Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
19/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 септември 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на икономиката – Нина Христова – държавен експерт и Светослава Малчева - главен експерт в дирекция ,,Външноикономическа политика“. От Министерството на земеделието, храните и горите – Петър Кировски – началник отдел в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“. От Института по тютюна и тютюневите изделия – доц. д-р Мария Къшева – директор и проф. д-р Христо Бозуков. Присъстваха и представители на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010, Българската асоциация на тютюневата индустрия, Българската асоциация на търговците с тютюневи изделия и Асоциацията „Български тютюн“.
  Законопроектът беше представен от Нина Христова, която подчерта, че промените целят привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора.
  В тази връзка, със законопроекта се предвижда данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се представят само от производителите и вносителите на съответните изделия, като отпада необходимостта подобна информация да предоставят лицата, които въвеждат на територията на страната такива изделия от друга държава – членка на Европейския съюз. Всички изискуеми данни и информация вече ще се предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз. В тази връзка се прецизират правомощията на Института по тютюна и тютюневите изделия, който към момента е отговорен за тяхното съхранение и за осигуряването на достъп до тях на Европейската комисия и на другите държави-членки на Европейския съюз.
  Разписана е информацията, която следва да поддържат публичните регистри на новите тютюневи изделия, на изделията за пушене, различни от тютюневите и на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. За вписани в регистрите обстоятелства и данни от заявителите няма да се изисква представяне на доказателства, като съответните органи следва да приемат тяхното удостоверяване с писмено посочване в документа, с който започва производството.
  Въвежда се изрична забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, за които не са предоставени изискуемите данни, както и за нови тютюневи изделия и за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за които не е представено уведомление.
  Предвидено е от 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от 4 години.
  Лицата, получили разрешение да извършват промишлена обработка на тютюн, както и организациите за научни изследвания и висшите училища, осъществяващи дейност в областта на тютюна и тютюневите изделия, щe имат право да разполагат с лабораторно оборудване за рязане на тютюн.
  Въвежда се изрично изискване изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневи изделия, насочени към потребителите, да отговарят на изискванията на закона.
  Върху всяка потребителска опаковка на тютюневите изделия ще следва да се посочва броят на късовете от съответното изделие или теглото на тютюна, както и наименованието на производителя или вносителя.
  В административнонаказателните разпоредби се завишават санкциите за лица, изкупуващи суров тютюн в нарушение на изискването да притежават валидно разрешение и да са сключили договор за изкупуване с тютюнопроизводител, или когато не са предоставили на съответната комисия по тютюна изискуемата информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема в полза на държавата. Подобно изискване се въвежда и по отношение на невписани в регистъра лица, съхраняващи суров тютюн. Отнетият в полза на държавата тютюн ще се унищожава чрез изгаряне от комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта.
  В последвалата дискусия представителите на браншовите организации единодушно подкрепиха законопроекта, като направиха предложение за прецизиране на текста на § 35 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Във връзка с предложението разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат с 4-годишен срок предложиха с преходна разпоредба да се предвиди, че за лицата с вече издадени такива разрешения, този срок ще започне да тече от влизането на закона в сила, т.е от 1 април 2020 г. Изразиха опасението, че задължението върху потребителските опаковки на тютюневите изделия да се посочва наименованието на производителя или вносителя би могло да породи нееднозначно тълкуване.
  От парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че в закона твърде често се правят промени и че в конкретния случай предлаганите изменения в голямата си част са чисто редакционни.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи се съгласиха с тази констатация, отбелязаха, че предлаганите промени са по-скоро от компетентността на Комисията по икономическа политика и туризъм и препоръчаха между първо и второ гласуване на законопроекта предложенията на браншовите организации да бъдат взети предвид.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума