Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи № 002-01-28 , внесен от Министерски съвет на 09.07.2020 г.;
2.Предложение за извънредна точка в дневния ред:
Разглеждане на Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители на 28.07.2020 г;
3.Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 9

На 29 юли 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи № 002-01-28 , внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г.
2. Разни.
Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги народни представители, имаме кворум и давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Предлагам на вниманието Ви следния дневен ред:
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г.
2. Разни.
Предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 17, против и въздържал се – няма.
Колеги, предлагам да бъде включена като точка втора на дневния ред на днешното заседание, допълнителна точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от народния представител Пламен Нунев и група народни представители.
Който е съгласен с така представеното предложение, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържал се – 1.
Гости по т. 1 и 2 от дневния ред от Министерството на вътрешните работи са: Христо Терзийски – министър на вътрешните работи, Боряна Цветкова – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“, Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, и Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“.

По първа точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, № 002-01-28, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 9 ЮЛИ 2020 Г.
Кой ще представи Законопроекта?
Госпожо Грудева, заповядайте.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за българските лични документи произтича от отправена препоръка към Министерството на вътрешните работи за преустановяване на практиката по ревалидиране на обявени за невалидни български лични документи, които преди това са били декларирани като загубени или откраднати.
Целта на Законопроекта е да бъде преустановена практиката веднъж обявени за невалидни български лични документи и отразени в информационните системи на Министерството, да бъдат възстановени като валидни след отпадане на причината, поради която същите са били обявени за такива. По силата на сега действащата нормативна уредба е регламентиран обмен на обявени за невалидни в страната български лични документи в информационните масиви на Интерпол и Шенгенската информационна система.
Така, към този момент съществува опасност да се стигне до неблагоприятни последствия за гражданите при използването на лични документи по време на последващо преминаване на шенгенската граница с ревалидирани в страната ни документи, които преди това са обявени за невалидни в базите данни на Интерпол и Шенгенската информационна система.
Следващата цел на Законопроекта е да се предвиди възможност за обявяване на невалидни на документи за самоличност – лична карта, паспорт и заместващ го документ, когато предходният документ от същия вид, не е върнат от лицето, а новият документ за самоличност се получава чрез упълномощено лице – например при подаване на заявление за издаване на документи за самоличност в българските дипломатически консулски представителства.
На второ място, става въпрос и за документи, когато по служебен път е получена информация за използвани, подправени лични документи. С тази промяна ще се създаде правна опцияи в тези случаи документът да бъде незабавно обявен за невалиден и по този начин да се избегнат съответно злоупотреби с него.
На трето място, по изрично искане на лицето, когато то има съмнение, че с данните, съдържащи се в съответния документ, е злоупотребено и по този начин се препятстват евентуално неправомерно използване на чужда самоличност пред държавни ведомства и други институции.
Приемането на новите основания за невалидност ще доведе до правилно и актуално отразяване на данните за български лични документи в информационните системи, както и до получаването на по-точна информация при извършване на справка за конкретен документ за самоличност. Проектът няма пряк ефект върху административната тежест за физически или юридически лица, но като цяло ще подобри работата на служителите от Министерството, ангажирани с издаването на български лични документи.
И на последно място бих искала да отбележа, че Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: И аз благодаря, госпожо Грудева.
От вносителите от МВР има ли някой друг? Няма.
Колеги, откривам дебата по Законопроекта.
За въпроси, предложения, мнения, становища имате думата.
Заповядайте.
СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаеми господин Председател, имам едно питане към вносителите. По отношение текста на чл. 32, ал. 1, където е посочено: „изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна“ и моето питане е: на какво основание, при какви обстоятелства?
При представяне на мотивите преди малко чух, че вносителите може би имат предвид, че с данните от личната карта на лицето има съмнение, че е злоупотребено. Съмнението на лицето няма никаква правна стойност, докато не е предприело съответните правни стъпки – да пусне сигнал до МВР, прокуратура, да бъде образувано досъдебно производство. Иначе това съмнение остава една субективна оценка, която няма правни последици.
Моля да ми обясните точно: какви са били мотивите и точно в тази ал. 1 на чл. 32?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
Кой ще отговори?
Заповядайте.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Предвиденото допълнение в чл. 32 по отношение на това изрично заявяване, че желаят да бъдат, е точно с тази цел. Даваме пример с изтичането на личните данни от системата на НАП и не можем да забраним едно волеизявление на лицето, притежавайки издаден личен документ да заяви със съответното заявление да му бъде подменен документът, съответно унищожен старият документ и издаден нов. За това се заплаща такса, това е с волеизявление на лицето, подава заявление и това е единственото.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Да дообясня.
Има случаи, при които лицето заявява, и наистина е извършена кражба на портфейл с лични документи, пари и ценности. Тогава той пуска заявление за кражбата. Вследствие на кражбата му се издава документ – служебна бележка, на базата на която отива в „Български документи за самоличност“ и му се преиздава.
Има случаи при които лицето загубва личния си документ, губи си портфейла, той не е откраднат, но го изгубва. Ако изгуби портфейла си с личния документ, той отива в районното управление и го заявява, защото, ако заяви, че е изгубен, той не е положил грижи за съхранение. На него му се налага акт по Закона за българските лични документи. Тоест ние караме един гражданин да лавира между кражбата и изгубването.
В конкретния случай обаче се визира тогава, когато Вие в интернет видите, че Вашите лични данни – ЕГН, номер на лична карта и така нататък са изтекли от различни информационни масиви. Това може да бъде информационен масив на застраховател, информационен масив на търговец и решите, че вече Вашите лични данни, които са визирани в този документ, не искате да циркулират по този начин, имате право да си заявите с регистриране по съответната форма, че искате подмяна на този документ.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
СМИЛЯНА НИТОВА: Уважаеми господин Министър, не ме удовлетворяват дадените отговори, тъй като Вие визирате различни хипотези и те трябва да бъдат конкретно посочени в Закона.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми представители на Министерството на вътрешните работи, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така внесения законопроект от Министерския съвет. Смятаме, че с него ще се решат няколко съществуващи проблема пред органите на Министерството на вътрешните работи.
Разбирам въпроса, който беше зададен от колегата Нитова, но хипотезите са различни. Нека да обърнем внимание, че тогава, когато бъде загубен документ и той бъде обявен за откраднат, задължително се образува полицейска преписка, която може да прерасне и в досъдебно наказателно производство.
През последните 15 – 20 години по няколко десетки хиляди такива преписки биват образувани, впоследствие лицето намира своя документ и иска той да бъде валидиран наново, тоест да бъде обявен за валиден. По този начин натоварваме излишно органите на Министерството на вътрешните работи и за да водят полицейската преписка, и за да провеждат процесуално-следствени действия, ако има образувано досъдебно наказателно производство, включително и за издаване на един нов документ. Ако се случи така, че бъде намерен старият документ, а бъде издаден нов документ, трябва да прецени компетентният орган кой да обяви за валиден.
Така че смятам, че е наложителна тези промяна дотолкова, доколкото тя би спестила този ресурс, който се използва за дейности, които всъщност са резултат от едни, бих ги нарекъл, включително и незоконосъобразни действия от страна на заявителя – лицето, което е загубило своя документ, а всъщност го е обявило за откраднат.
На следващо място, още по-важна е промяната тогава, когато един документ е обявен за невалиден в Шенгенската информационна система. Все пак живеем в Европейския съюз и правото на свободно движение е един основен принцип, заложен в договорите за функциониране на Европейския съюз. Наистина е възможно да се стигне дотам да бъде злоупотребено с личните данни в един такъв загубен документ. Така че смятам, че такава промяна е крайно належаща и е необходимо да опитаме да ограничим тези случаи, в които се използва излишно ресурс на Министерството на вътрешните работи. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз имам въпрос към колегите от МВР, да го уточним за колегите, за мен дори и така нататък. Досега обявяването за невалиден на един документ за самоличност беше в резултат на административна процедура, тоест има едно волеизявление, което казва, че липсва документ по една или друга причина и започва административна процедура, по която той се обявява за невалиден. Тогава аз, загубилият или пострадалият от кражба на личния си документ, мога да направя волеизявление като го намеря: моля валидизирайте ми го отново. Такава беше процедурата досега.
