Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
17/06/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 17 юни 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието, храните и горите – доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър, от Българската агенция по безопасност на храните – Николай Роснев – заместник-изпълнителен директор и експерти.
  Законопроектът с мотивите към него беше представен от зам.-министър Иванов, който обясни, че законопроектът осигурява синхронизиране на националното законодателство с европейските изисквания, свързани с прилагането на защитни мерки срещу вредителите по растенията, с официалния контрол и другите официални дейности, както и с необходимостта от въвеждане на хармонизирани показатели на риска.
  В тази връзка, в обхвата на закона са включени мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, специалните правила за официалния контрол на растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, както и специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита.
  Прецизирани са функциите на Българската агенция по безопасност на храните, свързани с официалния контрол и воденето на публичните регистри, които агенцията поддържа на интернет страницата си. Създава се публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната, като същевременно отпада регистърът на продуктите за растителна защита с издадено разрешение за пускане на пазара и употреба под формата на готов разтвор.
  Предвидено е контролът по отношение на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати да продължи да се осъществява от инспекторите по растителна защита, докато по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти контролът ще бъде осъществяван от официални фитосанитарни инспектори. Съответно са регламентирани техните компетенции.
  Прецизират се текстове, свързани с действията на контролния орган при установяване на несъответствие с нормативните изисквания. В редица случаи е предвидено, че обжалването на даден акт няма да спира изпълнението на предприетите от компетентния орган мерки за отстраняване или ограничаване на рискове за здравето на човека, животните, растенията и околната среда.
  Във връзка с фитосанитарния контрол са въведени критерии за категоризация на вредителите, като освен карантинните, обект на официален контрол ще бъдат и регулираните некарантинни вредители. Освен това, се въвеждат мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове; ограничения за въвеждане на високорискови растения и растителни продукти; правила за движението на дървен опаковъчен материал; изисквания по отношение на транспортните средства, техниката, пощенските и куриерските пратки, съдържащи растения и растителни продукти.
  Прецизирани са разпоредбите свързани с издаването на растителни паспорти и изискванията към професионалните оператори, подали заявление за получаване на разрешение да издават растителни паспорти.
  Определени са мерките при опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове, които ще се прилагат до определяне характеристиките на тези вредители и до изготвяне на пълна оценка на риска. Мерките ще се прилагат в определени за целта карантинни пунктове и съоръжения за задържане, като надзора и освобождаването на растенията ще става при определени условия.
  Вменено е задължение на Българската агенция по безопасност на храните да изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители.
  Прецизирани са текстовете свързани с условията и реда за съществяване на официален фитосанитарен контрол на територията на страната, при внос и транзитно преминаване, при износ и реекспорт, включително на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от тях.
  Дава се възможност за делегиране на определени дейности при издаване на официални сертификати и други официални удостоверения, свързани с продуктите за растителна защита, на други лица.
  Отпада разрешителния режим за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита под формата на готов разтвор.
  Обезсилен сертификат за право на използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба ще се подновява след изтичането на срока, за който е обезсилен, и след преминаване на обучение.
  Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, ще следва да водят записи за проведените растителнозащитни мероприятия, с цел осигуряване на проследимост при извършване на официалния контрол върху употребата на продукти за растителна защита.
  Предвидено е с Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди да се въведат хармонизирани показатели за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита. Специфичните мерки за опазване на повърхностните и подземните води, и на питейната вода от въздействието на пестициди, включени в плана, ще следва да насърчават използването на пестициди с нисък риск и във възможно най-ниските разрешени дози.
  Въведени са нови и са оптимизирани съществуващите административнонаказателни разпоредби за констатирани нарушения. Прецизирани са легалните дефиниции на използваните понятия.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, предвид необходимостта от синхронизиране на разпоредбите на закона с европейските изисквания, но поставиха редица въпроси. В отговор беше обяснено, че регистъра на заявените за разрешаване продукти за растителна защита отпада, но остава да функционира регистъра на вече разрешените за използване на територията на страната продукти. Стана ясно също, че не може да има взаимно признаване на продукти за растителна защита и всяка държава- членка на Европейския съюз следва да проведе собствена процедура по признаване. По отношение на силно завишените санкции беше обяснено, че целта е тези санкции да имат възпиращ ефект, особено по отношение на вноса и използването на неразрешени продукти за растителна защита.
  На въпрос от парламентарната група на Обединени патриоти, от Българската агенция по безопасност на храните обясниха, че всички растения и растителни продукти ще следва да са придружени от растителен паспорт, като изключение ще се прави единствено за растенията, предназначени за краен потребител.
  В отговор на поставен въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи беше разяснено, че освен изискването всички растения и растителни продукти, предназначени за засаждане, да бъдат придружени от растителен паспорт, другата важна промяна е, че регистрираните некарантинни вредители по семената и посадъчния материал също стават част от растителноздравния режим.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 глас “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума