да намерим лицензирани преводачи и тълковници на терен. Затова дадох текста от вносителя, той ясно казва, че трябва да преведем, да намерим начин да преведем, но не ни обвързва с преводачи и лицензирани тълковници. Това е смисълът на текста според мен.
ИВАН ИВАНОВ: Неслучайно прочетох текста, защото съдържанието му в първоначалната редакция създава немалко безсмислие.
В унисон с изказването на колегата Манев се очаква в предложения текст, който е приет от работната група, самият полицай да знае езика на глухонемите, тоест Законът за жестомимичния превод, който Вие отхвърлихте, и да знае чужд език, защото казва „директно го запознава с основанията за предприетите действия на разбираем за него език“. Нали разбирате, че служител, който е започнал работа преди буквално 15 дни, да го пуснат на работа с такива лица, които не разбират български език, на какъв език той точно ще им обясни?! Ние го задължаваме да разяснява правата на разбираем за него език?! Нали се сещате оттам нататък, че всяко процесуално действие ще отива просто в коша! Буквално в коша!
Предложението на господин Ципов е доста по-разумно. То е редакция на нашето, но със сегашния вариант ние правим неработещи и от процесуална гледна точка невалидни всички действия на полицейския орган. Това са съображенията ни.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Ципов, може ли да прочетете текста и ще го приемем като народен представител по чл. 83. (Реплики.) Като редакция на Комисията.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Става дума, уважаеми народни представители, формулировката да е като правна възможност, а да не е задължителен ангажимент за ползване на преводач или тълковник, господин Манев, а накрая да запишем „полицейският орган при необходимост може да използва преводач или тълковник във връзка със запознаването на правата“. Нека да остане текстът така, както е: „при осъществяване на правомощията си за запознаване с основанията за предприетите действия и разясняване правата на лице, което не разбира български или е глухо“, но понеже колегите от „БСП за България“ са пропуснали „нямо“, смятам, че има необходимост това да се запише.
Да се запише: „Полицейският орган при необходимост може да използва преводач или тълковник“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Милков, заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми господин Председател, господин Ципов, смятам, че нашата редакция е по-коректна, тъй като „при необходимост“, както каза господин Ципов, отново отваря преценката на пилоцейския орган, тоест отново създава възможност за оспорване доколко тази преценка е била валидна. Значи той трябва да прецени, при положение че няма специални знания и умения доколко това лице се нуждае от тълковник. При положение че лицето заяви, че се нуждае от тълковник, а според мен то се нуждае от тълковник, ако заяви, че се нуждае и не му бъде осигурен, действията се оспорват.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители, смятам, че опасенията са Ви неоснователни, защото преценката дали едно лице се нуждае от преводач или тълковник се прави по видими признаци в крайна сметка. Така ли е? Смятам, че е така. Може да се установи едно лице е глухо или нямо без сериозни затруднения. А дали съответният полицейски орган владее определен език е факт, който лесно може да се докаже. (Реплики.)
МАНОИЛ МАНЕВ: Искам да кажа, че, да, това, което каза господин Ципов има логика – да не ги задължаваме. От друга страна, за да е действащ текстът, трябва да има възможност, защото може да има човек от групата, който е или с него, или с лицето, което се нуждае, и да помогне в превода.
А за волеизявление от лице, което не разбира и не може да говори и да прави волеизявление, дали се нуждае, или не, няма да...
Според мен, редакцията на господин Ципов е вариантът, който може да работи.
ИВАН ИВАНОВ: Господин Председател, може ли думата?
Да кажем, че текстът, който ние сме предложили, с добавката на господин Ципов, считаме, че до голяма степен ще отвърже ръцете на полицейските служители да не бъдат атакувани за нарушения на правата на лицата, които третират по време на предприетите акции и действия. В крайна сметка нашата цел е да облекчим работата на полицейските служители при подобни ситуации. Считайте за подкрепена от наша страна редакционната поправка.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Колеги, минаваме към гласуване предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което работната група подкрепя.
За – 13, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване подкрепения от работната група текст на вносителя за § 10, който става § 12.
За – 11, против няма, въздържали се 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.
Моля да гласуваме.
За – 13, против и въздържали се няма.
По § 12 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14.
Моля да гласуваме неподкрепеното от работната група предложение на народния представител Иван Иванов.
За – 4, против няма, въздържали се 9.
Гласуваме подкрепения по принцип текст на вносителя с редакцията на работната група за § 12, който става § 14.
За ¬ – 11, против няма, въздържали се – 2.
По § 13 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15.
Моля да гласуваме направеното предложение.
За – 9, против няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
Гласуваме прочетените текстове.
За – 9, против 2, въздържали се 2.
По гласуваните текстове нямаше никакви предложения, затова ги гласувахме заедно.
Минаваме към § 17.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19.
За – 9, против 2, въздържали се 2.
Работната група предлага да се създаде нов § 20.
Моля да гласуваме.
За – 10, против няма, въздържали се 3.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.
За – 11, против няма, въздържали се 2.
По § 20 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23.
Колеги „държавните служители, преминали обучение по чл. 170, ал. 3, но не са назначени за стажанти, се задължават да служат в МВР след приключване на обучението за срок от пет години, от които поне три години в структурата, в която са назначени“ – това се заличава. (Шум и реплики.)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, през последните години се наблюдава тенденция на сериозно текучество, ако мога така да се изразя. Смятаме, че случаите, в които служителите трябва да служат минимум пет години, от които съответен брой години, както е посочено в Закона, в структурата, за която са кандидатствали, не подпомага тяхното кариерно израстване. Поради тази причина е необходимо да отпадне това допълнение за „три години в структурата, в която са кандидатствали“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, трябва ли допълнително уточнение?
РЕПЛИКИ: Не.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Подлагам на гласуване.
За – 10, против 1, въздържали се 2.
По § 21 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители .
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 25.
Моля да гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 26.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 27.
Да гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 28.
За – 10, против няма, въздържали се 3.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 29.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 30.
За – 10, против няма, въздържали се 3.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 31.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 32.
Гласуваме.
За – 10, против няма, въздържали се 3.
ИВАН ИВАНОВ: Господин Цветанов, виждам, че сте направили сериозни предложения между първо и второ четене, но някои наистина ще помолим да ги разяснявате, за да можем и ние да се ориентираме как да гласуваме съответно.
Подкрепяме Вашето желание да бъдат санкционирани служителите, които употребяват наркотични вещества, но какво значи според Вас „може да се предположи“? Как да го разбираме?
Знаете, че употребата на наркотични вещества се установява със специални дрегери за наркотични вещества. Но за предположение да се накаже служител?! Не ли по-добре да се напише „установи“? Защото веднага началникът, на който може да му дойде наум, че може служителят да е в такова състояние, да го закове с тест?!
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е за временно състояние.
ИВАН ИВАНОВ: Ама как ще предположи? Той може да е болен и да изглежда, че е употребил?!
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Временното отстраняване не означава, че сме отишли в другата хипотеза. Когато бъде установено, тогава вече се върви към отстранение. (Шум и реплики.)
ИВАН ИВАНОВ: Ясно, но това означава, че или ще бъде наказан неоснователно, или ще му се даде индулгенция за това, че не е проверен с техническо средство дали е употребил?!
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Трябва временно да се отстрани и когато бъде установено, тогава вече се влиза в другата хипотеза.
МАНОИЛ МАНЕВ: Колеги, тук става въпрос за отстраняването от работа в момента, тоест явява се полицаят на служба, неговият начални предполага, защото в момента не може да му приложи всички текстове по Наредбата – чл. 203, и го отстранява в момента от работа. В момента! Тогава влизаме в условията на Наредбата по чл. 203, която казва за реда и начина, по които ще бъде установено. Влиза се в процедурата на Наредбата след този момент.
Просто в момента трябва да има механизъм, по който едно лице, което явно е в някаква неадекватна ситуация, да бъде отстранено от работа. В противен случай се изпада в положение да няма никакво законово основание, по което да бъде отстранен сега, в момента от смяна, от работа. (Шум и реплики.) Това продължава до установяването по реда на Наредбата по чл. 203. (Реплики.)
В предния член се казва, че я създава министърът. Министърът създава наредбата, по която се проверява и се доказва. (Народните представители Иван Иванов и Красимир Янков говорят при изключени микрофони.)
Само секунда! Опитвам се да обясня.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека господин Ципов да обясни, защото това е подзаконов нормативен акт.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, към настоящия момент в действащия Закон чл. 214, ал. 1, т. 2 визира хипотезата, когато служителят се яви „в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните задължения“. В този случай отстраняването се извършва от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава докато „служителят възстанови годността си за изпълнение на служебните задължения“. Тази нова хипотеза в т. 4 дава възможността, когато има сигнал, лицето да бъде отстранено, тъй като се е явило на работа в състояние след употреба на наркотично вещество и тогава да бъдат предприети тези съответни действия.
Разлика между двете хипотези – на действащата т. 2, и това, което се предлага като нова т. 4, смятам, че няма.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колега Иванов, ако има наркотици у него, е престъпление.
ИВАН ИВАНОВ: Не, употребата не е.
МИРОСЛАВА МАНОЛОВА: По нашия Закон, ако пушите и Ви хванат, че пушите, не е. (Реплики от народния представител Иван Иванов при изключени микрофони.)
МАНОИЛ МАНЕВ: Точно това е визирано. Явно има загуба в тълкуването на думата. Отстраняване от работа не означава отстраняване от служба. В този случай става въпрос за отстраняване от смяна, лишаване от правото да извърши престъпление, от възможността да извърши престъпление, явявайки се на служебния аввтомобил, осъществявайки полицейски действия под въздействие, което обаче в момента не може да бъде установено по реда на Наредбата, поради липса на технически средства, поради отдалеченост на местото.
Едно районно управление в средно населено място докато проведе тестовете на служителя, трябва да го отстрани от работа, иначе той застъпва на смяна и става опасен за обществото. От момента, в който застъпи на смяна, започва да изпълнява полицейски функции. Това е смисълът на текста – че го отстраняваме от работа до момента, в който установим това по законовия ред. Това е идеята на текста.
ИВАН ИВАНОВ: В един момент се получава вакуум. Тази наредба след колко време ще бъде създадена? Тоест ние на практика даваме възможност около шест месеца да ходят дрогирани на работа, с извинение.
МАНОИЛ МАНЕВ: Лишаваме ги, докато не се докаже.
ИВАН ИВАНОВ: Е, как ще докажем? Въздействието, следите в кръвта от тези вещества ще изчезнат след 24 часа, след седмица, месец, а тази наредба ще я приемем след шест месеца. Кога ще го проверят. (Реплики при изключени микрофони.)
Идеята ми е веднага да може да бъде проверен и отстранен. Сега нямаме наредба, по която да ги накараме да го проверят.
МАНОИЛ МАНЕВ: В момента наредба нямаме, но имаме законоустановени начини по административен ред на Министерството: сигналът се подава към прокуратурата и се действа.
Ние въвеждаме наредбата, по която ще бъде установено с технически средства и тогава ще бъде подаден по административен ред за наказание, ако бъде установено престъпление, и по другия ред. Но трябва да има метод, по който да го отстраниш в момента от смяна. (Реплики.)
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Цветанов, това е порочна практика или е несъвършенство в предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от страна на изпълнителната власт, която Вие с тези допълнителни текстове, показвате невисокото ниво на професионализъм и компетентност от страна на Министерството на вътрешните работи. Виждате каква дискусия налага това.
Виждам, че много от текстовете между и първо второ четене, като пак казвам: порочна практика се очертава на това мнозинство. За съжаление, установяваме, че и в Преходни и заключителни разпоредби променяте и други закони, които нямат връзка с предложението от страна на изпълнителната власт за изменение и допълнение на Закона за МВР, което със сигурност ще трябва да отразим, въпреки липсата на журналисти.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В залата?!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Не само в залата.
Ако Вие продължавате по този начин промени в Закона за МВР – ежегодно, по два пъти в годината, с допълнение между първо и второ четене, със сигурност текстовете, които се предлагат, няма да са съвършени.
Колкото и да обяснява господин Манев, той е част от тази Ваша работна група, която е приела тези предложения между първо и второ четене. Явно е съгласувано с Министерството на вътрешните работи, след като и господин Ципов взема отношение. Нашите опасения са, че текстовете, първо, не са подложени на обществено обсъждане, както е според Закона за нормативните актове. Явно това избягвате.
Второ, няма оценка за въздействие на така предложените текстове. Дори и да има предложения, които да са с необходимите аргументи, то ние ще се въздържим по всички Ваши предложения. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е Ваше право, но не смятам, че трябва да променяме парламентарната практика на всеки законопроект, който е внесен от изпълнителната власт или от група народни представители, знаете, че винаги минава през процедура първо и второ четене с възможност да се правят съответните предложения.
Работната група винаги е била отворена за всички народни представители, които проявяват интерес да участват в изчистването, в дебатирането с експертите по дадените текстове. От тази гледна точка смятам, че твърдението Ви е неоснователно.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Явно по-кратко трябва да се изразявам, господин Цветанов: злоупотребявате с това право като народен представител, увличате и колегите, които формално се съобразяват с Вас.
Между първо и второ четене текстовете, които са предложени извън философията на предложените изменения и допълнения...
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложени са от самото начало.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Това са нови предложения на господин Цветанов.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да, но има текстове, които са предложени от вносителя – Министерският съвет.
От тази гледна точка смятам, че твърденията Ви не отговарят на истината, но Вие сте в правото си да изразите становището си.
Подлагам на гласуване тези текстове, ако не възразявате.
Колеги, моля да гласуваме прочетените текстове.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 33.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
По § 22 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 34.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
По § 23 работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 35, като в него думата „отменяме“ се заменя с „отмяна“.
Гласуваме.
За – 11, против няма, въздържали се 2.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 36.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
ИВАН ИВАНОВ: По 257а каква е идеята? Това според мен императивно трябва да е отбелязано в някой друг законов акт. Ние му даваме индулгенция – който наруши правилата за достъп... (Реплики.)
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, нека да гласуваме.
По § 24 работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 37.
Гласуваме.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
По § 25 работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 38.
За – 9, против – 1, въздържали се 3.
По § 26 има предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 39.
Гласуваме.
За – 11, против няма, въздържали се 2.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 40.
Гласуваме.
За – 13, против и въздържали се няма.
По § 27 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 41.
Гласуваме.
За – 12, против няма, въздържал се 1.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Анализирайки становищата, постъпили по предложения Законопроект, видях такова от синдикат, от организацията „Огнеборец“. Те предлагат да се включат летищата във Варна, в Бургас и в Пловдив. Не знам дали сте запознати и дали Комисията може да вземе отношение по този въпрос?! (Реплики.)
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Колеги, бяхме в процедура на гласуване, но я прекратихме.
Гласуваме.
За – 13, против и въздържали се няма.
„Преходни и заключителни разпоредби“ – работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
За – 13, против и въздържали се няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 42.
За – 10, против – 3, въздържали се няма.
По § 29 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 43.
За – 10, против няма, въздържали се 3.
По § 30 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 44.
За – 10, против няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 45.
За – 13, против и въздържали се няма.
По § 32 работната група подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 46.
За – 13, против и въздържали се няма.
По § 33 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението по т. 2.1.1 и не го подкрепя в останалата му част.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 47.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на Иван Иванов в неподкрепената част.
За – 3, против няма, въздържали се – 10.
Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 47.
За – 9, против няма, въздържали се 4.
Предложение от Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението по т. 3 и т. 4, буква „а“ и т. 5, а го подкрепя по принцип в останалата му част.
Подлагам на гласуване неподкрепената част.
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Господин Председател, вземам думата по тази точка, използвайки не само процедурни аргументи от Правилника, като член на Правната комисия, а и аргументи, постъпили от становища по повод на този Законопроект.
Смятам, че така направеното предложение за изменение на Закона не е свързано с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, въпреки обратното твърдение в мотивите на вносителя, защото регулацията на тези отношения, още повече според мен този Законопроект между първо и второ четене беше породен от общественото говорене за отваряне на пазара на труда. Философията и това, което казахте при представянето на Законопроекта на първо четене, не могат да бъдат свързани с тези Ваши предложения.
Нещо повече, използвайки текстове от нашия Правилник, в чл. 79, ал. 3 пише, че „по законопроекти, регулиращи трудовите отношения, следва да има становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество“. Не само нямаме такова становище, а имаме ясно заявено обратно становище от един от синдикатите.
В мотивите казвате, че „работодателските организации силно искат тези промени“. Безспорно липсата на качествена работна ръка е факт. Всеки един от нас при срещите си с хората осъзнава това. Дари решението е само като се отвори пазара на труда при същите възнаграждения?! Тоест Вие предлагате да паднат защитите пред българските служители да намират работа в страната и да се даде възможност на граждани извън Европейския съюз да работят в България като се преодолеят до момента защитните механизми?!
Освен отварянето на границите за работна ръка от чужбина, друга възможност е повишаване на възнагражденията от същите тези работодатели, които така радушно и организирано са подали становища за подкрепа.
Липсата на подкрепа от синдикалните партньори от Съвета за тристранно сътрудничество, наличието на противопоставяне от синдикати, вкарването между първо и второ четене, което каза господин Янков, за другите разпоредби не знам дали се отнася, но за тази със сигурност се отнася, защото ние в момента регулираме пазара на труда през Преходни и заключителни разпоредби на Закона за МВР с единствения аргумент, че МВР може да бъде контролен орган в процедурите по издаване на тези разрешителни.
В нашето общество няма проведено проучване точно за търсенето и предлагането на работна ръка. Има твърдения в тази насока и ми се струва, че и предвид заявленията на президента Макрон, когото посрещнахме, знаете какво каза за пазара на труда и за работата дори в страните от Европейския съюз, а ние тук отваряме вратата за държави извън Европейския съюз.
Четейки внимателно Вашите предложения действително личи как се опитвате да регулирате обществено значими отношения, но мисля, че не това е начинът и не е проведено достатъчно обществено обсъждане.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Позволете ми коментар на Вашите думи. Знаете, че докладът, който гледаме днес, е отложен с две-три седмици по причина, че действително трябваше Тристранният съвет да представи предложение от вицепремиера. Това беше направено. Имаше определени резерви от страна на синдикатите. Знаете, това е единият от синдикатите, но работната група в последните 10 дни интензивно работи със синдикатите.
Поради това, ако Ви прави впечатление, ще подложа на гласуване точно тези текстове – т. 3 и т. 4, които не се подкрепят от работната група по направените от мен и група народни представители предложения, точно, за да постигнем този консенсус, който удовлетворява и синдикатите и, разбира се, държавните институции.
По Законопроекта, който разглеждаме, с предложенията, които направихме между първо и второ четене, направихме максималното, за да съгласуваме текстовете със Социалното министерство, с Вътрешното министерство и с Правосъдното министерство.
Всички министерства са дали положителна оценка – от разговорите, които проведохме с тях, и участваха активно в работната група, която имаше възможност да изчисти текстовете и да се съобразим действително с това, което визирате в момента.
От тази гледна точка не смятам, че имаме някакъв проблем, а просто създаваме по-добри условия, за да може висококвалифицирани работници да идват в страната ни, да работят, защото тук не опира до възнаграждението, защото в тези видове специалности възнагражденията са добри, въпросът е, че няма квалифицирани кадри.
Господин Ципов, да вземете отношение, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Едно кратко допълнение.
Уважаеми народни представители, става дума за случаите с така наречената „синя карта“. Това са висококвалифицирани специалисти, граждани на трети държави. Направените предложения са увеличаване срока на продължителното пребиваване, което е напълно в контекста на директивата, с която се променя статутът на граждани от трети държави, притежаващи такава синя карта. Акцентът в момента, който е на вниманието на народните представители, е свързан именно с увеличаването на сроковете от една година на 2, 3 или 4 години.
В заключение искам да кажа, че статистиката касае не повече от 90 до 100 лица през последните пет години, които са кандидатствали да бъде удължено пребиваването им на това законово основание.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Господин Председател, като вносител на това предложение се обръщам към Вас. Не съм съгласен, тъй като аргументите, че министерствата са дали положителни становища, са неотносими. Те са един от партньорите в Съвета за тристранно сътрудничество.
Пак казвам: при положение че дори един от синдикатите – национално значим и представителен, заявява ясно своята позиция „против“, оценявайки всички предварителни действия, които Вие сте изпълнили, за да бъде легитимно предложението, въпреки това дори един такъв синдикат да е против, считам, че процедурата трябва да бъде нормална законодателна процедура с обществено обсъждане и две четения.
В момента ние откриваме пазара на труда – нещо, на което в други държави са толкова чувствителни, че целите правителства са базирани на това доколко да бъде отворен пазарът на труда. Казвам това не политически, казвам го като колко е важна разпоредбата.
Не съм съгласен и с господин Ципов, защото, да, прав е за това, което каза, но това е част от Законопроекта, а се предлагат и други неща. Затова отпадането на пазарния текст и това, което казахте Вие „високооценени професии“ – ами отпадане на списъка за професиите се предлага. (Реплики.)
Казахте, че ще отпаднат точки, искам точно да видя за кои става дума.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Точно тези не отпадат.
Пак искам да повторя, всичко, което сме направили като прецизиране и предложенията на работната група да не се подкрепят предложенията по то. 3 и т. 4, буква „а“ и т. 5 – това визира точно тези текстове. Убеден съм, че по този начин действително сме защитили интереса на синдикатите и те са участници в този процес.
Благодаря, колеги.
Подлагам на гласуване текстовете от предложението, което съм направил с и група народни представители, което работната група не подкрепя.
За – 9, против – 2, въздържал се – 1.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Цветанов, имам едно предложение. Явно мнозинството ще приемете тези текстове в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, моля при гласуването на второ четене да бъде поканен в залата министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и да чуем неговото становище по така предложените текстове.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Добре.
Работната група предлага да се създаде нов § 48.
Гласуваме.
За – 9, против – 3, въздържал се – 1.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 49.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 50.
За – 12, против няма, въздържал се – 1.
По § 36 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 51.
За – 12, против няма, въздържал се – 1.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 52.
За – 10, против няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 53.
За – 9, против няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 11 в § 30 по вносител.
За – 9, против няма, въздържали се – 4.
По § 40 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като т. 4 в § 31 по вносител.
За – 13, против и въздържали се няма.
По § 41 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 54.
За – 13, против и въздържали се няма.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 55.
За – 12, против няма, въздържал се – 1.
По § 42 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 56.
За – 13, против и въздържали се няма.
Колеги, с това тази точка от дневния ред е изчерпана.

Преминаваме към втора точка:
Разни.
Имате ли нещо по точка Разни?
Дневният ред е изчерпан и закривам днешното заседание, с което беше приет Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Благодаря, колеги.

(Закрито в 11.10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Стенограф:
Емилия Огнянова
Форма за търсене
Ключова дума