Сега казваме, че освен всички останали неща, които ще направя, ще заявя, че е откраднат, или че съм го загубил, или по някакъв друг начин е погинал този документ заедно с това по ал. 1 ще напиша и моето волеизявление в писмен вид, че искам той да бъде обявен за невалиден, заедно с всички други опции, които съществуват, когато по закон мога да кажа, че искам той да бъде обявен за невалиден. И в резултат на това вече няма да мога да бъда с първо волеизявление след това: моля, валидизирайте ми го отново, защото аз ще съм поискал той да бъде обявен за невалиден. Така ли да разбираме смисъла, който има този текст?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Заповядайте.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Да уточним, че се прави промяна в действащия чл. 32 от Закона за българските лични документи, който регламентира обявяването за невалидна на личната карта. Както виждате, това са нови допълнения, тоест въвеждаме нови основания, на които българският гражданин да може до обяви документа си за невалиден – това е, и точката, която подлежи на дискусия, е, че едно от основанията да бъде, че изрично са заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна. Това е отделно основание, което, пак обясних, мотивът ни е това, че има изтичане на лични данни, различни хипотези, в които българският гражданин, който, притежавайки този документ за самоличност, да може да подаде по собствено желание и заявление, той да бъде обявен за невалиден и съответно да му се издаде нов документ. Ако искате да спестим срокове, в които тече доказване дали има изтичане на лични данни. Казвате: съмненията му не може да са основателни. Напротив, защо трябва да чакаме да се доказва дали има изтичане или не, при положение че ние можем да му дадем тази възможност – по собствено желание, заплащайки съответната такса за съответната услуга, той да прецени, че желае да му бъде обявена за невалидна и да се издаде нов документ? Това е основанието на т. 7.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте.
РОСЕН МАЛИНОВ: Аз имам един по-работен въпрос от гледна точка на гражданите, а не на претовареното с административна дейност, неприсъщо при това в повечето случаи, Министерство. Мен повече ме вълнува състоянието на гражданите, а не на Министерството. Знаете за огромното изтичане на лични данни от НАП, нали, едва ли има някой да не знае. Една част от хората желаят, други не желаят да си подменят личните документи. Това е тяхно право и никой не може да ги укорява за това. Въпросът ми е следния: когато един документ – примерно лична карта, както на мен ми се е случвало, бъде откраднат, тогава вече и господин министърът поясни, една служебна бележка, отива се в районното, вади се съответната нова лична карта и въпросът е приключил. Когато е загубен, тогава се налага административно наказание. Мисля, че беше 20 лева навремето, сега не зная колко е глобата. (Реплика: „Пак е толкова!“) Смешно ниска е, замислете се! (Смях.) Надявам се, че разбрахте иронията.
Въпросът ми е следният: около два милиона е течът на лични данни от НАП. Два милиона български граждани решават, че трябва да си сменят чисто хипотетично документите. Ще се плаща това нещо или не? Това го вълнува всеки един български гражданин. Ако ще се плаща, извинявайте, въобще не е друга хипотеза.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Янков, заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Аз искам да кажа, че според мен даже е закъсняло това предложение и Вие, знаете, че е закъсняло. Добре, че сте го установили, защото проблемите, които могат да възникнат, с това два документа да важат за едно лице, нали такава хипотеза съществува? (Реплика: „Съществува, разбира се!“) Или лицето е с документ, който се води невалиден, особено в чужбина, неудобството е изключително голямо. Така че моята бележка, е, че много сте закъснели, но добре е, че сте разбрали този недостатък в законодателството. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Да допълня господин Ципов и неговото изказване, затова че живеем все пак в Европейския съюз. Представете си хипотезата, в която, пътувайки Вие, просто си загубвате някъде в друга държава членка българските лични документи. Няма никакво производство, какво правите? В смисъл идвате, на това основание изрично заявявате да Ви бъде обявена за невалидна картата, която Ви е издадена, и да си издадете нова. Защото просто няма производство, разбирате ли?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви.
БИЛЯНА СТОЙКОВА: Няма как да реагирате по друг начин. Това основание Ви дава право да дойдете, като изрично заявите, да си платите съответната такса и да Ви бъде издадена.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги?
СМИЛЯНА НИТОВА: Дали аз грешно се изказах или Вие не ме разбрахте какво искам да кажа. Ние не сме заявили, че няма да подкрепим този проект. Просто исках пояснение към мотивите, защото така изписан текстът, предполага различни хипотези.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Други колеги?
РОСЕН МАЛИНОВ: Не чух отговор на въпроса ми: ще се заплаща ли и каква ще е сумата?
Аз чакам от вносителите. Досещам се за какво става въпрос.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Кой ще отговори?
Заповядайте, госпожо Грудева.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря.
Всяко издаване и преиздаване на документи за самоличност се заплаща.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Така е в Закона, такава е тарифата.
РОСЕН МАЛИНОВ: Ето това исках да чуя. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г.
Който „за“, моля да гласува.
Благодаря за пълното единодушие при гласуването.

По втора точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, № 054-01-78, ВНЕСЕН ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПЛАМЕН НУНЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 28 ЮЛИ 2020 Г.
От името на вносителите, давам думата на господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър и представители на Министерството на вътрешните работи! Ще представя накратко мотивите на внесения Законопроект.
Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, за които е установен ненормиран работен ден, полагат труд над установеното работно време съгласно чл. 187, ал. 6, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и този труд, който се полага в работни дни, се компенсира с допълнителен годишен отпуск до 12 дни, като може да получите и възнаграждение за извънреден труд за работа в почивни и празнични дни.
Предвид специфичната дейност на Министерството и задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, тези служители, които работят на ненормирано работно време, регулярно полагат труд на установеното работни време в работните дни. Всъщност нека да обясня, това са категорията държавни служители, полицейски органи и органи за пожарна безопасност и защита на населението, като разследващи полицаи, оперативни работници, ръководни служители на ниско и средно ниво и съгласно действащата към момента нормативна уредба, положеният труд в работни дни над установеното работно време, не се зачита за извънреден труд и не се компенсира с допълнително възнаграждение такова, каквото се полага по закон на останалите държавни служители в Министерството на вътрешните работи, които работят на сменен режим.
Предлагаме с този законопроект да се уеднакви режимът и те да полагат труд по същите правила, както и тези, които работят на сменен режим, до 70 часа на тримесечие, но не повече от 280 дни в годината, като заличаваме и възможността да бъдат компенсирани с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни, тоест така спазваме изрично правилото, че всеки труд трябва да се заплаща.
Другата промяна е свързана с актуализирането на максималния размер на отличията за обявяване на благодарност с парична награда на служителите на Министерството на вътрешните работи. За държавните служители този размер към момента е 200 лв., за лицата, работещи по трудово правоотношение, 120 лв. Този максимален размер е определен още 2006 г., ако не се лъжа, с влизането в сила на тогава новия Закон за Министерството на вътрешните работи. Нашето предложение е да бъде увеличен на 250 лв., и на 170 лв. максимален размер на такава награда.
В заключение искам да кажа, че през последните години със значителното увеличение на бюджета на Министерството на вътрешните работи в частта „Разходи за персонал“ ще бъде дадена възможност да бъде обезпечена финансово една такава промяна. Необходимите средства ще бъдат от порядъка на около 65 милиона, като около 37 милиона са за възнаграждения и 27 милиона за осигурителни вноски. Те ще бъдат осигурени допълнително по бюджет на Министерството на вътрешните работи през следващата година. Предлагаме тази промяна да влезе в сила от 1 януари следващата година.
Днес участвах и в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което представих предложените от нас промени и получихме подкрепа и от страна на синдикатите, и от страна на работодателските организации. Те изявяват своята подкрепа за една така внесена промяна и смятам, уважаеми народни представители, че трябва единодушно да бъде подкрепена от нас. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
От Министерството на вътрешните работи становището по този законопроект, в това число и позицията на синдикатите в Министерството на вътрешните работи – господин Терзийски, заповядайте.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, наистина това е малка, но много важна промяна, тъй като се компенсира извънредния труд, който се полага през годината от около 13 хил. служители на Министерството. Както каза и господин Ципов, оперативни работници, по криминална, по икономическа, районни инспектори, които са на ненормиран работен ден, така наречените квартални постарому, разследващите полицаи, колегите от „Пожарна и аварийна безопасност“ и наистина всички ръководители от началник на група нагоре до директор на областна, те всичките са на ненормиран работен ден.
За финансиране на платения годишен отпуск до 12 дни, който компенсира положения труд през работните дни в седмицата, като бюджет са заделени 25 млн. лв. и с допълнителното финансиране от 65, общата сума ще бъде около 90 млн. лв. Една част е за изплащане, другата е за осигуровки. За нас това е максималният таван извънреден труд, който може да се положи от състава през работно време. Така и служителите ще бъдат изравнени с тези, които работят на графици, и на смени. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители! През последните години, вследствие на променената среда за сигурност, трябва да кажем, че в немалък процент от случаите служителите не могат да ползват, включително и този допълнителен платен годишен отпуск, и смятаме, че много по-разумно и справедливо би било положеният извънредния труд да бъде компенсиран с допълнително възнаграждение, а не с това да изпаднат в ситуация да не могат да използват предвидения им по закон допълнителен годишен отпуск.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Уважаеми колеги, откривам разискванията.
Имате думата.
Заповядайте, господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Аз съм малко объркан и объркването ми не е от съдържанието на Закона, а от начина, по който става. Мисля, че няма и месец откакто промените в Закона за МВР дълго и методично се обсъждаха и в тази зала, и в парламентарната – на първо, и второ четене. Тогава дума не отвори по този въпрос. И ако на всяка смяна на министър ще сменяме Закона, тогава да пишем временен закон за еди-кой си министър – това е в кръга на шегата.
Тоест аз не мога да разбера при толкова дълго и методично подготвяни промени в Закона, по които имаше различни дебати, различно отношение, което е нормално, защо сега изведнъж, пак казвам, може би има месец, не съм сигурен точно в датата, но може би около месец след това ние влизаме наново с промени? Това от гледна точка на законодателната дейност, от гледна точка на устойчивостта на законодателство, независимо в коя сфера е, говори за нещо, което не е в синхрон с нормалната парламентарна дейност.
Това означава ли примерно, че след месец по някакви други събития или неща, ние ще променяме наново Закона? То не е казано, че Законът не може да се променя, той трябва да се променя, но трябва да бъде обосновано. Пак казвам, от това съм смутен, че само един месец след приемането на Закон – дълго и методично обсъждан, ние влизаме с промените.
И второ, аз съм „за“ да се получи увеличение за дейността на полицаите, знаем тяхното натоварване, на по-голямата част, разбира се. Като навсякъде, има и не толкова натоварени, но ползващи се от благините, но такава е системата, в която се работи. Въпросът ми е следният: тъй като господин Ципов спомена, че влиза в сила от 1 януари тази промяна, нали така, това означава, че ще е от новата бюджетна година, което означава, че ние отсега залагаме едно увеличение на бюджета на МВР в тази част – то дали ще е така или ще е в рамките на досега съществуващите със съответните корекции за инфлационни процеси, други дейности и така нататък, дали отсега не го залагаме за следващия бюджет? Това ми въпросът чисто конкретен. Той е по-скоро финансов. Иначе, че трябва да се компенсират служителите за положения извънреден труд, независимо дали ще е по техен избор, финансово или с допълнителен отпуск, аз мисля, че това е правилна посока.
Това са двете неща, за които имам някакви съмнения, и особено за второто – някакво пояснение. За първото е ясно защо се налага. Ако на някой не му е ясно, сигурно ще му стане ясно. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Малинов.
Току-що пристигна Становище на КНСБ до председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – сега дойде по факса и съм длъжен да Ви запозная:
„Относно Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, внесен от Пламен Нунев и група народни представители. КНСБ приема и намира за целесъобразен Законопроектът за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Съгласни сме с изложените към Законопроекта мотиви. Подобно становище бе изказано и по време на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от 29 юли.
По § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР правим предложения с оглед по-добрата правна нормативна техника – в новата ал. 6 на чл. 187 да бъде записан текст, който изрично да казва, че работата е над установеното работно време.
С уважение, председател на КНСБ – Пламен Димитров.“
Господин Ципов искаше думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, да се опитам под формата на изказване да отговаря на господин Малинов. Господин Малинов като бивш областен управител трябва да сте наясно кога започва бюджетната процедура за следващата бюджетна година? Това е след средата на календарната година и това е отговорът на въпроса: защо сега?
Предишните промени в Закона за Министерството на вътрешните работи бяха внесени есента на миналата година. Приключи разглеждането им преди да изтече средата на тази година. Това е отговорът на първия въпрос.
На втория въпрос, отговорът е прост. Разбира се, че ще има нужда от промени в бюджета. Именно поради тази причина тогава, когато в момента стартира бюджетната процедура по изготвянето на бюджета на Министерството на вътрешните работи, следва да се приеме тази промяна, за да може Министерството на вътрешните работи в проекта на бюджет, който те изготвят и предават на Министерството на финансите за внасяне наесен в Министерския съвет, трябва да бъдат заложени тези средства. Както каза и министър Терзийски, и към настоящия момент размерът на тези средства са били предвидени да бъдат изплащани тогава, когато служителите са ползвали този допълнителен платен годишен отпуск. Сега идеята на тази промяна е тези пари да ги получават под формата на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: За да разведря малко обстановката с една полушега накрая по тази тема: колеги, ние винаги ще оставяме на опозицията възможност при промени на Закона за МВР и Вие да се включите с експертното си мнение. Обаче като чакаме, чакаме и не се случва, внасяме нашите законопроекти. То такъв е редът, няма друг начин.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Малинов.
РОСЕН МАЛИНОВ: Да завършим с шегите.
Първо, благодаря, господин Ципов. Горе-долу съм наясно с процедурата за бюджета, но това не оправдава в рамките на един месец, след като е приет Законът, каквато ѝ формална форма да се търси, да се прави промяна в Закона. Вие сте юрист. Сам знаете, че промяна на Закон в рамките на един месец звучи малко несериозно, да не кажа несериозно. Това е по този въпрос.
Колкото до другото, пак казвам, ние ще подкрепим това нещо и защото трябва да се заплаща съответно за извънредния труд, казах какви са нашите смущения. Колкото тук до закачката на господин Манев за опозиция и за управляващи, виждали сме всичко, господин Манев. Ще имате възможност да видите промените, които ще настъпят, те не са толкова далечни. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря и аз господин Малинов.
Аз мисля, че трябва да бъдем сериозни и отговорни към хората, които следят и работят за добър обществен ред, противодействат на битовата престъпност и ако чуят, че сме се шегували нещо за тях, ще погледнат с друго око. Понеже съм част от тази система 25 – 27 години, затова и аз Ви благодаря, за това, което казахте, че ще подкрепите този законопроект, защото 13 хил. души, които са на улицата, ще го усетят. Ако греша, господин министърът да ме поправи.
Други колеги?
Ако няма, закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 054-01-78, внесен от Пламен Нунев и група народни представители на 28 юли 2020 г.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 17, против и въздържал се – няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Благодаря на всички народни представители за подкрепата, която е толкова важна.

Благодаря и на Министерството на вътрешните работи.
Закривам заседанието.


(Закрито в 15,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума