Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
21/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване


  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 21 юни 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.
  Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  В работата на комисията взеха участие - от Министерството на земеделието, храните и горите - Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. От Българската агенция по безопасност на храните – д-р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните“, д-р Александрина Борисова – началник отдел и д-р Росен Малчев – главен експерт в същата дирекция. Присъстваха и представители на неправителствени организации.
  Със законопроекта се правят промени, свързани с промяната на структурата на Министерския съвет и преобразуването на Министерството на земеделието, храните и горите, като със Заключителните разпоредби се изменят и всички действащи закони, относими към функциите на министерството и правомощията на министъра и заместник-министрите на земеделието, храните и горите.
  Приемането на промените ще осигури съответствие на нормативната база със структурата на Министерския съвет, ще позволи уреждането на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването на министерството и ще създаде нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.

  В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума