Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2019 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г.
5. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
П Р О Т О К О Л
№ 21

На 6 ноември, сряда, 2019 г. от 14, 30 ч. се състоя редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2019 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г.
5. Разни.

Списък на присъствалите народни представители, членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и гостите се прилага към протокола.
Заседанието се ръководи от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред господин Пламен Нунев.
* * *
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добър ден, колеги!
Имаме кворум, може да дадем начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Ще представя на вниманието Ви предложения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2019 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 902-01-46, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г.
5. Разни.
Други предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Започваме с точка първа от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
От Министерството на вътрешните работи участват Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Иванов, главен комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция“, главен комисар Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.
Започваме с въпросите.
Господин Министър, от парламентарната група на ГЕРБ имам въпрос във връзка с организацията, която Министерството на вътрешните работи създаде по обезпечаване на изборния процес при изминалите избори. Какъв е Вашият анализ, Вашият прочит на изборната оперативна обстановка по отношение на получените сигнали за нарушения, по отношение на образуваните досъдебни производства? Каква е ситуацията в сравнение с 2015 г.? Благодаря.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
По отношение на произведените избори за местна власт в Министерството на вътрешните работи беше създадена организация съгласно законодателните правомощия, които Министерството на вътрешните работи има по отношение на подготовката и провеждането на избори. Съвместно с прокуратурата бяха проведени срещи с Централната избирателна комисия преди началото на изборите, изготвени със съответните нормативни документи за съставяне на щабове, организация по места с областните дирекции, така че да създадем максимална организация, която да позволява бързо получаване, обработване и разпределяне на сигналите.
Нашият анализ е, че изборите протекоха в динамична обстановка, свързана с множество сигнали. Анализът, който направихме, обобщените сигнали, които сме приели за първи и за втори тур за 2019 г., са 1644. Сравнени с изборите за местна власт през 2015 г. са били 2528. Голяма част от сигналите бяха от компетентността на Централната избирателна комисия или на общинските избирателни секции по места. Всеки сигнал беше докладван своевременно в съответната компетентна прокуратура.
В случаите на проверка имаме образувани 95 досъдебни производства, в сравнение с 2015 г. са били 164 като по чл. 167 и чл. 169 от Наказателния кодекс са 76 наказателни производства. През 2015 г. са били 124.
В рамките на тези досъдебни производства са задържани 60 лица през 2019 г. срещу 75 лица през 2015 г.
Това, което отчитаме като завишен показател в тези избори, е съставените предупредителни протоколи по Закона за Министерството на вътрешните работи – когато сигналът бъде проверен и не са събрани достатъчно данни за извършено престъпление, и не е образувано досъдебно производство, се съставят предупредителни протоколи по Закона за Министерството на вътрешните работи. През 2019 г. те са 2348, а през 2015 г. са били 1662. Това е показателят, който отчитаме като завишен в сравнение с 2015 г., като този показател влияе на превантивните мерки, които са предприети от МВР по обезпечаване на изборите.
Това е, което мога да Ви кажа в най-общ план. По някои от конкретните досъдебни производства още се провеждат действия по разследване, така че представляват съдебна тайна и няма как да дадем повече конкретика. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос е от групата на БСП.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Министър, продължение на въпроса от господин Нунев. Казахте, че предупредителните протоколи са увеличени на 2348. Може да кажете, че въпросът е конкретен, но Ви питам: каква беше функцията на районните инспектори в месеца на предизборна кампания? Колко от тези предупредителни протоколи са на база информация от районните инспектори, има ли такива изобщо, или са по сигнали, подадени към Министерството на вътрешните работи?
Основно: има ли допълнителни указания към районните инспектори – според мен гръбнака на работата на Министерството на вътрешните работи, когато става въпрос за превенция, пресичане и за нарушаване на Закона в такава предизборна ситуация? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Господин Председател, ако разрешите, ще дам думата на главния секретар, за да отговори.
И в предишното изложение казах, че когато получим сигнал, незабавно запознаваме компетентната прокуратура и започваме извършване на проверка. В хода на проверката, ако не са събрани достатъчно доказателства за образуване на досъдебно производство, ние прилагаме Закона за МВР и съставяме протокол за предупреждение. Не мога да кажа и в момента нямам статистика колко от тези протоколи са съставени от районни инспектори. Предполагам, че голяма част от тях са съставени точно от такива служители.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
Ще се опитам да внеса яснота по въпроса. Подготовка за провеждането на местните избори 2019 г. в Министерството на вътрешните работи е създадена организация много отдавна. Първо, в МВР има национален щаб, който е под мое ръководство и с моя заповед са определени областни щабове, които да разпределят функциите и задачите, които трябва да изпълняват служителите на МВР. Областните щабове са под ръководството на областния директор. Отделно със заповед на министъра на вътрешните работи, на главния прокурор и на председателя на ДАНС има междуведомствено звено на национално и на местно ниво. Въз основа на тази заповед са създадени междуведомствени щабове, които включват областния директор, териториалния директор на ДАНС и окръжния прокурор.
Каква организация е създадена на местно ниво зависи от решението на този щаб и конкретната оперативна обстановка в дадения район, който ние трябва да обезпечаваме.
На конкретния въпрос на господин Янков: не водим точно статистика откъде е подаденият сигнал, защото за нас няма никакво значение дали е подаден от районен инспектор, от предизборните щабове или от прокуратурата, ние сме длъжни да реагираме.
Съжалявам, че се повтарям, но когато са събрани достатъчно данни за извършено престъпление се образува досъдебно производство или пък прокуратурата ни разпорежда прокурорска проверка, по която трябва да извършим допълнителни действия, за да потвърдим или отхвърлим подадения сигнал. Когато не са събрани достатъчно данни, тъй като щом е получен сигнал, има някаква конкретика, редът, който спазваме, е да издадем предупредителен протокол съгласно Закона за МВР, в който се предупреждава даденото лице да не извършва определен вид действия, с които извършва нарушение или престъпление. Ако това представлява интерес, аз се ангажирам да проверя във всички областни дирекции и в Националния щаб, за да бъдем по-конкретни и да Ви кажем точно колко сигнала са подадени от районните инспектори.
При обезпечаването на избори са ангажирани всички наши звена, независимо дали са от териториална полиция, където са районните инспектори, криминална или икономическа, или от други служби извън Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Уважаеми господин Главен секретар! Питам Ви и Вие разбирате какво точно Ви питам: ако МВР няма капацитет да знае, да има информация за контингента, който трябва да бъде профилактиран или да бъде изискано от него да подпише предупредителни протоколи, а разчита само на сигнали, които могат да бъдат и от щабове, нали разбирате, че МВР може да бъде използвано като маша за натиск. Подават се сигнали и след като МВР няма никакви данни, съставя такъв предупредителен протокол.
Аз имам информация за конкретни предупредителни протоколи, които са направени на ръководство на общинска организация на БСП, на почти цялата организация. Вие току-що обяснихте, че постъпва сигнал – алармирах Ви за това може би два месеца преди изборите много внимателно. Постъпва сигнал при Вас, Вие проверявате, няма доказателства, достатъчни за досъдебно производство, и тогава се съставя предупредителен протокол. Какво казвате Вие в момента: увеличението на предупредителните протоколи може да е недобросъвестно. Затова Ви попитах: работата на МВР, на районните инспектори има ли я, ефективна ли е? Това са хората, които трябва да имат актуализираните списъци на контингента, който потенциално може да нарушава Закона в предизборна кампания.
Не получих отговор, очаквам от Вас допълнително, след като проверите, да ми предоставите отговор на този въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Янков.
Заповядайте, господин Главен секретар.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, искам да внеса яснота. Предупредителният протокол се прави, когато няма данни за извършено престъпление и лицето се предупреждава да не извършва определени действия, които биха довели до извършването на такова престъпление.
Отделно, ако си спомним, след изборите за европейски парламент пак ни беше зададен въпросът защо сме съставили предупредителни протоколи в определени области? Тогава ние дадохме отговор, че протоколите са писани на база данни и сме предупредили лица, които в минало време са извършвали такъв вид престъпление или са засичани. Тогава получихме укор защо предупреждаваме такива лица.
Да, при нас има лица, които са регистрирани и МВР има и капацитета и контингента от хора, но все пак дадено лице, контингент по дадена линия, може да се е поправило, може да е спряло. Именно поради това сме внимавали на кого съставяме предупредителен протокол. Такова беше обвинението към МВР след изборите за Европарламент – че на база данни, че някой някога се е занимавал, ние сме съставяли предупредителни протоколи. Стремим се да не правим точно това, спазва се от колегите, дадени са изрични указания – да се внимава и само когато има сигнал, когато не са събрани достатъчно данни, тогава се изписват тези предупредителни протоколи.
КРАСИМИР ЯНКОВ: От кого е обвинението, защото тук едва ли не ние сме Ви обвинявали? Такова обвинение няма.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Ахмед, заповядайте.
АХМЕД АХМЕДОВ: Уважаеми господин Министър, господин Председател, колеги!
Явно, че темата за тези избори ще продължи доста във времето, ще дискутираме и ролята на МВР, ще дискутираме ролята и на Министерството на земеделието, храните и горите в лицето на горските стражари, може да дискутираме и ролята на ВиК дружествата. Искам обаче да попитам по-конкретно. Става въпрос за два случая: единият в Черноочене със запалените автобуси, другият – в Силистра, община Дулово. Щабовете, които сте създали по време на изборите, можеха ли да предотвратят тези два инцидента?
Второ, доволни ли сте от работата на Областна дирекция на МВР – Силистра, Областна дирекция на МВР – Кърджали? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Конкретно по двата случая: случаят в Черноочене, знаете, че има задържани извършители на това престъпление, има образувано досъдебно производство. Бяха взети и мерки за неотклонение към извършителите на това деяние.
Случаят в Силистра, община Дулово. МВР се намеси, за да предотврати конфликт между служители на горското стопанство с местното население във връзка с намеса на служители на горското стопанство за незаконна сеч. В случая МВР се намеси, за да предотврати саморазправа и нападение над служителите, което ни е задължение и по закон. Мисля, че и в двата случая МВР няма как да предотврати настъпването на обществено-опасни последици, тъй като това са лични деяния на конкретни извършители. И в двата случая колегите напълно обективно приложиха своите правомощия и мисля, че постигнаха резултатите, които се очакваха от тях. Благодаря.
Ако някой от колегите има нещо да допълни, на разположение е.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Касабов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Моят въпрос е към господин Министъра. Искам малко повече разяснение по повод ареста на кмета в Несебър Николай Димитров. Това има ли връзка и със смяната на областния директор на дирекцията Калоян Калоянов? Малко повече информация за това колко време работихте по случая с Николай Димитров?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Касабов! Случаят с кмета на Несебър – знаете, там водеща роля има Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество съвместно със специализираната прокуратура. Министерството на вътрешните работи е орган, който прилага полицейски правомощия и е овластен да извършва задържане и ограничаване правото на свободно придвижване на лица. Не мога да дам конкретика, защото това касае и оперативни мероприятия, разследване, което е в ход. Мога да Ви уверя, че това действие няма никаква причинно-следствена връзка с подмяната на ръководството на областната дирекция.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уточняващ въпрос, заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Малко повече информация защо се наложи смяната на областния директор на МВР? Мотивите.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Касабов, бившият директор на областната дирекция Калоян Калоянов подаде заявление до министъра. Първо разговаря с мен за преназначаване в друга структура на МВР. Не е редно да обсъждам личните му мотиви, ние сме разговаряли с него надълго и нашироко, непосредствено преди да бъде подписана заповедта, след това го представих на новата му длъжност. Потвърждавам думите на министъра, че операцията в Несебър няма нищо общо с промяната в ръководството на областната дирекция.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Марешки, заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Министерството на вътрешните работи!
При чудовищното замерване с публични информации за купуване на гласове най-вече сред двете големи партии – вече не е ясно кой е втори, кой е трети, и за да няма съмнение, да ги кажа: ГЕРБ и БСП – кой къде купувал, едва ли не, че изборите в София са решени с купени цигански гласове, въпросът ми е: има ли заведени преписки, как вървят и ще търсите ли отговорност, ако няма доказателства, а някой е хвърлил в публичното пространство, замеря ни с фалшива информация?
Вторият ми въпрос: как е организирано излизането на информацията от МВР до медиите във връзка с всички тези неща, защото, пак казвам, брутално, интензивно се хвърляха в пространството всякакви уж факти и данни за купуване на гласове, за подмяна на протоколи, за липса на преференции и така нататък, пък по новините слушах само моето име, че сме раздавали някакви ваучери. Като бизнесмен мога да си правя каквото си искам, особено като не участвам в тези избори.
Оставам с впечатление, че аз съм профилактиран за някакви неща, които не правя, а пък за другите, които кой знае какви страшни неща са правили, не излизат никакви данни в медиите. Как пускате информацията от МВР до медиите във връзка с всички разследвания и данни, които имате? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Марешки, вторият Ви въпрос го разбирам за въпрос от втория кръг. Добре.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Марешки, за да обобщя, трябва да Ви кажа, че по отношение на всички политически сили, участващи в изборния процес, е получавана информация по един или друг канал – било медиен, било обаждане на тел. 112, че се купуват гласове. Някои от тях са изключително общи, буквално, както аз ги казвам, така протича и по телефона: еди къде си, еди коя си партия купува гласове. Това ще допълни и отговора към господин Янков. Ако към всички тези сигнали подходим директно и започнем да съставяме предупредителни протоколи, още повече изпреварващо, ще бъдем обвинени, че правим селекция по някакви неясни мотиви. Затова сме създали стройна организация и всеки сигнал се докладва незабавно на прокурор. За голяма част от сигналите, както и Вие разбирате, няма как да се стигне до конкретика, за да бъде предупреден когото и да било. В друга част от сигналите има посочени конкретни лица. След извършената проверка се оказва, че те не извършват престъпление или това, което правят, е в рамките на нормалното за предизборна кампания или пък действията, които правят, са от компетентността на ЦИК, тъй като са нарушени изборните правила и преписката, и сигналът се предават на ЦИК за отношение по компетентност.
По отношение на медийното отразяване. Лично аз като министър ръководя дирекцията, която се занимава с отразяване и връзка с медиите и обществеността. Били сме максимално обрани в информацията, която подаваме, доколкото сме длъжни да подаваме на обществото информация за процесите, които се развиват. От нас не е излязла информация, в която да има посочена конкретна политическа сила, още повече конкретен лидер или гражданин. Всичко друго, което излиза в медиите, е резултат от свободата на медиите и лично тяхната преценка как да интерпретират дадена ситуация. Гарантирам Ви, че от нас не е излязла информация, която да засяга конкретна политическа партия. Това ни е било най-голямото притеснение и старание – да не вкарам МВР точно в такъв процес. Трябва да Ви кажа, че колегите бяха изключително бдителни, притеснителни по отношение на това някой да не ги обвини за взимане на определена позиция. Мисля, че до този момент не позволихме и няма основание да бъдем обвинявани във взимане на определена позиция. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще Ви помоля съвсем накратко да ми дадете статистика за коя партия колко сигнали са получени, за да преценим дали медиите са изопачавали. Тоест сигнали за коя партия колко са купуваните гласове, ако може да ни кажете как са нещата?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Марешки, в МВР не водим статистика по отношение на партиите. Аз Ви го казвам като най-обща информация. Ние наистина не разглеждаме сигналите към коя партия са насочени и кой ги подава, ние ги работим обективно. Не сме водили такава статистика и не е редно да я водим. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, преминаваме към втория кръг от въпроси.
От парламентарната група на ГЕРБ, господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, господин Заместник-министър, главни секретари, колегите, които ни слушат!
Ще Ви попитам нещо, което в голяма степен е свързано не с това, което питаха колегите досега – с изборите, до голяма степен е свързано с втората точка, която ще разглеждаме – бюджета. Двеста милиона горе-долу отгоре, преди това пак платихме 10% за хората – говоря за заплати. Питам Ви и сигурно ще ми отговорите положително, много се надявам, защото наистина не съм взел такава информация от Вас досега, а мога, но да я чуят и медиите, пък и колегите: какво стана с Управленската програма, предполагам, че я следите, както политическото ръководство преди Вас я следяхме, с онези, грубо казано, хиляди полицаи, които трябваше да бъдат назначени по места? Докъде е стигнал този процес, защото, знаете, че ние назначаваме, някои напускат. Това го следяхме и първите шест месеца от мандата на правителството успяхме да ги назначим. Продължавате ли тази политика? Има ли някакви проблеми, отново го свързвам с парите, защото пари правителството дава? Как върви този процес, той е свързан с всичко останало, на което всички се надяваме МВР да свърши много от нещата, които ни се струва, че не са свършени.
Моят въпрос е конкретен по политики. Разбира се, ако не знаете числата, не ги казвайте: правите ли нещо и в каква посока се движи този процес? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, продължаваме с този процес и в момента има служители, които се обучават. Преди месец дадоха клетва служители на „Гранична полиция“, служители на „Националната полиция“. В момента текат външни конкурси за оперативни работници, защото започнахме да правим и външни конкурси не само израстване в системата на МВР, а постъпване на граждани с висше образование в системата на МВР. Предстои обявяване на конкурс за 60 бройки към Столична дирекция – специализираното полицейско поделение.
Дирекция „Жандармерия“ е окомплектована, мисля, че на 90% и това позволи да сме по-мобилни, включително и по обезпечаване на изборния процес, защото, знаете, че Дирекция „Жандармерия“ е основната мобилна структура и много бързо може да се намесва във всяка точка на страната, където има необходимост. Разбира се, през този период има и напускащи, но мога да кажа, че тенденцията назначаване – напускане, е обърната и към момента се запазва може би и с оглед на предстоящите увеличения на заплатите и подобряване на оборудването. Значително се подмлади съставът особено в редовите нива. Мисля, че до този момент сме постигнали стабилност по отношение кадровото обезпечаване на изпълнителните и средни нива. За началници винаги имаме кандидати, там нямаме проблем. Продължаваме с тази политика дори и в момента мога да кажа, че щатната численост е малко над тази, която беше осигурена с бюджета за 2019 г., но това не ни притеснява, тъй като, от една страна, назначаването на хора и мерките, които предприехме, ни позволи да намалим до незначителна степен и полагания извънреден труд и от там дойдоха икономии в бюджета, които можем да използваме за заплати на тези служители. По отношение на персонала нещата са обезпечени. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уточняващ въпрос, заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Аз съм доволен от отговора. Надявам се да е така, да успявате да привличате все по-качествен персонал, надявам се, че срещу парите, които правителството дава и политиката, която правите, да успявате да привличате по-качествени хора. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Иванов, заповядайте за втори въпрос.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ще се върна на темата от първия кръг въпроси. Бях провокиран от чутото от Вас и искам да Ви задам следния въпрос: по какъв начин беше организиран инструктажът както на районните инспектори, така и на членовете на щаба? Кой даде указанията как да се процедира при подаването на сигнали, от кои лица да се вземат сведения и в какви случаи да се образуват досъдебни производства? Чия беше отговорността?
Какво имам предвид. Вечерта на 3 ноември аз подавам сигнал персонално на тел. 112 с номера на автомобила, с мястото, където аз съм свидетел как се купуват гласове. Малко по-късно на същото място БНТ заснема случая и го предава с пряко включване. От там нататък нито от мен, нито от друг,замесен в случая, са искали информация какво се случва. Вчера ми се обаждат от ОДП и ме канят да подпиша постановление на прокуратурата за отказ за образуване на досъдебно производство. Аз отказах, разбира се, защото нито са вземани сведения от мен, нито от някой друг по казуса.
Въпросът ми е: какъв е редът за даване на указания за реагиране по такива сигнали? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Главен секретар, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов! Питате по какъв начин е организиран инструктажът и кой взима решения от кого да се вземат сведения и кога да се образува досъдебно производство. Съжалявам, че ще се повторя няколко пъти, но казахме каква е нашата организация: организацията е при всеки сигнал, сигналът, който е подаден, във вида, в който е подаден, се докладва на прокуратурата. По указания на компетентния прокурор или се образува досъдебно производство и се определят конкретни действия по разследването, които трябва да бъдат извършени, или, когато се образува прокурорска проверка, се дават конкретни и ясни указания – ние не можем да си позволим по никакъв начин да мръднем от тези указания на прокурора – изпълняваме указанията, след това се докладва и съответният прокурор взима решение дали да образува досъдебно производство, или да откаже образуването на такова. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Иванов, за уточняващ въпрос.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Останах с впечатлението, че в такива ситуация до голяма степен решения взимат и съответните оперативни работници, които се занимават със случая, защото в деня имаше подадени множество такива сигнали, включително и от политическата сила, която представлявам. На 100% дошлите бяха Ваши служители, взеха обяснения и така нататък. Името ми е записано, телефонът ми също, представил съм се като народен представител, но никой не ме потърси до вчерашния ден, за да ми връчи отказ за образуване на досъдебно производство.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Иванов, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Пак уточнявам: не съм запознат с конкретния случай. Ако ми дадете малко подробности, може да се провери, но всеки сигнал, независимо от неговото естество – дали съдържа данни, дали не съдържа, ние докладваме на прокуратурата. Точно поради тази причина е създадена тази организация, за да няма свободно творчество от колегите – всеки сигнал, независимо съдържа ли достатъчно данни, или не, се докладва на прокуратурата и ние изпълняваме техните указания.
За конкретния случай, който споменахте, не знам за коя областна дирекция става въпрос. Ако кажете, ще го проверя. Не съм запознат. Но щом е изпратено решение на прокурора за отказ, указанията са изпълнени и те са му докладвали какво е свършено по сигнала.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Ахмедов, заповядайте за въпрос.
АХМЕД АХМЕДОВ: Моят въпрос е може би доуточняващ към първия, който зададох и не получих отговор – доволни ли сте от работата на шефа на ОДВР – Кърджали, и ОДВР – Силистра?
Вторият ми въпрос е към господин Николов: има ли на територията на България все още пожари? Благодаря.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, до този момент нямам основание да не съм доволен от работата на двамата директори, още повече по конкретните случаи и аз, и главният секретар бяхме лично запознати от директорите. Сами разбирате, както и се оказа, те са в обществения фокус, така че към този момент нямам основание и поне нямам данни да са нарушили нещо в това, което е разпоредено по организацията, за да съм недоволен от тяхната работа.
АХМЕД АХМЕДОВ: Да разбирам, че е анализирана тяхната работа?! Добре.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ахмедов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Министър.
Господин Ахмедов, накратко ще Ви запозная с пожарната обстановка. Най-напред, към момента няма сериозни пожари на територията на страната. Завършиха преди три дни. Предвид създалата се ситуация с времето, наистина последната седмица беше една от най-тежките. Две места се очертаваха: Стара планина около връх Мургаш и второто – Рила. Използвам случая да поздравя ръководителите на оперативните действия за добрата организация и да благодаря на всички участници – полицаи, гранични полицаи, доброволци, горски служители, пожарникари.
Готов съм за допълнителни въпроси, ако има такива.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уточняващ въпрос, заповядайте.
АХМЕД АХМЕДОВ: Нека и аз да поздравя за добре свършената работа.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, завършихме групата от въпроси. Накрая искам да направя едно уточнение във връзка с изслушванията. Според нашия Правилник за работа – чл. 29, визира, че въпросите трябва да бъдат към министъра, към ръководството на Министерството по конкретни политики.
Парламентарният правилник ни дава възможност конкретни въпросите да бъдат задавани писмено и да получаваме конкретни отговори. Виждате, че проявявам толерантност към всички колеги. По неща, които са подложени на сериозен коментар в публичното пространство, естествено, че искаме информация от министъра и от ръководството, но нека се придържаме към изискванията на Правилника.
Благодаря на колегите от Министерството на вътрешните работи.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г., № 902-01-57, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2019 Г.
От Министерството на вътрешните работи Законопроектът ще представи министърът на вътрешните работи.
Участват: Боряна Цветкова – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“; от Министерството на финансите – госпожа Надежда Генова – директор на „Дирекция финанси и бюджет“; Евтим Костадинов – председател, и Василка Стефанова – финансов директор на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; Десислава Тошкова – главен секретар на Комисията за защита на личните данни , Юлия Манова – главен счетоводител и Мария Матева – член на КЗЛД; Станимир Пеев от Държавна агенция държавен резерв и военновременни запаси; Силвия Илиева от Национален синдикат на Гражданската администрация в Министерството на вътрешните работи.
Заповядайте, господин Министър, да представите Законопроекта.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги!
По Проектобюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. мога да дам следната информация.
Проектобюджетът за 2020 г. е актуализираната бюджетна прогноза за 2021 – 2022 г. на Министерството на вътрешните работи и е изготвен в съответствие с утвърдените разходни тавани с Решение на Министерския съвет № 195 от 2019 г. и съгласно дадените указания от Министерството на финансите.
Разработеният Проектобюджет на МВР за 2020 г. следва финансово да обезпечи основните дейности и задачи за изпълнение на целите на Министерството за предстоящата година, които ще са насочени към ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред; намаляване на пътно-транспортния травматизъм и подобряване на пътната безопасност; противодействие на организираната престъпност, корупцията, тероризма и киберпрестъпността; надеждна защита на границите на страната, ефективност на политиките за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци; осигуряване на превенция и ефективна пожарогасителна и спасителна дейност за защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; ефективно управление на ресурсите в МВР за подобряване на работните процеси, както и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Проектобюджетът на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в програмен формат е разработен по области на политики както следва: политика в областта на противодействието на престъпността и опазване на обществения ред; политика в областта на защита на границите и контрол на миграционните процеси; политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации и политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи.
В приходната част планираните приходи по Проектобюджета на МВР за 2020 г. са общо в размер на 225 млн. лв. Същите са увеличени спрямо утвърдените приходи за 2019 г. с 50 млн. лв. Това увеличение в приходната част е във връзка с отчетеното към настоящия момент и очаквано преизпълнение на приходите по бюджета на МВР от държавни такси и глоби, санкции и наказателни лихви спрямо годишния план за 2019 г., както и предвиденото запазване на тази тенденция през 2020 г.
В разходната част предвидените общо разходи в размер на 1 669 575 555 лв. по Проектобюджета за 2020 г. са със 154 785 300 лв. над утвърдения бюджет на МВР със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Разпределението на разходите по Проектобюджета на МВР за 2020 г. общо в размер на 1 669 575 500 лв. е както следва:
- по показател „персонал“ – 1 531 438 500 лв.;
- по показател „издръжка“ – общо в размер на 123 млн. 193 хил. лв., в това число текуща издръжка – 113 млн. 711 хил. лв; за стипендии на курсанти от Академията на МВР – 2 млн. 550 хил. лв. и разходи за членски внос – 493 хил. лв.;
- по показател „платени данъци, такси и административни санкции“ – 6 млн. 436 хил. лв.;
- по показател „капиталови разходи“ – 14 млн. 947 хил. лв.
Разчетените средства за 2020 година по показател „персонал“ включват разходите за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения или общо 870 млн. 973 хил. 600 лв.;
- други възнаграждения и плащания за персонал – 101 млн. 989 хил. 100 лв. и за задължително осигурителни вноски от работодателя – 558 млн. 475 хил. 800 лв.
Разчетените разходи за персонал по Проектобюджета за 2020 г. са със 153 млн. 585 хил. 300 лв. над утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. разходи за персонал по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
С разчетените разходи за персонал по Проектобюджета на МВР за 2020 г. следва финансово да се осигури предвиденото увеличение от 1 януари 2020 г. с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на служителите, наети по трудови и служебни правоотношение, дължимите осигурителни вноски и други плащания за персонала.
С предвидените разходи следва финансово да се осигури фактическата численост на персонала.
Разчетените средства в рамките на разходния таван по Проектобюджета за 2020 г. на МВР за издръжка са общо в размер на 123 млн. 190 хил. лв. Тук ще отбележа, че заявените от структурите на МВР средства за издръжка са общо в размер на над 295 млн. лв., в това число за дейности по издаването на български документи за самоличност – 52 млн. лв.
На проведените разговори в Министерството на финансите по Проектобюджета на МВР за 2020 г. е уточнено, че необходимите разходи за издръжка и осигуряване на бланки, консумативи и следгаранционно поддържане на техника във връзка с издаването на български документи за самоличност ще бъдат разчетени в централния бюджет за 2020 г., така че да се гарантира тази дейност.
В рамките на определения Проектобюджет на МВР за 2020 г. за издръжка остават неосигурени финансови средства от заявените потребности на структурите, тъй като, както казах, общата заявка е значително по-голяма.
За платени данъци, такси и административни санкции в рамките на определения разходен таван на МВР са разчетени финансови средства в размер на 6 млн. 436 хил. лв. Разчетените средства в Проектобюджета на МВР за 2020 г. за стипендии са в размер на 2 млн. 550 хил. лв. за изплащане на необходимите средства за курсанти от Академията на МВР.
Средствата за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в Проектобюджета на МВР за 2020 г. са в размер на 493 хил. лв., предвидени за плащане на членски внос на основание „международни спогодби и споразумения“.
Средствата за капиталови разходи по Проектобюджета на МВР за 2020 г. са общо в размер на 14 млн. 947 хил. лв., като тук ще направя бележка, че в рамките на определения разходен таван на МВР за 2020 г. по показател „капиталови разходи“ потребностите на структурите на МВР не могат да бъдат осигурени в пълен обем.
Трансфери: с предвидените трансфери между бюджет и сметки за средства от Европейския съюз по Проектобюджета на МВР за 2020 г. в размер на 40 млн. лв. следва да бъдат осигурени заявените от МВР средства за съфинансиране и дължим ДДС по проекти и програми на Европейския съюз.
С представения от Министерството на вътрешните работи в Министерството на финансите Проектобюджет на МВР за 2020 г. са разчетени средства за съфинансиране общо в размер на 120 млн. лв., в това число 83 млн. 76 хил. лв. за спешно подпомагане в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, които следва да осигурят изпълнените от МВР през 2020 г. европейски фондове, програми и проекти.
На проведените разговори в Министерството на финансите по Проектобюджета на МВР за 2020 г. е уточнено, че в централния бюджет за 2020 г. за МВР ще бъдат разчетени 68 млн. лв. за съфинансиране, авансово финансиране и дължим ДДС по проекти и програми на Европейския съюз.
По централния бюджет представената от Министерството на финансите прогноза за средствата от централния бюджет за периода 2020 – 2022 г. от Министерството на вътрешните работи са заявени финансови средства, за които в процеса на разговори с Министерството на финансите е уточнено, че същите ще бъдат разчетени както следва:
Съгласно разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи при изпълнение на служебните си задължения служителите от МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт. Разходите за компенсиране стойността на преференциални пътувания на служители на МВР за общините по години са в размер на 14 млн. лв.; за реализиране на система за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите – 93 млн. 577 хил. 120 лв.; за недопускане на нарушения и преустановяване на дейности по издаване на български лични документи и осигуряване на конкретно административно обслужване на българските и чуждите граждани – 52 млн. 316 хил. лв.
Тук искам да отворя скоба: знаете, че в 2020 г. очакваме да има масова подмяна на издадените паспорти, тъй като изтича десетгодишният срок, така че предвиждаме средства, за да можем да поемем това натоварване.
Към момента мога да кажа, че до известна степен подмяната започна малко по-рано, което, се надяваме, да се яви естествен буфер, за да нямаме пикови натоварвания през 2020 г., но така или иначе ние сме предвидили средствата, за да не допуснем криза.
За изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване на българските граждани, свързани с дейности по издаване на български лични документи, е необходимо изграждането на административни центрове, отговарящи на съвременните условия за извършване на ремонт на пунктовете за прием на заявления и връчване на готови документи за самоличност, като необходимите средства за изграждане на нови помещения и извършване на строително-ремонтни дейности от отделите „български документи за самоличност“ при СДВР и секторите в областните дирекции са в размер на 5 млн. 26 хил. 500 лв. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища, предложения.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Имам кратки въпроси и се надявам на точни отговори.
На първо място, в увеличените разходи за персонал предвидено ли е адекватно увеличение на заплащането на нощния труд, каквито бяха исканията на униформените служители? Тези пет милиона от тези 14 млн. 947 хил. лв. за капиталови разходи включват ли обособяване на нови помещения и на нова техника, извън съществуващата към момента, за издаване на лични документи? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!
Знаете, че правителството и аз като министър на вътрешните работи поех ангажимент да потърся средства и да направя така, че да има средства, които са планирани в бюджета по персонал, за да мога да увелича адекватно заплащането за извънреден труд на служителите, които работят по точка първа – полицейските служители. Надявам се с предприетите действия от наша страна, както казах, значително беше редуциран извънредният труд, имаме и създадена организация, така че смятам от началото на 2020 г. да имаме възможност да увеличим адекватно заплащането на нощния труд, полаган от служителите на Министерството на вътрешните работи.
Искам да направим разчетите, но предполагам, че ще е със сума, която да удовлетвори очакването на служителите поне на първия етап.
По отношение на оборудването – тези средства са предвидени както за ремонт на наличните помещения и техника, така и за изграждане на нови такива. Предприети са действия в тази посока, включително изграждане на помещения за обслужване на гражданите в административни центрове на съд, прокуратура и там, където има голяма администрация. Предприели сме действия с мобилни станции да започнем обслужване на администрации, предприятия и по-големи фирми. Където има компактна маса работници на място да бъдат приемани заявления и да бъдат издавани документи за самоличност, за да намалим интензитета през 2020 г. Смятаме, че в рамките на тези четири – пет месеца до началото на периода, в който изтичат по-голяма част от българските документи са самоличност да успеем да издадем повече такива документи, за да стане това регулярно. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Други колеги?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, Заместник-министър и други важни гости!
За мен е удовлетворение да чуя параметрите, заложени в бюджета на Министерството на вътрешните работи за следващата година и заявявам, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така внесения законопроект в частта му за бюджета на Министерството на вътрешните работи. За мен е огромно удовлетворение да чуя, че най накрая, след пет години, са предвидени изрично средства за поддръжката на сегашната система за издаване на документи за самоличност, както и за внедряването на новата, която, надявам се да стане факт през следващата година.
Мерките, които Министерството на вътрешните работи предприе още до средата на тази година за създаване на допълнителна организация и допълнителен капацитет във връзка с приемането на заявления за издаване на български лични документи, виждам, че са отбелязани. Надявам се Министерството на финансите да се отзове на исканията на Министерството на вътрешните работи за тази скромна сума от няколко милиона лева за извършване на строително-монтажни работи по звената за български документи за самоличност, за да може през следващата година да не срещаме опашки, на които станахме свидетели преди десет години.
Трябва да адмирираме и новата организация, която е предприела Министерството за осигуряване на допълнителен капацитет, а именно гишета за прием на заявления, за връчване на нови документи в общински областни центрове за административно обслужване, доколкото и към настоящия момент има огромна такава нужда. През следващата година се очаква да бъдат подменени над два милиона картови и паспортни документи. Така че това, което са предприели и към настоящия момент във връзка с това да бъдат осигурявани, включително и мобилни станции, да бъдат посещавани предприятия и офиси на държавната администрация, ще подпомогне много. В заключение, моят призив към Министерството на финансите е: наистина това е нещо, което следва да бъде осигурено и това произтича от Решение на Министерския съвет от миналата година. Сумата за мен е не чак толкова сериозна и бихме могли да потърсим някакви резерви, защото традиционно през последните години нарастват приходите от такси. Само за сведение на народните представители бюджетът на Министерството на вътрешните работи преди пет години предвиждаше приходи малко над 100 млн. лв., за тази година минаваме прага от 200 млн. лв. Видимо е, че Министерството на вътрешните работи полага максимално усилие и за последните пет години е увеличило многократно приходната част в държавния бюджет, дава своя дан, доколкото е събрало и допълнително такси, глоби и санкции, особено по Закона за движение по пътищата и би било резонно да помислим и да подкрепим Министерството в тази насока – да се подобри административното обслужване по принцип.
Завършвам отново с това, че ние ще подкрепим внесения бюджет, като очакваме, разбира се, съответната реакция от страна на Министерството на финансите. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Други колеги?
Ако няма други въпроси относно Проектобюджета на МВР, да им благодарим за участието и да ги освободим.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Благодаря на господин Ципов за подкрепата.
Той и може би господин Радев най-добре разбират, че наистина трябва да обезпечим тази дейност, за да не създаваме напрежение сред гражданите. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Продължаваме с частта от бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към „Държавна сигурност“ и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Господин Евтим Костадинов ще ни представи резюме.
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Няма да се спирам подробно по съответните разходни пера на Бюджет 2020 само ще маркирам, че в нашата дейност винаги сме се стремели да спазваме политиките и указанията на Министерството на финансите. В предварителните разговори и срещи това, което беше предложено и като цяло се предоставя на Комисията за развитие на своята дейност съгласно Закона, считаме че ще успеем да си изпълним конкретно задачите. Това, което ни притесняваше на предварителния разговор, го споделихме с представители на Министерството на финансите и считам, че намерихме разумна гледна точка по дадените въпроси.
Бюджетът, който като цяло се предоставя за 2020 г. и в текущите прогнози за 2021 – 2022 г., ако има и такава дейност в бъдеще време, считаме че това ще може да даде тласък и оттенък в политическото и в общественото пространство, без да създаваме съответни проблеми в дейността, която се очаква, за информиране на обществото.
Ако има въпроси, готови сме да отговаряме.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Костадинов.
Уважаеми колеги, имате ли въпроси към господин Костадинов.
Ако няма, да му благодарим за участието.
Преминаваме към частта на Комисията за защита на личните данни.
Госпожа Мария Матева.
МАРИЯ МАТЕВА: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Председателят е ангажиран в служебна командировка, затова аз ще представя Проектобюджета.
Поисканите от Комисията бюджетни разходи по съответните пера не бяха удовлетворени от Министерството на финансите може би по разбираеми причини. Единственото увеличение на бюджета, което Комисията получава за 2020 г., е 10%-но увеличение на заплатите за персонала на Комисията. Вие знаете много добре, че Комисията е националният орган по защита на данните и е единствен в национален мащаб. Регламентът, който започна действия от 2018 г., предвижда нови и завишени правомощия на Комисията, които, за да бъдат реализирани от Комисията, предполагат увеличение състава на Комисията, обучение на самия състав на Комисията, тъй като те изискват мултидисциплинарна компетентност, както и обучението, което самата комисия следва да извършва по Закон, също не е финансово обезпечено.
Мога да спомена само някои от основните правомощия, които Регламентът задължава Комисията да извършва: правомощия по разследване, корективни правомощия, правомощия по акредитиране на сертифициращи органи, правомощия по одобряване кодексите за поведение по браншове, които са съвсем нови области, изискващи и финансово, и ресурсно обезпечение. Самият Регламент предполага, че всеки един орган на европейско ниво следва да бъде обезпечен финансово и от гледна точка на човешки ресурси, за да може да извършва тази дейност.
По отношение на приходната част на бюджета – тази, за която колегите говориха преди мен. Комисията реализира административни наказания в големи размери. Имаме много голяма сума, която все още не е събрана от Националната агенция за приходите, но тази част отива в държавния бюджет. Комисията не може да разполага с нея.
От друга страна, поради ниските заплати в Комисията, които са с около 30% по-ниски от сродните на Комисията органи, текучеството в Комисията е много голямо и напускат квалифицирани кадри. Те напуснаха и във връзка с влизане в действие на Регламента, който предвижда всяка една структура да има служител по защита на данните. Много от нашите колеги станаха служители по защита на данните в публичните органи, което затруднява още повече работата на Комисията.
Във връзка с постановлението, което влезе в сила миналата година, Комисията го изпълни и съкратихме още четири щатни бройки. Искането на Комисията за увеличаване на щатния персонал, увеличeние на заплатите и имуществено обезпечаване на този персонал не беше уважено от Министерството на финансите. Разбира се, ние ще се съобразим с Вашето решение и ще действаме в рамките на възможното, но не считаме, че Комисията ще може да изпълнява правомощията си за следващите три години в рамките на бюджета, който ни е предоставен.
От друга страна, Регламентът изисква и мрежова обезпеченост на всеки един от органите. Знаете, че с оглед на тази мрежова обезпеченост трябва да бъде закупена както техника, така и да бъдат назначени съответните АТ специалисти, необходими за нашата контролна дейност. Комисията изпитва огромен недостиг от АТ специалисти.
Контролната дейност на Комисията е в много завишени размери във връзка с жалбите, които постъпват ежедневно. Комисията осигурява тази контролна дейност на територията на цялата страна, което пък налага обновяване и на автомобилния парк на Комисията, но това не е основното искане на Комисията. Основното искане е по отношение на персонал и обезпеченост на този персонал.
Комисията има задължение и да обучава публичните органи, както и органите в частната сфера – администраторите на лични данни. Не можем да реализираме това обучение, тъй като ни е предоставена сграда, за която нямаме средства да я реновираме и оборудваме, поради което сградата се самосъбаря.
Ако искате, мога да дам конкретни показатели от бюджета, но това е единственото увеличение, което Комисията получава според Проектобюджета на Министерството на финансите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, имате думата за въпроси.
Заповядайте господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Нямам въпрос към представителите на Комисията, защото те изчерпателно посочиха голяма част от проблемите си. Абсолютно съм на тяхна страна по отношение на персонала – видяхме как всички хора, които разбираха от защита на информацията, бяха откраднати от частния сектор и от публичния такъв, който предлага по-добри заплати. Обезкостихме откъм професионалисти тази комисия за много кратко време.
Подкрепям ги и в това, че събиранията, които реализираха за много краткото време и това, което предстои да съберат от финансови санкции към нарушители на правилата на закона, ще бъде фактор, който ще е прогресивно нарастващ.
Проблемът с обучението, за който те говорят и който оставиха накрая на изложението си, аз слагам винаги на първо място, защото в пространството се реализираха огромни печалби от лица, които не знаят какво и кого да обучават, а тези огромни финансови потоци заминаха като печалби в джобовете на голяма част от самозванците и ние не можахме да осигурим възможност на Комисията да осъществява адекватно обучение заради финансови проблеми, свързани и с базата.
Въпросът ми е към Министерството на финансите и искам да чуя някаква обоснована теза по темата. Няма да посочвам болните в момента теми с НАП и с нарушенията. Да не говорим, че липсата на АТ специалисти в Комисията може да доведе до пагубното явление да пробият утре самата комисия.
Искам да чуя някакво становище от Министерството на финансите защо е такова отношението към Комисията?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
В същата посока господин Радев има въпрос и ще отговорите на всички зададени въпроси.
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Вашият шеф, затова попитах къде е, когато говорихме за Европейската директива, аз изрично попитах: това води ли до нови пари и нов персонал? Не, нещо такова имаше, ще проверим това.
Ако това е така и сега ни поставят въпрос, който ние сега не можем да го решим, в диалог с Министерството на финансите трябва да го решите. От това, което ни разказахте, колегата се възмущава, аз също не съм удовлетворен от това, което чух – че заплатите във Вашата комисия са с 30% по-ниски от другите сходни комисии. Ако това е така, Финансовото министерство къде гледа? Предполагам, че има някакъв аргумент, че има някаква причина. Не може да има разлика в сектора. Всичко се наблюдава и всички, които са с подобни дейности, работа и усилия, трябва да бъдат равно платени. Ако има дисбаланс и това е въпросът ми към Вас: по-ниски ли са техните заплати с 30% от другите комисии? Ако е така, защо има такова изкривяване? Трябва да има някакво обяснение.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Госпожо Генова, заповядайте.
ГЕНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Госпожа Матева е права в две неща: че увеличението е единствено на персонала с 10% и че приходите, колкото и да бъдат големи, те нямат право с тях да правят разходи.
Вие сами се досещате, че в Министерството на финансите сме малко балансьори между възможности и искания на ведомствата. Тази разлика от 3 млрд. лв., която има в приходите, беше пренасочена основно към приоритетните сфери за Бюджет 2020 –образование, отбрана, 10% увеличение за цялата бюджетна сфера и по тази основна причина Комисията не е получила завишение по другите разходни пера.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Вярно ли е за 30-те процента?
ГЕНОВА: Нямам отговор на този въпрос. Ние не следим индивидуалните заплати в Министерството, ние работим с фонда като такъв. Средствата са толкова милиона, увеличението е на средствата, а не на работните заплати.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Намалете състава, увеличете заплатите – това е Ваше решение, не е на Финансите примерно. Какъв отговор давате?
МАРИЯ МАТЕВА: Първо, ще отговоря по отношение на това, което казахте за Регламента и след това ще дам думата на главния ни счетоводител, който ще обясни тези 30%.
По отношение на Регламента – Вие знаете, че Регламентът има пряко действие и той важи за Република България независимо дали ние ще го имплементираме в съответно законодателство. От тази гледна точка може би е имало разговор, че въвеждането на Регламента не предполага парични средства, но самият регламент предполага обезпечаване на органа по защита на данните както имуществено, така и с човешки ресурси с оглед на правомощията, които органът има по Регламента. Тези правомощия и нашите задължения по никакъв начин не са обезпечени. Всяка година при обсъждане на бюджета с Министерството на финансите ние сме искали тези средства, но по една или друга причина не сме ги получавали.
По отношение на тези 30% – молбата ми е главният ни секретар да обясни откъде и как идва разликата.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА: С изменение на Постановление на Министерския съвет № 67 за заплатите на бюджетните организации и дейности ние предприехме действия за оптимизиране на числеността на персонал, за да изпълним нормативните изисквания.
Нормативните изисквания по това постановление на Министерския съвет с актуална редакция от тази година са, че за всяка вакантна, незаета длъжност трябва да бъдат резервирани средства в размер на поне 70% от средствата за средната заплата – втора степен на съответното длъжностно ниво. В резултат на този анализ ние съкратихме 4 щатни бройки с последния актуализиран Правилник на Комисията, който отрази и новите ѝ правомощия по Регламента и всички вакантни понастоящем 18 бройки бяха преобразувани в най-ниската длъжност на държавната служба „младши експерт“ от длъжностите по трудово правоотношение в „специалист“, тоест ние сме предприели наистина екзистенц минимум необходим, за да изпълним нормативно изискванията. При условие обаче, че имаме 18 вакантни бройки, които са обезпечени със заплата, 70% от средната заплата за съответната най-ниска длъжност „младши експерт“, мисля, че е очевидно защо няма интерес към евентуални конкурсни процедури в Комисията.
За този проблем ние действително сме в комуникация от 2015 г. с Министерството на финансите. За съжаление, влизането в сила на Регламента допълнително катализира в отрицателна посока.
И да се мотивирам откъде е нашата статистика за 30% по-ниски заплати. Във връзка с действията, които предприехме по оптимизиране на числеността на персонала и отговарянето на изискванията за 70%, ние направихме анализ чрез достъпната информация от Съвета за административна реформа към Министерския съвет и оттам направихме анализ на други, сходни на нас институции. Имахме предвид основно комисии, които са на подчинение на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз си мисля, че някой се е разминал в диалога между Вас и Министерството на финансите, защото в крайна сметка не можеше да се прави и това някой от Вас трябваше да го обясни – не може да се прави база за сравнение с бюджета Ви от миналата година и новият Ви необходим бюджет, поради простата причина че Комисията до миналата година имаше съвсем регистрационни функции, а сега нещата в тази комисия – всичко, което се сетим за защита на личните данни в частния, публичния и в държавния сектор, е възложено само на тази комисия и тя наистина трябва да може да реагира на всичко това. Ако ние я обезкостим, временни комисии по изслушването за проблемите в НАП, на които председателят е тук, на тази маса, ще бъдат ежедневие и ние ще имаме такива проблеми. Мисля, че в Народното събрание трябва да се обединим в разговори с Министерството на финансите, министъра на финансите, за да търсим вариант тази комисия да може наистина да влезе във функциите си, иначе проблемите ще ни затрупат. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
Заповядайте господин Пеев.
СТАНИМИР ПЕЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
В Проектобюджета за 2020 г. за Държавния резерв са предвидени 92 млн. 752 хил. лв. От тях по пера:
- издръжка – 12 млн. 600 хил. лв.;
- прираст „държавни резерви“ – 19 млн. 233 хил. лв.;
- персонал – 9 млн. 521 хил. лв.;
- капиталови разходи – 51 млн. 397 хил. лв.
С 10% ни е увеличен по перо бюджетът „персонал“, свързано с увеличението на заплатите, което е за всички сектори.
По отношение на перо „персонал“ е предвидено 10% увеличението за цялата административна сфера. Традиционни ние сме поискали допълнителни суми, които не са одобрени – за тази година 195 млн. 400 хил. лв. сме поискали, но се съобразяваме с това, че образованието и здравеопазването са по-приоритетни сфери и сме приели бюджетът, какъвто ни е предложен. С този бюджет смятам, че ще изпълним всички политики, които са предвидени за 2020 г. Да се молим да няма някакви непредвидени ситуации. Към този момент имаме добра комуникация с Министерството на финансите.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Въпроси към господин Пеев има ли, колеги? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против – 3, въздържали се – 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
Благодаря на всички гости.
Колеги, предлагам промяна в дневния ред на днешното ни заседание: предвид, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия е утрешната първа точка от дневния ред, предлагам точка четвърта да стане точка трета.
Който е за, моля да гласува.
За 16, против и въздържали се – няма.

Преминаваме към точка трета:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ, № 902-01-46, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
Давам думата за представяне на Законопроекта на господин Алексей Алексиев – заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране.
Участват и госпожа Теодора Рибарска – главен секретар на Агенцията и Деяна Досиева – директор на дирекция „Радиационна защита“.
Заповядайте, господин Алексиев.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСИЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Ще предложа на Вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Със Законопроекта се предлагат мерки в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет за трансформация на модела на административното обслужване с оглед намаляване на административната тежест на лицата, които осъществяват дейности по Закона за безопасно използване.
Шест са основните области, в които са предложени изменения.
Първо, предлагат се конкретни изисквания за срок за отстраняване на нередности в представени заявления и документи за издаване на лицензии и разрешения. Това е направено с добавянето на отделен параграф в чл. 18 на Закона за безопасно използване.
Втората област, в която е предложена промяна, касае зоните с особен статут и зоните за аварийно планиране. Тази материя в сега действащия закон е регламентирана в глава шеста и глава осма, като по същество има значително препокриване в тези две глави. Това води до неясноти и неразбиране при прилагането на тези изисквания в практиката от нашите лицензианти. Има въпроси и към други компетентни държавни органи и поради тази причина нашето предложение е да отпадне Глава шеста „Зони с особен статут“, а изискванията, които са релевантни към тази материя, да бъдат поставени на систематичното им място в главата „Зони за аварийно планиране“.
Предлага се изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Досега се е изисквало становище от страна на Агенцията за ядрено регулиране за търговия на едро с фармацевти. Предложено е това изискване да отпадне. Действително материята е строго специфична и от компетенцията на Министерството на здравеопазването. Смятам, че няма как да се разчита на компетентно становище от Агенцията за ядрено регулиране.
Следващата област са предложения за промени във връзка с осъществяването на техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност на територията на атомните централи. Тук досега е имало известна колизия в нормативната уредба – в задълженията и отговорностите на Агенцията за ядрено регулиране, на ядрения оператор, на Министерството на енергетиката и на Министерството на икономиката, респективно Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор.
Смея да твърдя, че с годините тази дейност е осъществявана на необходимото високо техническо ниво. Наложена е практика, която с предложението за изменение на Закона, ще получи официален регламент.
Следващата област – последната: предлага се наредбите, които издава министърът на здравеопазването по чл. 65, ал. 1, т.36 от Закона за здравето, които касаят условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения, да бъдат съгласувани при тяхното издаване от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Досега са издавани от министъра на здравеопазването и не са минавали съгласувателна процедура. Това е основното.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Алексиев.
Уважаеми колеги, имате ли въпроси?
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин Председател, дами и господа народни представители!
Господин Алексиев, на първо място бих желал да адмирирам ангажимента и усилията на колегите от Агенцията за ядрено регулиране за постигане на повече яснота по отношение на аварийното планиране и аварийната готовност. Те разполагат с много опит и експертиза в тази сфера. Поздравления!
Прилагането на мерки за аварийна готовност и аварийно реагиране е ангажимент на много институции и други юридически лица. В тази връзка изменение в законодателството е уместно да се извършва след консултация между заинтересованите страни каквото правим в момента на базата на международните стандарти.
Добър пример за подобен стандарт е Джи Ес Ер, част седма „Готовност и реагиране при ядрени или радиационни инциденти на Международната агенция за атомна енергия.
Въвеждането на подхода от този стандарт чрез Закон ще осигури адекватна способност за реагиране на местно, регионално и национално ниво при ядрен или радиационен инцидент. Тази способност се отнася до интегриран набор от елементи, който включва: компетентни органи и отговорности; организация и персонал; координация; планови процедури; инструменти; оборудване и съоръжения; учения; тренировки и упражнения, не на последно място – установяването на система за управление на аварийни ситуации, каквато се изисква и от Директива 2013/59 Евроатом на Съвета за определяне на основни норми за безопасност, защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.
С ясното и недвусмислено регламентиране в Закона на рамка, която впоследствие да бъде развита в подзаконова нормативна уредба, основаваща се на стандарта на МАЕ, освен че ще подобри значително разбирането от страна на всички участници в тези процеси, ще се намали административната тежест за бизнеса и ще се избегне разработването на много на брой външни аварийни планове. За многобройните субекти, които извършват дейности с ядрено гориво и източници на йонизиращи лъчения, които ако станат неделима част от националния план за защита при бедствия, ще го превърнат в изключително тромав и съответно неработещ документ.
Уважаеми членове на Комисията, предлагам не на последно място да бъде подложена на широка дискусия въвеждането чрез Закона на принципа замърсителят плаща.
Изискване за финансиране на дейности, свързани с външния авариен план: разработване; материално-техническо и кадрово осигуряване; поддържане на аварийна готовност и прилагане на мерките, предполага значителен финансов ресурс от множество институции, ангажирани с тези процеси. Всички тези финансови средства към настоящия момент следва да се осигурят от държавния бюджет.
В заключение, бих желал да отправя апел към всички Вас да предприемем всички необходими действия за изграждането на ясна концепция по отношение на аварийното планиране и аварийната готовност в Закона за безопасното използване на ядрената енергия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Николов.
Колеги, имате ли въпроси към господин Николов и към господин Джартов?
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Николов това, което казваш, какво означава? Това е внесено от Министерския съвет. Предполагам, че от Министерството на вътрешните работи сте имали бележки. Тези бележки са казани там. Остава ние да чуем те съгласни ли са и по-скоро защо не са съгласни с всичко това, защото като Ви слушам Вас, доста сериозни забележки има вътре. Така ли е, не е ли, да го изясните, господин Председател, с представителя на Агенцията за ядрено регулиране, защото леко ни объркахте с това, което чухме.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: При официалната съгласувателна процедура становището на Министерството на вътрешните работи е, че трябва да продължат консултациите предвид това, което казах – от двата основни пункта – по наши приблизителни изчисления повече от 1000 аварийни планове, външни аварийни планове. Ако прикачим това нещо към националния план, ще се получи документ колкото една стая. Няма кой да го прочете, няма да е работещ. Тези планове са изключително специфични и европейските стандарти, които са издадени, позволяват да не е наречен „външен авариен план“. Не би било най-целесъобразно да се смесват тези специални, специфични планове с плановете за защита при бедствия.
Например в една болница има източник с йонизиращо лъчение – рентген. По този смисъл ние трябва да му правим външен авариен план. Досега не е имало такова нещо. Тоест всички, които получават лицензии или разрешения, трябва да правят такива планове.
ПРЕД. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Алексиев.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСИЕВ: Първо, искам да благодаря на господин Николов. Действително ние сме се постарали, защото като страна член на Международната атомна агенция сме гласували за приемането на този международен стандарт – седма част, и смятаме, че с този закон сме поставили основата за практическото прилагане на този стандарт. Тук са посочени основните положения.
Междувременно в процеса на съгласувателната процедура и във връзка със становището на Министерството на вътрешните работи ние сме започнали вече провеждането на съвместни срещи за обсъждане на общите постановки и как да продължим доразработването на детайлите. Има практическо решение и това е Наредбата за аварийно планиране, която предстои да бъде актуализирана и да отрази всичките детайли на международния стандарт. Тя се предлага, внася се съвместно от министъра на вътрешните работи и председателя на Агенцията за ядрено регулиране, така че този процес е тръгнал и върви съвместно.
Що се отнася до големия брой външни аварийни планове, тук става въпрос само за ядрени съоръжения. За другите обекти не става въпрос.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Алексиев.
Мисля, че с Вашето участие в Комисията по енергетика, която е водеща по този законопроект, има време да се изчистят нещата между първо и второ четене, за да се регулират всички несъответствия, които чухме.
НИКАЛЙ НИКОЛОВ: Господин Алексиев, не оставяйте с впечатление, че ние сме тук, за да блокираме Законопроекта, напротив. Смятаме, че със Закон трябва да се въведе наистина този стандарт – част седма. Ще се развие в подзаконовата нормативна уредба.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Колеги, други въпроси? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергетика, № 902-01-46, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме с точка четвърта:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ, № 902-01-35, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 ЮЛИ 2019 Г.
Гости: от Министерството на вътрешните работи главен инспектор Явор Серафимов; от ДАНС – Георги Попиванов, директор на Дирекция „Финансово разузнаване“; Райна Янева – началник отдел в Дирекция „Финансово разузнаване“; Цветелина Стоянова – началник отдел в Дирекция „Финансово разузнаване“ и Грета Николова.
От Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър; Росица Петкова.
От Българската народна банка: Десислава Деянова – съветник в кабинета на Управителя на БНБ.
От Агенцията по вписванията: Теодора Якова и Елена Димитрова – длъжностни лица по регистрацията; Българска финтек асоциация: Гергана Сърбова и Вишана Голева.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 25 юли 2019 г.“ – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1.
Становища, мнения, предложения? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона и предложението за създаване на нов § 1.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против –1, въздържали се – 4.
По § 1 има предложение от народните представители Иван Иванов, Анна Славова и Филип Попов.
Комисията подкрепя предложението по т. 3, буква „б“ в частта относно добавянето на думите „по занятие“ и не го подкрепя в останалата му част.
Становища? Не виждам.
Гласуваме неподкрепеното предложение в частта без т. 3, буква „б“.
За – 1, против – 11, въздържали се – 4.
Гласуваме подкрепеното предложение по т. 3, буква „б“.
За – 11, против –1, въздържали се – 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3, като в него думите „Създава се чл. 9а:“ се заменят с „В глава първа, раздел ІІ се създава чл. 9а:“.
Изказвания? Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Господин Ципов, заповядайте за предложение.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Първо да благодаря на всички участници в работната група, че успяхме да изготвим доклад за второ гласуване, като се съобразихме с всичките становища.
С оглед на това, че пропуснахме нещо дребно, господин Председател, предлагам на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 да създадем нов § 3 и останалите да се преномерират, като новият параграф да изглежда така:
Да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 10, т. 4 накрая се добавя „в предвидените в закона случаи“.
Нека референтите да уточнят къде е систематичното място на така предложения параграф.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колеги, мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4, като в него думите „задълженият субект“ се заменят с „лицето по чл. 4“.
Мнения? Няма.
Гласуваме текста на вносителя и предлаганата редакция на § 1, който става § 2; текста на вносителя за § 2, който става § 3 и текста на вносителя за § 3, който става § 4.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Предложение от народните представители Иван Иванов, Анна Славова и Филип Попов.
„В § 4 в новото съдържание на чл. 18 думите „или сметки или депозитни сертификати на фиктивно име“, и „или сейфове на фиктивно име“ — отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Становища? Няма.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
За – 4, против – 11, въздържали се – 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 6.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7.
Комисията предлага да се създаде нов § 8.
Становища, съображения? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя с редакцията на § 4, който става § 5, създаване на нов § 6, текста на вносителя с редакция на § 5, който става § 7, създаване на нов § 8.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 12, като в него думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
Съображения, предложения? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 6, който става § 10, текста на вносителя с редакцията на § 7, който става § 10, създаване на нов § 11, текста на вносителя за § 8, който става § 12 с редакция.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
По § 9 има предложение от народните представители Иван Иванов, Анна Славова и Филип Попов.
Комисията не подкрепя предложението.
Мнения, съображения? Няма.
Гласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
За – 4, против – 11, въздържал се – 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 16.
Мнения? Не виждам.
Гласуваме текста на вносителя за § 9, който става § 13, текста на вносителя за § 10, който става § 14, текста на вносителя за § 11, който става § 15, текста на вносителя с редакция на § 12, който става § 16.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18.
Комисията предлага да се създаде нов § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 21.
Становища, предложения? Няма.
Гласуваме текста на вносителя с редакция на § 13, който става § 17, текста на вносителя за § 14, който става § 18, текста на вносителя за § 15, който става § 20, текста на вносителя с редакция на § 16, който става § 21.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията предлага да се създаде нов § 19.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 22.
По § 17 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 23.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 26.
Комисията предлага да се създаде нов § 27.
Мнения, становища? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 22, текста на вносителя с редакция на § 17, който става § 23, създаване на нов § 24, текста на вносителя за § 18, който става § 25, текста на вносителя за § 19, който става § 26 и създаване на нов § 27.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
По § 20 има предложение от народния представител Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 28.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 29.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 32.
Съображения? Няма.
Гласуваме текста на вносителя с редакция на § 20, който става § 28; създаване на нов § 29, създаване на нов § 30, създаване на нов § 31, текста на вносителя за § 21, който става § 32.
Който е за, моля да гласува.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
По § 22 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 35, като в ал. 1, т. 6 след думата „Прокуратурата“ се добавя „на Република България“.
По § 25 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 36.
Становища, предложения? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя с редакция на § 22, който става § 33; текста на вносителя за § 23, който става § 34, текста на вносителя за § 24, който става § 35 с редакция, текста на вносителя за § 25 с редакция, който става § 36.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията предлага да се създаде нов § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 39.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 40.
Комисията предлага да се създадат § 41 и 42.
Становища, мнения? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 37, текста на вносителя за § 26, който става § 38, текста на вносителя за § 27, който става § 39, създаването на нови параграфи 40 и 41 и § 42.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 44.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 45.
Становища? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 43, текста на вносителя за § 28, който става § 44, текста на вносителя с редакция на § 29, който става § 45.
Гласували 11, против – 1, въздържали се – 4.
Комисията предлага да се създаде наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 46.
Становища? Няма.
Гласуваме предложението да се създаде наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ и текста на вносителя с редакция на § 30, който става § 46.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен.
Мнения? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието и § 31 да бъдат отхвърлени.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
По § 32 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 48, като в него думите „(ОВ, L 169, 30. 06. 2017 г.)“ се заменят с „(ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.)“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 49.
По § 35 има предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 50.
Мнения, съображения? Няма.
Гласуваме текста на вносителя с редакция на § 32, който става § 47, текста на вносителя за § 33, който става § 48 с редакцията, текста на вносителя с редакция на § 34, който става § 49, текста на вносителя с редакция на § 35, който става § 50.
За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 52.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 53.
Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 54.
Комисията предлага да се създаде § 55.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 57.
Комисията предлага да се създаде § 56.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 398, който става § 57.
Становища? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който става § 51, текста на вносителя за § 37, който става § 52, да се създаде § 53, да се създаде § 54, да се създаде § 55, да се създаде § 56, текста на вносителя с редакция на § 39, който става § 57.
За – 11, против – 1, въздържали се – 4.
Колеги, за протокола да отбележа, че референтите ще направят необходимите правно-технически корекции в следствие на направените предложения по време на заседанието на Комисията, включително и преномерирането на параграфите.
Приехме Законопроекта на второ четене. Благодаря на всички от работната група.
Преминаваме към точка:
РАЗНИ
Постъпила е жалба от Тони Кирилов Николов от гр. Самоков, в която описва как е бил открит от сестрата и братовчедката на Христо Ковачки, подсъдим по наказателно дело от общ характер, с цел да даде пред съда показания, които да оневинят Ковачки.
След оправдателна присъда през 2018 г. Николов отишъл в офиса на Христо Ковачки, за да си потърси остатъка от обещаната сума в размер на 300 хил. лв. Охраната на Ковачки му нанесла побой и го заплашила с убийство, ако продължи да си иска обещаните пари. Това принудило Николов да подаде жалба до Народното събрание, но след заплахата я е оттеглил.
От направената справка в деловодната система на Народното събрание е видно, че действително на 18 октомври 2018 г. е постъпила жалба от Тони Кирилов Николов, която на 19 октомври 2018 г. с писмено изявление е била оттеглена.
Жалбата не е от компетентност на Народното събрание и в частност на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и, поради това че съдържа твърдение за извършено престъпление следва да се препрати на компетентните органи.
Има ли съгласие да процедираме по този начин?
Постъпил е сигнал от група жители на община Девня за неправомерни действия на кмета на общината, който се е разпоредил незаконно с общинско имущество и в условия на конфликт на интереси е придобил 4 хил. дка общинска земя за изграждане на фотоволтаична централа.Подаден е сигнал до прокуратурата през 2018 г., но резултат няма.
Да се изпрати по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и на специализираната прокуратура.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

(Закрито в 16,45 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Нунев


Стенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума