Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за държавни бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г..
3. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


П Р О Т О К О Л
№ 15


На 4 ноември 2020 г., в Народното събрание, площад „Княз Александър I“ № 1, зала 232, от 12,30 ч., се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за държавни бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г..
3. Разни.

Списъците на присъствалите народни представители, членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието бе открито в 12,30 ч. и се ръководи от господин Пламен Нунев – председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

* * *

ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги, имаме кворум. Давам начало на днешното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Ще моля да спазваме всички мери – само тези, които говорят, да бъдат със свалени маски.
Изпратили сме предложение за дневен ред:
1. Разглеждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г.
Тук правя предложение за разместване на точките от дневния ред – точка втора да стане точка първа.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
За – 14, против и въздържал се – няма.

По първа точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, № 002-01-28, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 9 ЮЛИ 2020 Г. – ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ.
Гости от Министерството на вътрешните работи са: Светлана Ценева – директор на дирекция „Български документи за самоличност“, и Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 10 септември 2020 г. – проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Мнения, предложения?
Който е „за“, моля да гласува.
За – 17, против и въздържал се – няма.
Предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Работната група не е излязла с предложение.
Мнение?
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Предложението на групата народни представители е свързано с това да бъде създаден нов образец за документ на самоличност, а именно карта на лице от български произход.
Искам да обърна внимание на народните представители, че и към настоящия момент под формата на картов документ, какъвто е разрешението за постоянно пребиваване на лицата от български произход, който се издава по реда на Закона за чужденците. Правата, които предвиждат в много голяма степен вносителите на това предложение народни представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“, са уредени.
Искам да изтъкна и една друга причина, поради която ние ще се въздържим от подкрепа на това предложение. Смятам, че в настоящия момент не разглеждаме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и бихме могли да видим има ли начин да се облекчи процедурата за издаване на картовия документ, наречен „Разрешение за постоянно пребиваване на чужденец от български произход“ и това обаче да стане в Закона за чужденците в Република България, а не да изменяме Закона за българските лични документи.
Тук искам да изтъкна и една практическа причина – предстои въвеждане на нова система на издаване на българските лични документи, където така или иначе Министерският съвет със свое решение трябва да определи всичките образци, включително и такива нови, които предвижда самата система, като например паспорт с 10-годишна валидност, временна карта за самоличност, която приехме като възможност да бъдат ограничени случаите на отклоняване от правосъдие за лица, които имат наложена процесуална мярка забрана за напускане на пределите на страната. Не виждам смисъл сега в настоящия момент, приемайки тази промяна, да задължим Министерския съвет да проведе една тромава процедура, която отнема около шест месеца, ако не лъжа, в добрия вариант, защото за всеки един нов образец на документи за самоличност ние трябва да представим на вниманието на органи на Европейската комисия. Защото личната карта като документ за самоличност се явява и документ за пътуване.
Смятам, че към настоящия момент не е необходимо да подкрепим едно такова предложение, а евентуално да помислим тогава, когато бъде въведена в експлоатация новата система за издаване на българските лични документи, колегите да поставят този въпрос на вниманието на Народното събрание. Определено смятам, че по-добрият вариант е да видим може ли да облекчим процедурата за издаване на Разрешението за постоянно пребиваване на лица от български произход, отколкото да бъде подкрепено едно такова предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Други колеги?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Наред с мотивите, които господин Ципов изложи преди малко, ще добавя само, че преди година-година и нещо имахме изобщо сериозен дебат, беше създадена и специална комисия по отношение на придобиването на българско гражданство, текат в момента законодателни процедури в тази посока и усложняването на процедурата и изобщо създаването на нов документ за самоличност към днешна дата нито е наложително, нито е резонно. Така че общо правя становище по всички текстове, които касаят предложенията на господин Ангелов, че нашата група ще се въздържи.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Други колеги?
Ако няма, подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 1, въздържали се 16.
Параграф 1.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8, 9 и 10:
„8. изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна;
9. за чиято лична карта е установено, че е подправена;
10. които са получили нова лична карта и не са върнали предходната на органа, който я е издал. В този случай за невалидна се обявява предишната лична карта.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обявена за невалидна лична карта не може да бъде обявена за валидна.“
Мнения, становища, предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на работната група по § 1.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Процедура – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Там, където няма направени предложения, да не се четат текстовете.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Параграф 2.
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В процеса на работа на работната група по Законопроекта установихме, ако мога да се изразя така по този начин, едно несъответствие и затова ще предложа на вниманието Ви един текст по реда на чл. 83, ал. 2, т. 5. Този текст е за промяна в чл. 32б и чл. 32в. Става дума за временната карта за самоличност.
Тъй като в сега действащия Закон не е разписан редът, по който се издава тази временна карта за самоличност и всъщност в нейните реквизити всъщност се препраща към реквизитите, които са за обикновените лични карти. Смятаме, че едно такова предложение ще облекчи правоприлагащите органи, тъй като, отново да напомня, тази карта я приемаме като нов образец. През последните години наблюдаваме случаи на отклоняване от правосъдие и смятаме, че с въвеждането на този нов образец на лични карти ще успеем да ограничим едно такова подобно негативно явление.
С оглед на изложените мотиви правя предложение да се създадат параграфи 1а и 1б:
„Параграф 1а да гласи следното:
„В чл. 32б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерство на вътрешните работи“ се добавя „при условие и по ред“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Временната карта за самоличност се подменя при обикновена услуга за срок до 30 дни, при бърза услуга до 3 работни дни, а при експресна услуга до 8 работни часа от приемане на заявлението.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 в чл. 32б.
Параграф 1б да гласи следното:
„В чл. 32в, както в § 1б, да се създаде ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Във временната карта за самоличност освен данните по чл. 16, ал. 1 се съдържат и данни за:
1. снимка на притежателя;
2. място на раждане;
3. ръст;
4. цвят на очите;
5. постоянен адрес;
6. подпис на притежателя;
7 номер на временната карта за самоличност;
8 дата на издаване;
9. дата на изтичане на валидността;
10. органът на Министерството на вътрешните работи, издал временната карта за самоличност.“
Смятам, че предложенията са практически с цел да прецизират и да направят по-ясен действащия Закон, тъй като установихме, че препратката към общите текстове за обикновената карта за самоличност по отношение на временната карта, може да създаде проблем в прилагането му, ако мога така да се изразя, и смятам, че подкрепата на това предложение няма да промени коренно целта на внесения законопроект.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, имате думата за мнения по предложението на господин Ципов за създаване на параграфи 1а и 1б. Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Подлагам на гласуване предложението на работната група по § 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Предложение от народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Във връзка с приетия § 1 искам да направя предложение за създаване на § 2а, а именно:
„В чл. 49а накрая да се добави: „и не са ги предали в срока по чл. 15“.“
Искам да обърна внимание, че съгласно чл. 49а се обявяват за невалидни дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти, военните карти за самоличност на лица, спрямо които е постановено отнемане на документи за самоличност на основание чл. 68а, ал. 2 от НПК, без да се дава тридневен срок за доброволното им предаване на органите на МВР по подобие на чл. 32, ал. 1, т. 7 от Закона за българските лични документи. Смятам, че има необходимост да се прецизира чл. 49а в тази насока, за да има симетрия с действащите разпоредби на Закона.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, предложения, мнения? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов за създаването на § 2а.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържал се – 1.
По предложението на народния представител Юлиан Ангелов работната група не е излязла с решение, така че имате думата за мнения, за становища. Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Юлиан Ангелов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 1, въздържали се – 16.
Параграф 3.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.
Мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на работната група по § 3.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Работната група не е излязла с предложение относно вземането на решение.
Мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – няма, против – 1, въздържали се – 17.
„Заключителна разпоредба“.
Предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Работната група не е излязла с решение за предложение.
Мнения, становища по предложението на народния представител Юлиан Ангелов? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 1, въздържали се 16.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
Мнения, становища? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
За – няма, против – 16, въздържали се – 2.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
Мнения, становища? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
За – няма, против – 2, въздържали се 17.
Предложение на народни представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Работната група не е излязла с предложение за решение по така направеното предложение.
Мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 1, въздържали се – 16.
Параграф 4.
Предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
Работната група не е взела решение по така направеното предложение.
Мнения, становища, съображения? Няма.
Подлагам на гласуване така направеното предложение от народния представител Юлиан Ангелов.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 1, въздържали се – 16.
Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
Мнения, становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 19, против и въздържал се – няма.
Благодаря, колеги, благодаря и на гостите от Министерството на вътрешните работи.
Законопроектът е приет на второ гласуване.
(Представителите на Министерството на вътрешните работи по т. 1 напускат залата.)

По втора точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г., № 002-01-59, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Колеги, по т. 2 от дневния ред гости от Министерството на вътрешните работи са: Христо Терзийски – министър, и Боряна Цветкова – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“; от Министерството на финансите: господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“; от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: Асен Асенов – заместник-председател; от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия: господин Евтим Костадинов – председател, и Василка Узунова – директор на дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности“; от Комисията за защита на личните данни: госпожа Любка Ячева – директор на дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“; от КНСБ: господин Христо Христов – председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, и господин Венцислав Станков – председател на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“.
Уважаеми колеги, имате думата за представяне на Законопроекта за бюджета.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законопроектът за държавния бюджет за 2021 г. на Министерството на вътрешните работи и актуализираната прогноза за 2022 и 2023 г. са изготвени в съответствие с утвърдените разходни тавани с решение на Министерския съвет от 2019 г. и съгласно дадените от Министерството на финансите указания. Разработеният Законопроект за бюджет следва финансово да обезпечи основните дейности и задачи за изпълнение на целите на Министерството, както следва: превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред; ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово-кредитната и осигурителната система; подобряване ефективността на превантивната, административнонаказателната и контролна дейност по безопасността на движението; противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на наркотици и хора, контрабандата, корупцията, киберпрестъпленията и тероризма; гарантиране на сигурността на границите и противодействие на незаконната миграция; повишаване на способностите за осигуряване на защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; усъвършенстване на структурата и управлението на Министерството на вътрешните работи; повишаване нивото на административното обслужване за бизнеса и гражданите, и не на последно място гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Републиката през 2021 г.
Една скоба мога да отворя тук, че наистина Министерството на вътрешните работи е изключително силно ангажирано по преодоляване бедствията на пандемията COVID-19, като и този бюджет – за 2020 г., ни бяха отпуснати средства, а сме предложили на Министерството на финансите разчет и за 2021 г..
Законопроектът за бюджет на МВР в програмен формат е разработен по области на политики, както следва: политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред; политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси; политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации, и политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи.
Планираните приходи по Законопроекта за бюджет за 2021 г. са общо в размер на 232 милиона. Същите са увеличени спрямо утвърдените приходи по бюджета за 2020 г. със 7 млн. лв. във връзка с очакваните постъпления от дейностите по Фонда за безопасност на движението.
Разходите. Предвидените общо разходи в размер на 1 млрд. 872 млн. 773 хил. 400 лв. по Законопроекта за бюджета за 2021 г. са с 203 млн. 197 хил. 900 лв. над утвърдения бюджет за текущата година.
Разпределението на разходите общо в размер на спомената цифра, е, както следва:
- по показател „Персонал“ – 1 млрд. 735 млн. 836 хил. 400 лв.;
- по показател „Издръжка“ – общо в размер на 121 млн. 990 хил. лв., в това число „Текуща издръжка“ – 112 млн. 499 хил. лв.; за стипендии на курсанти от Академията на МВР – 2 млн 550 хил. лв. и разходи за членски внос 505 хиляди;
- по показател „Платени данъци, такси и административни санкции“ – 6 млн. 436 хил. лв.;
- по показател „Капиталови разходи“ – 14 млн. 947 хил. лв.
Разчетените средства за 2021 г. по показател „Персонал“, включват разходите за заплати, възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания за персонал и за задължителните осигурителни вноски от работодателя.
Разчетените разходи за персонал по Законопроекта за бюджет са с 204 млн. 397 хил. 900 лв. над утвърдените със Закона за бюджета за 2020 г. разходи за персонал, както следва:
- 154 млн. 397 хил. 900 лв. за увеличение на разходите за персонал с 10% за структурите в системата на МВР, в това число 979 хил. лв. във връзка с увеличението на минималната работна заплата;
- 50 млн. лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за извънреден труд за изпълнение на служебни дейности и задачи във връзка с предотвратяване на разпространението и ограничаването на последиците от COVID-19. С тези средства следва да се обезпечи изплащането на допълнително възнаграждение за извънреден труд и дължими осигурителни вноски във връзка с приетите от Вас, за което Ви благодаря, разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, в сила от 1 януари 2021 г.
С разчетените разходи за персонал по Законопроекта за бюджет за 2021 г. следва финансово да се осигури предвидените от 1 януари 10% на средствата за заплати и възнаграждения на служителите, наети по служебни и трудови правоотношения, дължимите осигурителни вноски и всички други плащания за персонала, върху които ще окаже влияние това увеличение, а това е: допълнителното възнаграждение за прослужено време, допълнително възнаграждение за извънреден труд и дължимите осигурителни вноски и обезщетения.
С предвидените разходи за персонал следва финансово да се осигури фактическата численост на персонала.
Разчетените средства в рамките на разходния таван за 2021 г. за издръжка са общо в размер на 121 млн. 990 хил. лв. Заявените от структурите на МВР средства за издръжка са общо в размер на 292 милиона, в това число дейности по издаването на българските документи за самоличност, които са над 46 милиона.
В рамките на определения Законопроект за бюджет за издръжка остават неосигурени финансови средства общо в размер на около 179 млн. лв.
Необходимите разходи за издръжка, за осигуряване на бланки, консумативи следгаранционно поддържане на техника във връзка с издаването на българските документи са заявени за осигуряване по централния бюджет за 2021 г.:
- за платени данъци, такси, административни санкции в рамките на определения разходен таван на МВР са разчетени 6 млн. 436 хил. лв.;
- разчетените средства за стипендии, както казах, са над 2 млн. 550 хил. лв. за курсантите от Академията на МВР;
- средства за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са в размер на 505 хил. лв., като са предвидени плащания за членски внос на основание международни спогодби и споразумения;
- средствата за капиталови разходи по Законопроекта са общо в размер на 14 млн. 947 хил. лв. в рамките на определения разходен таван за 2021 г. По повод показател „Капиталови разходи“ потребностите на структурите не могат да бъдат осигурени.
Трансфери. По Законопроекта за бюджет са предвидени трансфери между бюджетните и сметки за средствата от Европейския съюз общо в размер на 10 млн. 293 хил. лв. За осигуряване на необходимите средства за съфинансиране и дължим данък добавена стойност, който е недопустим разход по проекти и програми на Европейския съюз, са заявени 40 млн. 850 хил. лв. В тази връзка по централния бюджет за МВР следва да бъдат разчетени финансови средства за съфинансиране общо в размер на 30 млн. 557 хил. лв. от централния бюджет.
Представената в Министерството на финансите прогноза за средства от централния бюджет са заявени финансови средства, както следва:
- съгласно разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от ЗМВР при изпълнение на служебните си задължения служителите пътуват безплатно в обществения градски транспорт. Разходите за компенсиране на стойността на преференциални пътувания на служителите за общините са общо в размер на 14 милиона;
- с § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за ДДС е направено допълнение в закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Ваше решение от 13 март 2020 г. Съгласно чл. 27 от същия на служителите, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с преодоляване на последиците от COVID-19, предоставя помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. Необходимите допълнителни средства са в размер на 4 млн. 824 хил. 800 лв., както и остатъкът от неизразходваните средства до 2,5 милиона, одобрени по бюджета на МВР за тази година.
На основание решение на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет са одобрени заявените за финансиране дейности по отбранително-мобилизационната подготовка на МВР общо 6 млн. 69 хил. 710 лв., както следва: за изпълнение на дейности по ПМС от 2005 г., което е за дейности и задачи по отбранително-мобилизационната подготовка.
На основание на решение на Министерския съвет и одобрена финансова обосновка за одобряване на модел за централизирано персонализиране на българските лични документи за 2021 г. са заявени по централния бюджет средства в размер на 113 млн. 353 хил. 500 лв. До момента на пълното изграждане и пускане в експлоатация на новата система за обезпечаване на дейностите за издаване на документите за самоличност ще са необходими 46 млн. 454 хил. лв.
За осигуряване на комплект от специални защитни облекла тип „Робокоп“, включващ специални артикули за защита на цялото тяло на полицейските служители, необходимите финансови средства са в размер на 10 млн. 327 хил. лв.
За опазване на обществения ред и сигурност по време на подготовката и произвеждането на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България през 2021 г. са необходими финансови средства общо в размер на 7 млн. 80 хил. лв., в това число: по показател „Персонал“ – 6 млн. 180 хил. лв.
За опазване на обществения ред и сигурност по време на подготовка и произвеждането на избори за Народни представители през 2021 г. са необходими финансови средствата в размер общо на 7 млн. 80 хил. лв., като по показател „Персонал“ е същата сума.
За опазване на обществения ред и сигурност по време на преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. необходимите финансови средства са в размер на 2 млн. 205 хил. лв., като в това число се включва и показател „Персонал“ – 1 млн. 906 хил. лв.
За осигуряване на техническата поддръжка на Националната система 112 са заявени допълнителни финансови средства в размер на 1 млн. 800 хил. лв.
Необходимите финансови средства за обезпечаване на извършените експертизи и преводачески услуги и осигуряване на дейности, свързани с работата по наказателни производства, необходимите средства са в размер на 13,5 млн. лв.
За осигуряване на дейности по т. 1.4 от Доклада от стратегическа работна група „Координация на подготовката на България за прилагане на оперативната несъвместимост на информационните системи до Националния съвет по миграция, граници, убежище, интеграция“ относно актуално състояние на степента на подготовка на България за прилагане на оперативната съвместимост за информационните системи към месец юли 2020 г., необходимите допълнителни средства за закупуване на нови кабини за гранични проверки и оборудване за ГКПП са общо в размер на 12 млн. 25 хил. лв.
По Фонда за пътна безопасност в Законопроекта за бюджет за приходи са предвидени и очакваните постъпления от глоби, които се реализират от дейности на Фонда за безопасност на движението общо в размер на 45 млн. 145 хил. лв.
Съгласно сключените към настоящия момент договори и предстоящи процедури, средствата, необходими за осигуряването на дейности от Фонда за безопасност за 2021 г. са общо в размер на 46 млн. 229 хил. 30 лв. Средствата са необходими за следгаранционно техническо поддържане на уреди и техники, доставка на оборудване за полицейски автомобили, оборудване, доставка на мощуци за анализатори на алкохол в дъха, на сертифицирани материали за последваща проверка на анализатори за алкохол в дъха, на защитни стикери, материали за обучение на деца, изграждане на детски площадки по пътна безопасност и други. Сключените договори към настоящия момент и предстоящите процедури за дейности по Фонда за пътна безопасност са, както следва:
- за капиталови разходи общо в размер на 33 млн. 356 хил. 30 лв. за доставка на 15 бр. високоскоростни и немаркирани автомобили;
- 4 млн. 800 хил. лв. доставка на 10 бр. специализирани автомобили за посещение на тежки пътно-транспортни произшествия;
- доставка на 200 бр. автомобили с включено полицейско оборудване и интегрирана система за мобилно видеонаблюдение;
- доставка на 6 бр. специализирани автомобили с оборудване за извършване на спасителни дейности при пътно-транспортни произшествия за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други.
. за текуща издръжка общо в размер на 12 млн. 873 хил. лв. за доставка на тесткасети за проверка на употребата на наркотични вещества, доставка на мощуци за анализатори на алкохол в дъха, закупуване на оборудване и материали за обучение на деца и изграждане на детски площадки, надграждане, разширение и поддръжка на информационните системи на МВР, свързани с пътната безопасност, следгаранционна абонаментна поддръжка на технически средства, в това число на стационарно преносими устройства за контрол на скоростта на анализаторите за алкохол в духа, на системи за видеонаблюдение и други. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
От Министерството на финансите – господин Петров, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости и уважаеми колеги! Ще си позволя след изчерпателния доклад на министъра на вътрешните работи да направя едни малко по-общи показатели, които са включени в Бюджет 2021 г., като това огромно искане, което имаше от страна на Министерството на вътрешните работи, не всичко беше възможно да бъде заложено в бюджета на Министерството на вътрешните работи и това е съгласно възможностите. Защото бюджетът на Републиката се прави на база, първо, на определени конкретни приоритети. За Бюджет 2021 г. приоритетите са шест.
Те основно са: политика по доходите; образование; политика за здравеопазване; политика социална; политика пенсионна и политика в областта на отбраната. Това са шестте приоритета, които с този закон, който е предложен на Вас за 2021 г. от правителството на Република България, са обявени тези приоритети. Всяко правителство има право да си определя приоритетите за конкретната бюджетна година, следвайки своята програма за изпълнение, която има с идването на власт, за четирите години, в които се предполага, че управлява държавата.
Бюджетът е разчетен при брутен вътрешен продукт 124 500, което прави 2,5% за 2021 г., което е възможност за очакван икономически растеж. Предвидена е инфлация, която е средногодишна 2,1, а в края на периода на 2021 г. става 2,8. Заетостта – понеже имаме проблем с пандемията и се наложиха огромни ресурси, за да се овладее тази безработица, която се създаде вследствие на периода, когато бяхме затворени за 2,5 месеца вследствие на извънредното положение, в момента сме разчели, че безработицата след оживяване на второто полугодие на 2021 г. ще падне на 5,2, което е значително. Ако се сбъдне, ние сме направили една добра прогноза.
Другото, което искам да подчертая, по първия приоритет по политиката по доходите, там, където също отива много голям ресурс, в политиката по доходите първо е увеличена минималната работна заплата от 610 на 650 лв., което съответства на поетия ангажимент на правителството в неговата управленска програма.
Освен това пак в управленската програма има ангажимент към преподавателите в училищата, с което да се удвои размерът на възнаграждението на преподавателите спрямо 2017 г. в двоен размер и с бюджет 2021 г. ние го постигаме, като за целта даваме допълнително 360 милиона за заплатите на преподавателите. Процентът на тяхното увеличение е 17. Освен това вследствие на пандемията правителството прие един социално-икономически пакет, с който определи определени структури, които, образно казано, са на първа линия. (Реплики от Красимир Ципов и Маноил Манев.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Продължете изложението си!
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: Съжалявам, аз просто казах каквото е, понеже там е предвидено друго увеличение на работната заплата. (Реплики на Красимир Ципов и Маноил Манев.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Продължавайте, господин Петров.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: Другото, което е планирано като политика на доходите за голямата част от заетите в администрацията по трудови и служебни правоотношения, е 10-процентовото увеличение. Вече трета година подред правителството залага 10%, като преди това имаше 10 години, когато нямаше никога политика по доходите.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Господин Председател, имам процедурно предложение изложението на колегата от Министерството на финансите да се концентрира само върху бюджета, който обсъждаме, частта от бюджета, който обсъждаме.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Частта на МВР.
МАНОИЛ МАНЕВ: Да.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Там се насочете.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: Господин министърът много подробно разписа…(Реплики от Красимир Ципов и Иван Валентинов Иванов.)
Понеже при разработката на бюджета има чл. 2, който е Бюджет на Висшия съдебен съвет, той влиза съгласно изискването на Конституцията в два варианта. Първият вариант е със становището на Висшия съдебен съвет, вторият вариант е със становище на Министерския съвет по бюджета на Висшия съдебен съвет.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Двата ще гласуваме поотделно.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ: В предложението, което за първи път е направено между правителството и Висшия съдебен съвет, в частта за приходите сме изравнени – 107 милиона, 107 милиона, но в разходите имаме една разлика, която е от 29 милиона. В смисъл предложението на Висшия съдебен съвет е по-високо, отколкото правителството със своето становище определя за това. Само това е разликата и тя е предимно в частта за капиталните вложения. Ние успяхме да увеличим само с 4 милиона капиталните вложения, а те искаха 21 милиона.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Колегите, членове на Комисията, държат най-вече за бюджета, който касае раздела „Министерство на вътрешните работи“, така че предлагам на гостите, които са тук, оттук нататък съвсем накратко в рамките на две минути да изразят становища, мнения по бюджета.
Господин Костадинов?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Нека да проведем дискусията.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Уважаеми колеги, имате думата за мнения, за становища във връзка с представения бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ще се опитам да бъда максимално кратък с цел икономия на време предвид обстановката.
Нашата група ще бъде против гласуването на този бюджет. Аз ще коментирам само частта, която представи Министерството на вътрешните работи, тъй като сме Вътрешна комисия.
Първо няколко бележки по бюджета. Няколко неща ни правят впечатление и те са водещи в този бюджет. Първо, предвидените средства за увеличение на заплатите и непроменените средства за капиталови разходи. Тук ще направя вече един кратък анализ.
Казахте, че планирането на разходите за 2021 г. се основава на прогнозата за 2019 г., но аз не мога да се съглася с Вас, че те са актуализирани – специално за МВР. Какво имам предвид? Тази средносрочна бюджетна прогноза през април, която би трябвало да бъде направена, според нас не отговаря на актуалната обстановка, която е. Тоест никакви промени не се отчитат, настъпили от кризата COVID-19 и те се виждат към днешна дата по отношение на това, което се иска от служителите на МВР най-вече за увеличаване на възнагражденията, техните претенции, че те са на първа линия, а се казва, че не са на първа линия и така нататък. Всичките тези неща не са отчетени в Бюджета на Министерството на вътрешните работи при актуализация на средната бюджетна прогноза. Това е нашето виждане. Вие може да твърдите друго. Общо взето според нас това е и положението при всички бюджетни разпоредители за следващата година и бюджетът за 2020 г.
Няма да подкрепим бюджета, въпреки превишените разходи за персонал, тъй като и предшественикът на господин Терзийски, и господин Терзийски не правят нищо в посока информиране на Министерството на вътрешните работи. Нещо, което се иска от самите служители, нещо, което го иска обществото. Виждаме, че всяка година се наливат пари предимно за заплати, които, за съжаление, не стигат. И протестът на служителите в Министерството на вътрешните работи го показва. Дори и тези средства, които сте заложили, очевидно са недостатъчни. Очевидно са недостатъчни! Ние ще направим своите предложения между първо и второ четене, въпреки че те остават загадка за нас най-вече след изявленията на министър-председателя от вчера, че всички служители на Министерството на вътрешните работи ще получат 15% увеличение, което до голяма степен не отговаря на техните искания, защото техните искания са за по-голямо увеличение.
Считаме, че дори и да се направи увеличение, то трябва да се направи след един много сериозен анализ, много сериозно преформатиране вътре в Министерството на вътрешните работи, след дебати със синдикатите, като приоритет трябва да се даде на тези служители, които работят на първа линия, тези, които действително осигуряват обществения ред в страната, защото натискът е основно върху тях.
Господин министърът най-вероятно ме разбира, защото той идва от тази система, не е външно лице и знае какви са основните проблеми, но политическите му ангажименти в момента налагат очевидно друго. Ако продължава в този дух, действително напрежението в системата ще бъде доста сериозно, още повече че през тази година се правиха няколко промени в Закона за МВР. Знаете, създаде се една Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, създаде се звено за персонална охрана в различните дирекции, които допълнително ще натоварят бюджета и не се знае какъв ефект ще имат. Аз съм попитал тук на Комисия, по време на контрола не можахте да ми отговорите точно какво се случва с тях и какъв ресурс ще наемат, защото не са започнали да работят. Тепърва предстои те да работят и нашето мнение е, че те ще създадат допълнително проблеми при изпълнението на бюджета следващата година, при неясните функции, които трябва да изпълняват. Ние затова сме били постоянни в своите настоявания специално тези звена за охрана да отпаднат от промените в Закона, защото те са ненужни. Има достатъчно структури, дублиране и така нататък – да не влизаме в допълнителни подробности.
Всичко това нещо допълнително, както казвам, натоварва бюджета на Министерството. Протестите вървят. Виждам, че вчера не се стигна до някакво споразумение със синдикатите. Исканията им са справедливи, ние ги подкрепяме и трябва по някакъв начин да се отговори на исканията на служителите на МВР, защото те са действително хората, които носят на гърба си една от най-големите отговорности в държавата.
Друг проблем е – ще гледам да се ограничавам – капиталовите разходи. Една константа с отрицателен знак. Всяка година, трета година подред или четвърта едни и същи средства за капиталови разходи, едно и също перо. Нищо не се променя. Това е една съвсем незначителна част. Вие казахте за редица проекти, че ще се осъществят, но програмният период приключва, европейски средства не могат да се привличат повече. Което е привлечено, привлечено. С тези капиталови разходи какво ще правите? Не може да очакваме МВР да има някаква модернизация по сграден фонд и така нататък, всичко, което е свързано с капиталовите разходи. Или Вие не сте ги искали, или Министерството на финансите не Ви дава. Някой бърка в цялата тази ситуация. Не може Министерството на вътрешните работи да бъде с 14 милиона капиталови разходи, и миналата година. Това е недопустимо! Няма как да го подкрепяме.
Стигнахме до парадокса всяка година опозицията да предлага разходи на МВР, които са сериозните разходи. И миналата година ги направихме, за да ги отхвърли парламентът, а след това с решение на Министерския съвет същите тези разходи да се отпускат. Мога да дам точни примери – с цифри от миналата година, от дебати, дискусии, с наши предложения между първо и второ четене. Сега ще ги направим и ще видите, че месец след това министър-председателят още в този мандат с едни решения на Министерския съвет ще удовлетвори исканията на опозицията, защото ние чуваме и виждаме какви са проблемите на Министерството.
Не знам защо се случва такава ситуация да отхвърлите тук тези неща, да не чувате исканията на полицаите, и за други нужди, да излязат на улицата, да започнат да протестират и след това да се дават пари. Така политика не се прави. Редно е още тук в дебата законодателният орган да направи всички тези промени, които са необходими. Аз се радвам, че тук има представители на синдикатите, те ще си кажат своите мнения.
Ще завърша, без да продължавам повече. Нашият анализ на Законопроекта за МВР е, че този законопроект за бюджета няма да доведе до решаване на реалните текущи проблеми на Министерството, нито ще доведе до голяма удовлетвореност и мотивираност на служителите в системата, нито ще доведе до по-голяма ефективност на работата на МВР и структурите, защото наливането на пари в нереформирани сектори и недостигът на средства там, където са най-необходими, не води до никакъв резултат. Това ще доведе както до мотивация на служителите, както виждаме да се случва на места, така и до недоверие на гражданите в работата на структурите на МВР. Това е един системен проблем, който не е за първа година, а е системна политика, която се наблюдава именно от правителството, доминирано от ГЕРБ. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Други колеги?
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, и представители на различните институции! Нашата парламентарна група, разбира се, че ще подкрепи така внесения бюджет. Смятаме, че в обстановката и предизвикателствата, пред които е изправена държавата, това е един възможен вариант за бюджет, който може да бъде реализиран от страна на МВР.
Разбира се, неговите показатели са достатъчно ясни и винаги има необходимост за предоставяне на повече средства в различните части на бюджета, но реализирайки програмата за управление на правителството този бюджет за последната година от мандата всъщност, последният бюджет за този мандат, е достатъчно ясен и той показва една съвсем ясна тенденция за увеличаване на разходната част на бюджета на МВР, особено в частта му „Разходи за персонал“.
Уважаеми народни представители, бюджетът на МВР за 2017 г. в разходната му част е бил 1 млрд. 233 млн. 600 хил., от които в частта „Разходи за персонал“ са били предвидени 1 млрд. 106 млн. 763 хил. лв. Числата, които са на нашето внимание днес, показват увеличение от порядъка на повече от 50% в частта „Разходи за персонал“, като това, което е предвидено в бюджета за следващата година в частта „Разходи за персонал“, е сумата от 1 млрд. 735 млн. 836 хил. лв.
Смятам, че правителството съвсем ясно изпълнява своите ангажименти дори и в тази сложна ситуация, дори и в тази криза за противодействие на разпространението на COVID-19. За четвърта година в бюджета е предвидено увеличение на разходите в частта „Персонал“ и това ще даде възможност за увеличаване на основните и допълнителните възнаграждения на служителите на МВР. Както вчера и премиерът Борисов заяви, той възложи на парламентарната група да внесе предложение между първо и второ гласуване за корекция на бюджета на Министерството в тази му част, като бъдат завишени още числата и цифрите в частта „Разходи за персонал“, което смятам, че би следвало да даде възможност и на политическото ръководство на Министерството да разпредели увеличените средства като увеличение на основните и допълнителни възнаграждения на служителите затова, което те направиха, през тази година, а именно тяхната основна дейност да бъде осъществявана в едни нормални условия, от една страна, и, от друга страна, тяхното засилено участие в противодействието на разпространението на коронавируса.
Смятаме, че има необходимост да обсъдим, уважаеми народни представители, и промени в числата, които касаят другите две части на бюджета. Да, наистина може би е прав господин Иванов, че през последните години капиталовите разходи, разходите за издръжка са константна величина, но нека все пак да обърнем внимание, че от 2015 г. Министерството управлява два фонда със средства на Европейския съюз, а именно „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“, по които два фонда Министерството успя да се сдобие с, бих казал, сериозно техническо оборудване. Най-малко капацитетът на полицията през последните няколко години по отношение на моторните превозни средства се увеличи значително. Полицаите получиха може би над 500 – 600 моторни превозни средства – ще ме коригира господин Министърът, ако някъде бъркам, както за нуждите на Охранителна полиция, така и за нуждите на областните дирекции на Главна дирекция „Национална полиция“, които осъществяват своята основна дейност за противодействие на незаконната миграция. Даже ще помоля господин Министърът, ако разполага в момента с такава справка, да каже за периода 2017 – 2021 г. какви средства са били предоставени на Министерството и какво е закупено в най-общи линии като техническо оборудване? Защото това ще даде една съвсем по-ясна картина, че недостигът в частта „Капиталови разходи“ под някаква форма може да бъде компенсиран с реализацията на проектите по тези два фонда, за които стана дума – „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“.
Така че, уважаеми народни представители, със сигурност невинаги има доволни от това как изглежда бюджетът на едно или друго министерство, но нека отново да обърна внимание: това е възможният бюджет в условия на криза и той трябва да бъде подкрепен.
В заключение искам да призова министърът на вътрешните работи да продължи да води диалог със синдикалните организации на Министерството на вътрешните работи, защото аз смятам, че може да има пресечена точка и да се постигне все пак някаква договореност, като искам да дам следния пример в заключение. За тези четири години например най-ниските заплати за най-ниските изпълнителски длъжности в Полицията, и в Пожарната, уважаеми народни представители, се завишиха от 662 лв. през 2017 г. до 1070 – 1080 с възможното увеличение, може би ще мине и 1100, ако бъде подкрепено предложението за 15%, което, уважаеми народни представители, е увеличение поне на тези възнаграждения на полицаите и пожарникарите с повече от 50%. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Реплика – господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря.
Извинявам се, че отново взимам думата, но една кратка реплика на господин Ципов.
Да, господин Ципов, прав сте. Всяка година се увеличават разходите за персонал, но очевидно се прави с неправилни разчети. Защото всяка година служителите на Министерството са на улицата и протестират, и под техен натиск допълнително се увеличават тези разходи. Тоест начинът, по който се правят разчетите, не са правилни, не се вниква в дълбочина на това, което се иска от служителите и това, което трябва да се случи в Министерството.
Вие казахте: капиталовите разходи се компенсирали през еврофондове, но те свършиха, господин Ципов. Новият програмен период тепърва предстои да се договаря. Споразумението за партньорство още е проект. Това означа, че имаме две години, в които по тази линия няма да получаваме нищо. Следващата година е една от тях и трябва да се мисли в тази посока.
Не знам, в кръга на шегата или как, но като вземаме да модернизираме, и GPS-ите, господин Министър, трябва със сигурност да модернизираме, за да не стават повече такива грешки, които… (Реплики.) Ами народните представители да чуят тук аргументите на всички и да могат да се увеличат тези разходи, за да се купи модерна техника на МВР. Говорим за лаборатории, говорим за модерни технически средства, които са необходими, за криминалистичната дейност и така нататък, за всички тези неща.
Така че, господин Ципов, бъркате. Най-вече аз не знам кой бюджет Вие ще подкрепите – този, който е сега, защото очевидно той е грешният. Вие казахте: министър-председателят заяви нещо друго, че го увеличава. Аз, ако съм на Вас, ще съм против този, за да подкрепим после другия, който е истинският. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Дуплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, разбира се, че ще подкрепя този бюджет, както и ще внеса предложения между първо и второ гласуване за корекцията му, защото той е в полза на системата, в полза на служителите на МВР. Съжалявам само, че тази договореност, която се постигна в разговорите със синдикатите, не можа да се осъществи малко по-рано, за да фигурират тези нови цифри и числа в този бюджет.
Абсолютно не съм съгласен с Вас. Еврофондовете не приключват. Националните програми за двата фонда „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ за този бюджетен период ще приключат чак след две години. Чак след две години! Така че, мисля, че Министерството планира добре, особено проектите за тези европейски средства и това е видимо за всички нас гражданите на Република България. Защото виждаме, че на много места успяха да бъдат модернизирани и сградите на полицейските управления, и на пожарните, и беше доставена много нова техника както и за охрана на границата. Нека да напомня, че в края на 2016 г. по спешните мерки бяха отпуснати над 160 млн. евро, които мисля, че ако министърът има информация да докладва, са почти на 100% усвоени. А това подпомогна много България да има нулев миграционен натиск, границата да се охранява достатъчно добре и в момента освен с кризата с ковида, бяхме изправени и пред някои други кризи, но не сме, уважаеми господин Иванов.
Така че смятам, че всички тези бюджети през тези четири години в този мандат бяха възможните бюджети за планиране, възможните бюджети за реализиране, тъй като към настоящия момент имаме една съвсем ясна тенденция за увеличаване на доходите на служителите на Министерството на вътрешните работи и за увеличаване на възможностите им да използват ново и модерно техническо оборудване, от една страна, от друга страна, непрекъснато да се подобряват условията за работа. Ще помоля все пак господин министърът да ми отговори на въпроса: какъв е размерът на европейските средства, които са реализирани по различни проекти за периода 2017 – 2021 г., или поне някакви групи цифри и числа на техническото оборудване, което е било предоставено?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! МВР управлява фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия, както и проблемът „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм, който също не е за пренебрегване.
За периода 2017 – 2020 г. в рамките на Националната програма по фонд „Вътрешна сигурност“ са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 192 млн. 501 хил. лв. Извършените плащания по тези договори за този период са в размер на 123 млн. 808 хил. лв. Размерът на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по Националната програма по ФУМИ, възлизат на 32 млн. 649 хил. лв., като към бенефициенти са разплатени вече почти 15 млн. лв.
В рамките на Програмата „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм, който е в периода 2014 – 2021 г., който стартира обаче през 2019 г., имаме сключени договори на стойност над 35 милиона, а в момента по авансовите плащания сме разплатили над 14 милиона 400 хиляди. От месец септември 2016 г. МВР е ангажирано с координация и изпълнение на проектите по Механизма за спешно подпомагане в областта на „Вътрешни работи“ на обща стойност 347 млн. 697 хил. лв., от тях за дейности, изпълнявани от МВР са разчетени над 284 милиона.
За периода от 2017 до момента са договорени над 255 млн. лв., което представлява 90%, малко над 90% от стойността на спешната помощ и са разплатени съответно над 246 милиона, което представлява 86,5% от общата сума. Общо в периода 2017 – 2020 г. в област „Вътрешни работи“ МВР успя да договори над 516 млн. лв. и сме разплатили към бенефициентите и изпълнителите 399 млн. 532 хил. лв.
Освен тези програми ние изпълняваме и проекти, финансирани със средства по европейски оперативни програми и други двустранни фондове и програми, като от 2017 г. насам сключените им договори за безвъзмездна помощ са на стойност 376 млн. лв. До този момент ние сме разплатили 211 млн. 793 хил. лв.
За последните четири години общият размер на сключените договори, финансираните извънбюджетни средства са на стойност 893 млн. 279 хил. 962 лв., от които разплатените са 611 млн. 325 хил. 247 лв. Мисля, уважаеми народни представители, че наистина работата ни по международните проекти в голяма степен компенсира искането на бюджетни средства от държавния бюджет. Да, на приключване е един програмен период, но предстои следващият и ние вече създаваме организация да повишим нашия капацитет по усвояването на парични средства от различни европейски програми, сформирали сме и такъв екип, който да доведе до повишаване капацитета във всяка една главна дирекция, включително и в дирекция „Международни проекти“, защото разчетът на първо време, с който ние кандидатстваме по различните европейски програми, за следващия период възлиза на сумата над 750 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Колега, заповядайте.
СЛАВИ НЕЦОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз имам един въпрос към министъра на вътрешните работи. Преди около месец и половина синдикат „Огнеборец“ изрази своето становище по отношение на изготвянето на Бюджет 2021 г., и то в частта за пожарна безопасност и защита на населението. Според тях има четири направления, които мотивират тяхното искане за 100-процентно увеличение на бюджета, а именно подмяна на остаряла техника по места, ремонт на базите, закупуването на летателна техника, като отварям една скоба, че в момента при гасенето на горски пожари, разбира се, използва се помощта на армията, но закупуването на такава летателна техника, която да помага в организацията и в работата по гасенето на пожарите и по защита на населението, може да се използва и за търсене на хора, евакуация и така нататък. Кои от тези техни искания са заложени в новия бюджет, тъй като увеличението по това направление „Пожарна безопасност и защита на населението“ е много малко – то е около 11%, от 282 милиона на 319? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! И политическото, и професионалното ръководство водим непрекъснат диалог с нашите синдикати, включително и със синдиката „Огнеборец“, представител на който има и тук в залата. Към нас не са постъпвали искани за 100% увеличаване на разходите. Има теми, по които коментираме, но те са чисто някъде от организационен характер, някъде от осигуряване на допълнителни щатни бройки за определени длъжности. Мисля, че разходите, които са разчетени и за тази година в Проектобюджета, ще подсигурят изпълнението на дейностите за защита на населението и пожарната безопасност.
Коментирали сме и с професионалното ръководство необходимостта от купуване на летателна техника. Това лято също сме участвали сериозно при гасенето на пожари в югоизточната част на страната, където се наложи да ползваме такава техника, но считаме, че към настоящия момент закупуването на техника от различни главни дирекции, като „Гранична полиция“, която има на въоръжение летателна техника, ще струва изключително скъпо за нас, защото това е свързано с набиране и на персонал, след това поддръжка и възможността тази техника да бъде в такава позиция за ежедневна употреба и готовност. Затова считаме, че на този етап не би било редно със средства от бюджета да закупуваме скъпоструваща техника, която ще бъде ползвана при изключително редки случаи.
В същото време ние не изключваме възможността, както казах, по различни европейски програми съвместно с Министерството на здравеопазването, може и с други министерства да участваме в някаква обща програма, при която да се закупи такава техника, която на даден етап да се ползва от този, който има необходимост. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
Господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители и гости! За бюджета на МВР за следващата година аз мога да кажа само хубави думи ще се опитам да се обоснова.
Това е най-големият работодател в държавата – 48 хиляди души при до 37… (Реплика.) Да. При до 37 – само да направя сравнението, 5 хиляди надолу понеже не е комплект. Представете си какво представлява МВР. Опитвам се да погледна селия сектор „Сигурност“. И въпреки това ние имаме такъв бюджет! И въпреки това, чували сте го от мен и друг път, България е най-сигурното място за живеене на Балканите.
Да, Вие всички забравихте. Гледайте какво става в Париж, какво става в Германия, какво става в Австрия. Тук все едно сме имунизирани против мигрантите. Дори това, което говорихме, полицай във всяко населено място, и това е направено, и там го има, и там са заложени пари. Този бюджет поглежда точно в тази посока.
Аз благодаря на министъра, че подробно разказа по различните видове, буквално ред по ред от бюджета, аз ще говоря малко по-наедро, но това е оптимистичен бюджет – над 200. Аз съм ги изчислил малко повече, господин Министър, 341 милиона, но да речем над 230 ги казахте, защото още нямам всичките числа, точните. Този бюджет е по-голям от миналогодишния, въпреки кризата, въпреки ковида. ГЕРБ, без да го е обявило в управленската програма, всички знаете управленската програма на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ и МВР, и отбраната, и целият сектор „Сигурност“ станаха постепенно приоритет. И това си личи най-вече в бюджета.
Аз съм Ви направил една графика тук, докато Ви слушах (показва), ето това е табулограма как расте бюджетът, когато управлява ГЕРБ. Ето, вижте какво става тук. От 2016-а, 2017-а, 2018-а, всичко е нагоре. Има само едно плато тук 2017 – 2018 г., когато аз бях министър, тогава такива бяха условията. След това започнахме, убедихме и премиера, и правителството и започнахме със заплатите. Знаете, че вече трета година – тук представителят на Финансовото министерство докладва, че се увеличават заплати, и расте нагоре, и тази година най-много. Числата, разликите през годините са 218, 26 милиона, сега – 300 милиона. Устойчиво развитие.
Когато дойде ГЕРБ на власт, както и сега, разбира се, с „Обединени патриоти“, ние устойчиво влагаме повече средства за сигурност, най-общо казано, включително за Министерството на вътрешните работи.
Тук представителят на Финансовото министерство добре – ние го прекъснахме, но той разказа и какво става с минималната заплата, удвояват се преподавателските заплати, трета година подред на администрацията с 10% се увеличава въпреки кризи, въпреки ковид. Това цялото нещо, ако слушате внимателно министъра, го има в бюджета на Министерството на вътрешните работи – и заплатите на полицаите от 2017 г. насам. Сигурно трябва да припомня – тук има и синдикалисти, те дрехите не бяха им платили тогава предишните.
Аз ще се върна и назад за капиталовите разходи, за които казва колегата Иванов. Какви са капиталовите разходи? Министърът добре се защити, той ги каза, дори до 800 милиона стигат извън тези, които са извън бюджета. Министерството на вътрешните работи за разлика от другите системи за сигурност, които нямат такива средства – примерно отбраната, тя такива средства въобще не акумулира. Затова там миналата година бюджетът надхвърли тези 20%, които трябва да бъдат за капиталови разходи – по една графика с НАТО, заради самолетите, да речем, но винаги е бил малко по-голям. А тук, ако прибавим и тези пари, които и аз като станах министър, тези ставки ги видях, ами те стават много повече.
Така че тези, които Вие цитирахте, и казахте, че са малко, и са 14 милиона, малко над 14 милиона, да, толкова са, но това нищо не значи. Аз мога да Ви върна назад. Ние държим устойчиво това. Плюс това през 2018 г. за капиталови разходи бяха 22 милиона 700, близо 23 милиона.
Много ми се ще, когато опозицията в лицето на БСП говорят, някой път съм Ви го казал, хубаво щеше да казвате: „Абе ние, когато бяхме, гледайте какво правихме, а пък Вие сега какви ги правите, тоест намалявате“. Нищо подобно! Аз ще извадя всичките числа, сега ги извадих набързо.
2013 – 2014 г. правителството на Орешарски от май до август 2014 г. да Ви кажа ли какви са числата за МВР, какво сте давали? Ами, да, 131 – 2013 г., малко под 999 милиона – 2014 г. надолу. И в бюджета, който Вие сте правили, или поне сте подготвили, малко над милиард – 29 милиона, за 2015 г. Само надолу. За какво ми говорите сега да увеличавате, когато има и ковид? Тогава ни ковид е имало, нищо не е имало. Защо не сте увеличили капиталовите разходи поне? И когато говорите и критикувате, давайте пример, бе, като в армията.
„Ние когато бяхме…“ Ако искате даже говорете някога, когато дойдете на власт, но не ни критикувайте за неща, които нямат смисъл. Защото срещу всяко нещо, както министърът Ви каза, и аз Ви казвам числа. Няма такова нещо! Капиталовите разходи много добре стоят даже. Финансовото министерство ги вижда тези работи. При тях всичко е на екселни таблици и виждат какви пари се харчат за капиталови разходи, какви са международните пари, европейски или някакви други, да не забравяме швейцарските даже. Има такива външни пари, които идват и това е хубаво, защото уважават МВР и навън знаят какво правят те. Така че и капиталовите разходи, и въобще парите, които сега правителството дава, аз съм приятно изненадан с тези над 200 или 300 милиона, които се дават във време на криза за МВР.
И отново може би като благодарност към хората, които са на първа линия, защото те са такива и заради тази сигурност, за която Ви говорих, и ред други неща, които могат да се препишат, и са достойнство на служителите на Министерството на вътрешните работи.
Така че този бюджет само може да бъде хвален. Могат да бъдат намерени вътре някакви баланси, и то най-вече, което аз се опитвам да направя, сравнявайки с другите системи в системата за сигурност. Тогава може да има нещо, което още не съм го уловил и аз, но ще го видим, пък и работа е на опозицията да го намери. Ако има някакви дисбаланси да бъдат изправени. :Може би там има нещо винаги, така като го гледам, се опитвам и намирам, и миналата година. Иначе самият бюджет само за МВР според мен просто е много добър и трябва да бъде поздравено правителството, което предлага такъв бюджет, а министърът да има удоволствието да го харчи по най-добрия начин. Така че ние ще го подкрепим, както и колегата каза. Безусловно такъв бюджет всекиму. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Колеги?
Реплика – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Радев, на това пламенно изказване не можах да се въздържа да не направя реплика. Все пак да Ви припомня, че сме на Комисия, а не на предизборно събрание с Ваши симпатизанти, защото тук говорим разумни неща. Мога да Ви кажа, че този бюджет, както го гледате в момента и го хвалите, няма да го видите след една седмица същия, не може да го познаете, защото ще се направят такива промени вътре, та да се чудите какво сте правили.
Само да Ви припомня, господин Радев, че миналата година именно бюджетът, който ние внесохме като опозиция, стана реалният бюджет, който сега изпълнява този министър. Защото господин Борисов след бюджета, след като излязоха синдикатите на улиците да протестират, даде същите цифри, които БСП беше записала като предложение между първо и второ четене. Слушайте ми думата. Това, което се случи, което ние ще предложим между първо и второ четене, ще стане реалното изпълнение на бюджета. Така че не се хвалете с бюджет, заради който тази година излизат отново служителите на МВР на улицата.
По време, когато Вие бяхте министър, на празника на МВР служителите бяха на улицата да протестират заради начина, по който управлявахте Министерството и заплатите, които им давахте. Увеличавате разходите за персонал, ще го кажа за стотен път, но хората не са доволни, защото не го правите по правилния начин, това Ви е проблемът, и не може да разберете за какво става въпрос, та трябва тези хора да идват с Вас да разговарят и министър-председателят отгоре да Ви натисне копчето, за да им дадете не това, което те искат, а те ще го искат, и са прави да си го искат, защото те работят в изключително усложнена обстановка и заслужават това. Но това минава през много сериозен анализ на системата на Министерството на вътрешните работи, който нито един от Вашите министри от 2009 г. насам нямаше смелостта да го направи. Да не се връщам на Бъчварова, че тя такива каши направи, та още не може да си ги оправите. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплика – господин Манев, заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ: Благодаря.
Искам да направя една реплика на колегата Радев. Не съм съгласен с Вас, господин Радев, в едно единствено елементче от Вашето изказване. Вие хубаво напомнихте на колегите от опозицията, че те много хубаво ги раздават нещата, когато не са на власт, ама забравихте да им кажете и другото, че когато не си имал ама никакъв досег с Министерството на вътрешните работи да говориш от името на полицаите и на служителите е най-малкото странно, хайде да не бъда краен. Моля Ви, обърнете им внимание, че коренно се променят нещата, когато трябва да управляваш сложната система на Министерството на вътрешните работи, или поне когато си бил част от нея и когато говориш отстрани просто ей така, за да си говориш.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Реплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Радев, и аз не съм съгласен с Вас в тази част на изказването по отношение на това как нищо не е направено по отношение на Бюджет 2013 – 2014 г. Нека да Ви напомня, господин Радев, че тогава беше приет изцяло новият Закон на Министерството на вътрешните работи и в края на 2014 г. бюджетът, свързан с приемането така по този начин на новия Закон, доведе до дефицит от 210 млн. лв., от които 128 млн. лв. в частта „Разходи за персонал“. Така че не смятам, че колегите са направили нещо, а напротив. Напротив!
Хубаво е да се отбелязват и да се припомнят тези факти, защото тогава слушахме едни заклинания, че това е най-социалният Закон за МВР. Забележете квалификацията! А всъщност, какво се оказа? Какво се оказа? Че поне за тези последни четири години тенденцията за увеличение на разходната част на бюджета на МВР е достатъчно ясна. Тенденцията за това да управлява Министерството на вътрешните работи европейски средства, е съвсем ясна. Само че нека да напомним какво се е случило и при управлението на Българската социалистическа партия, господин Радев.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Дуплика – господин Радев, заповядайте.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми колеги, аз няма да продължа да говоря много, а само отново ще се върна към това, което каза накрая Ципов. Хубаво е да се познава системата на МВР, съгласен съм, колега, и тогава да се говори, но въпреки това всеки има право да дава някакви идеи стига обаче някога, когато са били на власт, поне нещо да са направили в тази посока, което сега да го изтъкнат. Аз го казах, Ципов е прав. „Ние тогава правихме така, Вие сега гледай какви ги правите?“ Не чухме един такъв пример.
Забравил съм за този дефицит, сигурно е така – 200 милиона дефицит. Да, когато се напише един бюджет, който аз Ви казах, под 1 милиард стигаше тогава, 999 милиона, след това, разбира се, ще има такива неща. И аз съм убеден, че ако те някога дойдат на власт, както сега много обичат да харчат чужди пари, други, които управляват, и да ги притискат, техният бюджет ще бъде надолу или най-малкото ще бъде равен. Така поне беше в отбраната – там поне знам числата, но тук не ги виждам. Аз Ви показах графиките – трайна тенденция на нарастване на бюджета нагоре! Няма нищо, което да е смущаващо в този бюджет. И тук не е никакъв амбломб, не е нищо предизборно. Предизборно беше това, което колегата Иванов говори сега. Аз му казвам: да, говорете общи приказки, но дайте пример, кажете какво Вие сте направили? Аз Ви казвам ние какво правим, и то четири-пет години, и Ви показах какво Вие сте направили – БСП, тоест не сте направили. Така че това е моят отговор. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Радев.
Други колеги има ли?
Закривам дебата.
Ще дадем думата на гостите.
Заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! От Министерството на финансите разбрахме, че правителството има шест приоритета. За съжаление, между тези приоритети не чухме, че е включен и приоритетът за сигурност, осигуряване сигурността на страната. Респективно, след като това не е приоритет на правителството и на управляващите, това се отразява и на планувания Законопроект за бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. Националният синдикат на пожарникарите и спасителите не одобряваме този бюджет нито в перо „Персонал“, в който се предвиждат 1 млрд. 735 млн. 836 хил. лв., които са приблизително 93% от целия бюджет на Министерството. Също така не можем да одобрим и капиталовите разходи, които са 14 млн. 947 хил. лв.
Да, действително преди малко чухме много дебати относно усвояването на финансов ресурс по оперативни програми. Да, уважаеми дами и господа, така е. Но нека да не забравяме, че когато се усвоят тези средства и когато се внедрят нови технологии и се закупи нова техника, след това трябва да има финансов ресурс, за да се поддържа. Министерството на вътрешните работи – специално смея да го твърдя, защото аз съм редови служител в това министерство, изпитва изключителни нужди при поддръжката на закупената нова техника.
Когато се закупува нова техника и когато се внедряват нови техники, логично е да се иска и да е необходим по-голям финансов ресурс за поддръжката й. Също така в перо за издръжка от предвидените 121 млн. 990 хил. лв. няма как да ги одобрим, след като са необходими, по думите на министъра на вътрешните работи, 292 млн. лв. или липсата е от 171 млн. лв. Това несъмнено довежда, първо, до невъзможността за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на служителите в МВР, за подобряване на битовите условия и редица още други неща, с които се сблъскваме всеки ден.
Искам да Ви напомня, че МВР и на една от структурите на МВР по закон и е възложено да осигурява биологичната защита на населението. Имайки предвид, че сме в условията на ковидкриза, това е Министерството след Министерството на здравеопазването, на което ще се наложи да има изключително много работа, докато премине тази криза.
Следващият ни аргумент, с който ние сме категорично против този бюджет, тези параметри на бюджета няма как да покрият разходите и да удовлетворят исканията на служителите на МВР, а най-вече да се създадат едни нормални условия на функциониране на Министерството.
Относно преструктуриране на Министерството и така нататък, аз не искам да изпадам в подробности, от професионална гледна точка можем да говорим много, но само едно ще кажа. Ако през последните години, и то не последните години, а последните 30 години, Министерството на вътрешните работи беше реформирано и ако не сменяхме абревиатурите на някои структури в това министерство сега то, в частност „Пожарна безопасност и защита на неселението“, щеше да има във всяка структура линейка с парамедици, която да оказва помощ на колегите от Спешна медицинска помощ, а не само две линейки, за съжаление, защото с толкова разполагаме, и на територията на София разполагаме с две линейки, и още един микробус от вчера сутринта са вече на оперативно дежурство – говоря за Пожарната, а не общо за цялото Министерство. Но в крайна сметка, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да се мисли в такава насока, да се направи една стратегия – независимо коя ще бъде управляваща партия на следващите избори, да се мисли за реформи в това министерство. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
От гостите друг? Няма.
Закрих дебата.
Две гласувания ще имаме.
Първо, подлагам на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. с включен Проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.
Който е „за“, моля да гласува.
За – няма, против – 8, въздържали се – 11.
Второ, подлагам на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 11, против – 8, въздържал се – няма.
С това Законопроектът е приет на първо четене.
Благодаря на представителите на Министерството на вътрешните работи за днешното им участие.
Уважаеми колеги, закривам днешното заседание.

(Закрито в 14,08 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума