Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
09/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 954-01-47, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 5 юли 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 954-01-47, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 5 юли 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 9 юли 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Диана Филева – главен юрисконсулт и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Галин Николов – изпълнителен директор.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Галин Николов.
  Със законопроекта изрично е посочено, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането както на недължимо платените и надплатените суми по финансирани от европейските фондове и от държавния бюджет проекти, така и на глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
  Предвидено е дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициерите по мерките по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 - 2013 г., представляващо основание за налагане на финансова корекция по чл. 70 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на глава пета от същия закон. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на закона в сила.
  Разписано е правомощие на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Създава се правно основание изпълнителният директор да одобри със заповед правила за определяне на размера на финансовите корекции за установени нередности, представляващи нарушения на нормативни разпоредби и на договорните отношения между агенцията и ползвателите на безвъзмездна финансова помощ, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на условията на подпомагане. Заповедта и правилата ще следва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник”.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че разбират необходимостта от повишаване на събираемостта, но изразиха съмнение, че предлаганите промени ще доведат до целения резултат и ги оцениха като прибързани. Припомниха, че за разлика от Програмата за развитие на селските райони, по която за целия период на действие има един и същи управляващ орган, по програмата за сектор рибарство управляващият орган се е променил и е преминал от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, към дирекция в Министерството на земеделието храните и горите. Като основен проблем отчетоха, че промените касаят проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 - 2013 г., с отминал период на мониторинг и изразиха недоумение как по правила, приети сега, ще бъдат налагани финансови корекции по приключили проекти за минал период от време.
  От Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че правилата, които изпълнителният директор на агенцията ще одобри, по никакъв начин не представляват правно основание за издаването на самите решения за налагане на финансови корекции, тъй като такива се издават и в момента, а касаят единствено начина, по който се определя размера на корекциите.
  От парламентарната група на Обединени патриоти категорично се обявиха против законопроекта, тъй като към момента на сключване на договорите, в тях липсва задължението бенефициентите да изпълняват производствена програма. Подобно задължение е било вменено след подписване на анекси към основните договори няколко месеца преди изтичането на мониторинговия период.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи изразиха съмнение доколко са необходими предложените промени и дали ще доведат до по-висока събираемост.
  От парламентарната група на Воля - българските родолюбци заявиха, че подкрепят законопроекта.
  От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че законопроектът цели единствено отстраняване на установени пропуски, за да бъде избегната опасността от финансови загуби. Затова и се налага да бъдат препотвърдени правомощията на изпълнителния директор по издаването на решенията за налагане на финансови корекции.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 4 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 954-01-47, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 5 юли 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума