Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект на Закон за мерките за изпиране на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.- второ гласуване.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 5


На 28 февруари 2018 г.,сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект на Закон за мерките за изпиране на пари, № 702-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г.- второ гласуване.
2. Разни.
Списък на присъствалите гости и народни представители, членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Цветан Цветанов.
* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум – можем да започнем днешното заседание.
Дневният ред Ви е раздаден. (Изчита го.)
Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме.
За – 13, против и въздържали се – няма.
В заседанието на Комисията ще участват следните гости. (Изчита ги.)
Преди да започнем работа по Законопроекта, да благодаря на работната група, на неправителствените организации, разбира се, и за добрата стиковка между Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и референтите от работната група.
Това е изключително тежък доклад и благодарение на общите усилия успяхме да изчистим противоречията при обсъждането на Законопроекта на първо четене. Смятам, че този тримесечен труд даде резултат, а в края на заседанието ще кажем дали това е така.
От представителите на неправителствените организации и граждански сдружения присъстват: Надя Шабани – Български център за нестопанско право; Анна Адамова – Български център за нестопанско право, Георги Андохов – член на Правния комитет на Българската асоциация за лизинг.
Колеги, започваме.
„Закон за мерките срещу изпирането на пари“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласуваме наименованието на Закона, наименованието на Глава първа и наименованието на Раздел I.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
Гласуваме чл. 1
За – 14, против и въздържали се – няма.
Искам да кажа на колегите, че сме направили презентация – текстовете да излизат на екран, защото докладът е около 200 страници и смятам, че това ще бъде в улеснение на всички, които участват в гласуването.
По чл. 2 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2.
Гласуваме чл. 2 в редакцията на работната група.
За – 10, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 3, като в т. 7 думите „глава първа, раздел втори“ се заменят с „Раздел втори“ от тази глава.
Гласуваме чл. 3 по редакцията на Работната група.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Раздел II – Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Гласуваме наименованието на Раздел II.
За – 14, против и въздържали се – няма.
По чл. 4 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4, която виждате пред Вас.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Виждам, че сте направили предложения по този текст. Спомняте си, че още на първо четене имахме известни възражения за налагане на немалка доза административна тежест върху различни институции. Сега виждам, че добавяте и е възприето от работната група.
Да ни обясните мотива за привнасянето на този текст и имате ли становище на засегнатите организации, в случая застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, тъй като ги вкарвате в обхвата на Законопроекта, а в първоначалния вариант ги нямаше? Имаме ли становище от тяхна страна?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В момента нямаме тяхното становище, но са имали възможност да видят всички направени предложения в доклада за приемане днес.
ИВАН ИВАНОВ: Какви са мотивите да се увеличи обхватът и да се включат и тези?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Задължителното застраховане отпадна.
ИВАН ИВАНОВ: Въпросът ми е: какъв е смисълът на тази поправка, която разширява до голяма степен обхвата на застрахователите и защо е внесена?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Евгениев, заповядайте.
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ: Уважаеми господин Иванов, с поправката, която беше обсъдена в рамките на работната група, включително с представители на застрахователите, се стеснява обхватът на застрахователите, които влизат в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Тоест общото застраховане е премахнато от обхвата на тази разпоредба. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Гласуваме чл. 4 в редакцията на работната група.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
Приема се.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7.
Гласуваме членове 5, 6 по вносител и чл. 7 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 9, като в него думата „точки“ се заменя със „звена“ и думите „на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.“ се заличават.
Гласуваме чл. 8 по вносител и чл. 9 в редакцията на работната група.
За – 15, против и въздържали се – няма.
„Глава втора – Комплексна проверка“.
Гласуваме наименованието на Глава втора, наименованието на Раздел I и чл. 10 по вносител.
За – 15, против и въздържали се – няма.
По чл. 11 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Направих предложението неслучайно. Още на първо четене изказах известни резерви по предложените текстове, защото терминът „случайна операция“ или „случайна сделка“ на практика не съществува в Търговското право. По тази причина помолихме вносителите да размислят и да се намери общоприемлив вариант, защото наистина с този закон създаваме прецедент по отношение на Търговския закон. Разбрахме какво е и тълкуването по отношение на случайна сделка.
На практика с така предложения текст влизането в супермаркета може да се тълкува като случайна сделка, защото съм пазарувал не в „Младост“, а съм в „Дружба“. Нали ме разбирате?! Това не беше обяснено. Очаквах да се предложи някакво общоприемливо понятие, което да отговаря на нашето законодателство към днешна дата. Виждам, че текстът е запазен в първоначалния му вариант. Именно по тази причина беше предложението ни да отпадне този текст, за да може работната група да намери общоприемливо понятие. Не мисля, че опозицията трябва да върши тази работа, още повече че не получихме категоричен отговор тогава на база на сега действащия закон: колко сделки по изпиране на пари успешно са доведени докрай. Имам предвид и сегашната сделка с ЧЕЗ, която е на дневен ред няколко дни. Доколкото разбрах вчера и от намека на премиера там също имаме съмнения за такова нещо. Говорим за офшорни фирми. Проверени ли са по сега действащия закон? Дали ще влезе в случайната сделка, или няма да влезе? Какво предлагате в крайна сметка и защо така го оставяте? Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Работната група прецени да бъде отхвърлено това предложение.
Господин Евгениев, имате ли нещо да добавите?
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ: Тази разпоредба изцяло съответства на чл. 11 от Директивата по отношение, включително и случайните операции.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което работната група не подкрепя.
За – 5, против – няма, въздържали се – 10.
Предложението не се приема.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Гласуваме чл. 11 в редакцията на работната група.
За – 11, против 1, въздържали се – 3.
Гласуваме чл. 12 по вносител, чл. 13 и чл. 14 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16 и предлага следната редакция на чл. 16.
Гласуваме чл. 15 по вносител и чл. 16 в редакцията на работната група.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17.
Гласуваме чл. 17 в редакцията на работната група и чл. 18 по вносител.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
Раздел II.
Гласуваме наименованието на Раздел II и чл. 19 в редакцията на работната група.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 22, като в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „кумулативни“.
Гласуваме членове 20 и 21 по вносител и членове 22 и 23 в редакцията на работната група.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
По чл. 24 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Работната група подкрепя предложението по т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 и не го подкрепя в т. 2, буква „б“.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Искам да отговорите на следното: защо, с какви мотиви работната група не подкрепя текста в буква „б“, защото тук категорично се касае за платежен инструмент, който не може да се използва извън територията на Република България. Все пак тези предложения са взети предвид от предложение на компании, които търгуват с такива платежни инструменти и считат, че това ще затрудни търговския оборот, още повече че касае сделки, които не се извършват извън територията на страната. Тоест лесно биха могли да бъдат проследими. По тяхно предложение предложихме да бъде намален размерът, който беше в първоначалния вариант. Тук не се възприема това нещо. С какво това ще затрудни проследяването на изпирането на пари или ще застраши по някакъв начин националната сигурност – говоря за чл. 24, ал. 1?
Предложението ми е в думата „лута“, да се постави запетая и да се добави „в случаи платежни инструменти може да се използва и на територията на България – 500“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Евгениев, заповядайте.
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ: Всички тези прагове бяха обсъдени по време на работната група, включително с представители на дружества за електронни пари. Мисля, че е намерен компромис, който, от една страна, отразява наличието на риск при използването на електронни пари и, от друга страна, създава достатъчно условия, за да не се създават затруднения за тези дружества при извършване на тяхната дейност.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: На практика оставяте високите прагове. Претенциите им бяха, че високите прагове ще затруднят тяхната търговия. Това не можах да разбера, поне в становищата, които бяха постъпили в Комисията преди второ четене, на базата на които направихме нашите предложения. Ние сме разговаряли с тях.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Иванов, работната група работи в продължение на около три месеца. Не знам на колко заседания сте присъствали. Колегите положиха изключителни усилия, за да получат баланса, който да даде възможност днес да приемем текстовете. (Размяна на реплики.)
Има ли нещо, което бихте добавили, или минаваме към гласуване?
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители по т. 2, буква „б“, което не се подкрепя от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Предложението не се приема.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24.
Гласуваме чл. 24 в редакцията на работната група.
За – 10, против – няма, въздържали се – 5.
Раздел III.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25.
Гласуваме наименованието на Раздел III и чл. 25 в редакцията на работната група.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28.
Гласуваме членове 26, 27 и 28 в редакцията на работната група.
За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29.
По чл. 30 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30.
Гласуваме членове 29, 30 и чл. 31 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
Гласуваме чл. 32 в редакцията на работната група и членове 33 и 34 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Раздел четвърти.
Гласуваме наименованието на Раздел четвърти.
За – 15, против и въздържали се – няма.
По чл. 35 има предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 35, като в него, в текста преди т. 1 след думите „раздел първи“, се добавя „от тази глава“ и навсякъде думата „настоящия“ се заменя с „този“.
Гласуваме чл. 35 с направената редакция от работната група.
За 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 36 има предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Работната група не подкрепя предложението.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Неслучайно сме направили предложение т. 5 и т. 6 да отпаднат, защото говорим за предположения, обосновани на публично достъпна информация. Мисля, че тук малко се завишават възможностите за превишаване на права и не знам защо работната група не е взела под внимание това нещо. Все пак да се правят такива обосновани предположения на база публично достъпна информация. Поне можеше да се опише какво е публично достъпна информация.
Да се върна пак на сделката за ЧЕЗ. Публично достъпна информация ли беше, та някои институции проспаха сключването й, и постфактум да се обяснява премиерът пред медиите какво се е случило и така нататък. Тук сме в същата хипотеза. Поне да ни обясните за какво става въпрос.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Евгениев, заповядайте.
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ: Вашето предложение е отчетено и вече не фигурира текстът „публично да се предполага въз основа на публично достъпна информация“. Тоест в момента текстът изцяло съответства на разпоредбата на Директивата – чл. 3, т. 11, букви „а“ и „б“. Предложена е нова формулировка.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция – там сме направили редакцията, за която каза господин Евгениев.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Не се приема предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36.
Гласуваме чл. 36 с редакцията от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
Гласуваме чл. 37 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 38 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
Гласуваме чл. 38 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 39, като в ал. 2, думата „богатство“ се заменя с „имуществено състояние“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
Гласуваме чл. 39 с редакцията на работната група и чл. 40 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 41 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Гласуваме чл. 41 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 42 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров – предложението е оттеглено.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
Гласуваме чл. 42 в редакцията на работната група и чл. 43 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 44, като в ал. 1, т. 1, думите „на вносител“ се заменят с „въз основа“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
Гласуваме чл. 44 в редакцията на работната група и чл. 45 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 46 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47.
Гласуваме чл. 46 и чл. 47 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 49, като в него думите „на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.“ се заличават.
Гласуваме чл. 48 по вносител и чл. 49. в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 50., като в него думите „на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г“ се заличават.
По чл. 51 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51.
Гласуваме чл. 50 и чл. 51 в редакцията от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Раздел пети.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
Гласуваме наименованието на Раздел пети и чл. 52 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 53 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители по т. 1, което работната група не подкрепя.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53.
Гласуваме чл. 53 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 54 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54.
Гласуваме чл. 54 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 55 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55.
Гласуваме чл. 55 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 56 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56.
Гласуваме чл. 56 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 57, като в текста преди т. 1 думите „чл. 56“ се заменят с „чл. 10, т. 1 и т. 2“.
Гласуваме чл. 57 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 58 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което работната група не подкрепя.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Гласуваме чл. 58 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Раздел шести.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздела.
По чл. 59 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1 и 3.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ: Понеже и предните предложения бяха в този дух, какво попречи документите, които се изискват, да бъдат представени в този вид с декларации или заверени копия? Не затруднява ли това по административен ред всички лица, които са засегнати в текстовете? Не с друга цел, по тази причина сме правили тези предложения. Все пак сме ги съобразили с изискванията и на браншовите организации. Каква е причината да не се съгласите да се приемат по този начин?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Евгениев.
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ: По отношение на ал. 1 целта на тези разпоредби е да се избегне въвеждането на декларативен режим. Тоест както и по изискванията на Директивата би следвало лицата, които попадат в обхвата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, да бъдат сигурни, че всъщност това наистина е действителният собственик именно чрез позоваването на информация от независим източник.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители по т. 1 и т. 3, които не се подкрепят от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел шести.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Продължаваме с чл. 59.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59.
Гласуваме чл. 59 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 60, като в него думите „на извършването“ се заменят с „от извършването“.
По чл. 61 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61.
По чл. 62 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62.
Гласуваме чл. 60, чл. 61 и чл. 62 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64.
По чл. 65 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65.
Гласуваме членове 63, 64, 65 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Раздел седми.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел седми.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 66, като в ал. 1, т. 3 думите „информация“ се заменят с „използване на информация“.
Гласуваме наименованието на Раздел седми и чл. 66 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава трета – Съхраняване на информация и статистически данни“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
„Раздел първи – Съхраняване на информация“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 67, като в ал. 1 думите „законът и правилника за неговото прилагане“ се заменят с „този закон и правилника за прилагането му“ и в чл. 6 думите „до седем години“ се заменят с „не повече от две години“.
Гласуваме наименованието на Глава трета, наименованието на Раздел първи и чл. 67 в редакцията на работната група.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
Гласуваме членове 68, 69 в редакцията на работната група и чл. 70 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Раздел втори – Статистически данни“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел втори.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71. (Народните представители Красимир Янков и Иван Иванов напускат Комисията и заявяват гласовете си.)
Гласуваме наименованието на Раздел втори и чл. 71 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава четвърта – Разкриване на информация“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
„Раздел първи – Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72.
Гласуваме наименованието на Глава четвърта, наименованието на Раздел първи и чл. 72 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74.
Гласуваме чл. 73 по вносител и чл. 74 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75.
Гласуваме чл. 75 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Раздел втори – Разкриване на друга информация“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел втори.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.79.
Гласуваме наименованието на Раздел втори, членове 76, 77, 78 по вносител и чл. 79 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава пета – Защита на информацията и лицата“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80.
Гласуваме наименованието на Глава пета и чл. 80 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 81, като в ал. 1 думите „седемдесет шест, седемдесет и седем, седемдесет и осем, седемдесет и четири, седемдесет и пет“ се заменят с „седемдесет и четири, седемдесет и осем“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
Гласуваме чл. 81 в редакцията на работната група и чл. 82 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 84, като в него думата „настоящия“ се заменя с „този“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
Гласуваме чл. 83 и чл. 84 в редакцията на работната група и чл. 85 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86.
Гласуваме чл. 86 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава шеста – Сътрудничество“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
„Раздел първи – Национално сътрудничество“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 87, като в ал. 4 след думите „информацията“ се добавя „по ал. 3“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 88.
Гласуваме наименованието на Глава шеста, наименованието на Раздел първи, чл. 87 в редакцията на работната група и чл. 88 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Раздел втори – Международно сътрудничество“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел втори.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
Гласуваме наименованието на Раздел втори и чл. 89 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 91.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 92.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94.
Гласуваме членове 90, 91, 92, 93 и 94 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава седма – Оценка на риска“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Главата.
„Раздел първи – Национална оценка на риска“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
Гласуваме наименованието на Глава седма, наименованието на Раздел първи и чл. 95 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96.
По чл. 97 има предложение на народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 97.
Гласуваме чл. 96 и чл. 97 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Раздел втори – Изготвяне на оценка на риска от задължителните субекти“.
Работната група подкрепя текста на вносителя и наименованието на Раздел втори.
По чл. 98 има предложение на народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98.
По чл. 99 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100.
Гласуваме наименованието на Раздел втори, чл. 98, ч. 99 и чл. 100 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава осма – Вътрешна организация и контрол“.
Работната група подкрепя текста на вносителя и наименованието на Глава осма.
„Раздел първи – Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпирането на пари“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
Гласуваме наименованието на Глава осма, наименованието на Раздел първи, подкрепени от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 101 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което не се подкрепя от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101.
По чл. 102 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102.
По чл. 103 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103.
Гласуваме чл. 101, чл. 103 и чл. 103 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 104.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105.
Гласуваме чл. 104 по вносител и чл. 105 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Раздел втори.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел втори.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106.
По чл. 107 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107.
Гласуваме наименованието на Раздел втори, чл. 106, чл. 107 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава девета – Контрол върху дейността на задължените субекти“.
Работната група подкрепя текста на вносителя и наименованието на Глава девета.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 108.
Гласуваме наименованието на Глава девета и чл. 108 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 109, като в ал. 2 думите „бъде използвана помощта на“ се заменят с „бъдат използвани“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110.
Гласуваме чл. 109 и чл. 110 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 111.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 113, като в него думата „документ“ се заменя с „протокол“.
Гласуваме чл. 111 по вносител, чл. 112 и чл. 113 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 114.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115.
Гласуваме чл. 114 по вносител и чл. 115 в редакция на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Глава десета – Административно наказателни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя и наименованието на Глава десета.
По чл. 116 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116.
Гласуваме наименованието на Глава десета и чл. 116 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група предлага да се създаде нов чл. 117.
Гласуваме създаването на нов чл. 117, предложен от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 117 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117, който става чл. 118.
Гласуваме чл. 117, който става чл. 118 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група предлага да се създаден нов чл. 119.
Гласуваме създаването на нов чл. 119, предложен от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По чл. 118 има предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118, която става чл. 120.
Гласуваме чл. 118, който става чл. 120 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 119, който става чл. 121, като в ал. 1 след думите „регистрирани в“, се добавя „друга“ и в ал. 4 думите „в случаите на“ се заменят с „при“, а думите „закона и нормативните актове по“ се заменят с „този закон и правилника за“.
Гласуваме чл. 119, който става чл. 121 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120, който става чл. 122.
Гласуваме чл. 120, който става чл. 122 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121, който става чл. 123.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122, който става чл. 124.
Гласуваме чл. 121, който става чл. 123 и чл. 122, който става чл. 124 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 123, който става чл. 125, като в него думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
Гласуваме чл. 123, който става чл. 125 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124, който става чл. 126.
Гласуваме чл. 124, който става чл. 126 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 125, който става чл. 127, като в него думите „чл. 123 и по чл. 124, ал. 1“ се заменят с „чл. 125 и по чл. 126“.
Гласуваме чл. 125, който става чл. 127 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Допълнителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1.
Гласуваме наименованието на подразделението и § 1 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
По § 2 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Работната група не подкрепя предложението.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов и група народни представители, което работната група не подкрепя.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, като в него думите „частично разпоредбите“ се заменят с „изисквания“ и накрая се добавя ОBL, 141/73 от 5 юни 2015 г.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, като в него думите „установява“ се заменя с „предвижда“ и накрая се добавя ОBL 122/1 от 3 май 2013 г.
Работната група предлага да се създаден нов § 5
Гласуваме § 2 по вносител, за § 3 и § 4 в редакцията на работната група и за създаването на нов § 5, предложен от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласуваме наименованието на подразделението, подкрепено от работната група.
Работната група предлага да бъде отхвърлен § 5, тъй като е отразен в систематичното му място в подразделението на закона „Допълнителни разпоредби“.
Гласуваме отхвърлянето на § 5, предложено от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9.
Гласуваме параграфи 6, 7, 8 и 9 в редакцията, предложена от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11.
Гласуваме § 10 в редакцията на работната група и § 11 по вносител.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Параграф 12 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Работната група подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя в т. 2.
Гласуваме предложението на народния представител Менда Стоянова по т. 2, което не се подкрепя от работната група.
За – 4, против – няма, въздържали се – 11.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12.
Гласуваме § 12 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13.
Работната група предлага да се създаде § 14.
Гласуваме § 13 в редакцията на работната група и създаването на нов § 14, предложен от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Гласуваме § 14, който става § 15.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Гласуваме § 15, който става § 16.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Гласуваме § 16, който става § 17.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18.
Гласуваме § 17 в редакцията на работната група, който става § 18.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19.
Гласуваме § 18 в редакцията на работната група, който става § 19.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20.
Гласуваме § 19 в редакцията на работната група, който става § 20.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Гласуваме § 20 по вносител, който става § 21.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Гласуваме § 21 по вносител, който става § 22.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Гласуваме § 22 по вносител, който става § 23.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Гласуваме § 23 по вносител, който става § 24.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25.
Гласуваме § 24 в редакцията на работната група, който става § 25.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група предлага да се създадат параграфи от 26 до 30.
Гласуваме създаването на параграфи от 26 до 30, предложени от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става ; 31.
Гласуваме § 25, който става § 31 в редакцията на работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Работната група предлага да се създаде § 32.
Гласуваме създаването на § 32, предложен от работната група.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Колеги, с това Законопроектът на второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет.
Благодаря Ви за тази експедитивност.
Мога да Ви уверя, че в пленарната зала това ще се гледа поне четири дни.
Искам да възложим на референтите да направят всичко възможно по препратките, които са от Законопроекта, за да може да имаме прецизен доклад, който да разгледаме в пленарната зала.
Който е съгласен, да гласуваме.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Благодаря на всички, които участваха в работата. Също така искам да благодаря и на неправителствените организации, защото ако не беше тяхната активност, вносителите щяха да ни вкарат в доста тежки ситуации в бъдеще.
Благодаря за свършената работа на колегите от ДАНС, защото те понесоха голяма част от товара и на колегите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
С това тази точка от дневния ред е изчерпана.

Колеги, минаваме към точка втора от днешното заседание:
РАЗНИ
Колеги, искам да Ви запозная с предстоящото парламентарно измерение на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 24 април 2017 г. в Словакия на конференция на председателите на парламентите са взети решения за провеждане на първото учредително събрание на Съвместната група за парламентарно наблюдение на Европол – заседанието, което беше проведено по време на Естонското председателство на 9 и 10 октомври 2017 г. в Брюксел.
От страна на българския парламент участвахме аз като председател на Комисията, председателят на Комисията за контрол на службите Димитър Лазаров. При неформалните разговори с Комисията LIBE имаше представители и от опозицията – председателят на Движението за права и свободи господин Мустафа Карадайъ, който е член на Комисията и колегата Филип Попов, който пък е член на Комисията за контрол на службите. Ние присъствахме на това заседание и упражнихме правото си на глас.
Втората среща ще бъде проведена в парламентарното измерение и Българското председателство заедно със съпредседателството на Комисията LIBEq с господин Мораес, който е председател на тази комисия. Това заседание ще бъде на 18 и 19 март в София. По-специално заседанието е на 19 март, понеделник, в София и ще бъде съпредседателствано от председателите на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент господин Клод Мораес и председателя на Четиридесет и четвъртото народно събрание в мое лице.
С оглед продължаването на тази традиция може би ще приемем и Процедурни правила за парламентарен контрол на Европол. Ако успеем да постигнем това, ще бъде голям успех. Имаше осем държави, които имаха възражения относно процедурните правила, които бяха предложени през месец октомври в Брюксел. Държавите не си оттеглиха възраженията по време на заседанието, въпреки че имаше и почивки, бяха проведени и допълнителни разговори. По спомен това са държавите Германия, Франция, Кипър, Полша, Унгария, Испания, които не дадоха възможност да се приемат тези процедурни правила.
В изминалите два, три месеца, бяхме в много интензивен контакт с господин Мораес и неговия екип. В общи линии стигнахме до принципно съгласие, разговаряйки с всички държави, които тогава възразиха за приемането на процедурните правила – поставиха техни условия. Мисля, че постигнахме консенсус и тези процедурни правила може да бъдат приети.
Това е исторически момент, защото за първи път ще се осъществява парламентарен контрол от националните парламенти на Европейския парламент по процедурни правила, които ще бъдат приети тук. На това заседание ще бъде приета и Многогодишна програма на Европол 2019 – 2021 г. Ще присъства и директорът на Европол с ръководството на Европол, ще присъства и еврокомисарят Кинг и еврокомисарят Мария Габриел.
Еврокомисарят Кинг ще говори по тезата, свързана с киберсигурността. Мария Габриел ще ни запознае с дигитализацията и свързаността, разбира се, и темите, свързани със Западните Балкани.
В тази връзка в диалог с Комисията LIBE в момента сме изпратили покани за държави от Западните Балкани – по един техен представител, като в диалог с Европол и с Мораес от LIBE трябваше да поканим професионална личност от Западните Балкани. Решихме, че ще бъде удачно от Сърбия – техният главен секретар, висшата професионална фигура, който ще има възможност да направи представянето на взаимоотношенията с Европол и Западните Балкани.
На днешното заседание трябва да изпълним процедура по избирането на четиримата, които присъстваха на първото заседание. След като бъдат приети Процедурните правила, трябва да минем и през залата за съгласуване на четиримата депутати, които от националните парламенти ще представляват съответните държави на срещите, които ще бъдат две за годината във всяко едно от председателствата – есента в Брюксел, а пролетта ще бъде в държавата, която председателства. Това е правило.
Подлагам на гласуване четиримата, които са участвали досега. Същевременно, ако някой от Вас изявява желание, може да присъства на заседанието, което ще бъде на 19 март. Бих отправил препоръка да дойдете и да участвате, като няма да имате право на глас. Като гости са се заявили не малка част от посланиците от Европейския съюз. В момента уточняваме дали можем да ги каним, защото всичко, което предприемаме като действия, въпреки че интересът на някои от посолствата е факт, все пак трябва да съгласуваме с LIBE дали това е допустимо.
Към настоящия момент, по телефонните разговори се смята, че това е допустимо, но сме изпратили писмено запитване и чакаме отговор, за да отправим официални покани към посланиците.
Ако имате желание за участие в това заседание, молбата ми е да се запишете и регистрирате, защото има процедури за достъп до залата. Самото заседание ще бъде в НДК, в залата, която ежедневно гледаме. Мисля, че парламентарното измерение на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана беше точно в НДК.
Това е, което исках да кажа.
Подлагам на гласуване четиримата колеги за участие в заседанието и с право на глас.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Ако нямате въпроси по точка Разни, да приключим.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.
(Закрито в 16,20 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Форма за търсене
Ключова дума