Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за храните № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за храните № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – зам.-министър, д-р Лора Джупарова – директор на дирекция „Политики в агрохранителната верига“, Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Центъра за оценка на риска по хранителната верига присъства д-р Илиян Костов – зам.-директор, както и представители на браншови и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров. Законопроектът определя общите изисквания към безопасността на храните, към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни. Компетентните органи на национално ниво ще са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването (за минерални и изворни води). Определят се и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Въвеждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.
  Предвидено е създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. Предвидено е също създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е Министерството на здравеопазването.
  Регламентирани са основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и търгуват храни, ще са длъжни да предлагат храни, етикетирани в съответствие с новите европейски изисквания. Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език. Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.
  Въвежда се изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни. Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.
  Регламентирани са още: общите изисквания към храните, които се пускат на пазара; изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор; процедурите за регистрация или одобрение на обекти за производство и търговия с храни; условията и редът за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и на хранителни добавки; условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения на храни.
  За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.
  От обхвата на законопроекта изрично е изключено първичното производство, приготвянето и съхранението в домашни условия на храни за лична консумация.
  Предвидено е специфичните изисквания към групи храни, към конкретни храни и към тяхното производство, преработка и дистрибуция да се определят с наредби на Министерския съвет. Националните мерки също ще се въвеждат с наредби на компетентните министри.
  Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който ще подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Съставът, функциите и редът за осъществяване на дейността на съвета ще бъдат определени от Министерския съвет.
  Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”, с участието на представители на всички заинтересовани страни. Определени са правата на браншовите организации на производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни и критериите, по които ще бъдат допускани за участие в съвета.
  Актуализирани са текстовете по отношение на помирителната комисия към министъра на земеделието, храните и горите, която съдейства за извънсъдебното разрешаване на спорове между бизнес операторите, за спазването на добрите практики и за недопускането на нелоялни търговски практики.
  Предвижда се повишаване на размерът на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на закона.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но изразиха становището, че регламентацията на натуралните минерални и изворни води по-скоро следва да бъде в Закона за водите. Отбелязаха още, че част от разписаните процедури следва да бъдат обект на подзаконови нормативни актове, а не на закона.
  От парламентарните групи на ГЕРБ и на Воля подкрепиха законопроекта.
  От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха категорично против законопроекта в частта му „бутилирани води“. Според тях, законопроектът в тази част принципно се различава от първоначално нотифицирания вариант, подкрепен от индустрията. Посочиха, че в частта „бутилирани води“ съществува терминологично и смислово несъответствие както с европейските дефиниции, така и с действащи норми на Закона за водите, което ще създаде правна несигурност и предпоставки за административен произвол. Заявиха още, че в частта „бутилирани води“ липсва оценка на въздействието на промените и не е извършена консултация със заинтересованите страни.
  От Българската стопанска камара и от КРИБ напълно подкрепиха становището на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
  От Съюза на безалкохолната промишленост в България подкрепиха законопроекта и се обявиха против становището на останалите представители на бранша.
  От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и от Асоциацията на млекопреработвателите в България категорично подкрепиха законопроекта и заявиха, че новите правила ще спомогнат за борбата с нерегламентираното производство и дистрибуция на храни.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за храните № 702-01-18, внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума