Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
04/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-57, внесен от н.п. Димитър Гечев и гр.н.пр. на 20 септември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-57, внесен от н.п. Димитър Гечев и гр.н.пр. на 20 септември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Лозана Василева – зам.-министър, Донка Йорданова и Таня Петрова – експерти в дирекция „Развитие на селските райони“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Присъстваха още Светлана Боянова – съветник на зам.-министър председателя Томислав Дончев, както и представители на неправителствени и браншови организации.
  Законопроектът беше представен от н.п. Станислава Стоянова, която поясни, че той е свързан със синхронизирането на Закона за подпомагане на земеделските производители със Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и с прилагането на инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).
  Със законопроекта се предлага производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните да се извършват чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
  Производствата по инвестиционните мерки и подмерки вече ще се провеждат чрез системата ИСУН по реда и при условията на ЗУСЕСИФ. По отношение на тези мерки се въвежда допълнителен предварителен подбор на проектните предложения, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля бюджета за съответния период на прием. Според извършеното класиране, първо ще се разглеждат проектите, по които заявената помощ не надхвърля с повече от 30% определения бюджет и едва при наличието на допълнителен финансов ресурс, ще се разглеждат следващите проекти. Подобен предварителен етап не е уреден в ЗУСЕСИФ. Оценката и класирането ще се извършва от комисия по критерии и ред, определени в насоките за кандидатстване, които ще следва да бъдат разписани в тримесечен срок. След приключване на предварителния подбор ще се извършват проверките за административно съответствие и допустимост, техническата и финансовата оценка по реда на ЗУСЕСИФ. Възражения по проведеното класиране също ще се разглеждат от комисия.
  Условията и реда за изплащане на безвъзмездната финансова помощ и за намаляване или отказ за предоставянето на финансовата помощ за мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., осъществявани посредством ИСУН и за условията, проверките и реда за установяване на изкуствено създадени условия, ще следва да бъдат уредени с две нови наредби на министъра на земеделието, храните и горите.
  Прецизира се текстът, регламентиращ условията и реда, по които земеделските стопани кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания.
  В преходните и заключителните разпоредби по отношение на мерките, по които производството ще се провежда чрез ИСУН, е предвидено, че до осигуряване на възможност за пълна техническа интеграция, осъществяването на административни проверки, проверки на място, оторизиране на плащания, отчитане към Европейската комисия и последващ контрол в период на мониторинг, ще се извършва от Държавен фонд „Земеделие - Разплащателна агенция“ посредством системата ИСАК.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта.
  В комисията е постъпило становище в подкрепа на законопроекта от зам.-министър председателя Томислав Дончев с конкретни предложения за прецизиране на част от текстовете. От негово име Светлана Боянова отбеляза, че между първо и второ четене текстовете ще следва да бъдат допълнително синхронизирани със законопроекта за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ.
  В свое становище Националното сдружение на общините също подкрепя законопроекта, като прави и някои предложения.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, предвид необходимостта производствата да се провеждат чрез системата ИСУН, но отбелязаха, че основен проблем на проектите по Програмата за развитие на селските райони е тяхното класиране и липсата на прозрачност при тази процедура. В тази връзка считат, че всички постъпили проектни предложения следва да бъдат обработвани без да подлежат на предварителен подбор. Освен това отбелязаха, че част от разписаните процедури са напълно излишни, не следва да бъдат обект на закона и заявиха, че ще направят съответните предложения между първо и второ четене на законопроекта.
  От парламентарната група на ДПС заявиха, че ще подкрепят законопроекта, като отбелязаха, че в него има детайли, които не следва да бъдат разписвани в закона.
  От Патриотичния фронт също подкрепиха законопроекта, като изтъкнаха, че процентът на проектните предложенията, които ще бъдат разглеждани, не следва да бъде изрично записан в закона.
  В отговор от министерството обясниха, че за да няма съмнения по отношение на етапите, през които преминава оценката на проектите и разглеждането на възраженията, процедурата за предварителен подбор следва да бъде регламентирана в закона. Отбелязаха, че предложеният процент за разглеждане на проекти според тях е напълно достатъчен, но все пак е заложена възможност при наличен бюджет да бъдат разгледани и останалите проекти.
  Браншовите организации единодушно подкрепиха необходимостта от извършване на предварителен подбор и посочиха, че критериите за оценка се залагат и одобряват от Комитета по наблюдение, в който участват всички заинтересовани страни и не може да съществува съмнение по отношение прозрачността на процедурата.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 4 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 754-01-57, внесен от н.п. Димитър Гечев и гр.н.пр. на 20 септември 2017 г.  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума