Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева на 5 април 2018 г., обсъждане за първо гласуване.
2. Разни
П Р О Т О К О Л
№ 9

На 18 април 2018 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при

ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева на 5 април 2018 г., обсъждане за първо гласуване.
2. Разни

Списъкът на присъстващите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието бе ръководено от председателя на Комисията господин Цветан Цветанов.
* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.
Ако сте съгласни с предложения дневен ред, да го гласуваме.
За – 13, против и въздържали се – няма. Приема се.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Законопроектът ще бъде представен от господин Нунев. Заповядайте.
ПЛАМЕН НУНЕВ: Допълнението в Кодекса на труда има за цел да осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по чл. 114 от Кодекса на труда за краткотрайна селскостопанска работа и за създаване на възможност за полагане на извънреден труд от служителите на Министерството на вътрешните работи, чийто статут се урежда по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. А промяната е:
В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения: създава се нова точка втора:
„2. за извършване на работа от служителите на МВР, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазването на обществения ред.“
Спрямо служителите с този статут, при необходимост от извънреден труд се прилагат нормите от Кодекса на труда. Съгласно чл. 144 извънредният труд се допуска само по изключение. С оглед на настъпилите комплексни промени в страната през последните години, много често се случва служителите на МВР и тези в сектор „Сигурност“ да полагат извънреден труд при различни ситуации. Има необходимост от извършване на различни дейности. Това се отнася за служители, работещи в „Миграция“, „Документи за самоличност“, Научноизследователски институт по криминалистика, Института по психология. Такава промяна е наложителна, защото Министерството е гарант на голяма част от сигурността на държавата.
Друг пример – провеждането на избори. Това винаги е в неработни дни.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Давам думата на заместник-министъра на вътрешните работи господин Красимир Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Министерството на вътрешните работи подкрепя Законопроекта. Ще направя някои разяснения.
Броят на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, е около шест хиляди. Промяната в Кодекса на труда няма да засегне повече от хиляда човека, работещи по трудови правоотношения. В Кодекса е записано, че извънреден труд се прилага по изключение, но в МВР този извънреден труд се прилага почти по правило. Затова промяната е полезна. Няма пречка средствата да бъдат предоставени по бюджета на МВР. Ще направим необходимото да се включим в предвидените ни средства в частта „Разходи за персонал“.
КАЛИНА ПЕТКОВА (МТСП ): Нашето Министерство също подкрепя Законопроекта. Създава се възможност трудовият договор за еднократна селскостопанска дейност да бъде за дейност, извършавана за четири часа. Това предложение ще допринесе за по-голяма гъвкавост и по-справедливо отчитане на възнагражденията. Това ще доведе до положителен ефект и за селскостопанските производители, защото мобилността на работната ръка ще се засили. Според нас предложението е навременно и справедливо.
Считаме за целесъобразно и второто предложение. Подкрепяме го. Дейностите, които се предлагат, трудно биха били планирани предварително. Предложението добре е обосновано по целесъобразност.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Становищата на МВР и на МТСП са позитивни.
Колеги, имате думата за коментари.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Имах питане, но получих отговор от заместник-министър Ципов относно финансовото обезпечаване на точка две. Разбрах, че финансовото обезпечаване ще бъде в рамките на бюджета. Благодаря предварително за отговора.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Имам няколко въпроса.
Първо, имаме ли точна и ясна сметка колко от служителите в МВР са на трудов договор, защото тях ще засегнат тези промени?
Второ, прочетох становищата, постъпили в други комисии. Имаше въпрос към Комисията по труда и социалната политика – в кой подзаконов нормативен акт са описани дейностите, които ще се заплащат като извънреден труд?
Каква е ситуацията с униформените служители? Доста от тях имаха претенции по заплащането на извънредния труд, дежурствата, какви са техните изисквания към Министерството и удовлетворени ли са към днешна дата? По-тежката работа се върши от униформените служители. Какво е тяхното виждане?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Няма как да направим точно изчисление колко лица работят по трудово правоотношение, защото това са служители от различни дейности. Това се отнася за лицата, които работят в административните услуги в извънработно време. Такива са служителите, работещи в българските документи за самоличност. Често звената работят и в събота, за да бъдат обработени всички заявления и гражданите да получат своите документи за самоличност. Става въпрос за 28 областни дирекции на МВР плюс столицата.
По отношение на изборите с постановление на Министерския съвет се отпуска глобална сума, в която МВР има своя част. Тя е от порядъка на няколко милиона лева. От 2016 г. нямаме проблеми, няма закъснения при изплащане на извънредния труд през 2013 и 2014 г. Министерството не си беше направило добре сметката и плащаше награди за полагания извънреден труд. Сега не правим такова нещо. Имаме надвишаване на праговете, залегнали в Закона, относно Председателството. През 2016 г. беше направена корекция в Закона за МВР, която даде възможност с изричното съгласие на служителя да се полага извънреден труд над посочените обеми.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Може би не се изразих правилно. В едно от становищата беше зададен въпрос – определен ли е с подзаконов нормативен акт неотложното изготвяне на експертизи, психологическа помощ и така нататък? Това как ще бъде отчитано? За 2016 и 2017 г. имаше вземане на болнични от служители, които ходеха на границата. Те или трябваше да отработят това, или им се удържаше от заплатата. Уредени ли са тези случаи? Каква е ситуацията с експертизите и психологическата помощ?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Ще проверя дали има такива случаи. Ако служители са били принуждавани да отработват работни дни, когато са били в отпуск по болест, това е грубо нарушение, което трябва да бъде санкционирано. Моля да ни сезирате с конкретика, за да вземем мерки. Към настоящия момент няма. Имаме изрична уредба – Наредба за изчисляване на работното време и полагането на извънредния труд, но тя касае служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 – униформени служители на полицията и пожарната безопасност. Ако бъде приета тази промяна в Кодекса на труда, трябва да добавим в тази наша наредба и лицата, работещи по трудово правоотношение. Досега трябваше да полагат извънреден труд по изключение. Но в системата на сигурността и в МВР това изключение може да се превърне в правило.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Ще сезирам заместник-министър Ципов с конкретните случаи. Това се случва с благословията на началниците.
Би ли се съгласило Министерството да се промени Законът за МВР и да се увеличи броят на часовете относно дежурствата, които се дават, и да станат поне осем часа? Задавам този въпрос, та тези, които са на трудово правоотношение, в един момент да не се окажат в привилегировано отношение относно заплащането на извънредния труд спрямо тези, които реално извършват патрулно-постовата и оперативно-издирвателната дейност. Това ще създаде допълнително напрежение в системата на МВР. Задавам този въпрос съвсем доброжелателно.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ако няма други изказвания, смятам, че изчерпахме точката от дневния ред и я подлагам на гласуване.
Който е съгласен с предложените законодателни промени, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържал си – няма. Приема се.

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – РАЗНИ
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Постъпило е предложение от МВР във връзка с обсъждането на трите законопроекта, свързани с мерките и Закона за движение по пътищата. Ще има обществено обсъждане на 23 април в Гранд Хотел „София“ на улица „Гурко“. Тези, които имат възможност, могат да присъстват.
Бих направил коментар във връзка с предишното съобщение, което направих в Комисията – във връзка с поканата от алтернативната комисия на Румънския парламент за посещение от 20 до 22 май в Румъния. Работното посещение ще започне от 21 май сутринта до 22 май след обяд. Моля всеки от народните представители, които ще се включат в тази делегация, да дадат заявка в Комисията, та на следващо заседание да обсъдим начина на пътуването – с коли или автобус. Това ще бъде уточнявано допълнително с колегите от всички парламентарни групи. Ако имате възможност, моля да участвате в тази делегация, защото от 1 януари 2019 г. Румъния приема Председателството. Можем да кажем, че следващото трио е България-Австрия-Румъния. Мисля, че ще бъде полезно да имаме работен диалог с колегите, за да имаме единни позиции по съответните политики в Европейския съюз.
Други въпроси? Няма.
Пожелавам успешен ден и закривам днешното заседание.

(Закрито в 15,00 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума