Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ПРОТОКОЛ
№ 2


На 5 февруари 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.* * *


ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.
2. Разни.
Има ли други предложения по дневния ред? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: за – 20, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет.

По първа точка
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ РИСКОВЕ ОТ БЕДСТВИЯ, МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. № 002-02-1, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 24 ЯНУАРИ 2020 Г.
Гости от Министерството на вътрешните работи са: Милко Бернер – заместник-министър; Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и многостранно сътрудничество“; Иван Александров – главен юрисконсулт в сектор „Международно-правни въпроси“; старши комисар Александър Джартов – директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Законопроекта ще представи господин Бернер.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Сключването на Споразумението е в изпълнение на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Целта на подписаното Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие е Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването на национален план за управление на риска от бедствия, възползвайки се от експертизата, информацията и международния опит, с който Банката разполага в тази област.
Споразумението съдържа описание на консултантските услуги, които Международната банка за възстановяване и развитие ще предостави на Министерството на вътрешните работи, като тези консултантски услуги включват най-общо следните дейности: разработване на диагностика и пътна карта, открояващи необходимите действия за укрепване на управлението на риска от бедствия и по-специално готовността, превенцията, ранното предупреждаване и реагирането; събиране на исторически данни, защити и загуби и разработване на концепция за събирането им в бъдеще; разработване на предложения за национален профил на риска от бедствия в България; разработване на доклад с предложение за национален план за управление на риска от бедствия в Република България; развитие на капацитет.
С изпълнението на предвидените в Споразумението дейности ще се постигне на първо място подкрепа за изпълнението на приоритетите на правителството за намаляване на риска от бедствия, заложени в Националната програма за развитие „България 2020 г.“; подкрепа за реализацията на цели и приоритети от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г.; подкрепа за разработването на Национален план за управление на риска от бедствие; подкрепа за изпълнението на тематично отключващо условие „Ефективна рамка за управление на риска от бедствия“ към специфична цел 2-ІV „Насърчаване на приспособяването към изменението на климата и управление на риска и устойчивост на бедствия“, което е приложимо за средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за следващия програмен период, тоест 2021- 2027 г.; укрепване на капацитета на компютърните органи при формулиране на планове и програми, свързани с управлението на риска от бедствия, анализи, диагностики за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение с цел по-добро управление; увеличаване на ефективността и по-добро изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия.
Споразумението подлежи на ратифициране от Народното събрание, тъй като съдържа разпоредби, които предвиждат финансови задължения за нашата страна, участие на държавата в арбитражно уреждане на международни спорове и разпоредби, които се отнасят до действието на закона. Предвидените в Споразумението консултантски услуги ще се финансират със средства от европейски структури и инвестиционни фондове 2014 – 2020 г., предоставени на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ . Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз имам два въпроса.
На първо място, каква ще бъде частта на националното съфинансиране, заплащането по това Споразумение, защото казахте, че се плаща от европейски фондове, а такива споразумения се заплащат от националния бюджет? Дали това е така? Ако не, каква е частта, която ще се заплаща тук, в страната?
Вторият въпрос: колко лица от личния състав на Министерството на вътрешните работи ще бъдат подготвени, тоест ще бъде увеличен капацитетът именно на база на това споразумение, след като се изпълнят всички ангажименти по него? Практически имаме ли налице такива, които биха могли да извършат същата подготовка на тези планове и стратегии, подготвени към днешна дата, или това е крайно необходимо да бъде направено от външни експерти?. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Имам въпрос към последната част на Вашия въпрос: имаме ли към момента подготвени специалисти, които биха могли...
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Да, подготвени, които биха могли да изготвят тези планове и стратегически документи, за които се подписва Споразумението. Ако нямаме такива, колко ще бъдат подготвени след като се изпълнят тези консултантски услуги?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО БЕРНЕР: Национално съфинансиране не се налага. Тези дейности ще бъдат изцяло финансирани по финансовите механизми, които цитирах: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
По отношение на броя на предвидените за обучение кадри ще си позволя да предоставя думата на господин Джгартов за повече конкретика.
По отношение на наличните специалисти към момента, разбира се, България разполага със специалисти, които биха могли да работят по направленията, които току-що цитирах, но това не означава, че не изпитваме необходимост от взаимодействие с колеги от други страни, не означава, че нямаме необходимост от черпене на опита, с който Международната банка за възстановяване и развитие разполага.
Всъщност тази структура обединява опита в световен мащаб. Това е възможност ние да почерпим опит от най-добрите практики в световен мащаб. Ако разрешите, ще предоставя думата на господин Джартов за повече конкретика по отношение броя на предвидените за обучение служители на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Джартов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ДЖАРТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Сключването на споразумението със Световната банка е част от усилията на България за преминаване от система за защита при бедствия, ориентирана основно към реагиране към такава, която отделя достатъчно голяма тежест на превенция на готовност на реагиране и възстановяване. В тази връзка се предвижда на база на проекта на Световната банка да бъдат обучени повече от 700 души на територията на цялата страна на общинско, областно и национално ниво, като това включва не само служители на МВР, а на съответните общински и областни администрации и министерства в България. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги?
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Само да ги похваля и да направя едно предупреждение към колегите – наистина е от най-добрите работещи структури на Министерството.
Сигурно Вие, Старши комисар, сте следващият главен комисар на мястото на Николов. Той нали се пенсионира? (Реплики.)
Нямам съмнение, че ще се справите добре. Казвам го сериозно, не един път съм Ви хвалил Вас – говоря за Главна дирекция „Пожарна безопасност“. Сигурно и колегите имат такава информация. Много добре се справяте с тези неща.
Въпросът е в това, което Ви попита Иванов. Ние пари не даваме, забелязахте ли, аз го знаех, но той попита Вас. Въпросът е да успеете да изстискате всичко от тези възможности. Не казвам, че не го можете, затова започнах с похвалите. Но обърнете внимание върху това, защото е много лесно като Ви дават едни пари – трябва да направите нещо, но максимум. Да няма: тук няма вода, там има вода или нещо друго, което се случва в държавата. Това е втората ми част от изказването – предупреждението. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Други колеги? Няма.
Закривам дебата. Колеги подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.
За – 20, против и въздържали се няма.
Благодаря Ви за участието.

Колеги, преминаваме към точка втора:
РАЗНИ
Искам да Ви информирам, че в Комисията се получи Календарът с интерпарламентарните събития с участието на националните парламенти по време на Хърватското председателство за периода 1 януари – 30 юни 2020 г.
На 22 и 23 март в Загреб – това е събота и неделя, ще се проведе Шестата среща на съвместната група за парламентарен контрол на Европол. В Комисията се получи покана от съпредседателя на Съвместната група господин Ранко Остожич – ръководител на делегацията на Хърватския парламент към съвместната група и господин Хуан Фернандо Лопес Агилар – председател на Комисията LIBE.
Срещата ще съдържа в дневния си ред редица конкретни въпроси, възникващи в прерогативи на съвместната група за парламентарен контрол, съгласно чл. 51 от Регламента за Европол, включително презентация на Катрин Де Бол – изпълнителен директор на Европол. Изказвания ще бъдат направени от еврокомисаря по вътрешни работи Илва Йохансон, заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Република Хърватия Давор Божинович. Ще се наблегне върху бъдещата стратегия на Европейския съюз за вътрешна сигурност и за бъдещата роля на Европол.
Предлагам Комисията да обсъди и вземе решение, след което да гласува състава на делегацията за 23 и 24 март в Загреб и да определи четирима представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, които да участват в Срещата на съвместната група за парламентарен контрол.
В досегашните срещи имаше представители от двете комисии – Комисията за контрол на службите и Вътрешната комисия. Сега тази покана е изпратена директно до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предлагам прозрачен подход при определяне на хората. – да има ротация при следващите ходения, така че голямата част от членовете, които имат профила, да участват в тези събития.
Моето предложение е за първото участие да бъде ръководството на Комисията. Давам Ви думата да кажете становището си как да бъде до месец март 2021 г., защото ще имаме и други събития не само по Европол, а и по други конференции и международни форуми, свързани със сигурността.
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, беше време да се обсъди тази тема. Очаквах и в по-ранни срокове, защото ще припомня регламента по парламентарното представителство в съответните държави, а за контрол в Европол беше определено да бъде представлявано от ресорната Комисия, всъщност Вътрешната комисия.
Само да припомня, че от нашата парламентарна група сме изпращали запитване и до председателя на парламента госпожа Караянчева, от Вътрешно министерство как досега това нещо се осъществяваше без съответния регламент. Това означава, че не ни се влиза във функциите на Вътрешна комисия да изпълнява този си ангажимент да участва в тази група за парламентарен контрол на Европол. Как ще се определи съставът на делегацията, е приоритет на Комисията, разбира се, на всички народни представител в нея. Важното е, че ние оттук нататък много силно ще изпълняваме този ангажимент с решение на Комисията, защото в правилата е записано: „С решение на ресорната комисия или с решение на съответния парламент“ – практика, която до този момент беше нарушавана и се подреждаха представителите на българския парламент по неясен за народните представители начин.
Мисля, че нашата група ще подкрепи това Ваше начинание –да се изпълнят правилата, които бяха приети именно по време на нашето председателство. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Други колеги?
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Идеята е добра.
Имаме предложение: ръководството да отиде, председателят да ръководи и вместо аз да ходя като заместник, предлагам един юрист да има там в лицето на господин Ципов – в началото, докато се огледат нещата, пък после вече може и друг да води делегацията, но да има и такъв човек. Това е моето предложение: вместо мен, Ципов да отиде.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги? (Шум и реплики.)
Трябва да определим поименния състав. Заместник-председатели са господин Радев, господин Сиди, господин Ахмедов и господин Иванов. (Реплики.) По-добре е да бъде така. На следващото събитие господин Радев ще води групата като заместник-председател. Тогава ще включим господин Ципов.
Така приема ли се предложението?
РЕПЛИКИ: Да!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: О`кей.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
За – 20, против и въздържали се няма.

За протокола: председател Пламен Нунев; господин Иванов – заместник-председател; господин Сиди – заместник-председател, господин Ахмедов – заместник-председател. Това ще е групата.
Имате ли други предложения по точка Разни?
РЕПЛИКИ: Няма.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Ако няма, закривам заседанието.


(Закрито в 15,20 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН НУНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума