Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/07/2017 проект второ гласуване

  РАБОТЕН ДОКЛАД по Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 28 юни 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 28 юни 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните

  (Обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 14 и 44 от 2016 г.)

  Предложение на н.п. Георги Станков
  Заглавието на законопроекта да се измени, както следва:
  "Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните".

  Предложение на н.п. Георги Станков
  Да се създаде нов § 1:
  "§ 1. В чл. 4, ал.1, т.3 думите "за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност" се заличават."

  Предложение на н.п. Георги Станков
  Да се създаде нов § 2:
  "§ 2. В чл.8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите "за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност" се заличават.
  2. Създават се точки 6 и 7:
  „6. дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти";
  7. лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции".“

  Предложение на н.п. Георги Станков
  Досегашните параграфи 1 - 76 да станат съответно параграфи 3-78.

  § 1. В чл. 12, в основния текст и в т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 3. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 183, ал. 11 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 242, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 4. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 39 и 57 от 2016 г.), в чл. 37, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.), в чл. 45д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В ал. 4:
  а) думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“;
  б) думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 6. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 3 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 7. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13 думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 109, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 111 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 8. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52 , 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 62а думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 118, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
  бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 14, 34 и 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 10. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г. и
  бр. 9 от 2017 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 11. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
  бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 12. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 13. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от
  2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 14. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 15. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп.,
  бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 16. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В. чл. 47, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 17. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9 и 11 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 166а, ал. 5, т. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 18. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г.,
  бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 39б, т. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 41б, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 42б, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  4. В чл. 42в, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  5. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 19. В Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и продоволствието“, „министъра на земеделието и продоволствието“, „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 20. В Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 57 от 2015 г.), в чл. 10, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 21. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 81, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 22. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 14 от 2015 г.), в чл. 11, ал. 3 думите „министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите”.
  § 23. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.), в чл. 292 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 24. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.), в чл. 64, ал. 9 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 25. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 26. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 27. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 15, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 25, ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  4. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 28. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 34 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 29. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.), в чл. 173, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 30. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г. и бр. 44 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 31. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г.,
  бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 12 от 2017 г.), в чл. 22ж, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 32. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от
  1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 85, ал. 1, в изречения първо и второ думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В § 15 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 33. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.), в чл. 62, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 34. В Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), в § 19, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 35. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 25, 32, 35, 41 и 82 от 2009 г.), в § 27 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 36. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г. и бр. 32 и 35 от 2009 г.), в § 42 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 37. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.), в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 38. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 95 от 2015 г.), в чл. 6, т. 6 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 39. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г. и бр. 27 и 57 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 47, ал. 1 и чл. 58, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 40. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 42 и 58 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 41. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 43, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 44, ал. 1 и чл. 60 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 42. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26, 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г., бр. 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите”, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 43. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ,
  бр. 81 от 1999 г.; попр. бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 58 от 2016 г.), в чл. 57а, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 44. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г.; бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.), в чл. 112д, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 45. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.), в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 46. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  4. В § 19 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ „Министерството на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 48. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр. бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 49. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 34, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В § 7 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 50. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп.,
  бр. 12, 32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 14 и 53 от 2012 г. и бр. 62 и 101 от 2015 г.), в чл. 11, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 51. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 82 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 50 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.), в чл. 84, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 52. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.), в чл. 20а, ал. 4 и 6 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 53. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 54. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ,
  бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г. и бр. 28 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 55. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 6, в основния текст думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 56. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г.), в § 3 от Допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 57. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, в наименованието на раздел III думите „Министерство на земеделието и храните“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
  § 58. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 59. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.), в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и бр. 61 от 2014 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 61. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.), в чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 62. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 95 от 2015 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г. и бр. 105 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 64. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от
  2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 54 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните” се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 1, ал. 1 от Допълнителната разпоредба думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 66. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
  бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 67. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2011 г., бр. 37 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 1, ал. 1 от Допълнителната разпоредба думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 68. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.), в чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър на земеделието, храните и горите“.
  § 69. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19 и 28 от 2016 г.; попр., бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 70. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 43 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 71. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г. и бр. 20 и 36 от 2016 г.), в чл. 16, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 72. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „Министърът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 73. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 28, 44 и 88 от 2016 г.) навсякъде думите „Министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 74. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ДВ, бр. 44 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 6, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  4. В чл. 20, ал. 1 думите „заместник-министри на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министри на земеделието, храните и горите“.
  § 75. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
  бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 14, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 17, ал. 12, т. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 43, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  § 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  (Димитър Главчев)


  М О Т И В И

  към проекта на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните


  Със Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните се изменят всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и заместник-министрите на земеделието, храните и горите. Измененията са необходими поради определената нова структура на Министерския съвет и по-конкретно поради преобразуването на Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Съгласно т. 5 от Решението на Народното събрание от 4 май 2017 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 37 от 2017 г.) е определен едномесечен срок за уреждане на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването на министерството.
  С приемането на Закона за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните ще се осигури съответствие на действащата нормативната рамка със структурата на Министерския съвет, с промяната в наименованието на министерството, на министъра и на заместник-министрите, както и за създаване на нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


  №……….………………….
  ……………………. 2017 г. ДО

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

  На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение №................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните. От проведените обществени консултации не са постъпили предложения, поради което не прилагаме Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.

  Приложения:
  1. Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  2. Частична предварителна оценка на въздействието.
  3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.


  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов) Приложение №

  Приложение 1
  към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

  Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
  (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
  Институция: Министерство на земеделието,храните и горите Нормативен акт: Проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
  За включване в законодателната/
  оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. Дата: 15.05.2017 г.
  Контакт за въпроси: Ася Стоянова Телефон: 02/985 11 236
  1. Дефиниране на проблема:
  Несъответствие на действащата нормативна рамка с приетото от 44то Народно събрание Решение за приемане на структура на Министерския съвет (обн. ДВ. бр. 37 от 2017 г.)
  1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

  Необходимостта от приемане на проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, с преходните и заключителни разпоредби на който ще бъдат изменени всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на министерството и правомощията на неговите ръководни органи възниква от определената нова структура на Министерския съвет и по-конкретно от преобразуването на Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите и определеният едномесечен срок за уреждане на всички правоотношения във връзка със преобразуването на министерството, включително функциите му.

  1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

  С Решение на 44то Народно за приемане на структура на Министерския съвет Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите. Действащите закони предвиждат правомощия за министъра на земеделието и храните, съответно за заместник-министри на земеделието и храните или възлагат задължения на администрацията в Министерството на земеделието и храните. По презумпция може да се приеме, че правомощията и задълженията се отнасят до преобразуваното министерство и неговите ръководни органи, но правната сигурност изисква промяна на всички действащи относими закони.
  1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
  Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
  2. Цели:
  Осигуряване на съответствие на нормативната рамка със структурата на Министерския съвет;
  Срокът определен от Народното събрание на Министерския съвет за постигане на целта е едномесечен.
  Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

  3. Идентифициране на заинтересованите страни:
  Администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите;
  Администрацията на Министерския съвет и всички останали министерства.
  Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).
  4. Варианти на действие:
  1 вариант „Без действие”
  Действащата нормативна уредба няма да съответства на приетата от Народното събрание структура на Министерския съвет;
  Няма да има промяна в съответните закони на наименованието на министерството или в наименованието на длъжността на министъра и заместник-министрите.
  2 вариант „Приемане на проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните”
  Нормативна уредба ще съответства на приетата от Народното събрание структура на Министерския съвет
  Ще се промени в съответните закони наименованието на министерството, както и наименованието на длъжността на министъра и заместник-министрите.
  Ще се създаде нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.
  Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

  5. Негативни въздействия:
  1 вариант „Без действие”
  Действащата нормативна рамка няма да съответства на структурата на Министерския съвет;
  Няма да се промени в съответните закони наименованието на министерството, както и наименованието на длъжността на министъра и заместник-министрите;
  Няма да има нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.
  2 вариант„Приемане на проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните”
  Не се очакват негативни въздействия
  Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
  6. Положителни въздействия:
  1 вариант „Без действие”
  Няма положителни въздействия
  2 вариант„Приемане на проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните”
  Приемане на нормативна рамка, която съответства на структурата на Министерския съвет;
  Ще се промени в съответните закони наименованието на министерството, както и наименованието на длъжността на министъра и заместник-министрите;
  Ще се създаде нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.
  Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
  7. Потенциални рискове:
  Няма потенциални рискове
  Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
  8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
  ☐ Ще се повиши
  ☐ Ще се намали
  ☒ Няма ефект
  8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?


  Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги

  9. Създават ли се нови регистри?

  Не
  Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
  10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
  ☐ Актът засяга пряко МСП
  ☐ Актът не засяга МСП
  ☒ Няма ефект
  11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
  ☐ Да
  ☒ Не
  12. Обществени консултации:
  Проектът на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните с преходните и заключителни разпоредби на който ще бъдат изменени всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на министерството и правомощията на неговите ръководни органи ще бъде публикуван на интернет страницата на министерството и на портала за обществени консултации за срок от 14 дни с оглед спазването на едномесечния срок определен от Народното събрание.

  Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

  13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
  ☐ Да
  ☒ Не
  Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

  14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

  Име и длъжност: Ася Стоянова, директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”

  Дата: 15.05.2017 г.

  Подпис:
  Форма за търсене
  Ключова дума