Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 ноември 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието взеха участие – от Министерството на финансите – Росица Велкова – заместник-министър и Петър Киров – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“. От Министерството на земеделието, храните и горите – Десислава Танева – министър, Десислава Стоянова – директор на дирекция „Финансово управление“ и Марина Стоименова – началник отдел в същата дирекция. От Държавен фонд „Земеделие“ – Васил Грудев – изпълнителен директор, Иван Капитанов – заместник изпълнителен директор и Анелия Викторова – директор на дирекция „Финанси“. Присъства също Светла Василева – председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ.
  Основните параметри на законопроекта в частта селско стопанство са следните:
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието, храните и горите за 2020 г. Предвидените приходи са в размер на 149,4 млн. лв. Предложеният разходен таван е 203,6 млн. лв., от които: за персонал – 118,1 млн. лв., за капиталови разходи – 7,8 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 93,8 млн. лв., от които за Селскостопанска академия близо 28 млн. лв.
  По области на политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 147,7 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – близо 5,9 млн. лв., за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" – 28,3 млн. лв. и за "Администрация" – 21,8 млн. лв.
  Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 87 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 83,9 млн. лв.
  В рамките на текущите разходи за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, са утвърдени 19 млн. лв. и 1,9 млн. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове". Тези средства не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  2. По проекта на бюджет на ДФ „Земеделие“ за 2020 г. Предвидените приходи са в размер на около 4 млн. лв. Разходният таван на фонда е около 366,8 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи – 10 млн.лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 402,8 млн. лв. По области на политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 333,7 млн. лв.; за "Рибарство и аквакултури" – 357,8 хил. лв. и за „Администрация“ –32,7 млн. лв. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 327,4 млн. лв., а максималният размер на новите задължения - 325,4 млн. лв.
  В рамките на бюджетите за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии са утвърдени целеви текущи и капиталови разходи общо в размер на 6,4 млн. лв. за Министерството на земеделието, храните и горите и 8,4 млн. лв. за ДФ „Земеделие“.
  По линия на Общата селскостопанска политика за 2020 г. по схемата за единно плащане на площ за директни плащания се предвижда да бъдат усвоени 1 567,4 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 128 млн. лв., от които 77,6 млн. лв. европейско финансиране и 50,4 млн. лв. национално съфинансиране.
  По втория стълб на Общата селскостопанска политика за развитие на селските райони са предвидени – 1 142,4 млн. лв., от които 941,3 млн. лв. европейски средства и 201,16 млн. лв. национално съфинансиране.
  По линия на Общата рибарска политика за 2020 г. средствата са 61 млн. лв., от които 46,8 млн. лв. европейско финансиране и 14,2 млн. лв. – национално съфинансиране и авансови плащания.
  Предвидено е запазване на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, като за целта са утвърдени 84 млн. лв. Ще се прилага данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративния данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Ще се прилага и механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Държавен фонд "Земеделие" ще продължи да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по различните програми.
  Като елемент от основните допускания в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 на 610 лв. от началото на 2020 г.
  По законопроекта е постъпило становище на КНСБ и на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ.
  Основните акценти от последвалата дискусия могат да бъдат систематизирани както следва:
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, като ще настоява между първо и второ гласуване да бъде предвидено увеличение на разходите за персонал с 10 млн. лв., от които 8 млн. лв. да бъдат за сметка на средствата за издръжка и 2 млн. лв. за сметка на капиталовите разходи.
  От Държавен фонд "Земеделие" считат, че заложените параметри ще позволят запазване на нивата на финансиране на земеделските стопани от 2019 г.
  От парламентарната група на Обединени патриоти призоваха за по-адекватна подкрепа за сектора земеделие от страна на държавата. Отбелязаха крайно ниското заплащане на ветеринарните лекари, работещи в системата на Българската агенция по безопасност на храните, както и липсата на средства за акредитирана лаборатория на агенцията.
  От парламентарната група на ПП ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят законопроекта, като между първо и второ гласуване ще направят предложение за намаляване на сумата, с която ще бъде увеличен минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи отбелязаха, че съдейки по разпределението на средствата, земеделието не е приоритет на правителството, тъй като голямата част от средствата ще бъдат разпределени за нереформирани сектори. Системно недофинансирани остават редица второстепенни разпоредители като Селскостопанска академия, „Напоителни системи" ЕАД, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ и Българската агенция по безопасност на храните.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. Отбелязаха, че са против несъразмерно голямото увеличение на минималния осигурителния доход на земеделски стопани. Отбелязаха предвиденото увеличение на средствата за персонал ще отидат за погасяване на просрочени задължения на второстепенните разпоредители с бюджет, които са крайно недофинансирани. Отбелязаха и тежкото състояние на общинските служби по земеделие. В заключение заявиха, че ще направят предложение за увеличаване на средствата, предвидени в разходната част на министерството.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните:
  - с 0 гласа „за”, 7 „против” и 13 „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2;
  - с 13 гласа „за”, 7 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума