Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
29/06/2020 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г.


  Проект
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
  (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.)


  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317, 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/2031”;”.
  2. Създава се т. 5а:
  „5а. специалните правила за официалния контрол на растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95, 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625”;”.
  3. Създава се т. 11:
  „11. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625;”.

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. фитосанитарен контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС) 2016/2031; официален контрол и други официални дейности за прилагане на законодателството в областта на здравето на растенията съгласно Регламент (EС) 2017/625;“
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. контрол при производството, пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти и коформуланти, съгласно Регламент (ЕС) 2017/625, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви „ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“

  § 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „в“ се отменя.
  2. Точки 11 и 12 се изменят така:
  „11. лицата по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031; регистърът е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от Регламент (EС) 2016/2031;
  12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031; регистърът е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от Регламент (EС) 2016/2031.”
  3. Създава се т. 16:
  „16. обеззаразените семена, търгувани на територията на Република България.”

  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Контролът по прилагането на този закон се осъществява от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и от инспекторите по растителна защита на БАБХ.
  (2) Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (EС) 2016/2031:
  1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;
  2. извършват проверки на обектите, в които се произвеждат, преработват, отглеждат, изследват, селектират, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин, растения, растителни продукти и други обекти;
  3. вземат проби от растения, растителни продукти и други обекти за лабораторни изпитвания;
  4. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;
  5. отнемат в полза на държавата, изземват, разпореждат унищожаване, третиране или ограничаване движението на растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:
  1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания;
  4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Инспекторите по ал. 1:
  1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
  2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625;
  3. съставят актове за установени административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;
  4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
  5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) За осъществяване на правомощията си по ал. 2-4 инспекторите по ал. 1 имат право на достъп до обектите по ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2, включително до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.“

  § 5. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.
  (2) Фитосанитарният контрол се извършва при условия и по ред, определени в Регламент (EС) 2016/2031.
  (3) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (EС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031, съгласно разпоредбите на чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9-11 от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (7) Професионалните оператори и лица, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ за установен вредител или при съмнение за неговото наличие по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (8) При извършване на фитосанитарния контрол администрацията на БАБХ може да бъде подпомагана от експерти на други държави членки или от експерти, определени от Европейската комисия. При извършване на фитосанитарен контрол тези експерти имат правомощията на официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ.
  (9) По искане на Европейската комисия или на компетентен орган на друга държава членка министърът на земеделието, храните и горите или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят експерти за оказване на помощ или за участие в мисии в други държави членки или в трети държави.“

  § 6. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Забраняват се вносът, притежаването, съхранението, размножаването, движението и освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Забранява се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (4) Ограничава се въвеждането на територията на Съюза на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат неприемлив фитосанитарен риск, съгласно чл. 42 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС) при условията на чл. 43 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“

  § 7. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Изключения от забраната по чл. 17, ал. 1-3 се допускат:
  1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и по чл. 48, параграф 5 от Регламент (EС) 2016/2031;
  2. при транзитно преминаване или претоварване - при условията на чл. 47 от Регламент (EС) 2016/2031;
  3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки - при условията на чл. 46 от Регламент (EС) 2016/2031.“

  § 8. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Движението на растения и растителни продукти на територията на страната и ЕС, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв паспорт.
  (3) Изключения по ал. 2 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (4) Професионалните оператори, подали заявление за получаване на разрешение за издаване на растителен паспорт, трябва:
  1. да са регистрирани в Официалния регистър на професионалните оператори по чл. 22, ал. 1;
  2. да отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;
  3. да изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
  4. да разполагат и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
  (5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от получилите разрешение за издаване професионални оператори под надзора на БАБХ и от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори под надзора на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

  § 9. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия приема временни мерки при условията по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на държавите членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за предприетите мерки по ал. 1.
  (3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на тези вредители и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.
  (4) Изпълнителния директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзора и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършва при условията и по реда на чл. 60-64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. Изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на временните мерки при необходимост.“

  § 10. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени от задържане и/или прилагане на други фитосанитарни мерки спрямо растения, растителни продукти и други обекти за осъществяване на фитосанитарния контрол.“

  § 11. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, които извършват дейностите по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, събирателни и разпределителни центрове, стокови тържища и пазари на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.
  (2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират не по-късно от 30 април на текущата година.
  (3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 10 дни за отстраняването им.
  (5) При неотстраняване на непълнотите в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите и проверка на място, при необходимост, за съответствие с изискванията по ал. 3 в 3-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 4. При установяване на несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя 5-дневен срок за отстраняването им.
  (7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.
  (8) Официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ в 3-дневен срок от извършването на проверката за съответствие или от отстраняване на несъответствията по ал. 6.
  (9) Директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта за отказ може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (10) За издаването на удостоверение за регистрация по ал. 9 такси не се дължат.“

  § 12. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  2. В ал. 5 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя
  „т. 11 и 12“.

  § 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регистрираните лица по чл. 22, ал. 1 актуализират данните по
  чл. 66, параграф 2, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/2031, като подават заявлението по чл. 22, ал. 3 до 30 април всяка година и прилагат документи, удостоверяващи промяната в данните.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031, свързани с издаденото удостоверение по чл. 23, ал. 1, притежателят му подава в съответната ОДБХ заявление по чл. 22, ал. 3 и прилага документи, удостоверяващи промяната в данните, не по-късно от 30 дни от настъпването на промяната.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 3-8“ се заменят с „ал. 4-9“.

  § 14. В чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
  „3. при неподаване на заявлението по чл. 22, ал. 2 в продължение на две и повече последователни години;
  4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“
  2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

  § 15. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ по реда на глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 чрез редовни и внезапни проверки и проверки при наличие на данни за нарушение.
  (2) Проверките по ал. 1 обхващат:
  1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;
  2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
  (3) Редовните проверки се извършват на място, с подходяща честота, основана на риска от нарушения на правилата и най-малко веднъж годишно.
  (4) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.
  (5) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.
  (6) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“

  § 16. Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а (1) Българската агенция по безопасност на храните организира провеждането на основани на риска наблюдения през определени периоди от време за присъствие или отсъствие на карантинни вредители съгласно чл. 22-24 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Наблюденията за карантинни вредители по отношение на защитена зона и признаване на територията на Република България или на част от нея за защитена зона се извършват по реда на глава II, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Наблюденията се извършват от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ най-малко веднъж годишно и най-малко чрез визуално наблюдение.
  (4) При извършване на наблюденията по ал. 3 се вземат проби за лабораторно изпитване, когато е целесъобразно.
  (5) Българската агенция по безопасност на храните докладва до 30 април всяка година на Европейската комисия и другите държави членки за резултатите от извършените наблюдения през предходната календарна година.“

  § 17. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители по реда на чл. 25 и 27 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) За изпълнение на плановете по ал. 1 БАБХ организира и провежда симулационни учения по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

  § 18. В чл. 28 ал. 1-3 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:
  1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;
  2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;
  3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване;
  4. пробата се взема в достатъчно количество с цел да даде на оператора възможност за второ експертно становище по реда на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (2) Когато при лабораторните изпитвания в лаборатория, определена при условията и по реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625, или в национална референтна лаборатория, определена по реда на чл. 100 от Регламент (ЕС) 2017/625, се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се налагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.
  (3) Когато при лабораторните изпитвания в една или повече от лабораториите по ал. 2 не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“

  § 19. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „(1) При установяване на зараза от карантинен вредител се прилагат една или няколко от мерките по чл. 17-19 и мерките по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. забрана за засяване на семена, засаждане и размножаване на гостоприемни растения;“
  в) създава се т. 5:
  „5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на упълномощено от него длъжностно лице.“

  § 20. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:
  1. разпоредбите на правото на ЕС в областта на държавните помощи;
  2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16-24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управление на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189, 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 652/2014”.“
  2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите.“
  3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

  § 21. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол на растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72-74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и ЕС или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Официален контрол на растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59-63 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (9) Контролните пунктове, различни от граничните контролни пунктове, на които може да бъде извършван официален контрол на растения, растителни продукти и други обекти, се определят при условията и по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят
  на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
  (11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“

  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в ЕС и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и ЕС и при въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031.
  (2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент 2017/625.“

  § 23. В чл. 34, ал. 1 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

  § 24. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на ЕС, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт; фитосанитарните сертификати за въвеждане в ЕС, тяхното съдържание и условията, на които да отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

  § 25. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Фитосанитарен контрол при износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти се извършва съгласно фитосанитарните изисквания на държавата вносител при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (2) След извършване на проверка за съответствие с изискванията по ал. 1 се издава фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт.
  (3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по Приложение VIII, част А и част Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в Приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
  (8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго упълномощено длъжностно лице издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или други официални удостоверения или при злоупотреба с официални сертификати, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

  § 26. В чл. 44 ал. 3 се отменя.

  § 27. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 28. В чл. 49 се създава ал. 8:
  „(8) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в Централното управление на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до 3 месеца от издаването на разрешението или при всяка настъпила промяна.“

  § 29. В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ и запетаите пред и след тях се заличават.
  3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ и запетаята пред тях се заличават.

  § 30. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 31. Член 65 се отменя.

  § 32. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 33. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
  3. В ал. 5 думите „14-дневен“ се заменят с „60-дневен“.
  4. Алинея 6 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 33, т. 3 думите „60-дневен“ се заменят с „30-дневен“.

  § 34. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 8, ал. 2. Новият сертификат е със срока на валидност на обезсиления.
  (5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, т. 2.”

  § 35. В чл. 98, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
  „и материала и вместимостта на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“

  § 36. В чл. 111, изречение второ думите „съответната ОДБХ“ се заменят с „БАБХ“.

  § 37. Създава се чл. 115а:
  „Чл. 115а. (1) Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.).
  (2) При осъществяване на контрол върху употребата на продуктите за растителна защита контролните органи на БАБХ изискват записите по ал. 1.“

  § 38. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя със „сертификат/протокол“.

  § 39. В чл. 121 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  „Обжалването не спира изпълнението.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 количества се унищожават по реда
  на чл. 174.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 39, т. 2 в създаваната ал. 4 след думата „количества“ се добавя „се транспортират и съхраняват за сметка на допусналия несъответствието и“.

  § 40. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (OB, L 127 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, и национални показатели за риска.“
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 се създава буква „в“:
  „в) са с нисък риск.“;
  б) създава се т. 5:
  „5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“

  § 41. В чл. 126, ал. 3 след думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се поставя запетая и се добавя „Националният статистически институт“.

  § 42. В чл. 127 се създава ал. 4:
  „(4) Адювантите се употребяват единствено съвместно с продукти за растителна защита и не могат да съдържат активни вещества по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.“

  § 43. В чл. 128, ал. 1, в основния текст след думите „уведомление по образец“ се добавя „в което посочват ЕИК и“.

  § 44. В чл. 138, ал. 2 се създава изречение второ:
  „Обжалването не спира изпълнението.“

  § 45. В чл. 139, ал. 1, в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 46. В чл. 147 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който не окаже съдействие на инспектор по растителна защита и/или официален фитосанитарен инспектор при осъществяване на правомощията им по чл. 7, ал. 2 и 3 или не осигури достъп по чл. 7, ал. 5, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.“, а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 5000 лв.“

  § 47. Създава се чл. 147а:
  „Чл. 147а. (1) Официален фитосанитарен инспектор или друго упълномощено длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 19,
  ал. 5 или чл. 36, ал. 4-6, или ал. 8 се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 28 - 33 от Регламент (ЕС) 2017/625, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 47 – отпада.

  § 48. В чл. 148, ал. 1 думите „или 3“ се заменят със запетая и се добавя „ал. 4-6“.

  § 49. Член 149 се изменя така:
  „Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1 без регистрация в ОДБХ или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.”

  § 50. В чл. 150 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Който наруши забрана или не спази изискване по чл. 17 или не изпълни мерки по чл. 20, ал. 1 и 5, се наказва с глоба от 1000 до
  3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 или мерки, приложени по реда на чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение –
  от 3000 до 5000 лв.”

  § 51. Член 151 се изменя така:
  „Чл. 151. (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, ал. 1, се наказва се с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“

  § 52. Член 152 се изменя така:
  „Чл. 152. (1) Който при съмнение или установяване на зараза от карантинен вредител не уведоми съгласно чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

  § 53. Член 162 се изменя така:
  „Чл. 162. (1) Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83, не води записи по чл. 115а или пуска на пазара, предлага или продава семена за посев, третирани с неразрешени продукти за растителна защита, в нарушение на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 8000 лв.“

  § 54. Член 170 се изменя така:
  „Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 121, ал. 1, се наказва с глоба от 150 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 600 лв.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 54 – отпада.

  § 55. В чл. 175, ал. 1 след думите „се съставят от“ се добавя „официалните фитосанитарни инспектори и“.

  § 56. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 8 се отменя;
  б) точка 12 се отменя;
  в) точка 16 се изменя така:
  „16. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти” е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“
  г) създават се т. 16а и 16б:
  „16а. „Дървен материал“ са трупите, запазили цялата или част от естествената си обла повърхност, със или без кора; дървени стърготини, талаш, парчета, частици, трици, дървесни отпадъци или скрап; помощни и постелъчни материали, разделители, палети или опаковъчен материал, които се употребяват при транспорт на стоки от всякакъв вид, за които е установено, че представляват фитосанитарен риск.
  16б. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дънедж. „Дънедж” е дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката.“;
  д) създават се т. 20а и 20б:
  „20а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията по този закон.
  20б. „Засаждане“ е всяка операция, свързана с поставянето на растенията в условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство и размножаване.“
  е) точка 26 се изменя така:
  „26. „Карантинен вредител“ е вредител съгласно определението по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;
  ж) създава се т. 31а:
  „31а. „Входен пункт“ е мястото, където растения, растителни продукти или други обекти са внесени за първи път на митническата територия на Съюза – летище при въздушен транспорт, пристанище при морски транспорт, жп гара при железопътен транспорт, а за всички останали видове транспорт – мястото на пресичане на сухопътната граница на ЕС.“;
  з) точка 36 се отменя;
  и) точка 42 се отменя;
  к) точки 47 и 48 се отменят;
  л) създава се т. 50а:
  „50a. „Спешна мярка” е фитосанитарен регламент или процедура, установени във връзка с нова или неочаквана ситуация. Спешната мярка може да бъде временна или не.”;
  м) създава се т. 51а:
  „51a. „Събирателни и разпределителни центрове за растения и растителни продукти” са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни площи на производство, с цел образуване на партида/и, предназначена/и за търговия.“;
  н) точка 55 се отменя.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/625.“
  3. В § 2 накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска”.

  § 57. Създава се приложение № 3 към чл. 125, ал. 1, т. 6:
  „Приложение № 3
  към чл. 125, ал. 1, т. 6

  I. Хармонизиран показател за риска № 1: Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
  1. Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, предоставени на Европейската комисия (Евростат) съгласно приложение I (Статистика относно пускането на пазара на пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно статистиката за пестициди (OB, L 324 от 10 декември 2009 г.). Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 1;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (OB, L 153 от 11.6.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 540/2011 (1)”;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 1.
  3. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на пазара годишно, за всяка група, посочена в таблица 1, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.
  4. Количествата активни вещества, пуснати на пазара, за всяка група и категория в таблица 1 може да се изчислят.

  Таблица 1
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регла-мент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброе-ни в части А и Б от приложението към Регламент за изпълне-ние (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО)
  № 1107/2009 и поради това не са включени в прило-жението към Регла-мент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микроорга-
  низми Хими-чески активни вещества Микро-организ-ми Химически активни вещества Вещества, които не са класи-фицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифици-рани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.
  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64

  5. Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г. При липса на данни за 2011-2013 г. за референтен период се приема най-близкият 3-годишен период, за който са налични данни.
  6. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по отношение на базовото равнище.
  7. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.
  II. Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
  1. Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Европейската комисия е била уведомена в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; той се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от този раздел;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 2.
  3. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.
  Таблица 2
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/
  2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микро-орга-низми Химичес-ки актив-ни вещес-тва Микроорга-низми Химически активни вещества Вещества, които не са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.
  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от
  Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64


  4. Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г.
  5. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по отношение на базовото равнище.
  6. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.“

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В подразделението „Заключителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:
  а) наименованието се променя на „Заключителни разпоредби“.
  б) създава се § 57а:
  „§ 57а. В Закона за храните (обн. ДВ. бр. 52 от 2020 г.) в чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за пчеларството:
  § …. В Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр. 57 от 2003 г., изм. бр. 87 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006 г., изм. бр . 51 от 2007 г., изм. бр.36 от 2008 г., изм. бр. 43 от 2008 г., изм. бр. 26 от 2010 г., изм. бр.8 от 2011 г., изм. бр.19 от 2011 г., изм. и доп. бр.61 от 2014 г., изм. бр.58 от 2017 г., доп. бр.42 от 2018 г., изм. бр.52 от 2020 г.) в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за управление на агрохранителната верига:
  § …. В Закона за управление на агрохранителната верига (Обн. ДВ, бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 109“.
  2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят с „чл. 110“.
  3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, в рамките на тяхната компетентност, или оправомощени от тях длъжностни лица“.
  4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя с „връчването“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за фуражите:
  § …. В Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., доп., бр. 83 от 2012 г., изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., доп., бр. 7 от 2013 г., изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 2018 г., изм., бр. 51 от 2020 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.

  2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за храните:
  § …. В Закона за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9 юни 2020 г.) в чл. 3 от се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създават се нови ал. 2 - 4:
  „(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.
  (3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за специфичните изисквания при производство, преработка и дистрибуция на храни от животински произход.
  (4) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, храните и горите определят с наредба:
  1. изискванията към бизнес операторите с храни, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности;
  2. хигиенните изисквания при първичното производство;
  3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни;
  4. условията за производство, преработка и дистрибуция с храни.“


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В Преходните и заключителните разпоредби на закона да се създаде нов параграф:
  § …. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.”


  § 58. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 25, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума