Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – второ гласуване.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

П Р О Т О К О Л

№ 2

На 23 януари 2019 г., сряда, от 11,35 ч. се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – второ гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от господин Цветан Цветанов – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум – да започваме.
Предложеният дневен ред за днешното редовно заседание на Комисията:
1. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – второ гласуване.
2. Разни.
Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме.
За – 19, против и въздържали се – няма.
По точка първа присъства Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи.

Преминаваме към второто четене на Законопроекта.
„Закон за изменение на Закона за българските лични документи“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 има предложение от народните представители Ангелова, Нунев и Папашимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 51, ал. 5 думите „е до 5 години“ се заменят със „за категориите по ал. 3 е до 10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5 години.“
„Преходна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в него думата „преди“ се заменя с „до“.
Има ли желаещи за коментар? Не.
Който е съгласен с предложените промени, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
С това точка първа от дневния ред е изчерпана.
Благодаря на господин Ципов.
Благодарим на вносителите.

Колеги, по точка „Разни“ имаме ли някакви коментари? Няма.
С това изчерпваме дневния ред.
Закривам днешното редовно заседание. Благодаря Ви.

(Закрито в 11,45 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума