Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.
3. Разни
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


ПРОТОКОЛ
№ 7

На 3 април 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.
3. Разни.


Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,32 ч. и ръководено от председателя на Комисията Пламен Нунев.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, имаме кворум.
Откривам заседанието.
Днес на пленарното заседание беше гласувано новото ръководство на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Тук сме с господин Радев и старият – нов член на Комисията – Таня Петрова се завърна, така че сме в пълен състав. Надявам се, че приемствеността ще е още по-голяма и комуникацията ни с Министерството на вътрешните работи ще бъде на още по-добро ниво.
Предлагам следния дневен ред на днешното заседание:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.
3. Разни.
Колеги, има ли предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Приема се програмата.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
По точка първа от дневния ред гости от Министерството на вътрешните работи са: Младен Маринов – министър на вътрешните работи; Красимир Ципов – заместник-министър; главен комисар Ивайло Иванов – главен секретар; главен комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция“; главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“; старши комисар Стоян Темелакиев – заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“; старши комисар Асен Игнатов – заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; Михаил Златанов – началник на политическия кабинет.
Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и вътрешните правила на Комисията, имаме два кръга от въпроси.
Господин Министър, имам една молба, малко по-изтеглена във времето. Става въпрос за следващия блицконтрол да бъде подготвена обобщена справка относно приоритетите на Програмата за управление на правителството от 2017 г. до момента – това, което е изпълнено – всички мерки, и това, което предстои до края на 2019 г. в краткосрочен срок. В зависимост от ангажиментите трябва да уточним кога, тъй като парламентът от 15 до 26 май няма да работи и остава първата седмица от 8 до 10 май 2019 г. Възможно ли е това да стане? Сряда се пада 8 май.
Започваме с първия кръг от въпроси.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ има ли въпроси?
Господин Касабов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Искам да попитам – тъй като до предстоящите избори остават два месеца: имате ли подготовка за прекратяване на тази практика за купуването на гласове и какво ново мислите да направите в тази посока? Имате ли визия, както се казва? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин Касабов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Първо, искам да Ви поздравя с избора на новото ръководство и господин Радев също. Искам да Ви уверя, че приемствеността е налице и ще продължим да си взаимодействаме по наболелите въпроси за противодействие на престъпността. Искам да поздравя и новия член на Комисията.
С извинение, днес не присъства тук, а беше подаден предварително, заместник-директорът на ГДБОП – господин Темелакиев, тъй като от сутринта стартира операция по организирана престъпна група в ДАИ – Перник, така че е ангажиран с процесуалните действия и организацията.
За следващия блицконтрол ще изготвим тази справка по отношение на изпълнение на правителствената програма 2017 – 2021 г. като в нея ще посочим задачите, които са изпълнени. Тъй като има задачи, които касаят целия период, ще ги посочим в динамика, до какъв процент са изпълнени, естествено и кои предстои да завършат през 2019 г., защото това е горе-долу средата на периода. Ще бъде изготвена тази справка.
По отношение на подготовката за изборите, знаете, че това престъпление – или престъпление против изборните права на гражданите, има много проявни форми и те са изключително гъвкави и определящото там са мерките, които ние взимаме и естествено анализите, които правим след всеки един избор. В тази връзка ние сме си направили анализ от това, което е констатирано по време на предишни избори като схеми за проява на този вид престъпна дейност – анализирали сме го, извадили сме основните начини, по които сме констатирали, че се извършва това нещо и сме готови да противодействаме, ако видим някакви наченки на проява в изборите за Европейски парламент.
Основно наблягаме на превенцията и тя е в действие. Това касае определяне на активния контингент, който работи по тази линия, лицата, които са негови престъпни връзки и въобще всичките лица, които са проявявали или се проявяват по тази линия. Естествено в тясна координация ще бъдем с ЦИК през цялото време и с избирателните секции, и с комисиите, и с всички, които имат ангажимент с изборите, за да реагираме при конкретни ситуации, защото практиката показва, че ситуацията дори в предизборния и изборния ден се мени, съобразно обстановката.
Имали сме случаи, когато следим динамиката на избор в изборния ден и евентуално събирането на много хора пред определена секция и най-различни такива показатели и признаци, по които може да се направи обосновано предположение, че се случва нещо, което не е регламентирано. Ще имаме готовност и вече се действа по организацията и съответно по оперативна линия се работи по отношение на тези обекти.
Само да отбележа, че това става в пълна координация с прокуратурата. Плановете, които сме изготвили, всичко е съгласувано с тях и е координирано, така че при всеки един сигнал, да се уведомява съответната компетентна прокуратура.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: И аз Ви благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, от ГЕРБ?
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважеми господин Председател, колеги! Господин Министър, в края на миналата седмица и в началото на тази седмица, на територията на областна дирекция Стара Загора беше проведена специализирана полицейска операция и там имаше реализация по темата незаконно оръжие и много други неща.
Моят въпрос е свързан с това – да ни дадете каквато информация е възможно към този момент да бъде представена пред Комисията във връзка с това тенденции, какви изводи, можем ли да се притесняваме от разпространяването на незаконно оръжие във връзка с тази операция и в крайна сметка, това е повод за един вид оценка на новото ръководство на ОДП – Стара Загора, как се справя инициативността в тази посока. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря.
По отношение на конкретната операция, тя е поредна операция в този район и по тази линия, и може би по част от схемата, която тогава не беше от организираната престъпна група, която тогава не беше обхваната.
Искам да Ви кажа, че тази операция е планирано действие от наша страна, в смисъл не пропуск при предишната операция. Искахме да обхванем по-голям кръг и по-високи нива. Тук мога да Ви изброя какви оръжия са иззети: 7 броя автомат „Калашников“, пистолет „Макаров“, картечен пистолет, газови оръжия, които са преработени – а-типични и са преработени за бойни, 5 броя карабини, множество боеприпаси, включително и някои от лицата са бракониери и имаше прясно одрана кожа от мечка, което също е сериозно престъпление. Тревожното в случая е, че престъпната група има възможност да доставя автоматични оръжия, които знаете, че могат да нанесат големи поражения при попадане в престъпни ръце.
Хубавото е, че смятаме, че на този етап сме обхванали високите нива на организация. Във връзка с това извън процесуално следствените действия сме провели срещи и отново предстои проверка. Знаете, че там има заводи, които произвеждат оръжие, има много лица, които са работили в тези заводи, имат познания как това да се извършва. Проверката ще продължи и по отношение на режима и контрола в производствените цикли и помещения, където се произвеждат части и системи от оръжията.
Мога да дам добра оценка на ръководството на областната дирекция, но тук говорим, че операцията е проведена от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ естествено не без помощта на областната дирекция. Като цяло моят стремеж е така да направя, че всички структури да работят в екип и да се получава положителен резултат.
Поздравления още веднъж за колегите – искам и пред Вас да ги поздравя, защото по време на тази разработка са ползвани методи от оперативно-издирвателната дейност, които остават скрити за обществото, но дават много добри резултати. Естествено, че няма как да ги разконспирирам. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз Ви благодаря, господин Министър.
Показателно е, аз неслучайно зададох въпроса във връзка с тази операция, защото тя е показателна, че Министерството на вътрешните работи планово и целенасочено във времето от няколкото операции. Тази завършваща операция, както и Вие казахте, вече обхваща и по-високи етажи от организацията на всичко това. Колегата – заместник-председател на Комисията, ми вметна, че е време да се обърне внимание на служба КОС по места, които да осъществяват по-сериозен контрол в тази връзка. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Господин Касабов, има ли втори въпрос от групата на „Обединените патриоти“?
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Моят следващ въпрос е малко по-засягащ битовата престъпност и най-вече престъпността в гетата. Той е свързан с началото на мандата и в това, което тогава започна вицепремиерът Валери Симеонов, то е част от програмата, разбира се, говорим за съвместна – ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и НФСБ, за поставяне на патрули или полицейски постове в тези гета. До къде стигна този процес?
Аз разбирам, че по памет няма да можете да отговорите, но все пак като тенденция, като възможности, защото практиката показва, че там където има полиция, там е държавата. Тогава вече престъпността пада много ниско. (Реплика.)
Да, в тази посока Вие трябва просто да кажете какво се случва там и вървите ли във вярната посока. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Касабов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Аз ще започна с отговора, а след това ще дам думата на главния секретар да довърши.
По отношение на мерките, които взимаме, и господин Радев знае, още в началото беше издадена заповед, създадена група от ръководни служители, които да планират, да контролират, анализират и предприемат допълнителни действия по отношение на изпълнение на тази правителствена задача, а именно намаляване нивата на битовата и конвенционалната престсъпност. Мобилните групи започнаха да работят. След първата година от тяхната работа направихме анализ, надградихме тяхната дейност като разширихме състава на тези групи, включихме оперативни работници, работници по икономическа полиция, охранителна, пътна полиция, подобрихме комуникацията с кметовете и местните органи на власт, така че да контролираме от една страна и процеса дали това се случва и дали реално водят до резултати тези срещи.
От този месец към тези мобилни групи включваме и служители на противопожарна защита, тъй като смятаме, че по този начин ще провеждаме превенция – превантивно мероприятие и по отношение на възрастните хора, които се отопляват с печки на твърдо гориво, а и по отношение на тази традиция да се палят тревни площи, което пък създава много рискове за възникване на пожари. Вече сме включили и служители от пожарната в тези групи. Като резултати на национално ниво отчитаме спад в извършените престъпления, които дават статистиката на битовата престъпност. Това са престъпления против личността и престъпления против собствеността на гражданите. Имаме спад и то в сериозни за статистиката размери.
Можем да кажем, че значително повишихме мобилността и възможността за бърза реакция при извършени престъпления. Това го показват и последните случаи при нападения над възрастни хора и незабавното задържане на извършителите от последните две седмици. Преди това мога да посоча един пример – работата на плевенската дирекция на вътрешните работи. Там знаете, че имаше няколко села, които бяха засегнати от тази престъпност – село Мечка, Пелишат, имаше и други села. Там дори отчитаме нулева престъпност към момента.
Това е в следствие на работа и по конкретни лица, които са извършители на престъпления. Срещаме силна подкрепа на прокуратурата, голяма част от тези лица са вече в затворите. Вече това е един от начините за справяне.
Естествено, новата техника, с която оборудвахме дирекция „Жандармерия“ и изпълнение на програмата по отношение на назначаване на полицейски служители, основно в териториалните структури и дирекция „Жандармерия“, доведоха до възможността да насищаме тези места с полиция, което, както казахте и Вие дава резултат. Смятаме, че това е правилният път и ще продължим в тази посока. Предстои допълнително да оборудваме състава със средства за лична защита, с допълнително автомобили, но това ще стане в близките месеци.
Ще дам думата на главния секретар за допълнения.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Благодаря, господин Министър.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Министърът беше много изчерпателен, аз само искам да допълня, че на всички областни дирекции е разпоредено, това вече е изпълнено, сега предстои да направим анализа. Първо, трябва да се направи анализ във всяко населено място какви регистрирани престъпления има. След това да видим във всяко населено място какво полицейско присъствие имаме – дали като структурно звено, или в самото населено място има живущи полицаи, които работят наблизо и вече в тези населени места, в които нямаме абсолютно никакво полицейско присъствие, да бъде направен план как бъдат обезпечени. Това дали ще бъдат с мобилните екипи, или със сили на дирекция „Жандармерия“, това е въпрос на управленско решение, което самият директор ще предложи, съответно обсъдено с нас. Това се изпълнява, дава резултати. Това е последното решение, което е по заповед на министъра на вътрешните работи – в мобилните екипи да бъдат включени служители от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Тъй като отчитаме един такъв риск от горски пожари, ако така мога да се изразя – да бъде направена една разяснителна кампания, за да е по-силна превенцията в тази насока.
Отделно съм разпоредил на всички областни директори и състава, с който съм разговарял, посещавайки областните дирекции в страната, при извършването на тези срещи с обслужването на населените места, колегите да не чакат да бъдат подадени сигнали, а те сами да търсят гражданите. При нас са изведени всички хора, които са самотноживущи, които са уязвими и самите колеги да ги търсят и да се интересуват какво е положението в какаво състояние се намират, и въобще какви проблеми имат. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря и аз.
Колеги, други въпроси?
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Председател, аз имам едно предложение. Тъй като БСП ги няма и съм сигурен, че няма да дойдат, предлагам да направим още един кръг въпроси, така и така министърът е тук. Ако не възразявате, а и ако той не възразява, да питаме и за още нещо.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, имате ли нещо против? Няма.
Господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Първо, за мен е удоволствие, че не чувам за МВР да се говори, което е много хубаво. Като е тихо там, държавата е добре. Това е моята оценка.
Браво за това, което правите и досега, което виждам аз. Искам да Ви попитам за пътната безопасност. Добре беше това, което чувам по телевизията – пак скорости, камери, били се крили полицаите. Да се крият – всички лоши трябва да бъдат изловени и добре го правите.
Чух, не знам дали е вярно, онази идея, когато беше министър господин Цветанов – знаете, че охранители или по-широк кръг от хора имаха такива права. Сега чувам, че нещо такова ще направите пак. Въпросът ми е: това така ли е? Изобщо трябва да направим нещо, знам, че това е една от точките, които премиерът винаги пита в сряда. Какво друго мислите да направим? Това ли, или ще се върнем към онова, което тогава даде ефект и паднаха наполовина жертвите? Сега не са наполовина, паднаха по-надолу – браво за това, ама още трябва да натиснем. Дали пътища, дали нещо друго, явно не отговаря само Министерството за пътно-транспортните произшествия. Какво нашето Министерство може да направи още? Ако е вярна тази идея, какво мислите за нея или пък нещо друго сте замислили? Тази битка трябва да я продължим всички, защото автомобилите стават повече, жертвите намаляват, но не с това темпо, което искаме. Това е въпросът ми.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев, допълнение?
МАНОИЛ МАНЕВ: Господин Министър, вземайки думата от заместник-председателя, само да допълня. Имаше идея Вие, я бяхте съобщили, че ще има и контрол с немаркирани автомобили. Ако може да добавите и по тази тема докъде се развиват нещата?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Аз ще започна и ще дам думата на главен комисар Терзийски, тъй като под неговото ръководство се контролира и води тази дейност.
По въпроса на господин Радев.
Първо, нашата цел е, когато се извършват такива проверки по пътна безопасност, да гарантираме максимална обективност и да изключим до минимум субективния фактор – субективни решения и действия на служителите.
За тази цел оборудвахме с видеонаблюдение и звукозапис, и разпоредихме всички проверки да се извършват в зоната на видеонаблюдение, за да постигнем тази цел.
Господин Радев е прав, че това нещо доведе до завишаване на пътно-транспортния травматизъм, тъй като явно все още интензивността на контрола е от пряко значение за нивото на пътната безопасност. Смятам, че ако разширим кръга от служители, които могат да извършват действия по пътна безопасност, без това да става при тези обективни условия – оборудвани автомобили с видеонаблюдение и звукозапис, рискуваме да влошим ситуацията по отношение на корупционния натиск.
В случая трябва да вземем някакво решение, което да отговори на необходимостта и да преследва по-стратегическата цел. Всички, които извършват такива проверки да са в условията на видеозапис и звукозапис.
Господин Терзийски ще Ви каже как сме разширили кръга и кои имат правомощия по Закона за движение по пътищата.
По отношение на техническото оборудване и в момента се подготвят, а някои вече са в процес на обществени поръчки за технически средства за контрол на скоростта, технически средства за измерване на наличието на алкохол и наркотични вещества в кръвта и също автомобили, които да дадат възможност за този негласен, да го наречем контрол на скоростта по основните пътни артерии. Нашата цел беше и тъй като се видя, че ако има само стационарни камери за скорост, те бързо се научават и реално ефектът на тази камера е в рамките на 300 м – там, където е сложена. След това няма ефект, така че това, че променихме, мисля, че даде големи резултати. Това го отчита и административнонаказателната дейност. Господин Терзийски ще даде информация, колко пъти се е увеличила самата административнонаказателна дейност.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Терзийски.
ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Ние скоро отчетохме дейността на „Пътна полиция“ за 2018 г. Отчитаме около 20% завишение на санкционната дейност, извършена от служителите на „Пътна полиция“.
В тази връзка мога да кажа, че службата, която е оборудвана с най-модерните технически средства за контрол – това е служба КАТ. Всеки един гражданин на Републиката, знаете, че при спиране и проверка от страна на „Пътна полиция“, задължително се извършва проверка в информационните системи на МВР чрез работни станции с отдалечен достъп.
Преди три години започнахме работата по този начин и миналата година от средата на годината дадохме възможност полека-лека да увеличим служителите, които могат да работят и да прилагат Закона за движение по пътищата, а именно, служителите от „Териториална полиция“.
В малките населени места със заповед на министъра дадохме възможност при определени условия, при издържани тестове за прилагане на Закона за движение по пътищата, служителите от „Териториална полиция“ да извършват такава санкционна дейност, като последните два месеца на миналата година дадохме 10 таблета – такива станции за работа с отдалечен достъп на служители на Областна дирекция – Пазарджик, където тестването на тази дейност показа изключително добри резултати.
В момента раздаваме за работа още 80 такива таблета, които са на разположение в Министерството и отново ги раздаваме на служители от „Териториална полиция“. Идеята ни е при оборудването на новите автомобили, които вече са закупени от Министерството и са предназначени за звената от „Патрулно-постова дейност“, след тяхното оборудване и преминаването на съответното обучение и тестове, тези служители също да могат да работят по Закона за движение по пътищата.
Накрая искам да отбележа според мен това, което е най-важно и което трябва да стане и е залегнало и в Програмата на правителството за намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Това сме го набелязали още на съвещание при премиера преди около две години през месец май 2017 г. Това е изработването на Единния център за обработка на нарушенията от техническите средства за цялата страна. Ако тази система, за която е обявена вече поръчка, стартирала е процедурата, даже мисля, че има и подадени оферти, се реализира, тогава ефективността на „Пътна полиция“ ще се вдигне в пъти, а не в проценти, защото служителите от КАТ ще снимат за скорост, ще снимат, да кажем, за нарушения за навлизане в аварийни ленти или в бус ленти, но те няма да имат съприкосновение с гражданите.
Цялата тази информация от съответните технически средства ще отива в центъра, ще се обработва автоматично и ще бъде изпращана към нарушителите, така че да се минимизира и периодът за обработката, а в същото време и един пътен полицай да има 8 часа работен ден на улицата, а не 4 часа да работи, да кажем на магистрала „Тракия“, а след това да отива в службата и да обработва нарушенията. Това е нашата основна цел да се случи. Естествено необходими са пари. За този център има бюджет, той е със средства от Фонда за безопасност – около 6 млн. лв., планирали сме също и закупуването на нови уреди за скорост.
В момента изграждаме две отсечки за мерене на средна скорост – едната е Пловдив – Карлово, другата сме я набелязали в района на Русе – Бяла, третата може би ще бъде в района на село Микре. Пак с финансирания през Фонда за безопасност и с пари от Гаранционния фонд. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Ако ми позволите, да кажа още нещо?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Искам само да допълня, че в промените, които се предвиждат за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, ако бъде прието да бъде създадена тази Главна дирекция „Жандармерия“ е предвидено там на служителите да могат да изпълняват правомощия по Закона за движение по пътищата извън населените места. Това също е заложено в промените.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Аз благодаря за отговора. Горе-долу в тези посоки очаквах да чуя някои неща. Моят подвъпрос е: има ли желаещи за катаджии, защото казвате, снимат се отвътре, таблети… и те почнаха да не искат да стават катаджии? Аз съм сигурен, че ще намерите момчета и момичета. (Реплики.)
Разбрах, че около 200 човека ли колко ли са там, 20% недокомплект? И това трябва да знаят гражданите, че даже не сме с… имам предвид Министерството на вътрешните работи с достатъчен кадрови потенциал, не са пълни местата всичките и пак успяват. Посоката е вярна, дано успеем да направим това. Аз много се вглеждам в тези графики и тогава си спомняте, и сега, защото колкото повече хора спасим, това е добре за Министерството.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте.
ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Проектът, който реализирахме с тези автомобили с технически нововъведения, класират Министерството на едно от първите места в докладите на Европейската комисия за противодействие на корупцията. В същото време неправителствени организации при техните изследвания казват, че корупционният натиск от страна на служителите на „Пътна полиция“ е намалял с 60% спрямо гражданите.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Ще го цитирам дословно, защото това е много важно. Изречението, което е написано в този доклад: „Министерството на вътрешните работи може да служи за вдъхновение на другите администрации.“
Гледам тук заместник-министъра, да го кажа на глас. Аз много пъти съм го казвал, но това е думата, използваната в Европейския доклад – „за вдъхновение“. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Касабов имате думата за въпрос.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Моят последен въпрос – продължаваме тази тема. Всичко това, което правите е много добре, похвално, но аз искам да задам въпроса в малко по-различен аспект, защото до този момент говорим за нарушителите. Всички сме шофьори малко или много нарушаваме правилата, но аз питам: къде е държавата, там където по пътищата са сложени неправилно знаци? България е пълна с такива знаци от 20 – 30 години, които нямат място там, но в същото време служителите на КАТ стоят там с вече съответните модерни устройства и хващат или снимат нарушителите. Държавата някъде тук бяга и всички ние на моменти се чувстваме малко прецакани поради факта, че държавата тук вече не си е свършила работата или общините, или може би МВР, за да изчистят голяма част от тези знаци, които някъде са напълнили пътищата и на практика затрудняват вместо да облекчават пътищата и движението. Това ми е въпроса: какво може да се направи в тази посока и мислите ли в тази посока?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Касабов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Касабов, първо, да обясня – регулирането и организацията на движението е задължение на стопанина на пътя, в случая общината или държавата там, където са от националната пътна мрежа.
Вчера имах среща с новото ръководство на новата Агенция за пътна безопасност, тъй като тя вече е факт. Срещата беше по повод на това да набележим конкретни мерки, които да дадат освен стратегическа цел и бърз ефект върху сегашното състояние с наличните сили и средства.
Това, което предложих и се обединихме около него, е да се направи първо анализ на организацията на движението навсякъде, за да се актуализира тя и да отговаря на условията на пътната инфраструктура, така че там, където няма знаци, а трябва да има, да се сложат, а там където те вече са изгубили смисъла да стоят, или има такива, които не са демонтирани…, но нека да се направи този анализ. Мисля, че това е първата работа, която трябва да свършим, след което да преминем към опресняване на пътната маркировка, защото това също е много важно.
На мен не ми се иска да коментираме или да се оставя да се коментира в общественото пространство този знак трябва ли да бъде там, не трябва ли да бъде там, защото това дава повод на водачите да почват да се вглеждат пък защо полицаят е там, а не да се съобразяват с пътния знак.
Водачите трябва да се съобразяват с всеки пътен знак, където е сложен. Има възможност и те да подават сигнали, има възможност и полицията да подава сигнали. Това е част от задълженията на пътните полицаи, там където смятат, че трябва да има промяна на пътната маркировка, да подадат сигнал и дали ще е към общинската комисия, дали ще е в пътната агенция, процесът трябва да е двустранен. Да има обратна връзка от тези, които реално се движат по пътищата и, които контролират движението по пътищата. Смятам, че това е наистина приоритетна задача. Да не говорим, че има знаци, които са затревени, скрити от растителност и така нататък и реално не могат да се видят. Всъщност полицаите къде застават? Там, където се извършват нарушенията – те се извършват, където има знаци, а не ги спазват. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Уважаеми колеги, мисля, че всички сме удовлетворени от компетентните отговори на професионалното ръководство. Явно имаме необходимост доста да питаме, така че ще продължим в същата посока.
Благодарим на ръководството на Министерството на вътрешните работи и до следващия блицконтрол.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, № 954-01-10.
Внесен е от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.
Давам думата на господин Дончев да представи Законопроекта.
АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Имам възможността да представя на Вашето внимание Закон за изменение на Закона за българските лични документи, входиран с № 954-01-10, от 27 февруари 2019 г.
Малко предистория на мотивите, с които реших да внеса този законопроект. Знаете, че съм председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Тези промени в Законопроекта касаят основно нашите сънародници, които живеят зад граница и ползват задгранични паспорти.
Промяната е много проста и тя цели единствено улесняването на нашите сънародници с намаляване необходимостта на определен период от време, да ходят, да си вадят наново паспорт.
Знаете, че всички наши документи, които по принцип имаме, са с валидност – 10 години, а единствено задграничните паспорти засега по неясни причини бяха с валидност пет години и все още са с валидност пет години. На практика това е малко нелогично и би следвало дори да ги облекчим повече, защото за един наш сънародник, който се намира, например в Съединените щати и му изтича задграничният паспорт, му е много по-трудно да се върне или да отиде до посолство, или някъде другаде, където да си получи новия паспорт – да подаде документи, след това като бъде готов паспорта, да отиде още веднъж да си го получи. Знаем много добре, че всичко това е свързано с време, с разходи, с усилия. Предлагаме да уеднаквим този срок, както другите лични документи – шофьорски книжки, лични карти и така нататък, така и задграничните паспорти да бъдат със срок на валидност 10 години.
По принцип въпросът отдавна е предизвикал внимание, включително и на ниво Външно министерство, включително и на ниво Вътрешно министерство.
На заседание на нашата Комисия господин Ципов е повдигал този въпрос. На едно заседание, преди повече от година, беше споменал, че подкрепя тази промяна. През 2017 г. въпросът със срока на валидност на задграничните паспорти беше повдигнат на публична дискусия.
Спомням си, че месец август 2017 г. госпожа Захариева също подкрепяше идеята. Беше инициатор да бъдат направени промени в тази насока в българските лични документи. Затова призовавам да подкрепите това мое предложение и на колегите. Виждам, че има и добро становище и от страна на Министерството на вътрешните работи. Не виждам някаква причина, за да може да има възражение относно тази промяна. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Ципов, становище на Министерството на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, няма да чета предоставеното Ви писмено становище на Министерството. То е в посока принципна подкрепа на внесения от народните представители Законопроект. Позволете ми да дам няколко допълнения към нашето становище, освен бележката, която сме предложили, за да бъде допълнен Законопроектът, а именно да се запази паспортът с 5-годишна валидност по отношение на малолетните и непълнолетните лица до 18 години.
Фактически още през 2017 г. Министерският съвет одобри централизиран модел на персонализация на българските лични документи, а в последствие и новите идейни проекти за новото поколение български лични документи. Именно там, господин Дончев, е заложен и 10-годишният паспорт.
Искам да обърна внимание на народните представители, че Министерството на вътрешните работи държи да бъде запазен и паспортът с 5-годишна валидност не само по отношение на непълнолетните лица, а и по отношение на българските граждани, които са навършили 18 години. Не заради нещо друго, а за да дадем възможност за избор на българите, живеещи на територията на България да предпочетат, дали желаят пет или 10-годишен паспорт, на първо място.
Второ, искам да обърна внимание, че към момента международните стандарти за валидност на снеманите биометрични данни – това са стандарти на организацията ICAO. ICAO предвижда 59-месечна давност на биометричните данни, което означава точно пет години. Тоест дори и българите в чужбина, които желаят да им бъде изваден такъв паспорт, по простичко казано, на петата година ще трябва да отидат да си подменят биометричните данни, тъй като паспортът в момента има електронен носител с наличие на биометрични данни в него.
В заключение, подкрепяме тази инициатива.
Искам да уведомя народните представители, че днес на заседание на Министерския съвет са одобрени промени, именно и в този смисъл.
Господин Дончев, понеже виждам, че е залегнало в Програмата за работата на Народното събрание за другата седмица да се разглежда Законопроектът, искам да призова да се обединят Вашият законопроект и този на Министерския съвет, за да бъдат гледани заедно в пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, имате думата за предложения.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Заместник-министър, колеги! Благодаря за инициативата, това само ускорява процеса. Тук заместник-министър Ципов е най-запознат в темата, аз съм слушал от него много по нея, включително и от министър Захариева като бях министър. Знам сагата каква е, той беше много пестелив и му благодаря за това.
Стъпката ще стане по-бързо. Хубаво е, че и друга политическа сила се е вгледала в това и го има, и помагаме на хората, които са там и страдат. Аз съм виждал опашките в Германия, но и това, което каза, предполагам че внимателно слушахте заместник-министъра, и това е важно. Първо, трябва да имат избор, след това, рано или късно, след петата година, ще ходят до там, но се намаляват процедурите и ще бъде облекчен режимът, което е добре за всички.
Сигурно Министерството на вътрешните работи щеше да го направи, но аз съм забелязал това, винаги е много по-лесно когато възлагаш на някое друго Министерство да върши нещо, но нека го свършат сега. Малко ги натоварваме по-бързо да стане, но имаме съгласието, положително становище, колеги, предлагам в Комисията да подкрепим това решение, което внасят и колегите от „Воля“. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Искам малко повече пояснение, защото от това, което казахте, господин Ципов, на практика се обезсмисля предложението за 10-годишния срок. (Реплика.)
Моля Ви, ако нещо не съм разбрал, Вие да уточните. От една страна, на пет години се сменят биометричните данни, на практика сменяме и паспорта, нали така?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Не е точно така.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: А, как е? Пояснете, защото не е ясно.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Касабов.
Господин Ципов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Касабов, има връзка между наличието на биометрични данни в електронния носител, но това не предопределя валидността на паспорт. Просто тогава, когато изтече срокът на валидност за тези биометрични данни, ще трябва примерно българският гражданин, който пребивава продължително или постоянно в чужбина, да отиде до съответното консулско или дипломатическо представителство, където има тези биометрични станции за снемане на нови биометрични данни, и изтеклите, като валидност, биометрични данни, ще му бъдат записани в този електронен носител.
За да не задължаваме всички български граждани да плащат по-голяма такса… Следва да стане ясно, че паспорт с 10-годишна валидност означава повече материал в него, повече страници и таксата, по всяка вероятност ще бъде завишена, няма да е както в момента – 40 лв., да речем за обикновена поръчка. Затова да оставим възможност за децата и за българските граждани, които пребивават преимуществено на територията на България, да имат избор да предпочетат пет или 10-годишен паспорт.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, други въпроси, предложения? Няма.
Закривам дебата.
Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Законът е приет.
Благодаря на господин Дончев.
Благодаря, господин Ципов, за участието.

Уважаеми колеги, минаваме към трета точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Уважаеми колеги, с писмо № 775/13 от 26 март 2019 г. от отдел „Приемна“ на Министерския съвет, на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе препратено отворено писмо от Сдружение с нестопанска цел – „Регионален съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса – Варна“ и Сдружение с нестопанска цел – „Отворен обществен съвет на протестиращите“, подписано от господин Кънчо Бонев в качеството на председател на Управителния съвет на сдруженията.
Отвореното писмо е адресирано до президента на Република България и до министър-председателя на Република България. В него подателят изразява позиция и прави предложения, относно актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Четиридесет и четвъртото народно събрание от 14 март 2018 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 26 от 23 март 2018 г.
В предложенията се съдържат идеи за допълнение на Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България по отношение на понятието за национална сигурност, както и на текстовете, свързани с политиката за сигурност, отбранителната политика, политиката за енергийна сигурност, рисковете и заплахите, и други.
Съгласно Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, Министерският съвет изготви и предлага на Народното събрание Проект за Стратегия за национална сигурност.
Предлагам Ви това отворено писмо да бъде изпратено на вниманието на господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет, тъй като съгласно действащото законодателство в т. 204, изречение второ от Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, Министерският съвет по предложение на Съвета за сигурността взема решение за провеждане на стратегически преглед на националната сигурност и при необходимост предлага на Народното събрание актуализирането на тази стратегия.
Това е решението, препращаме това писмо с предложенията и предлагам, който е съгласен с това предложение, да гласува.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Още едно писмо е пристигнало в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Жалба от Димитър Георгиев Балинов, рег. входящ № КС-953069 на 2 април 2019 г. Жалбата е адресирана до министър-председателя на Република България и министъра на вътрешните работи, Дирекция „Инспекторат“ на Министерството на вътрешните работи, директора на ОД на МВР, копие до „БТВ Медия Груп“ ЕАД и копие до „Нова Броудкастинг Груп“ АД – София.
В нея жалбоподателят твърди, че по повод разногласие със съпругата си и искане за прекратяване на брака от нейна страна, полицейски служители са посетили жилището му и са извършили обиск, след което е получил призовка за явяване в ОД на МВР – Бургас. Подателят твърди, че поради действия на служителите на МВР се намира в шок. Посетил е Център за психично здраве и след обстоен преглед му е била поставена диагноза „разстройство в адаптацията“, като му е било определено лечение – дневен стационар за неопределено време.
Към жалбата не са приложени документи. Жалбата не е от компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, тъй като изнесеното в жалбата няма отношение по законодателната дейност на Народното събрание.
Предвид това и на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс и въпреки, че жалбата е изпратена и до компетентния орган, предлагам тя да бъде изпратена до министъра на вътрешните работи по компетентност.
Подлагам на гласуване това наше становище.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Уважаеми колеги, имате ли някакви други въпроси, предложения по тази точка? Няма.
Колеги, благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Закривам заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

(Закрито в 15,26 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума