Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
02/07/2020 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2020 г.  Второ гласуване
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
  (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.)


  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317, 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/2031”;”.
  2. Създава се т. 5а:
  „5а. специалните правила за официалния контрол на растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95,
  7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625”;”.
  3. Създава се т. 11:
  „11. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625;”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. мерките по прилагане на Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317/4, 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2016/2031”;”.
  2. Създават се т. 11 и 12:
  „11. специалните правила за официалния контрол върху растения, растителни продукти и други обекти и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка със здравето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95/1, 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/625”;
  12. специалните правила за официалния контрол и за действията, предприемани от компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2017/625.”


  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. фитосанитарен контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС) 2016/2031; официален контрол и други официални дейности за прилагане на законодателството в областта на здравето на растенията съгласно Регламент (EС) 2017/625;“
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. контрол при производството, пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти и коформуланти, съгласно Регламент (ЕС) 2017/625, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви „ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думата „вредители“ се заменя с „и регулирани некарантинни вредители, съгласно Регламент (EС) 2016/2031;
  б) в т. 7 след думата „адюванти“ се добавя „антидоти, синергисти и коформуланти, съгласно Регламент (ЕС) 2017/625“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган по смисъла на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви „ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. Член 3а се изменя така:

  „Чл. 3а. Официалният контрол и другите официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1-8 се осъществяват по реда на Регламент (EС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“


  § 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „в“ се отменя.
  2. Точки 11 и 12 се изменят така:
  „11. лицата по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031; регистърът е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от Регламент (EС) 2016/2031;
  12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031; регистърът е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от Регламент (EС) 2016/2031.”
  3. Създава се т. 16:
  „16. обеззаразените семена, търгувани на територията на Република България.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 буква „в“ се отменя;
  б) точки 11 и 12 се изменят така:
  „11. лицата, вписани в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031;
  12. лицата, на които се издава временно разрешение за въвеждане, движение, притежаване и размножаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/2031.”;
  в) създава се т. 16:
  „16. търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти за растителна защита, които са разрешени в поне една държава-членка на Европейския съюз по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.”
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Регистърът по ал. 1, т. 11 и 12 е официален по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа елементите по чл. 67 от същия регламент.“

  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Контролът по прилагането на този закон се осъществява от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и от инспекторите по растителна защита на БАБХ.
  (2) Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (EС) 2016/2031:
  1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;
  2. извършват проверки на обектите, в които се произвеждат, преработват, отглеждат, изследват, селектират, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин, растения, растителни продукти и други обекти;
  3. вземат проби от растения, растителни продукти и други обекти за лабораторни изпитвания;
  4. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;
  5. отнемат в полза на държавата, изземват, разпореждат унищожаване, третиране или ограничаване движението на растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:
  1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания;
  4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Инспекторите по ал. 1:
  1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
  2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625;
  3. съставят актове за установени административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;
  4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
  5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) За осъществяване на правомощията си по ал. 2-4 инспекторите по ал. 1 имат право на достъп до обектите по ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2, включително до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „осъществява“ се добавя „от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и“;
  2. В ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Официалните фитосанитарни инспектори по ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол съгласно Регламент (EС) 2016/2031 като:“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;“;
  в) точки 2 и 3 се отменят;
  г) в т. 4 думите „и растителни продукти“ се заменят с „растителни продукти и други обекти“;
  д) в т. 5 думите „контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, почви, води“ се заменят с „проби от“;
  е) точка 6 се изменя така:
  „6. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти и другите обекти;“
  ж) в т. 7 след думата „унищожаване“ се добавя „третиране”;
  з) точки 8-12 се отменят.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Инспекторите по растителна защита по ал. 1:
  1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  2. извършват проверки в обектите, в които се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са налични по друг начин продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  3. вземат контролни проби от продукти за растителна защита и работни разтвори, торове, растения и растителни продукти за извършване на лабораторни изследвания;
  4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти, продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, антидоти, синергисти, коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Инспекторите по ал. 1:
  1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
  2. издават разпореждания и предписания за провеждане на мерки за отстраняване на констатирани несъответствия, като определят срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС) 2017/625;
  3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/или актовете по прилагането му;
  4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
  5. искат съдействие от други компетентни и контролни органи.“
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2 инспекторите по растителна защита“ се заменят с „ал. 2-4 инспекторите по ал. 1“ и думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 2 и ал. 3, т. 2“.


  § 5. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.
  (2) Фитосанитарният контрол се извършва при условия и по ред, определени в Регламент (EС) 2016/2031.
  (3) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (EС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031, съгласно разпоредбите на чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9-11 от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (7) Професионалните оператори и лица, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ за установен вредител или при съмнение за неговото наличие по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (8) При извършване на фитосанитарния контрол администрацията на БАБХ може да бъде подпомагана от експерти на други държави членки или от експерти, определени от Европейската комисия. При извършване на фитосанитарен контрол тези експерти имат правомощията на официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ.
  (9) По искане на Европейската комисия или на компетентен орган на друга държава членка министърът на земеделието, храните и горите или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят експерти за оказване на помощ или за участие в мисии в други държави членки или в трети държави.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които те пораждат.“
  2. В ал. 2 думите „наредба на министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Регламент (EС) 2016/2031“.
  3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Вредителите по ал. 1 се категоризират съгласно критериите по Приложение I към Регламент (EС) 2016/2031 при условията на чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (4) Фитосанитарните мерки за определяне и управление на фитосанитарните рискове от вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на принципите по Приложение II към Регламент (EС) 2016/2031, съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74, 75, 79 и 80 от същия регламент.“
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) При наличие на доказателства за непосредствена опасност от въвеждане или при установяване на карантинни вредители и предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ писмено уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки по реда на чл. 9-11 от Регламент (EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида на вредителите и предприетите фитосанитарни мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен вредител и предприетите мерки по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС) 2016/2031.“
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14 и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „може да определя“ се заменят с „или изпълнителният директор на БАБХ могат да определят“.


  § 6. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Забраняват се вносът, притежаването, съхранението, размножаването, движението и освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Забранява се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (4) Ограничава се въвеждането на територията на Съюза на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат неприемлив фитосанитарен риск, съгласно чл. 42 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС) при условията на чл. 43 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Забраняват се въвеждането, притежаването, съхранението, размножаването, движението или освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители съгласно чл. 37 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Забранява се въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво, съгласно чл. 42 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени растения, растителни продукти и други обекти се определят при условията и по реда на чл. 41 и 44 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република България при условията на чл. 43 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (7) Общите изисквания по отношение на транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) За пощенски и куриерски пратки, които съдържат растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол, се прилагат изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“

  § 7. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Изключения от забраната по чл. 17, ал. 1-3 се допускат:
  1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и по чл. 48, параграф 5 от Регламент (EС) 2016/2031;
  2. при транзитно преминаване или претоварване - при условията на чл. 47 от Регламент (EС) 2016/2031;
  3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки - при условията на чл. 46 от Регламент (EС) 2016/2031.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Изключения от забраните по чл. 17, ал. 1-3 се допускат:
  1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция след издаване на временно разрешение от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице при условия и по ред, определени в чл. 8 и 48 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му;
  2. при транзитно преминаване или претоварване - при условията на чл. 47 от Регламент (EС) 2016/2031;
  3. при въвеждане в погранични зони на трети държави и държави членки - при условията на чл. 46 от Регламент (EС) 2016/2031.“


  § 8. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Движението на растения и растителни продукти на територията на страната и ЕС, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв паспорт.
  (3) Изключения по ал. 2 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (4) Професионалните оператори, подали заявление за получаване на разрешение за издаване на растителен паспорт, трябва:
  1. да са регистрирани в Официалния регистър на професионалните оператори по чл. 22, ал. 1;
  2. да отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;
  3. да изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
  4. да разполагат и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
  (5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от получилите разрешение за издаване професионални оператори под надзора на БАБХ и от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори под надзора на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Движението на растения и растителни продукти, за които се изисква растителен паспорт, се извършва само при наличие на такъв.
  (2) Растителният паспорт е официален етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на растителния паспорт са съгласно образците по Приложение VII към чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Изключения по ал. 1 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф 5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават растителни паспорти, когато:
  1. са вписани в Официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
  2. отговарят на условията на чл. 89 от Регламент 2016/2031;
  3. изпълняват задълженията си по чл. 69 и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
  4. разполагат с разработени и прилагат планове за управление на риска от вредители съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
  (5) Растителните паспорти се издават, заменят и обезсилват от професионалните оператори, получили разрешение по ал. 4, под надзора на БАБХ, както и от официалните фитосанитарни инспектори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (6) Поставянето на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, поправка на дървен опаковъчен материал, на който е поставена маркировка, се извършва от получили разрешение професионални оператори, при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2017/625 и под надзора на БАБХ.
  (7) За получаване на разрешение за издаване на растителни паспорти или за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, професионалните оператори посочват това намерение в заявлението за регистрация по чл. 22, ал. 3.“

  § 9. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти Европейската комисия приема временни мерки при условията по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на държавите членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за предприетите мерки по ал. 1.
  (3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на тези вредители и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.
  (4) Изпълнителния директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзора и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършва при условията и по реда на чл. 60-64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. Изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на временните мерки при необходимост.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени рискове от вредители или други фитосанитарни рискове за растенията, растителните продукти и другите обекти, Европейската комисия чрез актове за изпълнение приема временни мерки по отношение на въвеждането и движението в рамките на територията на Европейския съюз на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави при условията на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и за прилагането на мерките по ал. 1.
  (3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите и изготвяне на пълна оценка на риска за съответните растения, растителни продукти и други обекти.
  (4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя карантинни пунктове и/или съоръжения за задържане на територията на Република България за прилагане на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48 и 58 от Регламент (EС) 2016/2031.
  (5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и съоръженията за задържане по ал. 4, надзора и освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от тях се извършва при условията и по реда на чл. 60-64 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (6) Средствата за покриване на разходите за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване прилагането на временните мерки.“


  § 10. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. Българската агенция по безопасност на храните не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени от задържане и/или прилагане на други фитосанитарни мерки спрямо растения, растителни продукти и други обекти за осъществяване на фитосанитарния контрол.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 21 накрая се добавя „както и от прилагането на други фитосанитарни мерки“.


  § 11. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, които извършват дейностите по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, събирателни и разпределителни центрове, стокови тържища и пазари на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.
  (2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират не по-късно от 30 април на текущата година.
  (3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 10 дни за отстраняването им.
  (5) При неотстраняване на непълнотите в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите и проверка на място, при необходимост, за съответствие с изискванията по ал. 3 в 3-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 4. При установяване на несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя 5-дневен срок за отстраняването им.
  (7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.
  (8) Официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ в 3-дневен срок от извършването на проверката за съответствие или от отстраняване на несъответствията по ал. 6.
  (9) Директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта за отказ може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (10) За издаването на удостоверение за регистрация по ал. 9 такси не се дължат.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12, включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителните центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си.
  (2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността.

  (3) За регистрация по ал. 1 лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявление се изпраща служебно в останалите.
  (4) Заявлението по ал. 3 и приложените към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни.
  (5) При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 4 процедурата се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) В тридневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4 официалният фитосанитарен инспектор извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при необходимост и проверка на място. При установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок 5 работни дни за отстраняването им.
  (7) Когато при проверките по ал. 4 и 6 се установи, че не съществува опасност от разпространение на карантинни вредители и е налице един или повече от критериите по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, процедурата по регистрация се прекратява със заповед на директора на съответната ОДБХ.
  (8) В тридневен срок от извършването на проверката за съответствие с изискванията по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6, официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.“


  § 12. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
  2. В ал. 5 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя
  „т. 11 и 12“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В тридневен срок от получаването на становището по чл. 22, ал. 8 директорът на ОДБХ издава заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. В ал. 3 думата „Отказът“ се заменя със „Заповедта за отказ“.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „За издаването на удостоверение за регистрация такси не се дължат.“

  § 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регистрираните лица по чл. 22, ал. 1 актуализират данните по
  чл. 66, параграф 2, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/2031, като подават заявлението по чл. 22, ал. 3 до 30 април всяка година и прилагат документи, удостоверяващи промяната в данните.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031, свързани с издаденото удостоверение по чл. 23, ал. 1, притежателят му подава в съответната ОДБХ заявление по чл. 22, ал. 3 и прилага документи, удостоверяващи промяната в данните, не по-късно от 30 дни от настъпването на промяната.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 3-8“ се заменят с „ал. 4-9“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Ежегодно, в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ:
  1. декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства или
  2. заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година - при промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2 букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/2031, регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ заявление и прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата на настъпването й.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така: „В случаите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 удостоверението за регистрация се преиздава при условията и по реда на чл. 22, ал. 4-8 и чл. 23“.


  § 14. В чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
  „3. при неподаване на заявлението по чл. 22, ал. 2 в продължение на две и повече последователни години;
  4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“
  2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
  „3. при неподаване на декларация и/или на заявление по чл. 24 в продължение на две или повече последователни години;
  4. при заличаване на юридическото лице в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“
  2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.


  § 15. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ по реда на глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 чрез редовни и внезапни проверки и проверки при наличие на данни за нарушение.
  (2) Проверките по ал. 1 обхващат:
  1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;
  2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
  (3) Редовните проверки се извършват на място, с подходяща честота, основана на риска от нарушения на правилата и най-малко веднъж годишно.
  (4) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.
  (5) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.
  (6) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно растенията, растителните продукти и другите обекти се извършва от официалните фитосанитарни инспектори по реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща честота в зависимост от риска.
  (2) Проверките по ал. 1 обхващат:
  1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство, преработка, разпространение и използване;
  2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол, включително всички съоръжения, оборудване, помещения, транспортни средства, работна техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
  (3) Официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо за неговото извършване.
  (4) Резултатите от официалния контрол се предоставят на професионалните оператори в писмен вид от официалните фитосанитарни инспектори.
  (5) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“


  § 16. Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а (1) Българската агенция по безопасност на храните организира провеждането на основани на риска наблюдения през определени периоди от време за присъствие или отсъствие на карантинни вредители съгласно чл. 22-24 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) Наблюденията за карантинни вредители по отношение на защитена зона и признаването на територията на Република България или на част от нея за защитена зона се извършват по реда на глава II, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (3) Наблюденията се извършват от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ най-малко веднъж годишно и най-малко чрез визуално наблюдение.
  (4) При извършване на наблюденията по ал. 3 се вземат проби за лабораторно изпитване, когато е целесъобразно.
  (5) Българската агенция по безопасност на храните докладва до 30 април всяка година на Европейската комисия и другите държави членки за резултатите от извършените наблюдения през предходната календарна година.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


  § 17. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя планове за действия срещу приоритетни вредители по реда на чл. 25 и 27 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (2) За изпълнение на плановете по ал. 1 БАБХ организира и провежда симулационни учения по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.


  § 18. В чл. 28 ал. 1-3 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:
  1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;
  2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;
  3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване;
  4. пробата се взема в достатъчно количество с цел да даде на оператора възможност за второ експертно становище по реда на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (2) Когато при лабораторните изпитвания в лаборатория, определена при условията и по реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625, или в национална референтна лаборатория, определена по реда на чл. 100 от Регламент (ЕС) 2017/625, се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се налагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.
  (3) Когато при лабораторните изпитвания в една или повече от лабораториите по ал. 2 не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1-3 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или се установи зараза от карантинен вредител, официалните фитосанитарни инспектори:
  1. поставят под карантина растенията, растителните продукти и другите обекти, свързани с наблюденията;
  2. издават писмени предписания за мерките и ограниченията, които операторите следва да спазват;
  3. вземат контролни проби за лабораторно изпитване.
  (2) Когато при лабораторните изпитвания се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от мерките по чл. 30, ал. 1.
  (3) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, карантината по ал. 1, т. 1 се отменя.“
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Вземането на проби, извършването на анализи и изпитвания и определянето на лаборатории за целите на официалния контрол и на национални референтни лаборатории се извършват при условията и по реда на Закона за управление на агрохранителната верига, включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.“

  § 19. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „(1) При установяване на зараза от карантинен вредител се прилагат една или няколко от мерките по чл. 17-19 и мерките по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. забрана за засяване на семена, засаждане и размножаване на гостоприемни растения;“
  в) създава се т. 5:
  „5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на упълномощено от него длъжностно лице.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „следните мерки“ се заменят с „мерките по чл. 17-19 и по Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, включително:“;
  б) в т. 2 след думите „размножаване на“ се добавя „гостоприемни“;
  в) създава се т. 5:
  „5. определяне на демаркационни области и наблюдения в демаркационните области.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от засегнатите от мерките лица в съответствие с Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031, актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Унищожаването се извършва в присъствието на официален фитосанитарен инспектор и на кмета на населеното място или на оправомощено от него длъжностно лице.“


  § 20. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:
  1. разпоредбите на правото на ЕС в областта на държавните помощи;
  2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16-24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управление на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189, 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 652/2014”.“
  2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите.“
  3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6 и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени в бюджета на БАБХ, необходимите средства за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от държавния бюджет. Средствата се осигуряват и предоставят при спазване на:
  1. разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи;
  2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16-24 от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189/1, 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 652/2014”.“
  2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите.“
  3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.


  § 21. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол на растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72-74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Официален контрол на растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59-63 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (9) Контролните пунктове, различни от граничните контролни пунктове, на които може да бъде извършван официален контрол на растения, растителни продукти и други обекти, се определят при условията и по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят
  на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
  (11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, се извършва при условията и по реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (2) На официален фитосанитарен контрол при внос подлежат растения, растителни продукти и други обекти по чл. 72-74 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (3) Изключения по ал. 2 са допустими в случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Република България и Европейския съюз или в защитени зони или от документи или електронните им еквиваленти съгласно глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, различни от тези по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени в глава V, раздел I от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения, растителни продукти и други обекти по смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва при условията на чл. 47 и 57 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
  (8) Граничните контролни пунктове се определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се съобщават на Европейската комисия при условията и по реда на чл. 59-63 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление на агрохранителната верига.
  (9) Официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти може да бъде извършван и на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (10) Граничните контролни пунктове и другите контролни пунктове, различни от гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
  (11) За извършване на проверки при внос и фитосанитарен транзит се заплащат такси съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“

  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в ЕС и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и ЕС и при въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031.
  (2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор ги допуска за свободно движение в Европейския съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република България и Европейския съюз, както и за въвеждане и движение в защитени зони при условията и по реда на глава VI, раздел 2 от Регламент 2016/2031.
  (2) Когато при извършване на проверка при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или повече от мерките по глава V, раздел III от Регламент 2017/625.“


  § 23. В чл. 34, ал. 1 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на ЕС, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт; фитосанитарните сертификати за въвеждане в ЕС, тяхното съдържание и условията, на които да отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. представят фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Европейския съюз, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията, растителните продукти и другите обекти, а в случаите на реекспорт – и фитосанитарен сертификат за реекспорт.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Фитосанитарните сертификати за въвеждане на територията на Европейския съюз, тяхното съдържание и условията, на които отговарят, са в съответствие с глава VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“

  § 25. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Фитосанитарен контрол при износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти се извършва съгласно фитосанитарните изисквания на държавата вносител при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (2) След извършване на проверка за съответствие с изискванията по ал. 1 се издава фитосанитарен сертификат за износ или реекспорт.
  (3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по Приложение VIII, част А и част Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в Приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.
  (8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго упълномощено длъжностно лице издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или други официални удостоверения или при злоупотреба с официални сертификати, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
  § 26. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „наредбата по чл. 16, ал. 2“ се заменят с „глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031“.
  2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4-6:
  „(3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при условия и по ред, определени в глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт са съгласно образците по Приложение VIII, част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
  (6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в Приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“
  4. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Когато официален фитосанитарен инспектор или друго оправомощено длъжностно лице, издаде неверни или подвеждащи официални сертификати или удостоверения, или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 138, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  (9) Когато лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива, се прилагат една или повече от мерките по чл. 33 от същия регламент.“


  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. В чл. 39, ал. 1 абревиатурата „ЦУ“ се заменя с „Централното управление (ЦУ)“.


  § 26. В чл. 44 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.


  § 27. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 29.


  § 28. В чл. 49 се създава ал. 8:
  „(8) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в Централното управление на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до 3 месеца от издаването на разрешението или при всяка настъпила промяна.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
  § 30. В чл. 49 се създава ал. 8:
  „(8) Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.“


  § 29. В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ и запетаите пред и след тях се заличават.
  3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
  § 31. В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него, или“ се заменят с „или за“.
  3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов разтвор от него“ се заличават.


  § 30. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32:
  § 32. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 31. Член 65 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.

  § 32. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 5 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
  § 34. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 33. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
  3. В ал. 5 думите „14-дневен“ се заменят с „60-дневен“.
  4. Алинея 6 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 33, т. 3 думите „60-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35:
  § 35. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Заповедта за прекратяване или за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
  3. В ал. 5 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до 30 работни дни“.
  4. Алинея 6 се отменя.


  § 34. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Новият сертификат е със срока на валидност на обезсиления.
  (5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, т. 2.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36:
  § 36. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2 и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Когато обезсиленият сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат се издава за остатъка от срока на валидност на обезсиления.
  (5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са длъжни да преминат обучение и да представят документа по чл. 86, т. 2.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. В чл. 93, ал. 2 след думата „инспектори“ се добавя „по растителна защита“.

  § 35. В чл. 98, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
  „и материала и вместимостта на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
  § 38. В чл. 98 т. 2 се изменя така:
  „2. в 7-дневен срок от сключване на договор по т. 1 да представят в ЦУ на БАБХ заверено копие от договора в частта му относно срока на договора, вида на продуктите за растителна защита, които ще се преопаковат, материала и вместимостта на опаковката, включително на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“.


  § 36. В чл. 111, изречение второ думите „съответната ОДБХ“ се заменят с „БАБХ“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.


  § 37. Създава се чл. 115а:
  „Чл. 115а. (1) Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.).
  (2) При осъществяване на контрол върху употребата на продуктите за растителна защита контролните органи на БАБХ изискват записите по ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
  § 40. В глава пета, раздел IX се създава чл. 115а:
  „Чл. 115а. Земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти, и професионалните потребители на продукти за растителна защита са длъжни да водят записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139/1 от 30 април 2004 г.).“


  § 38. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя със „сертификат/протокол“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41:
  § 41. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025“.
  3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя с „документ“.


  § 39. В чл. 121 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  „Обжалването не спира изпълнението.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 количества се унищожават по реда
  на чл. 174.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 39, т. 2 в създаваната ал. 4 след думата „количества“ се добавя „се транспортират и съхраняват за сметка на допусналия несъответствието и“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
  § 42. В чл. 121 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват за сметка на нарушителя и се унищожават при условията и по реда на чл. 174.“


  § 40. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (OB, L 127 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, и национални показатели за риска.“
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 се създава буква „в“:
  „в) са с нисък риск.“;
  б) създава се т. 5:
  „5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
  § 43. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. установява хармонизирани показатели на риска в съответствие с Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (OB, L 127/4 от 16 май 2019 г.), определени в Приложение № 3, както и национални показатели за риска.“
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 се създава буква „в“:
  „в) са с нисък риск.“;
  б) създава се т. 5:
  „5. насърчаване на употребата на продукти за растителна защита във възможно най-ниската разрешена доза.“


  § 41. В чл. 126, ал. 3 след думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се поставя запетая и се добавя „Националният статистически институт“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
  § 44. В чл. 126, ал. 3 след думата „горите“ се добавя „Националният статистически институт“.


  § 42. В чл. 127 се създава ал. 4:
  „(4) Адювантите се употребяват единствено съвместно с продукти за растителна защита и не могат да съдържат активни вещества по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45.


  § 43. В чл. 128, ал. 1, в основния текст след думите „уведомление по образец“ се добавя „в което посочват ЕИК и“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 46:
  § 46. В чл. 128, ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „образец“ се добавя „в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.


  § 44. В чл. 138, ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 47.


  § 45. В чл. 139, ал. 1, в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 48:
  § 48. В чл. 139, ал. 1, в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.


  § 46. В чл. 147 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който не окаже съдействие на инспектор по растителна защита и/или официален фитосанитарен инспектор при осъществяване на правомощията им по чл. 7, ал. 2 и 3 или не осигури достъп по чл. 7, ал. 5, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.“, а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 5000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 49:
  § 49. Член 147 се изменя така:
  „Чл. 147. (1) Който в нарушение на чл. 19, ал. 5 и глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 2016/2031 издаде, замени или обезсили растителен паспорт, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
  (2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 постави маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
  (3) Официален фитосанитарен инспектор, който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или 8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
  (4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2 и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на което са делегирани задачи, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.“


  § 47. Създава се чл. 147а:
  „Чл. 147а. (1) Официален фитосанитарен инспектор или друго упълномощено длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 19,
  ал. 5 или чл. 36, ал. 4-6, или ал. 8 се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, на което са делегирани задачи по реда на чл. 28 - 33 от Регламент (ЕС) 2017/625, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 47 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 47 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 49.


  § 48. В чл. 148, ал. 1 думите „или 3“ се заменят със запетая и се добавя „ал. 4-6“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 50:
  § 50. В чл. 148, ал. 1 думите „ал. 2 или 3“ се заменят с „ал. 1“.

  § 49. Член 149 се изменя така:
  „Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1 без регистрация в ОДБХ или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 51:
  § 51. Член 149 се изменя така:
  „Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по чл. 22, ал. 1, без да е вписан регистъра по чл. 6, ал. 1 или не се регистрира в срока по чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.”

  § 50. В чл. 150 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Който наруши забрана или не спази изискване по чл. 17, или не изпълни мерки по чл. 20, ал. 1 и 5, се наказва с глоба от 1000 до
  3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 или мерки, приложени по реда на чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение –
  от 3000 до 5000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 52.


  § 51. Член 151 се изменя така:
  „Чл. 151. (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, ал. 1, се наказва се с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 53:
  § 53. Член 151 се изменя така:
  „Чл. 151. (1) Който използва карантинни и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция без разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва се с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“


  § 52. Член 152 се изменя така:
  „Чл. 152. (1) Който при съмнение или установяване на зараза от карантинен вредител не уведоми съгласно чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 54:
  § 54. Член 152 се изменя така:
  „Чл. 152. (1) Който при съмнение или узнаване за наличието на вредител не уведоми БАБХ по реда на чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“


  § 53. Член 162 се изменя така:
  „Чл. 162. (1) Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83, не води записи по чл. 115а или пуска на пазара, предлага или продава семена за посев, третирани с неразрешени продукти за растителна защита, в нарушение на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 8000 лв.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55.

  § 54. Член 170 се изменя така:
  „Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 121, ал. 1, се наказва с глоба от 150 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 600 лв.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 54 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 56:
  § 56. Член 170 се изменя така:
  „Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно не изпълни задължение по чл. 34 и 121, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“


  § 55. В чл. 175, ал. 1 след думите „се съставят от“ се добавя „официалните фитосанитарни инспектори и“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 57.


  § 56. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 8 се отменя;
  б) точка 12 се отменя;
  в) точка 16 се изменя така:
  „16. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти” е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“
  г) създават се т. 16а и 16б:
  „16а. „Дървен материал“ са трупите, запазили цялата или част от естествената си обла повърхност, със или без кора; дървени стърготини, талаш, парчета, частици, трици, дървесни отпадъци или скрап; помощни и постелъчни материали, разделители, палети или опаковъчен материал, които се употребяват при транспорт на стоки от всякакъв вид, за които е установено, че представляват фитосанитарен риск.
  16б. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дънедж. „Дънедж” е дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката.“;
  д) създават се т. 20а и 20б:
  „20а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията по този закон.
  20б. „Засаждане“ е всяка операция, свързана с поставянето на растенията в условия, осигуряващи по-нататъшен растеж, възпроизводство и размножаване.“
  е) точка 26 се изменя така:
  „26. „Карантинен вредител“ е вредител съгласно определението по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;
  ж) създава се т. 31а:
  „31а. „Входен пункт“ е мястото, където растения, растителни продукти или други обекти са внесени за първи път на митническата територия на Съюза – летище при въздушен транспорт, пристанище при морски транспорт, жп гара при железопътен транспорт, а за всички останали видове транспорт – мястото на пресичане на сухопътната граница на ЕС.“;
  з) точка 36 се отменя;
  и) точка 42 се отменя;
  к) точки 47 и 48 се отменят;
  л) създава се т. 50а:
  „50a. „Спешна мярка” е фитосанитарен регламент или процедура, установени във връзка с нова или неочаквана ситуация. Спешната мярка може да бъде временна или не.”;
  м) създава се т. 51а:
  „51a. „Събирателни и разпределителни центрове за растения и растителни продукти” са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни площи на производство, с цел образуване на партида/и, предназначена/и за търговия.“;
  н) точка 55 се отменя.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/625.“
  3. В § 2 накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска”.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 58:
  § 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 8 се отменя;
  б) в т. 9 след думата „въвеждане“ се добавя „на продукти за растителна защита“;
  в) точка 12 се отменя;
  г) създава се т. 13а:
  „13а. „Движение на растения и растителни продукти и други обекти” е всяко фактическо действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти от едно място на друго място, независимо с каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“;
  д) точка 16 се изменя така:
  „16. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки, включително дървен опаковъчен материал, използван за обезопасяване и поддържане на стока, който обаче не остава свързан със стоката (дънедж).“;
  е) създава се т. 19а:
  „19а. „Залавяне“ е всяко действие, което е предприето или трябва да се предприеме от държава членка по отношение на цялата или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и други обекти, или по отношение на вредител по растения, растителни продукти и други обекти, които не отговарят на изискванията на този закон.“;
  ж) точка 26 се изменя така:
  „26. „Карантинен вредител“ е вредител по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;
  з) точка 36 се отменя;
  и) точка 42 се отменя;
  к) точки 47 и 48 се отменят;
  л) създава се т. 50а:
  „50a. „Събирателни и разпределителни центрове“ са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни продукти, произхождащи от различни места на производство, с цел образуване на партида/и, предназначена/и за търговия.“;
  м) точка 55 се отменя.
  2. В § 2 накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска”.


  § 57. Създава се приложение № 3 към чл. 125, ал. 1, т. 6:
  „Приложение № 3
  към чл. 125, ал. 1, т. 6

  I. Хармонизиран показател за риска № 1: Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
  1. Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, предоставени на Европейската комисия (Евростат) съгласно приложение I (Статистика относно пускането на пазара на пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно статистиката за пестициди (OB, L 324/1 от 10 декември 2009 г.). Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 1;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (OB, L 153/1 от 11.6.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 540/2011 (1)”;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 1.
  3. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на пазара годишно, за всяка група, посочена в таблица 1, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.
  4. Количествата активни вещества, пуснати на пазара, за всяка група и категория в таблица 1 може да се изчислят.

  Таблица 1
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО)
  № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микроорганизми Химически активни вещества Микро-организ-ми Химически активни вещества Вещества, които не са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.

  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64

  5. Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г. При липса на данни за 2011-2013 г. за референтен период се приема най-близкият 3-годишен период, за който са налични данни.
  6. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по отношение на базовото равнище.
  7. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.
  II. Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
  1. Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Европейската комисия е била уведомена в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; той се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от този раздел;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 2.
  3. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.

  Таблица 2
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/
  2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микро-орга-низми Химичес-ки активни вещества Микроорга-низми Химически активни вещества Вещества, които не са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.

  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от
  Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64


  4. Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г.
  5. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по отношение на базовото равнище.
  6. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 59:
  § 59. Създава се приложение № 3 към чл. 125, ал. 1, т. 6:
  „Приложение № 3
  към чл. 125, ал. 1, т. 6

  I. Хармонизиран показател за риска № 1: Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

  1. Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, предоставени на Европейската комисия (Евростат) съгласно приложение I (Статистика относно пускането на пазара на пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (OB, L 324/1 от 10 декември 2009 г.). Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 1;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (OB, L 153/1 от 11.6.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 540/2011 (1)”;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 1.
  3. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на пазара годишно, за всяка група, посочена в таблица 1, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.
  4. Количествата активни вещества, пуснати на пазара, за всяка група и категория в таблица 1 може да се изчислят.

  Таблица 1
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО)
  № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микроорганизми Химически активни вещества Микроорганизми Химически активни вещества Вещества, които не са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.

  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64

  5. Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г.
  6. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по отношение на базовото равнище.
  7. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.

  II. Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

  1. Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Европейската комисия е била уведомена в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези данни са класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
  2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи правила:
  а) хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; той се изчислява въз основа на категоризацията на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от този раздел;
  б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
  е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е” от таблица 2.
  3. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е”, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.

  Таблица 2
  Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2
  Ред Групи
  1 2 3 4
  а) Активни вещества с нисък риск, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/
  2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени в част Д от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
  б) Категории
  в) А Б В Г Д Е Ж
  г) Микроорганизми Химически активни вещества Микроорганизми Химически активни вещества Вещества, които не са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система.
  Вещества, които са класифицирани като:
  канцерогенни, от категория 1А или 1В,
  и/или
  токсични за репродукцията, от категория 1А или 1В,
  и/или
  нарушители на функциите на ендокринната система при незначителна експозиция за хората.
  д) Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
  е) 1 8 16 64

  4. Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011-2013 г.
  5. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по отношение на базовото равнище.
  6. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява и публикува в съответствие с чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20 месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.“


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В подразделението „Заключителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:
  а) наименованието се променя на „Заключителни разпоредби“.
  б) създава се § 57а:
  „§ 57а. В Закона за храните (обн. ДВ. бр. 52 от 2020 г.) в чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за пчеларството:
  § …. В Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр. 57 от 2003 г., изм. бр. 87 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006 г., изм. бр . 51 от 2007 г., изм. бр.36 от 2008 г., изм. бр. 43 от 2008 г., изм. бр. 26 от 2010 г., изм. бр.8 от 2011 г., изм. бр.19 от 2011 г., изм. и доп. бр.61 от 2014 г., изм. бр.58 от 2017 г., доп. бр.42 от 2018 г., изм. бр.52 от 2020 г.) в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 60:
  § 60. В Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр. 57 от 2003 г., изм. бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр . 51 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г., бр. 52 от 2020 г.) в чл. 24 думите „с изключение на пчелините, регистрирани по чл. 19, ал. 7“ се заличават.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за управление на агрохранителната верига:
  § …. В Закона за управление на агрохранителната верига (Обн. ДВ, бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 109“.
  2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят с „чл. 110“.
  3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, в рамките на тяхната компетентност, или оправомощени от тях длъжностни лица“.
  4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя с „връчването“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 61:
  § 61. В Закона за управление на агрохранителната верига (Обн. ДВ, бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 109“.
  2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят с „чл. 110“.
  3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7, ал. 1, в рамките на тяхната компетентност, или оправомощени от тях длъжностни лица“.
  4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя с „връчването“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за фуражите:
  § …. В Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., доп., бр. 83 от 2012 г., изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., доп., бр. 7 от 2013 г., изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 2018 г., изм., бр. 51 от 2020 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.

  2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 62:
  § 62. В Закона за фуражите (Обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 51 от 2020 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.

  2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В заключителните разпоредби да се създаде нов параграф, относно Закона за храните:
  § …. В Закона за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9 юни 2020 г.) в чл. 3 от се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създават се нови ал. 2 - 4:
  „(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните.
  (3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава наредби за специфичните изисквания при производство, преработка и дистрибуция на храни от животински произход.
  (4) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, храните и горите определят с наредба:
  1. изискванията към бизнес операторите с храни, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности;
  2. хигиенните изисквания при първичното производство;
  3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни;
  4. условията за производство, преработка и дистрибуция с храни.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 63:
  § 63. В Закона за храните (Обн. ДВ. бр. 52 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7 се създават ал. 3-5:
  „(3) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
  (4) Министърът на земеделието, храните и горите с наредби определя специфичните изисквания към суровото мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти, както и към други храни от животински произход.
  (5) Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването с наредба определят:
  1. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна, включително към бизнес операторите, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности;
  2. хигиенните изисквания при първичното производство;
  3. хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни;
  4. условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.“
  2. В чл. 26 ал. 11 се изменя така:
  „(11) При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания при проверката по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията:
  1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или
  2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората или животните.“
  3. В чл. 31, ал. 16, т. 1 думите „удължаване на условното“ се заличават.
  4. В чл. 44 ал. 6 се изменя така:
  „(6) В 30-дневен срок от вписването по ал. 4, т. 2 комисия, определена от компетентния орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие, в зависимост от тежестта на нарушенията:
  1. комисията издава предписание и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от три месеца от датата на връчване на предписанието, или
  2. компетентният орган, въз основа на становище на комисията, издава заповед за спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за здравето на хората.“
  5. В чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.
  6. В чл. 128, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или 2“.
  7. В чл. 131, ал. 1, т. 7 думите „хигиенните изисквания“ се заменят с „изискванията“.


  Предложение от нар. пр. Георги Станков и група народни представители:
  В Преходните и заключителните разпоредби на закона да се създаде нов параграф:
  § …. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 64:
  § 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на глава втора, раздел II от същия закон.


  § 58. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 25, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 65:
  § 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 26, относно чл. 36, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума