Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
07/03/2018
  1. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
  Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
  Комисия по отбрана


  П Р О Т О К О Л № 6
  от съвместното заседание


  На 7 март 2018 г., сряда, се проведе съвместно заседание на трите комисии при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.
  2. Разни.

  Списъци на присъствалите гости и народни представители, членове на комисиите, се прилагат към протокола за всяка от комисиите.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателите на трите комисии.

  * * *

  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предлагам всяка от комисиите да гласува сама за себе си дневния ред и съответните точки от Актуализираната стратегия.
  Който от членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (КВСОР) е съгласен с дневния ред, моля да гласува. За – 15, против и въздържали се няма. Приема се.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Който от членовете на Комисията за контрол над службите за сигурност (ККСС) е съгласен с дневния ред, моля да гласува. За – 5, против и въздържали се няма. Приема се.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Който от членовете на Комисията по отбрана (КО) е съгласен с дневния ред, моля да гласува. За – 17, против и въздържали се няма. Приема се.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря за предложенията.
  Започваме с Доклада относно Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България.
  Има предложение от н.п. Иван Иванов и група и на н.п. Николай Цонков и група – „увод“ да се замени с „въведение“.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздела.
  ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Нашето предложение не е случайно, тъй като в такъв документ е по-нормално да бъде въведено понятието „въведение“. „Увод“ звучи като ученическо съчинение.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мотивите са, че се отнася до актуализация на Стратегията за национална сигурност, поради което същата следва своята структура на наименованията на раздела си. Всички са се обединили да бъде запазено „увод“.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Предлага се актуализация на Стратегията, затова аргументът Ви е несъстоятелен. При актуализацията могат да се променят цели глави. Не знам кой е убедил работната група, че не може да се промени първата част на Стратегията.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Според тълковния речник на българския език думите „увод“ и „въведение“ са синоними. Защо сега трябва да правим тази промяна?!
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Работната група не подкрепя предложението.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Нека гласуването сега и по-нататък да бъде отделно за всяка комисия. (За краткост резултатите от гласуванията по-нататък ще дадем по комисии.)
  КВСОР: За – 5, против няма, въздържали се 9.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  КО: За – 7, против няма, въздържали се 3.
  Предложението не е прието.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложенията от народните представители са до различни комисии, а някои – до трите комисии. По-нататък да гласуват само комисиите, до които са постъпили предложенията, без значение от каква материя са. Повечето от предложенията са до трите комисии.
  Някъде има не предложения, а мнения, разсъждения.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Имаме трима председатели, които водят съвместното заседание. Гласуването, когато бъде поискано от съответния председател на комисията, гласуват членовете на комисията, за да няма объркване.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В т. 3 има предложение на Красимир Янков и група.
  Работната група подкрепя предложението по принцип.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 3.
  Колеги, всеки има текстовете пред себе си. Затова няма да ги четем.
  Ако няма изказвания, да гласуваме.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има предложение от Мустафа Карадайъ и група.
  Работната група не подкрепя предложението.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Ще направя уточнение. Всички наши предложения са подписани от членовете на трите комисии, включително и от колеги, които не са членове на парламентарната група. Намираме се в извънпарламентарен прецедент, защото разглеждаме предложенията като едва ли не решения за второ четене. Не сме ги гласували на първо четене. Смятахме предложенията да бъдат евентуално актуализирани и обсъдени от вносителите на Стратегията. Разглеждайки предложенията точка по точка – то нямаме такава процедура по принцип. Би било редно актуализираният вариант на Стратегията, която ни бе представена преди около месец и половина, да ни бе представена окончателно отново и след това да се направи обсъждане. Като цяло приемаме този подход. Обърнах внимание, че когато се гласуват нашите предложения, трябва да гласуват трите комисии.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато започнахме да гледаме Стратегията в съответните комисии, направихме съвместно заседание и днес правим повторение. Тогава стигнахме до предложението, направено от председателя на ДПС – да се направят предложенията, да има технологично време, за да може Работната група да изчисти тези текстове. Днес подготвяме документа, който ще бъде гласуван в пленарната зала, да бъде изчистен и да бъдат взети предвид всички предложения, направени от народни представители Идеята е да постегнем максимален консенсус по една изключително важна тема.
  ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Приемаме аргумента.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: След като предложенията са постъпили в съответните комисии, те трябва да бъдат разгледани.
  Стратегията се приема с решение на едно гласуване. Съобразихме се с предложението на г-н Карадайъ - работната група да разгледа всички предложения. Колегите от работната група положиха доста усилия, за да подредят предложенията по съответните членове от Стратегията. Подхождаме като при второ гласуване – гласуваме конкретните предложения с редакции. Облекчаваме си работата – гласуваме онова, което би се случило в залата. Там няма пречка всеки да се изказва и да се гласува.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ, неподкрепено от работната група.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 15.
  ККСС: За – 1, против 1, въздържали се 4.
  КО: За – 2, против 1, въздържали се 14.
  Предложението не е прието.
  По т. 4 има предложение от Мустафа Карадайъ и група. Работната група не подкрепя предложението. Работната група подкрепя текста на вносителя за т. 4.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ, неподкрепено от Работната група.
  КВСОР: За – 2, против няма, въздържали се 15.
  ККСС: За – 1, против 1, въздържали се 4.
  КО: За – 2, против 1, въздържали се 14.
  Предложението не се приема.
  По т. 13 има предложение на Иван Иванов и група и на Николай Цонков и група. Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя по т. 13.
  Изказвания?
  ИВАН ИВАНОВ: Нашето предложение е базирано на философията на тази Стратегия. Затова сме предложили това редакционно предложение. Стратегическото планиране е повече в духа на Стратегията, отколкото единно формиране и планиране. Идеята е да стане ясно, че имаме насреща си Стратегия, а не друг документ.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Получава се повторение – Стратегията е основополагащ документ за стратегическо планиране. Текстът на вносителя е пределно ясен. Предложената редакция на текста е намерила място в т. 4.
  Други изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Иван Иванов и група и на Николай Цонков и група, неподкрепено от Работната група.
  КВСОР: За – 4, против няма, въздържали се 9.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  КО: За – 4, против няма, въздържали се 13.
  Предложението не е прието.
  По т. 14 има предложение на Мустафа Карадайъ и група. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакиция на т. 14. Няма да я чета, имате текста.
  Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено по принцип от Работната група.
  КВСОР: За – 9, против няма, въздържали се 1.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 14, против няма, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване текста на Работната група за т. 14.
  КВСОР: За – 12, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  По т. 18 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено от Работната група.
  Предложение от Красимир Янков и група. Работната група не подкрепя предложението.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено от Работната група.
  КВСОР: За – 11, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 16, против 1, въздържали се няма.
  Подлагам на гласуване предложението на Красимир Янков и група, неподкрепено от Работната група.
  КВСОР: За – 6, против 1, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  По т. 19 – предложение на Иван Иванов и група. Не се подкрепя от Работната група.
  Изказвания? Заповядайте, г-н Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ: Предложението е изключително разумно. Касае Черноморския регион. Нашето предложение е да не се създават условия за конфликти в него. Отхвърлянето на подобен текст означава, че нашата държава или Комисията има намерение там да се създават конфликти. Един от основните приоритети на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз трябва да бъде да не се случват конфликти в Черноморския регион. Не знам с какви мотиви работната група е отхвърлила предложението.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще изложа мотиви. В Раздел „Национални интереси“ вносителят ги е степенувал като жизнено важни интереси в т. 18 и т. 19. Всички интереси са стратегически, след като намират място в Стратегията. При приемане на предложението е възможно двусмислие, че жизнено важните интереси не са стратегически. Направеното предложение се съдържа в т. 39 и т. 151. Цитирам ги:
  „39. Важността на региона нараства предвид активната роля на страните ни за поддържане на международния мир, както и ангажиментите по охрана на външните граници на Европейския съюз.
  151. В Черноморския регион Република България се стреми към активна роля в двустранен и многостранен план в подкрепа на мира и сигурността в района.“
  ИВАН ИВАНОВ: Това, което прочетохте, и това, което ние предлагаме, са различни неща. Ние предлагаме да не се допускат условия за конфликти в Черноморския регион. Безспорно е, че България трябва да има водеща роля. Отхвърлянето на подобен текст ни хвърля в хипотезата за нещо друго.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Поставям на гласуване предложението на Иван Иванов и група, неподкрепено от Работната група.
  КВСОР: За – 6, против няма, въздържали се 10.
  ККСС: За – 2, против 1, въздържали се 3.
  Предложението не се приема.
  По т. 21 има предложение от Филип Попов, подкрепено по принцип от Работната група, отразено на систематичното му място в т. 21.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Гласува само ККСС.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма. Приема се.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 21. Текстът е пред Вас.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Моля членовете на ККСС да гласуват за редактирания текст.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма. Приема се.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По т. 29 има предложение от Мустафа Карадайъ и група, подкрепено от Работната група.
  Ако няма изказвания, подлагам го на гласуване.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  По т. 30 има предложение от Кольо Милев и Иван Иванов и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Подлагам го на гласуване.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 30, която е пред Вас. Гласуваме.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  По т. 37 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, което не се подкрепя от Работната група.
  Изказвания? Няма. Подлагам предложението на гласуване.
  КВСОР: За – 7, против няма, въздържали се 9.
  ККСС: За – 3, против няма, въздържали се 3.
  КО: За – 2, против няма, въздържали се 15.
  По т. 39 има предложение от Иван Иванов и група и от Кольо Милев, неподкрепени от Работната група.
  Изказвания? Не виждам.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 5, против няма, въздържали се 11.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  КО: За – 3, против 6, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Двете предложения са направени от нас, но има изявление на министър-председателя за негова позиция.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Г-н Янков, нека да се съобразяваме с разделението на властите. Не присъстваме на заседание на Министерския съвет.
  По т. 40 има предложение на Иван Иванов и група, неподкрепено от Работната група.
  Гласуваме го от двете комисии.
  КВСОР: За – 5, против няма, въздържали се 11.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  Предложение от Кольо Милев, неподкрепено от Работната група, направено само за Комисията за отбрана. Само те гласуват.
  КО: За – 4, против няма, въздържали се 13.
  Предложение на Иван Иванов и група за нова т. 41, неподкрепено от Работната група. Гласуваме.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 16.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Уважаеми господин Председател, препускате по направените предложения. Губи се нишката на логиката на предложенията.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Който от ККСС е съгласен с предложението на г-н Иван Иванов за опасенията за мира в Корейския полуостров, моля да гласува. Напомням, че това беше преди 30 дни. Сега обстановката се е променила.
  ККСС: За – 2, против 1, въздържали се 3. Не се приема.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По т. 41 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено по принцип от Работната група. Гласуваме.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Предложение от Кольо Милев, подкрепено по принцип от Работната група. Гласува само Комисията по отбрана.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 41. Имате текста. Гласуваме.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се
  По т. 48 има предложение от Мустафа Карадайъ и група, неподкрепено от Работната група.
  Коментари? Няма.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 16.
  ККСС: За – 1, против 1, въздържали се 4.
  КО: За – 2, против 1, въздържали се 14.
  Не се приема.
  По т. 49 има предложение от Мустафа Карадайъ и група, неподкрепено от Работната група.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 6, против 1, въздържали се 10.
  ККСС: За – 3, против 1, въздържали се 2.
  КО: За – 6, против 2, въздържали се 10.
  По т. 51 има предложение на Мустафа Карадайъ, неподкрепено от Работната група.
  Подлагам го на гласуване.
  КВСОР: За – 1, против 6, въздържали се 10.
  ККСС: За – 1, против 1, въздържали се 4.
  КО: За – 2, против 2, въздържали се 13.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Правя редакционно предложение за чл. 51, на основание чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника – думата „оценка“ да се замени с „проверка“. Коректният термин е „механизъм за сътрудничество и проверка“. Става въпрос за докладите.
  Който е съгласен с тази редакционна поправка, моля да гласува.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 15, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложение от Иван Иванов и група за нова т. 53, неподкрепено от Работната група.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Регионалната политика на Европейския съюз и на България е основополагаща за преодоляване на различията в България и по отношение на Европейския съюз. Смятам предложението за навременно. Би трябвало да се отрази, че прекратяването на кохезионната политика, от която идва по-голямата част от финансирането по оперативните програми, ще доведе до големи проблеми и в България. Това е реална заплаха за нас. Предлагам да преосмислите позицията на Работната група.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Работната група не може да приеме този вид, тъй като няма достатъчно основания да се очаква прекратяване на механизма за подкрепа на догонващите икономики без неговата замяна с други политики (инструменти).
  Подлагам на гласуване предложението на Иван Иванов и група.
  КВСОР: За – 5, против няма, въздържали се 11.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  Не се приема.
  По т. 52 има предложение на Мустафа Карадайъ и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Подлагам го на гласуване само от Вътрешната комисия.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 52. Имате текста. Гласуваме го.
  КВСОР: За – 11, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  По т. 61 има предложение от Красимир Янков и група, подкрепено от Работната група.
  Гласуваме предложението от Вътрешната комисия.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  По т. 77 има предложение от Мустафа Карадайъ и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Гласуваме го.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 77. Имате текста.
  Подлагам го на гласуване.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  По т. 87 има предложение на Мустафа Карадайъ и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 87. Имате текста.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  По т. 93 има предложение на Мустафа Карадайъ и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 93. Имате текста.
  Гласуваме го.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 13, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  По т. 96 има предложение от Кольо Милев.
  Работната група не подкрепя предложението, което ще бъде гласувано само от Комисията по отбрана.
  КО: За – 4, против няма, въздържали се 13.
  Не се приема.
  По т. 99 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, неподкрепено от Работната група.
  Гласуваме предложението.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 16.
  ККСС: За – 1, против няма, въздържали се 5.
  КО: За – 2, против няма, въздържали се 15.
  Не се приема.
  По т. 103 има предложение от Мустафа Карадайъ и група, подкрепено по принцип от Работната група.
  Гласуваме го.
  КВСОР: За – 7, против няма, въздържали се 10.
  ККСС: За – 5, против няма, въздържали се 1.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 103. Имате текста. Гласуваме го.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Предложение на Кольо Милев, неподкрепено от Работната група, направено само за Комисията по отбрана.
  ПРЕДС. КОНСТАНТИН ПОПОВ: Моля, гласувайте.
  КО: За – 4, против няма, въздържали се 13.
  Не се приема.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По т. 105 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, неподкрепено от Работната група.
  Моля, гласувайте.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 16.
  ККСС: За – 3, против няма, въздържали се 3.
  КО: За – 3, против няма, въздържали се 14.
  Не се приема.
  По т. 111 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено от Работната група.
  Гласуваме предложението.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  По т. 112 има предложение на Красимир Янков и група, неподкрепено от Работната група.
  КРАСИМИР ЯНКОВ: Използвам възможността във връзка с чл. 85, ал. 2, т. 5 да направя редакционна поправка – не се заменят думите „нови мощности“ , а преди „нови мощности“ се добавя „АЕЦ „Белене“ и“. Текстът става: „Особено място заемат удължаването на живота на Пети и Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на АЕЦ „Белене“ и нови мощности като перспективен ресурс за производство…“ и т.н.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Напомням, че няма решение на Народното събрание за отмяна на наложения през 2012 г. мораториум за строеж на АЕЦ „Белене“.
  Подлагам на гласуване предложението на Красимир Янков и група, с направената редакционна поправка. Работната група не подкрепя предложението. Гласува само Вътрешната комисия.
  КВСОР: За – 5, против няма, въздържали се 11.
  По т. 119 има предложение на Славчо Велков.
  Работната група подкрепя предложението и предлага следната редакция на т. 119. Имате текста.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Гласуват само Комисията за контрол на службите за сигурност и Комисията по отбрана.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По т. 125 има предложение на Иван Иванов и група.
  Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 51, което е отразено на систематичното му място в т. 125.
  Подлагам на гласуване предложението.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 125. Имате текста. Гласуваме го с редакционната поправка
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  По т. 128 има предложение на Мустафа Карадайъ и група, подкрепено по принцип от Работната група.
  Гласуваме предложението.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на т. 128. Имате текста. Гласуваме.
  КВСОР: За – 16, против няма, въздържали се няма.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  По т. 135 има предложение на Красимир Янков и група.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Гласува само Вътрешната комисия.
  КВСОР: За – 6, против няма, въздържали се 11.
  Не се приема.
  По т. 139 има предложение на Красимир Янков и група.
  Работната група подкрепя предложението.
  Гласува само Вътрешната комисия.
  КВСОР: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  Предложение на Мустафа Карадайъ и група – да се създаде нова точка в Раздел „Външна политика за сигурност“, неподкрепено от Работната група.
  Гласуваме.
  КВСОР: За – 1, против няма, въздържали се 16.
  ККСС: За – 1, против няма, въздържали се 5.
  КО: За – 2, против няма, въздържали се 15.
  По т. 156 има предложение на Кольо Милев, подкрепено от Работната група.
  Гласува само Комисията по отбрана.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  По т. 162 има предложение на Константин Попов, подкрепено от Работната група.
  Гласува само Комисията по отбрана.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  По т. 163 има предложение на Славчо Велков.
  Работната група не подкрепя предложението.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложението се гласува от Комисията за контрол на службите за сигурност и от Комисията по отбрана.
  ККСС: За – 2, против няма, въздържали се 4.
  КО: За – 4, против няма, въздържали се 14.
  Не се приема.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По т. 171 има предложение от Славчо Велков.
  Работната група подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 171.
  ФИЛИП ПОПОВ: По предишното гласуване на т. 163, извинявайте, един „за“.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще бъде отразено.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Който е съгласен с предложението на Славчо Велков, подкрепено от Работната група, моля да гласува. Гласуват Комисията за контрол на службите за сигурност и Комисията по отбрана.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакцията на т. 171 с приетото предложение на Славчо Велков.
  Гласуват отново двете комисии.
  ККСС: За – 6, против няма, въздържали се няма.
  КО: За – 17, против няма, въздържали се няма.
  Приема се.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Въз основа на проведеното обсъждане и приетите предложения за изменение и допълнение на текстовете по проекта на Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, който е съгласен, моля да гласува…
  Колеги, отлагаме гласуването, защото пропуснахме част от текста, която смятаме за важна.
  По обсъждания проект са постъпили становища на Николай Цонков, Славчо Велков, Таско Ерменков, Петър Витанов, становище от Николай Цонков и предложение на Славчо Велков. Тъй като в становищата не се съдържат конкретни предложения за изменение и допълнение на предложените текстове, те не са отразени в настоящия доклад.
  Що се касае до предложението на г-н Велков, то само онези текстове, които съдържат конкретни предложения, са посочени в доклада. Коментарите и оценките, дадени в становищата и предложенията, не са били предмет на обсъждане от Работната група.
  НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Категорично не съм съгласен с прочетеното, защото както аз и група народни представители, така и само от мое име, са постъпили предложения, които са депозирани в деловодството, изведени са по установения ред. Твърдя, че много от предложенията не са влезли за обсъждане.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Без значение как са наименовани – становища, предложения, разсъждения (показва становище на н. п. Николай Цонков), ето, Вие давате становище, но в него няма нищо конкретно. Където имаше нещо конкретно, това е извадено от Вашите становища и от тези на г-н Велков и бяха подложени на гласуване. Но там, където има разсъждения и теоретични постановки, няма как Работната група, ние тук, а и в пленарната зала да започнем да ги изваждаме, за да видим къде да ги сложим. Затова те не са били предмет на разглеждане от Работната група.
  На последното заседание преди това, казах: „Господин Янков, имате ли конкретно писмено предложение?“ Той го написа и го даде. Други нямаше, изключвам г-н Карадайъ, който ги прочете, след което бе дадена възможност в продължение на две-три седмици всеки да даде конкретни предложения по съответните точки. Такъв е механизмът.
  ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще Ви прочета проекта на решение.
  „Проект
  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, въз основа на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

  РЕШИ:
  Приема Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България (Приложение).“
  Който е съгласен, моля да гласува.
  КВСОР: За – 11, против няма, въздържали се 5.
  ККСС: За – 4, против няма, въздържали се 2.
  КО: За – 13, против няма, въздържали се 4.
  Приема се.
  Благодаря на нашите гости.
  Преминаваме към

  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – РАЗНИ
  Има ли изказвания по тази точка? Няма.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

  (Закрито в 16,05 часа)


  ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
  /Цветан Цветанов/

  /Димитър Лазаров/

  /Константин Попов/
  Форма за търсене
  Ключова дума